Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 06.04.1993 Pravilnik o utvrđivanju i rješavanju povreda državne granice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 54. stavak 2. Zakona o nadzoru državne granice ("Narodne novine", broj 9/92) ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom vanjskih poslova donosi

PRAVILNIK

o utvrđivanju i rješavanju povreda državne granice

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja i rješavanja slučajeva povrede državne granice.

Članak 2.

Povrede državne granice utvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), ako među državnim sporazumom nije drugačije određeno, u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova. O povredama državne granice rješavaju mješovite komisije određene međudržavnim ugovorom.

Članak 3.

Mješevite komisije za rješavanje povreda državne granice (u daljem tekstu: mješovite komisije) mogu biti lokalne i glavne. Predstavnike Republike Hrvatske u lokalnim mješovtim komisijahla imenuje ministar unutarnjih poslova suglasnosti s ministrom vanjskih poslova. Predstavnike Republike Hrvatske u glavnim mješovtim komisijama imenuje ministar vanjskih poslova na prijedlog ministra unutarnjih poslova.

Članak 4.

Nadležna tijela za utvrđivanje i rješavanje povreda državne granice mogu pri utvrđivanju i rješavanju povreda državne granice koristiti stručnjake drugih državnih tije ili pravnih osoba.

Članak 5.

Povredom državne granice smatra se svaka radnja djelatnost te poticanje na vršenje radnje ili djelatnosti kojom se narušava nepovredivost državne granice, a osobit prelazak državne granice bez valjane putne isprave ili z nedozvoljenom mjestu, pucanje iz vatrenog oružja preko državne granice ili nišanjenje prema službenim osobama odnosno osobama koje se nalaze na državnoj granici, vrijeđanje državnih oznaka ili predstavnika državnih tijela, a tećenje ili uništenje graničnih oznaka, snimanje zemljišta objekata, osvjetljavanje državne granice, izazivanje požaja na državnoj granici ili njegovo namjerno širenje, zagađivanje teritorija kemijskim, biološkim ili drugim štetnim i zdravlje opasnim materijama, te svaki oblik povreda zračnog prostora ili plovnih puteva na moru i rijekama.

Članak 6.

Postupak za utvrđivanje povreda državne granice provodi se poradi utvrđivanja okolnosti i uzroka zbog kojih došlo do povrede državne granice i posljedica koje su pri tome nastale. Postupak za utvrđivanje povrede državne grani obuhvaća: izlazak na mjesto povrede državne granice, osguranje tragova i materijalnih dokaza značajnih za utvrđvanje povrede državne granice, sastavljanje zapisnika očevidu i poduzimanje drugih mjera potrebnih za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Članak 7.

O povredi državne granice Ministarstvo podnosi komsiji iz članka 3. stavka 1. ovoga pravilnika izvješće o povre državne granice. Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži: dan i sat i vršenja povrede, podatke o izvršitelju, načinu, sredstvima, mjestu izvršenja, podatke o posljedicama i o ostalim zapažanjima znaćajnim za utvrđivanje povrede driavne grainice. Kada je lzvršena povreda zračnog prostora Republike Hrvatske u izvješču se, pored podataka iz stavka 2. ovoga članka, moraju navesti i podaci o uočenoj vrsti i oznaci zrakoplova, pravcu i visini leta; dubini i širini povrede zračnog prostora, meteorološkim prilikama, mjestu s kojega je uočena izvršena povreda, te o vremenu i pravcu u kojem zrakoplov napustio zračni prostor Republike Hrvatske. Ako je povreda državne granice izvršena u teritorijalnom moru Republike Hrvatske ili na rijekama, u izvješću se, pored podataka lz stavka 2. ovog članka, moraju navesti i podaci o vrsti plovila, poziciji i kretanju plovila, te meteorološkim prilikama.

Članak 8.

Kada je povreda zračnog prostora Republike Hrvatske izvršena skretanjem zrakoplova sa određenog zračnog puta ili graničnog koridora, državno tijelo nadležno za kontrolu letenja i vođenja zrakoplova će, odmah nakon saznanja za povredu, utvrditi činjenice u svezi s povredom i o tome izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova te Ministarstvo vanjskih poslova. Ako je povreda zračnog prostora Republike Hrvatske izvršena na drugi način, Ministarstvo će utvrditi činjenice u svezi s povredom i o tome Izvijestiti komisiju iz članka 3. stavka 1. ovog pravilnika.

