Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 10. i članka 28. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. travnja 1993, donosi

ODLUKU

o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1993.

1. Pri utvrdivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu koji se prema Statutu Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, osigurava korisnicima mirovine, smatrat će se da ni korisnik mirovine ni članovi njegova kućanstva nemaju drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje;

a) ako im prihod ostvaren na osnovi radnog odnosa (plaća, naknade, mirovine i dr.), ne prelazi 9.585.- HRD mjesečno po članu kućanstva, ili

b) ako im osnovica iz dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 1047.- HRD godišnje po članu kućanstva ili

c) ako im dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti, kao i drugi prihod od imovine i prihod podložan porezu (ostali dopunski prihod) ne prelazi 3174. - HRD godišnje po članu kućanstva. Prihod ostvaren izvan radnog odnosa povremenim ili privremenim radom, prihod ostvaren od iznajmljivanja soba, pružanja usluga i prehrane turistima, kao i prihod koji supružnik korisnika ostvari u kućnoj radinosti, izjednačuje se s prihodom ostvarenim na osnovi radnog odnosa.

2. Ako korisnik mirovine i članovi njegova kućanstva, imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz točke 1. ove odluke, visina prihoda se utvrđuje tako da se prihod podijeli i to prihod pod

a) sa 95,85, prihod pod

b) sa 10,47, prihod pod

c) sa 31,74 i ako im zbroj količnika prelazi 100, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

3. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu primjenom cenzusa prihoda, ostvarenih na osnovi radnog odnosa ti se prihodi dijele na korisnika mirovine, njegova supružnika, djecu i roditelje koje korisnik i njegov supružnik uzdržavaju. . Ako je supružnik korisnika mirovine zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca ili se tamo bavi samostalnom djelatnošću, smatra se, da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

4. Pri utvrdivanju visine prihoda kućanstva korisnika mirovine u smislu točke 1. ove odluke, uzima se:

a) kao prihod ostvaren na osnovi radnog odnosa prosječna mjesečna svota plaće, naknada i drugih primanja iz radnog odnosa, izračunata po svim efektivnim primanjima (isplatama), ostvarenim u prethodnoj godini, a za mirovine - mjesečna svota mirovine ostvarena u mjesecu prosincu prethodne godine, odnosno u odgovarajućem mjesecu tekuće godine u kojima je član kućanstva ostvario pravo na mirovinu;

b) kao katastarski prihod - osnovica iz plaće od poljoprivredne djelatnosti iz prethodne godine;

c) kao ostali dopunski prihod - osnovice za plaćanje doprinosa iz plaće i poreza iz prethodne godine.

5. U cenzus prihoda kućanstva korisnika mirovine uzima se i dio katastarskog prihoda od suvlasničkog dijela poljoprivrednog imanja, odnosno sunasljedničkog dijela neraspravljene ostavine, koji po nasljednom pravu pripada članu kućanstva bez obzira na to koristi li se suvlasničkim, odnosno sunasljedničkim dijelom kao i dio prihoda od suvlasničkog. odnosno sunasljednićčg dijela druge imovine.

6. Pri utvrdivanju cenzusa prihoda ne uzimaju se u obzir privremena ili stalna oslobođenja i olakšice pri plaćanju doprinosa od plaće i poreza građana, osim za zgrade koje korisnicima službe za stanovanje. Prihod koji je oslobođen doprinosa ili poreza uzima se u obzir na osnovi idealno utvrđene porezne osnovice.

7. Ako neki od korisnika obiteljske mirovine ispunjavaju, a drugi ne ispunjavaju uvjete za priznanje prava na zaštitni dodatak, u smislu odredaba ove odluke, žaštitni će se dodatak prethodno donijeti prema članku 87. Statuta bivše Zajednice poljoprivrednika, kao da svi korisnici ispunjavaju uvjete, pa se tako određeni dijelovi isplaćuju onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete. Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine, kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu, žive odvojeno.

8. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim navinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 141-13/93-01/1397

Urbroj : 343-99-01/93-6

Zagreb, 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.