Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 21.04.1993 Odluka o osnivanju Komisije za ratne zločine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem odredbe članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne -novine" br. 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 1993. godine donijela.

ODLUKU

o osnivanju Komisije za ratne zločine

I.

Ovom odlukom osniva se Kokmisija za ratne zločine (u daljnjem tekstu Komisija). ·Komisija djeluje pri Vladi Republike Hrvatske.

II.

Komisija sakuplja i obrađuje podatke o ratnim zločinima tijekom rata u Republici Hrvatskoj te održava kontakte s Međunarodnim sudom za ratne zločine i drugim odgovarajućim međunarodnim institucijama. Konmisija za potrebe svoga djelovanja prikuplja svu dokumentaciju o rataim zločinima i druga dokazna sredstva kojima raspolažu tijela državne vlasti i nevladine organizacije u Republici Hrvatskoj.

III.

Komisija ima predsjednika i 10 članova. Predsjednika i članove Komisije imenuje Vlada Republike Hrvatske.

IV.

Komisija podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske, najmanje svaka tri mjeseca.

V.

Stručne i administrativne poslove Komisije obavljaju stručne službe Vlade Republike Hrvatske. Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VI.

Organizacija i način rada Komisije uređuju se poslovnikom koji donosi Komisija.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/93-01/09

Urbroj: 5030204-93-2

Zagreb, 19. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.