Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 10.04.1993 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknade za zaštitu voda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 135. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 53/90, 9/91 i 61/81), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1993. godine, donijela

Odluka

o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknade za zaštitu voda

I.

U Odluci o visini naknade za zaštitu voda ("Narodne novine", broj 15/91,19/92 i 79/92) u točki III. stavku 1., riječi "102 hrvatska dinara" zamjenjuju se riječima "160 hrvatskih dinara", a u stavku 2. riječi "0,034 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "0,160 hrvatskih dinara".

II.

Iza točke III. dodaje se nova točka III. a, koja glasi: "III.a Visina naknade iz točke III. ove Odluke revalorizira se početkom svakoga tromjesečja u tekućoj godini indeksom promjene hrvatskog dinara prema njemaćkoj marki (DEM), po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske. Revalorizaciju iz stavka 1. ove točke obavljat će Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda".

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 325-08/93-01/1

Urbroj: 5030114-93-2

Zagreb. 9. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.