Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 14.04.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 109. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst,19/91, 53A/91,18/92 i 69/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 11. sjednici, održanoj 31. ožujka 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini

I.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini u točki II. u 22. retku iza teksta: "Plan potrebnog broja ležaja" dodaje se tekst:"Odluke o rasporedu planiranog potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za zbrinjavanje bolesnika sa akutnim i kroničnim bolestima po županijama Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 17/93 - u daljnjem tekstu: Odluka o rasporedu bolesničkih ležajeva)".

U 25. retku brišu se riječi: "(donijetoj na sjednici Skupštine od 29. siječnja 1993. godine" i umjesto njih dodaje se tekst: "("Narodne novine" broj 13/93").

U zadnjem retku iza riječi: "bodova)", dodaje se tekst: "Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine" broj 13/93 i 17/93 - u daljnjem tekstu: Pravilnik o ortopedskim pomagalima)".

II.

U točki VIII. stavka I. mijenja se i glasi:

"U primarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđuje se po djelatnostima sastav liječničkog tima i standard zdravstvene zaštite iskazan kroz mogući (u rasponu od-do) broj osiguranika na jedan liječnički tim, a na osnovi čega je izračunat standardni prosječni broj osiguranika po liječničkom timu, te godišnja vrijednost timova iskazana po razdobljima ".

U stavci 1. ispred tabele dodaje se naslov: "Za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1993. godine ".

U stavci I. iza tabele dodaje se nova stavka 2. koja glasi: "lza teksta Odluke dodaje se tablica: "Osnove za sklapanje ugovora za provođenje primarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 1993. godine (u daljnjem tekstu: tablica), koja je sastavni dio Odluke."

Dosadašnje stavke 2., 3. i 4. postaju stavke 3., 4. i 5.

U stavci 3 iza, teksta: "3. tabele" dodaje se tekst: "odnosno stupca 3. u tablici"."

III.

U točki IX. u 5. retku iza teksta: "5. tabele prethodne točke" dodaje se tekst: "odnosno prema izračunu prosječne vrijednosti tima po osiguraniku iz tablice", te u 6. retku iza riječi: "prethodne točke" dodaju se riječi: "odnosno tablice".

U toćki IX. dodaje se nova stavka 2. koja glasi

"Pračenje izvršenja rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti vodi se na propisanim tiskanicama prema vremenskim i kadrovskim normativima iz Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka, a nakon primjene Pravilnika o ortopedskim pomagalima za stomatološku zdravstvenu zaštitu u dijelu protetike i ortodoncije prema bodovima iz Pravilnika o ortopedskim pomagalima, s time da mjesečno izvršenje po liječničkim timovima u polivalentnoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti, protetici i ortodonciji ne može prelaziti ugovorenu naknadu utvrđenu sukladno odredbi točke IX. Odluke".

IV.

U točki X. briše se tekst stavke 3. i 4., te dodaje nova stavka 3. koja glasi:

"Za pruženu primarnu zdravstvenu zaštitu, u slučajevima iz stavke 1. ove točke, zdravstvene ustanove i liječnici privatne prakse ne ispostavljaju posebne račune, već izvršeni rad prate u svojim evidencijama".

V.

Iza točke X. dodaje se nova točka XI. koja glasi: "XI.

Za djelatnost epidemiologije, opće higijene i hitne medicinske pomoći, koja se u zdravstvenim ustanovama provodi na razini primarne zdravstvene zaštite gdje se potreban broj timova utvrđuje na osnovi ukupnog broja stanovnika, ne ispostavljaju se posebni računi za pružene zdravstvene usluge osiguranicima Republičkog fonda."

VI.

U točki XII. d) u drugoj alineji briše se tekst: "prema potrebi" i tekst: "ili medicinska sestra", a iza riječi: "liječnik", upisuje se točka.

VII.

U točki XIII. u stavci 1. u alineji I. iza teksta: "u iznosu od 27.325.246 HRD" dodaje se tekst: "za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1993. godine, a od 1. travnja 1993. u iznosu kako je to utvrđeno u tablici pod rednim brojem 8 u stupcu 5., 6. i 7.".

U stavci 2. u alineji 1. iza teksta: "u iznosu od 16.454.252 HRD" dodaje se tekst: "za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1993. godine, a od 1. travnja 1993. godine u iznosu kako je to utvrđeno u tablici pod rednim brojem 9. u stupcu 5., 6. i 7.".

U stavci 3. u četvrtom retku iza riječi: "dežurstva", briše se dvotočka i dodaje tekst: "za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1993. godine:".

Iza stavke 3. dodaje se nova stavka 4. koja glasi:

"od 1. travnja 1993. godine utvrđuje se iznos naknade za dežurstvo kako je to navedeno u tablici pod rednim brojem 10. a) u stupcu 5., 6. i 7.".

Dosadašnje stavke 4., 5., 6. i 7. postaju stavke 5., 6., 7. i 8. U stavci 6. iza riječi: "iznos" dodaje se tekst: "za razdobIje od 1. siječnja do 31. ožujka 1993. godine" i briše se alineja 2.

