Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 31.03.1993 Ukaz o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 1993. godinu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 25. ožujka 1993.

Broj : PA4-8/1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.


DRŽAVNI PRORAČUN

Republike Hrvatske za 1993. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 1993. godinu

(u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

- prihode od                  4,955.695,895.000 hrvatskih dinara

- raspoređene

prihode od                   4,936.345,895.000 hrvatskih dinara

- neraspoređene prihode

(Tekuća rezerva

Proračuna) od                    19.350,000.000 hrvatskih dinara.

Članak 2.

U Stalnu rezervu Republike Hrvatske izdvaja se 5.000,000.000 hrvatskih dinara.

Članak 3.

Prihodi Proračuna po grupama računa i računima te

rashodi po grupama računa i računima utvrduju se u

Bilanci prihode i rashoda, i to:

                                             A. PRIHODI

   Broj_____
grupe  računa          Prihodi               Svota
računa
1    2              3                 4
        PRIHODI OD POREZA IZ DOBITI
71.   710   porez na dobit pravnih osoba.          70.961,000.000
        ukupno grupa 71.                70.961,000.000
        PRIHODI OD POREZA IZ PLAĆA
72.   720   porez iz plaća djelatnika            204.272,000.000
    720-1  porez iz neto plaća i drugih osobnih primanja  59.994,000.000
        ukupno grupa 72.                264.266,000.000
        PRIHODI OD POREZA NA PROMET PROIZVODA I USLUGA I POREZA NA
        PROMET NEKRETNINA I PRAVA
73.   730   porez na promet proizvoda i usluga       2,886.037,000.000
    735   porez na promet nekretnina i prava       22.870,000.000
        ukupno grupa 73                 2,908.907,000.000
        PRIHODI OD POREZA NA IMOVINU I PRIHODI OD OSTALIH POREZA
74.   743   porez na ukupan prihod građana          1.257,000.000
        ukupno grupa 74                 1.257,000.000
        PRIHODI OD DRŽAVNIH PRISTOJBI
75.   750   administrativne pristojbe            3.601,800.000
    751   carinske pristojbe               100,000.000
    752   sudske pristojbe                6.303,200.000
    752-1  državne pristojbe na imovinu.          37.381,000.000
        ukupno grupa 75                 47.386,000.000
        PRIHODI OD CARINE
76.   760   carina                     87.241,300.000
    761   posebne uvozne pristojbe            759.761,700.000
        ukupno grupa76                 847.003,000.000
        PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA, PRIHODI KOJE OSTVARUJU
        KORISNICI PRORAČUNA I OSTALI PRIHODI
77.   770   prihodi po posebnim propisima (novčane kazne)
                                7.651,000.000
    771   prihodi koje ostvaruju korisnici državnog proračuna
                                1.567,000.000
778       ostali prihodi                 28.629,895.000
        ukupno grupa 77                 37.847,895.000
        POSEBNI PRIHODI
78.   780   prihodi od državnog zajma po osnovi prodaje
        obveznica                    150.000,000.000
    781   dio prihoda od prodaje stanova u društvenom
        vlasništvu                   8.068,000.000
782       prihodi od prodaje društvenih poduzeća     400.000,000.000
    783   prihodi od emisijske dobiti Narodne banke
        Hrvatske                    220.000,000.000
        ukupno grupa 78                 778.068,000.000
        UKUPNO PRIHODI                 4,955.695,985.000

