Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 01.04.1993 Odluka o načinu utvrđivanja opće kvote za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993. godine
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 1. travnja 1993. godine, donio je

ODLUKU

o načinu utvrđivanja opće kvote za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993. godine

I.

Ovom se odlukom propisuje način utvrdivanja kvota u II. tromjesečju 1993. godine, kao okvira za odobravanje kratkoročnih kredita bankama na temelju i uz zalog određenih kratkoročnih vrijednosnih papira (opća kvota). Općom kvotom, u smislu ove odluke, smatra se najviši iznos do kojega Narodna banka Hrvatske može odobravati kratkoročne kredite bankama na temelju portfelja i zaloga određenih vrijednosnih papira. Kvote iz stavka 1. ove točke, utvrđuju se pojedinačno za svaku banku za II. tromjesečje 1993. godine.

II.

Kratkoročnim kreditima, u smislu ove odluke, smatraju se:

1) kratkoročni krediti koji se odobravaju na temeijn domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijedžiosnih papira i

2) kratkoročni krediti koji se odobravaju bankama s rokom vraćanja do tri mjeseca, uz zalog blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske.

III.

Povećanje opće kvote iz točke I. ove odluke, utvrduje se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke Hrvatske utvrđenog Projekcijom monetarno-kreditne politike za II. tromjesečje 1993. godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrđeni ovom odlukom. Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja:

1) koeficijent osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka po Zaključnom računu za 1992. godinu s 0,40;

2) koeficijent kratkoročnih kredita banaka odobrenih krajnjim korisnicima za financiranje proizvodnje ratarskih kultura, koji se dobiva množenjem postotka udjela tih kredita banaka u ukupnom stanju kredita svih banaka u razdoblju travanj-lipanj 1992. godine s 0,40:

3) koeficijent depozita banaka koji čine osnovicu za obračun obvezne rezerve, koji se dobiva množenjem postotka udjela depozita banaka u ukupnom stanju depozita svih banaka u razdoblju 31. prosinac 1992. do 28. veljaće 1993. godine s 0,20. Pod bankom, u smislu ove odluke, razumijevaju se banke osnovane u skladu s važećim Zakonom o bankama i drugim financijskim organizacijama, koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1993. godine.

O.br. 115/93.

Zagreb, 1. travnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.