Članak 9.

Ministarstvo prikuplja dokaze o povredi državne granice i o posljedicama koje su nastupile, te obavlja, u suradnji s komisijom iz članlta 3. stavka 1. ovog pravilnika, očevid na mjestu na kojem je učinjena povreda državne granice, odnosno nastupila posljedica povrede državne granice. Očevid se mora obaviti kada je povodom povrede državne granice nastupila smrt ili tjelesna ozljeda osobe ili kada je nastala znatnija šteta na imovini.

Članak 10.

O izvršenom očevidu radi utvrđivanja povrede državne granice sastavlja se zapisnik o očevidu, odnosno zapisnik o rekonstrukciji, izrađuje se skica i fotografira mjesto povrede, prikupljaju se izjave svjedoka, nalazi i mišljenja vještaka i predmeti nađeni na mjestu povrede.

Članak 11.

U zapisnik, o očevidu unose se sve činjenice u svezi povrede državne granice i okolnosti pod kojima je povreda izvršena. Zapisnik o očevidu sastoji se od uvodnog i opisnog dijeUvodni dio zapisnika o očevidu sadržava: naziv nadležnog tijela, imena djelatnika koji obavljaju očevid, podatak o mjestu i datumu obavljanja očevida, te podatak o vrsti povrede državne granice. Opisni dio zapisnika o očevidu sadržava: detaljan opis povrede državne granice, podatak o položaju i mjestu na kojem je izvršena povreda dreavne granice, podatke o načinu i vremenu izvršenja, opis predmeta kojima je izvršena povreda, podatke o rasporedu i položaju objekta na kojem je izvršena povreda, podatke o osobama koje su sudjelovale u izvršenju povrede državne granice, opis posljedica koje su pri tome nastale, te podatke o nazočnosti svjedoka i vještaka. Ako je kao posljedica povrede državne granice nastupila smrt osobe u zapisnik se unose podaci o: uzroku smrti, položaju leša i opisu ozljeda na njemu, opis odjeće i obuče ubijene osobe, mjestu s kojega je otvorena vatra, podatak o nastupanju smrti, podatak o tome da li je osoba mogla ostati u životu da joj je blagovremeno ukazana liječnićka pomoć, da li su ozljede na lešu naknadno nanijete i opis predmeta nađenih kod ubijene osobe. Ako je kao posljedica povrede državne granice nastupila tjelesna povreda osobe u zapisnik se unose podaci o: rani zdravstvenom stanju ozlijeđene osobe, mjestu gdje je zbrinuta ozlijedena osoba; stupnju opasnosti za život i predvidivom vremenu potrebnom za liječenje. Zapisnik o očevidu potpisuje ovlaštena osoba koja je rukovodila očevidom. Ako je oćevid izvršen uz sudjelovanje hrvatskog predstavnika u mješovitoj komisiji, zapisnik o očevidu potpisuje i predstavnik te komisije.

Članak 12.

Mjesto na kojem je izvršena povreda državne granice može se po potrebi fotografirati ili prikazati u obliku skice ili crteža. Skica ili crtež mjesta povrede državne granice sadrži: prikaz i opis objekta i predmeta, naziv skiciranog prostora, oznake strane svijeta, mjerilo skice, legendu, podatak o mjestu i datumu izrade skice te potpis osobe koja je skicu izradila.

Članak 13.

U slučaju potrebe naknadnog utvrđivanja činjenica i okolnosti izvršenja povrede državne granice ili ako to traži predstavnik druge države u mješovitoj komisiji, može se izvršiti rekonstrukcija povrede državne granice. Zapisnik o rekonstrukciji sadržava podatak o okolnostima pod kojima je izvršena povreda državne granice. Zapisnik potpisuje ovlaštena osoba koja rukovodi rekonstrukcijom događaja.

Članak 14.

Ukoliko je prilikom povrede državne granice naštala materijalna šteta, ovlaštena osoba koja rukovodi očevidom dužna je utvrditi činjenice o materijalnoj šteti. Materijalnu štetu procjenjuje komisija čije članove imenuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 15.

