Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 01.04.1993 Odluka o načinu utvrđivanja opće kvote za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 1. travnja 1993. godine, donio je

ODLUKU

o načinu utvrđivanja opće kvote za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993. godine

I.

Ovom se odlukom propisuje način utvrdivanja kvota u II. tromjesečju 1993. godine, kao okvira za odobravanje kratkoročnih kredita bankama na temelju i uz zalog određenih kratkoročnih vrijednosnih papira (opća kvota). Općom kvotom, u smislu ove odluke, smatra se najviši iznos do kojega Narodna banka Hrvatske može odobravati kratkoročne kredite bankama na temelju portfelja i zaloga određenih vrijednosnih papira. Kvote iz stavka 1. ove točke, utvrđuju se pojedinačno za svaku banku za II. tromjesečje 1993. godine.

II.

Kratkoročnim kreditima, u smislu ove odluke, smatraju se:

1) kratkoročni krediti koji se odobravaju na temeijn domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijedžiosnih papira i

2) kratkoročni krediti koji se odobravaju bankama s rokom vraćanja do tri mjeseca, uz zalog blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske.

III.

Povećanje opće kvote iz točke I. ove odluke, utvrduje se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke Hrvatske utvrđenog Projekcijom monetarno-kreditne politike za II. tromjesečje 1993. godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrđeni ovom odlukom. Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja:

1) koeficijent osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka po Zaključnom računu za 1992. godinu s 0,40;

2) koeficijent kratkoročnih kredita banaka odobrenih krajnjim korisnicima za financiranje proizvodnje ratarskih kultura, koji se dobiva množenjem postotka udjela tih kredita banaka u ukupnom stanju kredita svih banaka u razdoblju travanj-lipanj 1992. godine s 0,40:

3) koeficijent depozita banaka koji čine osnovicu za obračun obvezne rezerve, koji se dobiva množenjem postotka udjela depozita banaka u ukupnom stanju depozita svih banaka u razdoblju 31. prosinac 1992. do 28. veljaće 1993. godine s 0,20. Pod bankom, u smislu ove odluke, razumijevaju se banke osnovane u skladu s važećim Zakonom o bankama i drugim financijskim organizacijama, koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1993. godine.

O.br. 115/93.

Zagreb, 1. travnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.