Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 10.04.1993 Odluka o uvjetima uz koje se može dati odobrenje da se naplate i plaćanja obavljaju u efektivnom stranom novcu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o deviznom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 67. pod 23) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 1. travnja 1993. godine donio je

ODLUKU

o uvjetima uz koje se može dati odobrenje da se naplate i plaćanja obavljaju u efektivnom stranom novcu

I.

Narodna banka Hrvatske može dati odobrenje poduzeću i drugoj pravnoj osobi (u daljnjem tekstu "poduzeću") da naplatu izvoza robe i usluga odnosno plaćanje usluga stranoj osobi obavljaju u efektivnom stranom novcu, uz uvjete da se taj izvoz odnosno uvoz obavlja u skladu s propisima.

Odobrenje iz stavka I. ove točke izdaje se, na obrazloženi zahtjev, pojedinaćno za svaku naplatu odnosno plaćanje. Iznimno se odobrenje može izdati i za određeno razdoblje. ali ne duže od jedne godine.

Izvoz robe (uvjet: izvozna carinska deklaracija) može se naplatiti u efektivnom stranom novcu do svote od 20.000 USD mjesečno bez odobrenja Narodne banke Hrvatske iz stavka 1. i 2. ove točke.

II.

Narodna banka Hrvatske može poduzeću koje je registrirano za obavljanje poslova vanjskotrgovinskog prometa, uz uvjet da je s ovlaštenom bankom sklopilo posebni ugovor o obavljanju mjenjaćkih poslova u skladu s propisom kojim se utvrđuje naćin obavljanja mjenjaćkih poslova, dati odobrenje da prodanu robu odnosno pruženu uslugu naplati u efektivnom stranom novcu i to:

1) poduzeću koje u slobodnim carinskim prodavaonicsma prodaje domaću i stranu robu - od domačih i stranih fizičkih osoba;

2) poduzeću koje s konsignacijskih skladišta prodaje stranu robu - od stranih fizičkih osoba;

3) poduzeću koje se bavi opskrbom stranih zrakoplova i brodova gorivom i mazivom te poljoprivrednim i prerambenim proizvodima, tehnićkim materijalom i drugom potrošnom robom - od stranih osoba;

4) poduzeću koje pruža usluge u međunarodnom robnom i putniekom prometu, koje kao agent neposredno ili preko putničkih turističkih agencija, prodaje putničke i robne vozne isprave za račun stranih osoba koje zastupa od stranih osoba;

5) poduzeću koje se kao agent. bavi opskrbom stranih brodova gorivom i maživom, poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, tehnićkim materijalom i drugom potrošnom robom - od stranih osoba;

6) poduzeću koje kao agent, prue usluge stranim brodovima pri prihvatu i otpremi tih brodova u domaćim lukama - od stranih osoba.

III.

Efektivni strani novac naplaćen po osnovi prodaje domaće i strane robe i pružene usluge prema odredbama iz točke I. i II. ove odluke, poduzeće odmah, a najkasnije idućeg radnog dana predaje banei ovlaštenoj za poslove s inozemstvom.

IV.

Narodna banka Hrvatske može poduzeću iz točke II. stavak 1. odredaba pod 1) i 2) ove odluke dati odobrenje da u svojoj blagajni drži efektivni strani novac najviše do 5% od dnevnog prometa u prodavaonici, radi vračanja ostatks novca kupcu u manjim apoenima.

Odobrenje iz ove točke može se izdati na temelju zahtjeva poduzeća i to najduže za jednu godinu.

V.

Poduzeća koja pružaju usluge u međunarodnom robnom i putničkom prometu i koje pružaju hitnu medicinsku pomoć, mogu na temelju odobrenja Narodne banke Hrvatske u svojoj blagajni držati efektivni strani novac u visini iznosa iz odobrenja, radi osiguranja iznosa potrebnog za službena putovanja u inozemstvo djelatnika prijevoznog sredstva i za plaćanje drugih troškova u inozemstvu u svezi s prijevoznim sredstvom i robom.

Uz zahtjev za dobivanje odobrenja iz stavka 1. ove točke poduzeće prilaže i podatke o korištenom efektivnom stranom novcu u prethodnoj godini po osnovi iz tog stavka.