Kada inozemno plovilo izvrši povredu državne granice u teritorijalnom moru ili u graničnim vodama na rijekama Republike Hrvatske, Ministarstvo će utvrditi karakter povrede i identitet inozemnog plovila, pregledati plovilo i posadu, te o tome sačiniti zapisnik. Zapisnik o pregledu plovila i posade sadrži: naziv i podatak o pripadnosti plovila, ime i prezime zapovjednik plovila, broj i popis imena članova posade, podatke o pozicijama na kojima je plovilo uočeno i zaustavljeno, razloge i način zaustavljanja, podatke o meteorološkim prilikama i druge činjenice od značaja za utvrđivanje povrede. Uz zapisnik se prilažu izvadak iz brodskog dnevnika policijskog patrolnog plovila i izvadak pomorske karte s točno ucrtanim pozicijama uočavanja te zaustavljanja plovila. Zapisnik iz stavka 2. ovog članka potpisuje zapovjednik policijskog patrolnog plovila i zapovjednik inozemnog plovila. Ako zapovjednik inozemnog plovila odbije potpisati zapisnik, zapovjednik policijskog patrolnog plovila zabilježit će to u zapisnik i navesti razlog koji je iznesen.

Članak 16.

Kada inozemno ratno ili javno plovilo povrijedi propise o prolasku teritorijalnim morem ili graničnim vodama na rijekama Republike Hrvatske ili se njihova plovidba smatra opasnom, zapovjednik policljskog patrolnog plovila upozorit će to plovilo da napusti teritorijalno more odnosno granične vode na rijakama. U slučaju iz stavka 1. ovog članka zapovjednik policijskog patrolnog plovila mora sačiniti zapisnik u koji se unosi: vrijeme uplovljenja inozemnog plovila u teritorijalno more ili granične vode rijeka Republike Hrvatske, poziciju uočavanja, kategoriju i dnevnu pripadnost plovila pravac kretanja, signale upućene inozemnom plovilu i odgovore koje je dobio zapovjednik policijskog patrolnog plovila, vrijeme zadržavanja inozemnog plovila u našem teritorijalnom mnru ili vodama rijeka, te druge činjenice od značaja za utvrđivanje povrede granice. Uz zapisnik se prilaže izvadak iz dnevnika policijskog patrolnog plovila

Članak 17.

Mješovite komisije rješavaju povrede državne granice na način određen međudržavnim ugovorom o utvrđivanju i rješavanju graničnih povreda. Ako međudržavnim ugovorom nije predviđeno osnivanje mješovite komisije, povrede državne granice rješava diplomatskim putem Ministarstvo vanjskih poslova, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova. O rezultatu rješavanja povreda državne granice Ministarstvo vanjskih poslova izvještava Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 18.

Kada je povodom povrede državne granice nastala materijalna šteta, visina i naknada štete utvrđuje se i rješava na način utvrđen međudržavnim ugovorom. Ako međudržavnim ugovorom nije utvrđen način utvrđivanja i rješavanja visine i naknade štete, prikupljenu dokumentaciju o nastaloj materijalnoj šteti Ministarstvo unutarnjih poslova dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova, radi reguliranja naknade štete diplomatskim putem.

Članak 19.

Ministarstvo vodi evidenciju o učinjenim povredama državne granice. Evidencija iz stavka 1. sadržava: podatak o mjestu izvršenja povrede, podatke o vrsti povreda državne granice, izvršitelju, nastalim posljedicama i o načinu rješavanja.

Članak 20.

Kao da predstavnici susjedne države najave da je izvršena povreda državne granice susjedne države ili se na drugi način sazna o povredi, Ministarstvo u suradnji s hrvatskim predstavnicima u lokalnoj mješovitoj komisiji, nakon provjere najave ili saznanja, izvijestit će bez odlaganja Ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo vanjskih poslova najavljuje povredu nadležnom tijelu susjedne države, kada je povreda državne granice Republike Hrvatske izvršena sa teritorija susjedne države.

Članak 21.

Kada je međunarodnim ugovorom predviđeno osnivanje mješovite komisije za rješavanje povrede državne granice, Ministarstvo će dostaviti dokumentaciju koja je prikupljena tijekom postupka, hrvatskim predstavnicima u mješovitoj komisiji. Nakon okončanja postupka hrvatski predstavnici u mješovitoj komisiji će dokumentaciju o povredi državne granice dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 22

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o načinu utvrđivanja i rješavanja graničnih incidenata i drugih povreda granice ("Narodne novine", broj 53/91).

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-72-10289/1-92

Zagreb, 24. veljače 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.