                       B.RASHODI
   Broj______
grupe  računa           Rashodi             Svota
računa
1    2               3                4
        SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
40   400   sredstva za plaće djelatnika          808.500,000.000
    401   sredstva za materijalne troškove        205.883,137.000
        ukupno grupa 40                 1,014.383,137.000
        SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA DRŽAVNOG
        PRORAČUNA
41.   412   sredstva za naknade po osnovi otpremnina i
        dokupa staža                  500,000.000
    415   sredstva za negospodarstvene investicije    64.700,000.000
    418   sredstva za ostale potrebe za rad korisnika
        državnog proračuna               1,899.638,008.000
        ukupno grupa41                 2,064.838,008.000
        SREDSTVA ZA POTICANJE RAZVOJA I INTERVENCIJE U GOSPODARSTVU
43.   431   sredstva za kompenzacije, premije, regrese
        i naknade                    503.200,000.000
    433   ostale potrebe i intervencije u gospodarstvu  725.000,000.000
        uhupno grupa 43                 1,228.200,000.000
        PRENESENA SREDSTVA LOKALNIM UPRAVAMA I SAMOUPRAVAMA
44.   444   dopunska sredstva županija           20.000,000.000
    445   dopunska sredstva općinama           2.577,750.000
        ukupno grupa 44                 22.577,750.000
        SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
45.   450   sredstva za odgoj i obrazovanje         35.000,000.000
    451   sredstva za znanost               51.500,000.000
    452   sredstva za kulturu               12.300,000.000
    453   sredstva za šport                1.000,000.000
    454   sredstva za socijalnu skrb           420.000,000.000
    456   sredstva za zdravstvenu zaštitu         800,000.000
    457   sredstva za mirovinsko i invalidsko
        osiguranje                   31.400,000.000
    458   sredstva za zaštitu vojnih i civilnih invalida
        rata                      12.000,000.000
        ukupno grupa 45.                564.000,000.000
        SREDSTVA ZA OSTALE DRUŠTVENE POTREBE
46.   461   sredstva za udruženja gradana i političke stranke
                                3.345,000.000
        ukupno grupa 46                 3.345,000.000
        IZDVAJANJA SREDSTAVA REZERVI
47.   470   izdvajanje u stalnu rezervu Republike      5.000,000.000
        uhupno grupa 47                 5.000,000.000
        OSTALI RASHODI
48.   481   naknade za bankarske usluge i troškove
        platnog prometa                 2,000.000
    482   otplata kredita i zajmova            30.000,000.000
    483   rashodi za obveze iz prethodne godine      4.000,000.000
    488   ostali rashodi (Tekuća rezerva Proračuna)    19.350,000.000
        ukupno grupa 48                 53.352,000.000
        UKUPNO RASHODI                 4,955.695,895.000


                                           II.POSEBNI DIO

Članak 4.
Rashodi u svoti od 4,955.695,895.000 hrvatshih dinara, hoji su iskazani po grupama računa i računima u bilanci rashoda, raspoređuju se po nosiocima, korisnicima I bližim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

               RAZDJEL l. SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Broj                                     Svota_____________
pozicije osnovnog    Osnovna i potanja namjena
    računa                             podračuna    računa

        40. SREDSTVA ZA RAD SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
1.   401   sredstva za materijalne troškove                    660,000.000
        svega grupa 40                             660,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SABORA
        REPUBLIKE HRVATSKE
2.   418   naknada troškova za saborske zastupnike         600,000.000
3.   418   troškovi zasjedanja Sabora               500,000.000
4.       sredstva za izvanredne troškove             50,000.000
5.       troškovi "Izvješća hrvatskog Sabora           80,000.000
6.       sredstva za održavanje zgrade Sabora u Otočcu      30,000.000
7.       sredstva za rad Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih
         žrtava                         60,000.000
        svega grupa 41                             1.320,000.000
        svega razdjel 1. (od poz. 1. do poz. 7)                 1.980,000.000

