Zakoni i propisi - Pravni savjeti 33 20.04.1993 Odluka o privremenom financiranju Općine Ozalj za 1993. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2.stavka 2.Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o privremenom financiranju Općine Ozalj za 1993. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Ozalj za 1993. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

- prihode od 935.170.000HRD

- raspoređene prihode od 926.020.000HRD

- neraspoređene prihode

(tekuća rezerva Proračuna) od 9.150.000 HRD

Članak 2.

Prihodi Proračuna po grupama računa i računima te rashodi po grupama računa i računima utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda. Rashodi Proračuna iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Prihodi i rashodi utvrđeni Odiukom o privremenom financiranju javnih potreba u otvom tromjesečju 1993.godine Općine Ozalj, sastavni su dio Proračuna.

Članak 4.

Bilanca prihoda i rashoda i Posebni dio Proračuna Općine Ozalj za 1993. godinu, sastavni su dio ove Odluke i objavljuju se u Službenom glasniku Općine Ozalj. Zajedno s Bilancom prihoda i rashoda i Posebnim dijelom Proračuna Općine Ozalj objavljuje se i Opći dio Proračuna iz članka 1. ove Odluke. Danom početka primjenjivanja ove Odluke primjenjuje se i Bilanca prihoda i rashoda i Posebni dio Proračuna Općine Ozalj.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1998.

Klasa: 402-01/93-01/01,

Urbroj: 5030105-93-25

Zagreb,19. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.