Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 16.04.1993 Naredba o visini nalmade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 264.Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine" br.53/91),ministar pomorstva,prometa i veza uz suglasnost ministra za financije donosi

NAREDBU

o visini nalmade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima

I.

Za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i uvjeta kojima mora udovoljavati ovisno o djelat- nosti; plaća se naknada i to za:

Kategorija zrakoplova      Vrste pregleda         prom  opća  posebna
U DEM

1.Osnovni pregled            komercijalna namjena      1500.- 750.-  370.-
2.Redovni i izvanredni pregled komercijalna namjena      760.-  370.-  180.-
3.Osnovni pregled            privatna namjena        750.-  370.-  180.-
4.Redovni i izvanredni pregled privatna namjena        370.-  180.-  90.-
5.Pregled radi utvrđivanja       homologacije zrakoplova
                    (čl.86.Zak. o zra. plovidbi)  1500.  750.-  370.-
6.Pregled radi utvrđivanja udovoljavanju uvjeta za prijevoz osoba i stvari -
                    (čl: 28.Zak. o zra. plovidbi)  1500.- 750.-  370.-
7.Pregled radi utvrđivanja udovoljavanju uvjeta za pruzanje usluga zrakoplova
                    (čl.37: Zak. o zra. plovidbi)  750.-  370.-  180.-
8.Pregled radi utvrđivanja uvjeta za rad u poljoprivredi i šumarstvu -
                    (čl.38.Zak. o zra. plovidbi)  -.   370.-  180.-
9.Pregled,radi utvrđivanja uvjeta za obuku i školovanje -
                    (čl.136. Zak. o zra. plovidbi) 750.-  370.-  180.-
10.Pregled radi utvrđivanja udovoljavanju uvjeta za tehnički sistem odrzavanja
                    (čl.88. Zak. o zra. plovidbi)  370.-  180.-  90.-

Uz naknadu iz podtočke 5. podnositelj zahtjeva snosi troškove ispitivanja materijala i karakteristika zrakoplova prema zahtjevu određene komisije za homologaciju zrakoplova.
Naknada iz stavka 1. ove točke uplaćuje se prilikom podnošenja zahtjeva za pregled zrakoplova.

II.

Iznosi naknada iskazani u DEM iz točke I. ove naredbe naplaćuju se u hrvatskim dinarima (HRD).

Dinarska protuvrijednost uplate izračunava se primjenom srednjeg tečaja DEM iz tečajne lisle Narodne banke Hrvatske važeće na dan uplate.

III.

Naknada iz topčke I. uplaćuje se na račun Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

IV.

Prilikom pregleda zrakoplova članovima komisije za pregled zrakoplova, podnositelj zahtjeva za pregled zrakoplova osigurava sredstva na ime dnevnice troškove prijevoza.

V.

Predsjednik i članovi komisije za izvršeni pregled zrakoplova imaju pravo na naknadu za rad u komisiji u iznosu od 5% svaki od propisane naknade za pregled.

Ukupna suma naknade ne može iznositi više od 50% naknade za pregled zrakoplova.

VI.

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za pregled zrakoplova ("Narodne novine", br. 53/91).

VII.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-02/03

Urbroj : 530-01-93-1

Zagreb, 22. ožujka 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.