        RAZDJEL 2. URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

        GLAVA I. URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
        SREDSTVA ZA RAD UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE.
8.   401   sredstva za materijalne trošhove                    630,000.000
        svega grupa 40                              630,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD UREDA
        PREDSJEDNIKA REPUBLIKE
9.   418   sredstva za izvanredne troškove                     130,000.000
        svega grupa 41                             130,000.000
        svega glava 1. (od poz. 8. do poz. 9)                  760,000.000
        GLAVA 2. URED ZA ZAŠTITU USTAVNOG PORETKA
        40. SREDSTVA ZA RAD UREDA
10.   401   sredstva za materijalne troškove                    50,000.000
        svega grupa 40                              50,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD UREDA
11.   41   sredstva za funkcionalne rashode                    50,000.000
        svega grupa 41                             50,000.000
        svega glava 2 (od poz. 10. do poz 11)                  100,000.000
        svega razdjel 2. (od poz. 8. do poz. 11)                860,000.000
        RAZDJEL 3. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
        GLAVA 1. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
        40. SREDSTVA ZA RAD VLADE
12.   401   sredstva za materijalne troškove Vlade                 387,000.000
13.-      sredstva za materijalne troškove Ureda za UNPROFOR i Promatračku
        misiju Europske zajednice                        100,000.000
14.       sredstva za materijalne troškove Ureda za granice            10,000.000
15.       sredstva za materijalne troškove Ureda za projekt sukcesije       40,000.000
        svega grupa 40                             537,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD VLADE
16.   418   sredstva za izvanredne troškove                     100,000.000
17.       - -stalne novčane nadoknade.                140,000.000 240,000.000
        svega grupa 41                             240,000.000
        svega glava 1. (od poz.12. do poz.17)                  777,000.000
        GLAVA 2. URED ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE
        40. SREDSTVA ZA RAD UREDA.
18.   401   sredstva za materijalne troškove                    17,600.000
        svega grupa 40                             17,600.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD UREDA
19.   418   sredstva za. dotacije etničkim i nacionalnim zajednicama ili
        manjinama                                2.000,000.000
        svega grupa 41                             2.000,000.000
        svega glava 2. (od poz.18. do poz.19)                  2.017,600.000
        GLAVA 3. URED ZA ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
        40. SREDSTVA ZA RAD UREDA
20.   401   sredstva za materijalne trošhove -                   19,600.000
        svega grupa 40                             19,600.000
        svega glava 3. (poz. 20)                        19,600.000
        GLAVA 4. URED ZA OPĆE POSLOVE I PROTOKOL VLADE REPUBLIKE
        HRVATSKE
        40. SREDSTVA ZA RAD UREDA
21.   401   sredstva za materijalne troškove                    5.960,000.000
        svega grupa 40.                             5.960,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I-DRUGE NAMJENE ZA RAD UREDA
22.   418   sredstva za investicijsko održavanje osnovnih sredstava, inventara i
-        zgrada Sabora Republike                  1.700,000.000
        sredstva za izvanredne troškove               100,000.000 1.800,000.000
        svega grupa 41                             1.800,000.000
        svega glava 4. (od poz. 21. do poz.23)                 7.760,000.000
        GLAVA 5. URED ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE
        40. SREDSTVA ZA RAD UREDA
24.   401   sredstva za materijalne troškove                    440,000.000
        svega grupa 4o.                             440,000.000
        45. SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
25.   454   sredstva za skrb prognanika i izbjeglica                225.000,000.000
        svega grupa 45                             225.000,000.000
        svega glava 5 (od poz. 24. do poz. 25)                 225.440,000.000
        GLAVA 6.URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE REPUBLIKE
        HRVATSKE
        40. SREDSTVA ZA RAD UREDA
26.   401   sredstva za materijalne troškove                    150,000.000
        svega grupa 40.                             150,000.000
