Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članke 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91- pročišćeni tekst, 19/91, 53 91, 18/92 i 69/92 i odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 11. sjednici održanoj 31. ožujka 1993. godine donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini

I.

U Odluci o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93) u točki II. u stavci 1. u trećem retku briše se dvotočka i dodaje tekst: "S primjenom do 31. ožujka 1993. godine:".

Iza stavke I. dodaju se nove stavke 2., 3. i 4. koje glase "Za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 1993. godine, utvrđuje se vrijednost boda kako slijedi:

- za travanj u iznosu od 848 HRD

- za svibanj u iznosu od 987 HRD

- za lipanj u iznosu od 1.124 HRD

Utvrđuje se vrijednost boda za primjenu Odluke o dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi za ljekarničku djelatnost (u daljnjem tekstu: vrijednost boda za ljekarničku djelatnost kako slijedi:

- za svibanj u iznosu od 750 HRD

- za lipanj u iznosu od 850 HRD

Vrijednost boda za ljekarničku djelatnost primjenjuje se s početkom primjene Odluke o dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski nor mativi i to od 1. svibnja 1993. godine"

II.

U točki III. u stavci 2. u drugom retku iza riječi: "na domjestaka", dodaje se tekst: "izuzev slijedećih materijala

- Šifra Naziv

- 06002 interkanalni kolčić

- 06003 parapulni kolčić",

u trećem retku iza riječi: "iskazivati" dodaje se tekst: "na teret sredstava Republičkog fonda", u četvrtom retku brišu se riječi u zagradi: "(donijetog na sjednici Skupštine od 29 siječnja 1993. godine)" i dodaje tekst: "("Narodne novine. broj 13/93 i 17/93 - u daljnjem tekstu: Pravilnik o ortopedskim pomagalima)"

Iza stavke 2. dodaje se nova stavka 3. koja glasi:

"Izuzetno od odredbe iz prethodne stavke, primjenom Pravilnika o ortopedskim pomagalima, uz utvrđenu vrijednost boda za izračunavanje vrijednosti standarda ortopedskih i drugih pomagala, iskazuju se posebice na teret sredstava Republičkog fonda, samo slijedeći materijali:

Šifra Naziv

- 06001 bravica (BRACKET)

- 06005 prsten s dodatnim elementima

- 06006 vijak".

Dosadašnje stavke 2. i 3. postaju stavke 3. i 4.

III.

U točki IV. u stavci I. na kraju teksta briše se točka i dodaje tekst: "s primjenom do 31. ožujka I993. godine".

U stavci 2. u trećem retku briše se riječ:."prethodne", a na kraju teksta briše se točka i dodaje tekst:." s primje nom do 31. ožujka 1993. godine."

U stavci 3. na kraju teksta briše se točka i dodaje tekst: "s primjenom do 31. ožujka 1993. godine."

Iza stavke 3. dodaje se nova stavka 4. koja glasi:

"Za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 1993. godine, utvrđuje se iznos troškova u HRD za smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama po bolno-opskrbnom danu:

Redni broj Zdravstvena ustanova Travanj Svibanj Lipanj

0 1 2 3 4

1. Stacionarna ustanova za

zbrinjavanje akutnih

bolesnika

- cjelodnevni smještaj i

prehrana 21.200 25.330 28.100

- za dnevni smještaj i

prehranu 10.600 12.665 14.050

2. Stacionarna ustanova za

zbrinjavanje kroničnih

bolesnika

cjelodnevni smještaj :

- u psihijatriji 15.900 18.503 21.080

-u rehabilitaciji 18.020 20.970 23.890

-u gerijatriji 20.140 23.437 26.731

3. Polikliničko-konzilijarna

djelatnost za vrijeme terapijskog postupka

hemodijalizom 4.240 4.934 5.621

U stavci 4. u prvom retku iza brojke "2" briše se riječ: "i" i upisuje zarez, a iza brojke "3", dodaje se tekst: "i 4".

IV.

Iza točke V. dodaju se nove točke VI. i VII. koje glase:

"VI.

Za smještaj djece predškolskog uzrasta u druge obitelji, Centru za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, utvrđuje se mjesečna naknada u vrijednosti najniže osnovne plaće.

"VII.

Hrvatskom crvenom križu za bočicu krvi dobrovoljnih davalaca krvi za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 1993. godine, utvrđuje se slijedeći iznos po bočici krvi:

- za travanj 4.240 HRD,

- za svibanj 4.934 HRD,

- za lipanj 5.621 HRD."

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01 /28

Urbroj: 338-24-93-1

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.