Iza stavke 7. dodaje se nova stavka 8. koja glasi:

"Od 1. travnja 1993. godine utvrđuje se naknada za pripravnost u iznosu kako je to navedeno u tablici pod rednim brojem 11. a) u stupcu 5., 6. i 7.".

VIII.

U točki XV. u stavci 1. u drugom retku iza riječi: "pomoći" dodaju se riječi: "- u dežurstvu".

U stavci 2. u drugom retku iza riječi: "dežurstva" briše se dvotočka i dodaje tekst: "za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1993. godine:".

Iza stavke 2. dodaje se nova stavka 3. koja glasi:

"Od 1. travnja 1993. godine utvrđuje se naknada za dežurstvo u iznosu kako je to navedeno u tablici pod rednim brojem 10. b), u stupcu 5., 6. i 7.".

IX.

U točki XVI. u stavci 2. iza teksta: "u iznosu od 1.760 HRD" briše se točka, te dodaje tekst: "za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1993. godine, a od 1. travnja 1993. godine u iznosu kako je to navedeno u tablici pod rednim brojem 13., u stupcu 5., 6. i.7.".

U stavci 3. u trećem retku iza riječi: "osiguraniku" briše se zarez i tekst: "iz prethodne stavke,".

X.

Iza točke XVI. dodaje se nova točka XVII. koja glasi:

"XVII.

Republički fond i zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite, odnosno zdravstveni djelatnici privatne prakse sklapaju ugovore za provođenje medicinske njege u stanu osiguranika koja se provodi na osnovi prijedloga izabranog liječnika opće medicine,a prema odobrenju nadležne liječničke komisije.

Iznos vrijednosti sata medicinske njege u stanu osiguranika utvrđen je u tablici pod rednim brojem 12., u stupcu 5., 6. i 7."

XI.

U točki XVII. u stavci 3. u trećem retku brišu se riječi: "broj ordinacija i dijagnostički i terapijski postupci iskazani brojem bodova" i dodaje tekst: "vrste specijalističkih ordinacija".

Stavka 4. mijenja se i sada glasi:

"Za izvršenu polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvena ustanova ispostavlja jednomjesečno za protekli mjesec skupne račune iškazane po djelatnostima i po kategorijama osiguranika. Uz skupne račune prilažu se osobni računi za svakog osiguranika na koje se skupni račun odnosi, kao i uputnice za polikliničko konzilijarnu zdrevstvenu žaštitu."

XII.

U točki XVIII. u stavci 3. u drugom retku briše se tekst: "Plana potrebnog broja ležajeva" i dodaje tekst: "Odluke o rasporedu bolesničkih ležajeva", te od trećeg retka briše se tekst "ležajeva s prosječnim trajanjem liječenja i brojem dana liječenja, te odgovarajući broj bodova za medicinski rad prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka" i dodaje tekst: "bolničkih ležaja i broja dana liječenja".

Stavka 4. mijenja se i sada glasi:

"Za izvršeno stacionarno liječenje, zdravstvena ustanova ispostavlja jednomjesečno za protekli mjesec skupne račune iskazane po djelatnostima i po kategorijama osiguranika. Uz skupne račune prilažu se osobni računi za svakog osiguranika na koje se skupni račun odnosi, kao i uputnice za stacionarno liječenje i otpusnice.".

XIII.

U točki XX. u stavci 4. mijenjaju se alineje i sada glase:

"- do 80.000 stanovnika 17 posto

- preko 80.000 stanovnika 14 posto". Iznos postotka marže iz prethodne stavke primjenjuje se osmog dana po objavi ove odluke u "Narodnim novinama".

U stavci 7. na kraju teksta briše se točka i dodaje tekst: "za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1993. godine, a za razdoblje od 1. do 30. travnja 1993. godine u iznosu od 2.809 HRD.".

U stavci 7. u trećem retku iza riječi: "ljekarne", dodaje se tekst: "za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1993. godine."

Iza stavke 8. dodaje se nova stavka 9. koja glasi:

"Od 1. travnja 1993. godine utvrđuje se naknada za dežurstvo, odnosno pripravnost u iznosima kako je to navedeno u tablici pod rednim brojem 10. c) u stupcu 5., 6. i 7. odnosno pod rednim brojem 11. b) u stupcu 5., 6. i 7".

XIV.

U točki XXV. u stavci 3. brišu se riječi: "otpusno pismo" i dodaje riječ: "otpusnicu".

XV.

U točki XXVI. na kraju teksta briše se točka i dodaje tekst: "za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1993. godine." .

XVI.

U točki XXVII. na kraju teksta briše se točka i dodaje tekst: "za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1993. godine.".

XVII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1993. godine, osim ako odredbama ove odluke nije drukčije utvrđeno.

Klasa:025-04/93-01/36

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sa. Mate Ljubičić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.