Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 17.04.1993 Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 44. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine" br. 53/91) ministar vanjskih poslova uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o diplomatskim i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način izdavanja diplomatskih i službenih putovnica Republike Hrvatske; viza koje se izdaju na te putovnice; određuju nositelji i uvjeti izdavanja ovih vrsta putovnica i viza; utvrđuje rok njihova važenja; propisuju obrasci za diplomatske i službene putovnice i vize; obrazac zahtjeva za njihovo izdavanje, kao i način vođenja evidencije izdatih i nestalih diplomatskih i službenih putovnica i viza.

Članak 2.

Diplomatske i službene putovnice državljanima Republike Hrvatske izdaje Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Članak 3.

Za prijelaz državne granice Republike Hrvatske nositelji diplomatskih i službenih putovnica moraju imati odgovarajuću vizu. Diplomatska viza izdaje se na diplomatsku putovnicu, a službena viza na službenu putovnicu. Diplomatske i službene vize izdaje Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Diplomatska i konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu mogu produžavati važnost diplomatskih i službenih viza u skladu s ovim pravilnikom, a na osnovi pribavljene prethodne suglasnosti Ministarstva vanjskih poslova.

Članak 4.

Diplomatska putovnica izdaje se sljedećim nositeljima izbornih funkcija i rukovodećim djelatnicima državnih tijela Republike Hrvatske, njihovih supružnicima i djeci, neovisno o cilju putovanja:

1. predsjedniku Republike Hrvatske,

2. predsjedniku Sabora Republike Hrvatske,

3. predsjedniku Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske,

4. predsjedniku Odbora odnosno Komisije za vanjsku politiku Zastupničkog i Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske,

5. predsjedniku i članovima Vlade Republike Hrvatske,

6. predstojniku Ureda predsjednika Republike Hrvatske,

7. predstojniku Ureda za zaštitu ustavnog poretka Republike Hrvatske,

8. predsjednicima Ustavnog, Vrhovnog i Upravnog suda Republike Hrvatske,

9. javnom tužitelju Republike Hrvatske,

10. javnom pravobranitelju Republike Hrvatske,

11. načelniku Glavnog stožera Hrvatske vojske

Članak 5.

Diplomatska putovnica izdaje se i sljedećim nositeljima izbornih funkcija i drugim osobama samo u slučajevima službenog putovanja u inozemstvo:

1. članovima državnih delegacija koje na službeno putovanje odlaze po nalogu nadležnog državnog tijela,

2. zamjenicima ministra,

3. zastupnicima Sabora Republike Hrvatske i tajnicima Odbora odnosno Komisije za vanjsku politiku Zastupničkog i Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

4. generalima i admiralima Hrvatske vojske,

5. predsjedniku Gospodarske komore Republike Hrvatske,

6. gradonačelniku grada Zagreba,

7. poglavarima vjerskih zajednica,

8. predsjedniku HAZU,

9 rektorima sveučilišta u RH.

Članak 6.

Diplomatska putovnica izdaje se i:

1. djelatnicima Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ureda predsjednika Republike Hrvatske koji obavljaju diplomatske ili konzularne poslove,

2. diplomatskim kuririma,

3. djelatnicima predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu koji obavljaju diplomatske ili konzularne poslove, te njihovim supružnicima i djeci ako s njime zajedno borave,

4. osobama koje po odluci nadležnoga tijela Republike Hrvatske odlaze na rad u međunarodne organizacije u svojstvu funkcionara diplomatskog ranga u tim organizacijama, te njihovim supružnicima i djeci ako s njime zajedno borave.

Članak 7.

Diplomatska se putovnica može, izuzetno, izdati i osobama koje nisu navedene u člancima 4., 5. i 6. ovoga pravilnike kada to zahtijevaju interesi sigurnosti i obrane Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih poslova i ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Osobe iz st. 1. ovog članka imaju prava i obveze glede diplomatske putovnice kao i osobe iz članka 5. ovoga pravilnika.

Članak 8.