        svega glava 6. (poz. 26)                        150,000.000
        GLAVA 7. URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM REPUBLIKE
        HRVATSKE
        40. SREDSTVA ZA RAD UREDA
27.   4o1   sredstva za materijalne troškove                    30,000.000
        svega grupa 4o                              30,000.000
        svega glava 7.(poz.27)                         30,000.000
        GLAVA 8. AGENCIJA ZA.OBNOVU
        40. SREDSTVA ZA RAD AGENCIJE
28.   401   sredstva za materijalne troŠkove                    300,000.000
        svega grupa 40.                             300,000.000
        svega glava 8.(poz.28)                         300,000.000
        GLAVA 9. HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
        40. SREDSTVA ZA RAD AGENCIJE
29.   401   sredstva za materijalne troškove                    1.188,000.000
        svega grupa 40.                             1.188,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD AGENCIJE
30.   418   sredstva za funkcionalne rashode                    40,000.000
        svega grupa 41.                             40,000.000
        svega glava 9. (od poz. 29. do poz. 30)                 1.228,000.000
        svega razdjel 3. (od poz. 12. do poz. 30)                237.722,200.000
        RAZDJEL 4. MINISTARSTVO OBRANE
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD MINISTARSTVA
31.   418   sredstva za troškove Hrvatske vojske                  1.660.000,000.000
        svega grupa 41.                             1.660.000,000.000
        svega razdjel 4. (poz. 31)                       1.660.000,000.000
        RAZDJEL 5. MINISTARSTVO UNUTARNJlH POSLOVA
        40. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA
32.   401   sredstva za materijalne troškove                    58.500,000.000
        svege grupa 40.                             58.500,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD MINISTARSTVA
33.   415   sredstva za nabavu opreme i popravak objekata              80.000,000.000
34.   418   sredstva za posebne namjene.                      108.000,000.000
        svega grupa 41.                             188.000,000.000
        svega razdjel 5. (od poz. 32. do poz. 34)                246.500,000.000
        RAZDJEL 6. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
        40. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA
35.   401   sredstva za materijalne troškove                    4.299,000.000
        svega grupa 40                             4.299,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE I DRUGE NAMJENE ZA RAD
        MINISTARSTVA
36.   418   sredstva za provedbu aktivnosti Republike Hrvatske u europskoj
        međuregionalnoj suradnji                 100,000.000
37.       sredstva za Članarine međuvladinih međunarodnih 
        organizacija                      5.000,000.000
        svega grupa 41                             5.100,000.000
        svega glava 1 (od poz. 35. do poz. 37)                 9.399,000.000
        GLAVA 2. DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA. RAD
        PREDSTAVNIŠTAVA
38.   418   sredstva za troškove diplomatsko-konzularnih predstavništava
        Republike Hrvatske                           60.000,000.000
        svega grupa 40                             60.000,000.000
        svega glava 2. (poz. 38)                        60.000,000.000
        svega razdjel 6.(od poz.35. do poz.38)                 69.399,000.000
        RAZDJEL 7.MINISTARSTVO FINANCIJA
        GLAVA 1. MINISTARSTVO FINANCIJA
        40. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA I PLAĆE KORISNIKA
        DRŽAVNOG PRORAČUNA
39.   400   sredstva za plaće korisnika državnog proračuna     781.500,000.000
40.   401   sredstva za materijalne troškove Ministarstva       5.104,000.000 786.604,000.000
        svega grupa 40                             786.604,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD MINISTARSTVA
41.   418   sredstva za funkcionalne rashode Ministarstva        150,000.000
42.       sredstva za funkcionalne rashode financijske policije   2.000,000.000 2.150,000.000
        svega grupa 41                             2.150,000.000
        svega glava 1. (od poz. 39. do poz. 42)                 788.754,000.000
        GLAVA 2. CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD UPRAVE
43.   418   sredstva za funkcionalne rashode                    25.000,000.000
        svega grupa 41                             25.000,000.000
        svega glava 2. (poz: 43)                        25.000,000.000
        svega razdjel 7. (od poz. 39. do poz. 43)                813.754,000.000