Djelatnici iz stavka 1. ove točke, prigodom službenog putovanja u inozemstvo pravdaju kod carinskog organa iznošenje efektivnog stranog novca putnim nalogom i potvrdom poduzeća u koju su naznaćeni: ime i prezime djelatnika, iznos i vrsta efektivnog stranog novca koji se po osnovi iz tog stavka iznosi. Poduzeća su dužna voditi registar izdanih potvrda.

Odobrenje iz ove točke može se izdati na temelju zahtjeva poduzeća i to najduže za jednu godinu.

VI.

Narodna banka Hrvatske može poduzeću dati odobrenje za naplatu u efektivnom stranom novcu i stranim čekovima od stranih osoba po ovim osnovama: pretplate na časopise i publikacije, objave oglasa, sudjelovanje na seminarima i kongresima, naručivanja emisija preko radio-stanica, školarine i nastavnih sredstava, članarina i kotizacije, cestovnih taksa i cestarina i prijevoza robe i putnika trajektom, kupnje poštanskih maraka u filatelističke svrhe i novca u numizmatičke svrhe, pružanja usluga stranim osobama u vagon-restoranima i spavaćim kolima, plaćanja takse za lov, ribolov i lovačke trofeje, prijevoza posmrtnih ostataka stranaca, šlepanje vozila stranih osoba, pružanje pomoći i informacija na cestama, usluga što ih pružaju turističke i putničke agencije, usluge rent-a-car, najam plovila, aviotaxi usluge. pomoći i poklona, a i za sve druge naplate koje se ne mogu smatrati naplatama u smislu točke I. i II. ove odluke.

Odobrenje iz stavka 1. ove točke može se izdati za svaki pojedinaćni posao. Iznimno, odobrenje se može izdati i za određeno razdoblje, ali ne duže od jedne godine. Odobrenje se izdaje na temelju zahtjeva poduzeća.

Cijena usluge pružene stranoj osobi iskazuje se u hrvatskim dinarima i preračunava u stranu valutu po kupovnom tečaju na dan naplete, iz tečajne liste ovlaštene banke kojoj se predaju devize.

VII.

Poduzeća koja pružaju ugostiteljsko-turističke usluge (samo za: usluge noćenja, pansiona, polupansiona i usluge prijevoza), poduzeća koja pružaju lučke usluge, usluge pristaništa, usluge marina i poduzeća koja pružaju aerodromske usluge, a nisu s bankom sklopile ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova, mogu iznimno od točke I. ove odluke, u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 1993. godine, usluge pružene stranim osobama naplatiti u efektivnom stranom novcu uz uvjet da s ovlaštenom bankom sklope ugovor o predaji efektivnog stranog novca banci.

Usluge iz stavka 1. ove točke mogu se naplatiti od stranih osoba u efketivnom stranom novcu samo ako se korisniku usluge izdaje račun koji obvezno mora sadržavati: broj računa, cijenu usluge iskazane u hrvatskim dinarima, kupovni tečaj banke za valutu na dan naplate usluga, svotu naplate u stranoj valuti, ime i broj pasoša i zemlju strane osobe. Original račun daje se stranoj osobi, a kopija ostaje u poduzeću radi kontrole.

VIII.

Strana sredstva plaćanja naplaćena na temelju točke VI. i VII. ove odluke imaju tretman strsnih sredstava plaćanja zamijenjellih u ovlaštenoj mjenjačnici i obavezno se predaju ovlaštenoj banci istog ili slijedećeg radnog dana, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana naplate, uz specifikaciju koja mora sadržavsti i broj računa po kojem je usluga naplaćena

IX.

Naplata odnosno plaćanje u efektivnom stranom novcu u smislu ove odluke može se obavljati samo u konvertibilnim valutama koje su predmet kupnje i prodaje na deviznom tržištu.

X.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje se u Republici Hrvatskoj primjenjivati Odluka o uvjetima uz koje se može dati odobrenje da se naplata i plaćanje izvrše u efektivnom stranom novcu ("Narodne novine", br. 53/91).

XI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 126/93

Zagreb, 1. travnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.