Službena putovnica izdaje se:

1. djelatnicima Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ureda predsjednika Republike Hrvatske koji nisu obuhvaćeni člankom 6. točkom 1. ovoga pravilnika kao i pripadnicima osobnog osiguranja predsjednika Republike Hrvatske,

2. djelatnicima predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu koji nisu obuhvaćeni člankom 6. točkom 3. ovoga pravilnika i njihovim supružnicima i djeci ako s njime zajedno borave,

3. članovima državnih delegacija Republike Hrvatske koji nisu obuhvaćeni člankom 5. točkom 1. ovoga pravilnika, ekspertima i tehničkom osoblju tih delegacija,

4. djelatnicima privrednih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu u državama s kojima postoji reciprocitet ili sporazum o priznavanju službenog svojstva privrednim predstavnicima, kao i njihovih supružnicima i djeci ako s njime zajedno borave.

Članak 9.

Službena se putovnica može, izuzetno, izdati i osobama koje nisu navedene u članku 8. ovoga pravilnika kada to zahtijevaju interesi sigurnosti i obrane Republike Hzvatske, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih poslova i ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Članak 10.

Djetetu koje živi u zajedničkom domaćinstvu s roditeljima koji su nositelji prava na diplomatsku ili službenu putovnicu može se izdati odgovarajuća putovnica kada putuje zajedno s roditeljima u slučajevima predviđenim ovim pravilnikom do završetka redovnog školovanja djeteta, a najkasnije do navršene 27. godine života.

Članak 11.

Pravo na diplomatsku ili službenu putovnicu prestaje nositelju tih putovnica kada isteknu uvjeti predviđeni ovim pravilnikom.

Supružnik i djeca gube pravo na diplomatsku ili službenu putovnicu kada to pravo prestane nositelju.

Ukoliko se supružnik i djeca nositelja prava na diplomatsku ili službenu putovnicu zaposle u inozemstvu ili ako prestanu biti članovi zajedničkog domaćinstva, gube pravo na tu putovnicu.

Članak 12.

Diplomatska viza izdaje se:

1. nositeljima diplomatske putovnice iz članka 4. ovoga pravilnika njihovim supružnicima i djeci, s rokom važenja od jedne godine, za više putovanja,

2. nositeljima diplomatske putovnice iz članka 5. ovoga pravilnika s rokom važenja od tri mjeseca za jedno putovanje, a kada to potrebe službe zahtijevaju, s rokom važenja od šest mjeseci i za više putovanja.

Članak 13.

Diplomatska ili službena viza izdaje se:

1. djelatnicima Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske ili drugog državnog tijela kada odlaze na rad u predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvo i njihovim supružnicima i djeci kada borave s njima u inozemstvu, s važnošću od četiri godine, za više putovanja,

2. osobama koje po odluci nadležnoga tijela Republike Hrvatske odlaze na rad u međunarodnu organizaciju i privrednim predstavnicima i njihovim supružnicima i djeci za onoliko vremena koliko im traje mandat ali ne duže od četiri godine, za više putovanja,

3. djelatnicima Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ureda predsjednika Republike Hrvatske koji imaju pravo na diplomatsku ili službenu putovnicu na osnovi ovoga pravilnika; s rokom važenja od jedne godine za više putovanja,

4. članovima državne delegacije, s rokom važenja od tri mjeseca za jedno putovanje, a kada to potrebe službe zahtijevaju, za više putovanja,

5. svim ostalim nositeljima diplomatske ili službene putovnice, s važnošću od tri mjeseca, za jedno putovanje, a izuzetno kada za to postoje opravdani razlozi, za šest mjeseci i više putovanja

Članak 14.

Ministarstvo vanjskih poslova te diplomatska i konzularna predstavništva Republike Hrvatske pribavljaju odgovarajuće vize stranih država na hrvatske diplomatske i službene putovnice, kada su vize potrebne za putovanja u te države.

Članak 15.