        RAZDJEL 8. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
        40. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA
44.   401   sredstva za materijalne troškove.                    792,000.000
        svega grupa 40                             792,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD MINISTARSTVA
45.   418   sredstva za međunarodnu suradnju u zaštiti okoliša i prostornog
        uređenja                           8,000.000
46.       sredstva za aktivnosti u okviru programa UNEP-a       50,000.000
47.       akcije za zaštitu Jadranskog mora od zagađivanjarlja    300,000.000
48.       programi zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj       150,000.000
49.   418   redovna djelatnost nacionalnih parkova           900,000.000
50.       sredstva za radove na geodetskol izmjeri, katastru I komasaciji
        zemljišta                         1.000,000.000
51. -      sredstva za izradu osnovne državne karte          400,000.000 2.808,000.000
        svega grupa 41                             2.808,000.000
        svega razdjel 8. (od poz. 44. do poz. 51)                3.600,000.000
        RAZDJEL 9. MINISTARSTVO INDUSTRIJE,BRODOGRADNJE
        I ENERGETIKE
        40. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA
52.   401   sredstva za materijalne troškove                     396,000.000
        svega grupa 40.                             396,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD MINISTARSTVA
53.   418   sredstva za funkcionalne rashode                    10,000.000
        svega grupa 41                             10,000.000
        svega razdjel 9. (od poz. 52. o poz. 53)                406,000.000
        RAZDJEL 10. MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
        GLAVA 1. MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
        40. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA
54.   401   sredstva za materijalne troškove                    1.716,000.000
        svega grupa 40.                             1.716,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD MINISTARSTVA
55.   418   sredstva za međunarodnu kulturnu, prosvjetnu i tehničku suradnju te
        suradnju u djelatnosti športa                500,000.000
56.       sredstva za troškove odgoja i obrazovanja djece građana na
        privremenom radu u inozemstvu s teritorija Republike 
        Hrvatske                          3.000,000.000
57.       sredstva za državne nagrade                  96,000.000 3.596,000.000
        svega grupa 41                              3.596,000.000
        43. SREDSTVA ZA POTICANJE RAZVOJA I INTERVENCIJE U
        GOSPODARSTVU
58.   431   sredstva za povlastice u javnom prometu                 3.000,000.000
        svega grupa 43.                             3.000,000.000
        45. SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
59.   452   sredstva za udio Republike u financiranju nacionalnih kazališta     2.300,000.000
        svega grupa 45                             2.300,000.000
        svega glava 1. (od poz. 54. do poz. 59)                 10.612,000.000
        GLAVA 2. POTREBE U DJELATNOSTI KULTURE, , PROSVJETE I  ŠPORTA
        40. SREDSTVA ZA IZVRŠAVANJE DJELATNOSTI
60.   401   sredstva za materijalne troškove srednjeg obrazovanja   34.118,000.000
61.       sredstva za materijalne troškove visokog obrazovanja   14.282,000.000
62.       sredstva za materijalne troškove ustanova kulture     3.168,000.000
        sredstva za materijalne troškove u djelatnosti športa    352,000.000 51.920,000.000
        svega grupa 40                             51.920,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE
64.   415   sredstva za investicije u prosvjeti            9.000,000.000
65.       sredstva za investicije u djelatnosti športa         100,000.000 9.100,000.000
        svega grupa 41.                             9.100,000.000
        45. SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
66.   450   sredstva za zajedničke programe u prosvjeti        10.500,000.000
67.       sredstva za učenićki i studentski standard        24.500,000.000
68.   452   sredstva za Program kulturnog razvitka Republike     10.000,000.000
69.   453   sredstva za programske zadaće na unapređenju športa    1.000,000.000 46.000,000.000
        svega grupa 45.                             46.000,000.000
        svega glava 2. (od poz. 60. do poz. 69)                 107.020,000.000
        GLAVA 3. "FUNDACIJA IVAN MEŠTROVIĆ"
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD FUNDACIJE
70.   418   sredstva za funkcionalne rashode                    150,000.000
        svega grupa 41                             150,000.000
        svega glava 3. (poz. 70)                        150,000.000
        GLAVA 4. HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
        40. SREDSTVA ZA RAD AKADEMIJE
71.   401   sredstva za materijalne i operativne izdatke Akademije i njezinih
        jedinica                                369,000.000
        svega grupa 40                             369,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD AKADEMIJE
72.   418   sredstva za osnovnu djelatnost i investicijsko održavanje zgrada
        Akademije                                500,000.000
        svega grupa 41                             500,000.000
        svega glava 4. (od poz. 71. do poz. 72)                 869,000.000
        GLAVA 5. NACIONALNA I SVEUČILIŠNA BIBLIOTEKA
        40. SREDSTVA ZA RAD BIBLIOTEKE
73.   401   sredstva za materijalne troškove                    1.600,000.000
        svega grupa 40                             1.600,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD BIBLIOTEKE
74.   415   sredstva za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke        58.000,000.000
