Zakoni i propisi - Pravni savjeti 33 20.04.1993 Odluka o privremenom financiranju Općine Donji Miholjac za 1993. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavka 2. Uredbe o privremenom financfranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odžanoj 19. travnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o privremenom financiranju Općine Donji Miholjac za 1993. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Donfi Miholjac za 1993. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

- prihode od 2.214.421.146 HRD

- raspoređene prihode od 1.209.421.146 HRD

- neraspoređene prihode

(tekuća rezerva Proračuna) od 5.000.000 HRD

Članak 2.

Prihodi Proračuna po grupama računa i računima te rashodi po grupama računa i računima utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda. Rashodi Proračuna iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Prihodi i rashodi, utvrđeni Odlukom o privremenom financiranju javnih potreba u prvom tromjesečju 1993. godine Općine Donji Miholjac, sastavni su dio Proračuna.

Članak 4.

Bilanca prihoda i rashoda i Posebni dio Proračuna Općine Donji Miholjac za 1993. godinu sastavni su dio ove Odluke i objavljuju se u Službenom Glasniku Općine Donji Miholjac. Zajedno s Bilancom prihoda i rashoda i Posebnim dijelom Proračuna Općine Donji Miholjac objavljuje se i Opči dio Proračuna iz članka 1. ove Odluke. Danom početka primjenjivanja ove Odluke primjenjuju se i Bilanca prihoda i rashoda i Posebni dio Proračuna Općine Donji Miholjac.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1993.

Klasa: 402-01/93-01/01

Urbroj: 5030105-93-19

Zagreb,19. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.