Zahtjev za izdavanje diplomatske ili službene putovnice i vize ili za produžavanje važnosti vize, potpisan od osobe kojoj se putovnica ili viza izdaje, podnosi se Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske uz rješenje nadležnoga tijela o putovanju u inozemstvo.

Rješenje iz prethodnog stavka nije potrebno za osobe navedene u članku 4. i člancima 7. i 9. ovoga pravilnika.

Za djelatnike Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Odjelu za konzularne poslove Ministarstva vanjskih poslova.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najmanje sedam dana prije predviđenog putovanja, ne računajući vrijeme potrebno za pribavljanje viza stranih država.

Članak 16.

Nositelj diplomatske ili službene putovnice izdane za određeno putovanje u inozemstvo, po povratku s putovanja obvezan je u roku od sedam dana putovnicu pohraniti u Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Članak 17.

Odredbe Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana koje reguliraju slučaj nestanka ili gubitka putne ispreve, primjenjuju se neposredno i na diplomatske i službene putovnice.

Članak 18.

Obrazac diplomatske i službene putovnice veličine je 88 x 125 mm i sadrži 32 stranice, uz sljedeće riječi na omotnici: "diplomatska putovnica", "diplomatic passport" i "passeport diplomatique", odnosno "službena putovnica", "service passport" i "passeport de service" (obrazac 1a i 1b).

Članak 19.

U diplomatskoj i službenoj putovnici otisnut je, uz prijevod na engleskom i francuskom jeziku, tekst sljedećeg sadižaja:

"U ime predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova moli nadležna tijela svih država da bez smetnji propuste nositelja ove putovnice i da mu u slučaju potrebe pruže pomoć i zaštitu" (obrazac 2a i 2b).

Članak 20.

Obrazac vize na diplomatske i službene putovnice veličine je 70 x 80 mm; a ispod državnog grba Republike Hrvatske stoje riječi "Diplomatska viza", "Diplomatic visa", "visa diplomatique", odnosno "službena viza", "Service visa", "Visa de service" (obrazac 3a i 3b).

Članak 21.

Obrazac zahtjeva za izdavanje diplomatske i službene putovnice i vize veličine je 150 x 210 mm i sadrži sljedeće podatke :

1. JMBG,

2 dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

3. ime i prezime,

4. u kojem se svojstvu putuje,

5. svrha putovanja,

6. u koje se zemlje putuje, kada i na koje vrijeme,

7. po čijem se nalogu, odnosno, pozivu putuje,

8. za koje je zemlje potrebna tranzitna viza i s koliko dana zadržavanja,

9. ako putuje s članovima obitelji, navesti njihova imena, datum rođenja i JMBG,

10. adresa i brojtelefona radi eventualnih naknadnih obavijesti (Obrazac 4).

Članak 22.

O izdanim diplomatskim i službenim putovnicama i vizama vodi se evidencija na sistemu za automatsku obradu podataka, kao i u odgovarajućim registrima i kartoteci.

Evidencija koja se vodi u registrima i kartoteci sastoji se od :

1. registra zahtjeva za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica i viza,

2. registra nestalih diplomatskih i službenih putovnica i viza,

3. kartoteke.

Članak 23.

Registar zahtjeva za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica i viza sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. datum podnošenja zahtjeva,

3. naziv podnositelja zahtjeva,

4. sjedište i adresa podnositelja zahtjeva,

5. osnova dobivanja diplomatske ili službene putovnice,

6. naziv zemlje za koju se viza traži.

Članak 24.

Nestale diplomatske i službene putovnice vode se u posebnom registru koji sadrži sljedeće podatke:

1. vrsta putovnice,

2. serija i serijski broj putovnice,

3. ime i prezime osobe kojoj je putovnica izdana,

4. datum prijave nestanka diplomatske ili službene putovnice i

5. primjedbe.

Članak 25.

Obrasci ustanovljeni ovim pravilnikom (1. do 4.) tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/92, 11/92 i 23/92).

Članak 27.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon dana objave.

Zagreb, 8. travnja 1993.

Ministar vanjskih poslova

prof. dr. Zdenko Škrabalo, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.