Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 10.04.1993 Uredba o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1993. godine, donijela

UREDBU

o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Članak 1.

U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", broj 73/91, 18/92,80/92, 54/92 i 87/92) članak 7. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Porez iz ukupnoga prihođa građana plaća se po ovim stopama: hrvatskih dinara

__________________________________________________________________________________
Na poreznu osnovicu               Plaća se porez         Na osnovicu
preko          do           hrvats. dinara         preko          do
    hrvats. dinara             + %                   hrvats. dinara
__________________________________________________________________________________

            300.000             3
300.000     600.000     9.000+     5        300.000 600.000
600.000     1,200.000        24.000+ 8        600.000 1,200.000
1,200.000        1,800.000        72.000+ 12       1,200.000    1,800.000
1,800.000        2,400.000        144.000+    15       1,800.000    2,400.000
2,400.000        3,600.000        234.000+    20       2,400.000    3,600.000
3,600.000        5,000.000        474.000+    30       3,600.000    5,000.000
5,000.000                    894.000+    40       5,000.000"
__________________________________________________________________________________

Članak 2.
Članak 14. mijenja se i glasi:
Iz neto plaća, koje su tijekom mjeseca primljene u iznosu većem od iznosa 200.000 hrvatskih dinara, plaća se porez iz neto-plaća po sljedećim stopama:

__________________________________________________________________________________

Na poreznu osnovicu               Plaća se porez         Na osnovicu
preko          do           hrvats. dinara         preko          do
    hrvats. dinara             + %                   hrvats. dinara
__________________________________________________________________________________

            300.000             2
300.000     400.000     6.000+     4        300.000 400.000
400.000     500.000     10.000+ 6        400.000 500.000
500.000     600.000     16.000+ 10       500.000 600.000
600.000     700.000     26.000+ 15       600.000 700.000
700.000     800.000     41.000+ 20       700.000 800.000
800.000     1,000.000        61.000+ 30       800.000 1,000.000
1,000.000                    121.000+    40       1,000.000
__________________________________________________________________________________

Prema odredbi stavka 1. ovoga članka plaća se i porez iz mirovina, osim mirovina ostvarenih u inozemstvu i drugih neto-prihoda ostvarenih u zemlji i inozemstvu, ako pojedinaćni prihodi prelaze iznos 200.000 hrvatskih dinara

Porez iz naknada troškova, koji se odnose na dnevnice za službena putovanja, naknade prijevoza na rad i s rada, naknade a smještaj i prehrane na terenu, izdatke za topli obrok, regres za godišnji odmor, naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe i jubilarne nagrade isplaćene iznad najnižih osnovica utvrdenih općim kolektivnim ugovorom, odnosno granskim ugovorima do 30%, plaća se po stopi od 60%.

Ako su tzdaci iz stavke 3. ovoga članka isplaćeni u iznosima preko 30% iznad najnižih osnovice utvrđenih općim kolektivnim, odnosno granskim ugovorima, plaća se porez po stopi u visini zbirne stope poreza i doprinosa iz i na plaće, uvećanoj za pet postotnih poena. Po ovoj stopi plaća se i porez i na druge naknade koje se mogu utvrditi posebnim kolektivnim ugovorom ili općim aktom organizacije, odnosno poslodavca, osim na novćane pomoći obiteljima poginulih sudionika u domovinskom ratu i otpremnina koje se daju djelatnicima prilikom odlaska u mirovinu.

Vlada Republike Hrvatske može mijenjati raspone poreznih osnovica i iznose poreza odnosno poreznih slopa iz stavka 1. ovoga članka, prema porastu najniže osnovne plaće.

Članak 3.

Ministar financija donosi obvezne naputke za provedbu ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 431-02/93-01/01

Urbroj: 5030105-93-8

Zagreb, 9. travnja 1993

Predsjednik

Nikica Valentić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.