Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 77. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br 12/91- proćiščeni tekst,19/91, 53A/91,18/92 i 69/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 11. sjednici održanoj dana 31. ožujka 1993. godine donijela je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvaravanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 55/90, 5/91, 14/91 i 70/91), članak 42. mijenja se i glasi:

"Članak 42. Osiguranik ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala i sanitarne sprave pod uvjetima i na način propisan općim aktom Republičkog fonda".

Članak 2.

Članak 43. briše se.

Članak 3.

Članak 44. mijenja se i glasi: "Članak 44. Osiguranik koji je nabavio pomagalo u inozemstvu uz odobrenje Komisije za ortopedska i druga pomagala Republičkog fonda ima pravo na povrat troškova tog pomagala prema originalnom računu u dinarskoj protuvrijednosti, a prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan povrata troškova".

Članak 4.

U stavci 1. članka 47. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: "ako posebnim općim aktom Republičkog fonda nije drukčije propisano". Stavke 2. i 3. članka 47. brišu se, a stavka 4. postaje stavka 2.

Članak 5.

Članak 49. mijenja se i glasi: "Članak 49. Kontrolu kvalitete protetskog rada ili pomagala kao i ortodontskog sredstva, na osnovi vlastite inicijative ili na zahtjev osiguranika obavlja ovlašteni djelatnik Republičkog fonda" :

Članak 6.

U članku 50. riječi: "na teret sredstava Republičkog fonda" brišu se.

Članak 7.

U članku 53. točka 2. briše se, a točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/93-01/34

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.