        svega grupa 41                             58.000,000.000
        svega glava 5. (od poz. 73. do poz. 74)                 59.600,000.000
        GLAVA 6. LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ZAVODA
75.   418   sredstva za udio Republike u funkcionalnim rashodima          500,000.000
        svega grupa 41                             500,000.000
        svega glava 6. (poz. 75)                        500,000.000
        svega razdjel 10. (od poz. 54. do poz. 75)               178.751,000.000
        RAZDJEL 11. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
        40. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA
76.   401   sredstva za materijalne troškove                    798,000.000
        svega grupa 40                             798,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD MINISTARSTVA
77.   418   troškovi za zaštitu bilja                  2,000.000
78.       troškovi savjetodavne poljoprivredne službe za selo    600,000.000
79.       sufinanciranje programa zaštite zdravlja životinja     300,000.000
80.       troškovi međudržavne suradnje u vodoprivredi        10,000.000
81.       sredstva za kontrolu i zaštitu voda -            10,000.000 922,000.000
        svega grupa 41                             922,000.000
        43. SREDSTVA ZA POTICANJE RAZVOJA I INTERVENCIJE U GOSPODARSTVU
82.   431   sredstva za premije u poljoprivredi.          14.000,000.000
83.       sredstva za regres kamata u poljoprivredi       190.000,000.000 204.000,000.000
        svega grupa 43                             204.000,000.000
        svega razdjel 11. (od poz. 76. do poz. 83)               205.720,000.000
        RAZDJEL12. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
        GLAVA 1. MINISTARSTVO POMORSTVA,PROMETA I VEZA
        40. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA
84.   401   sredstva za materijalne troškove                    1.600,000.000
        svega grupa 40 -                            1.600,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD MINISTARSTVA
85.   418   sredstva za tekuće održavanje poslovne zgrade "Kockica"  1.000,000.000
86.       održavanje plovila i vozila kapetanija           104,000.000
87.       investicijsko održavanje poslovnih zgrada kapetanija    351,000.000
88.       nabava novih plovila i vozila kapetanija          767,000.000
89.       nabava i održavanje sustava veza kapetanija         52,000.000
90.       sredstva za nabavu službene odjeće lućkih kapetanija     18,000.000
91.       sredstva za traganje za ljudima, spašavanje ljudskih života na moru i
        gašenje požara s brodova                   30,000.000
92.       preventivne akcije za sigurnost prometa            2,000.000
93.       čIanstvo u međunarodnim organizacijama            28,000.000
94.       dotacija za Brodarski institut Zagreb            60,000.000 2.412,000.000
        svega grupa 41.                             2.412,000.000
        43. SREDSTVA ZA POTICANJE RAZVOJA I INTERVENCIJE U GOSPODARSTVU
    431   -naknada razlihe u cijeni za održavanje veza otoci-kopno
95.       "Jadrolinija"Rijeka                   45.000,000.000
96.       "Lošinjska plovidba" Mali Lošinj              300,000.000
97.       "Rapska plovidba"Rab                    900,000.000 46.200,000.000
98.   433   održavanje i obilježavanje pomorskih i unutarnjih plovnih 
        putova                             500,000
99.       namjenska sredstva za održavanje željezničke 
        infrastrukture                     200.000,000.000 200.500,000.000
        svega grupa 43                             246.700,000.000
        svega glava 1. (od poz. 84. do poz. 99)                 250.712,000.000
        GLAVA 2. LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK
        40. SREDSTVA ZA RAD KAPETANIJE
100.  401   sredstva za materijalne troškove                    39,600.000
        svega grupa 40                             39,000.000
        svega glava 2. (poz.100)                        39,600.000
        GLAVA 3. LUČKA KAPETANIJA PLOČE
        40. SREDSTVA ZA RAD KAPETANIJE
101.  401   sredstva za materijalne troškove                    13,200.000
        svega grupa 40                             13,200.000
        svega glava 3. (poz.101)                        13,200.000
        GLAVA 4. LUČKA KAPETANIJA PULA
        40. SREDSTVA ZA RAD KAPETANIJE
102.  401   sredstva za materijalne troškove                    44,000.000
        svega grupa 40                             44,000.000
        svega glava 4. (poz.102)                        44,000.000
        GLAVA 5. LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
        40. SREDSTVA ZA RAD KAPETANIJE
103.  401   sredstva za materijalne troškove                    88,000.000
        svega grupa 40                             88,000.000
        svega glava 5. (poz.103)                        88,000.000
        GLAVA 6. LUČKA KAPETANlJA SPLI'I'
        40. SREDSTVA ZA RAD KAPETANIJE
104.  401   sredstva za materijalne troškove                    52,800.000
        svega grupa 40                             52,800.000
        svega glava 6. (poz.104)                        52,800.000
        GLAVA 7. LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK
        40. SREDSTVA ZA RAD KAPETANIJE
105.  401   sredstva za materijalne troškove                    44,000.000
        svega grupa 40                             44,000.000
        svega glava 7. (poz.105)                        44,000.000
        GLAVA 8. LUČKA KAPETANIJA ZADAR
        40. SREDSTVA ZA RAD KAPETANIJE
106.  401   sredstva za materijalne troškove                    48,400.000
        svega grupa 40                             48,400.000
        svega glava 8. (poz.106)                        48,400.000
        GLAVA 9. UPRAVA SIGURNOSTI UNUTARNJE PLOVIDBE
        40. SREDSTVA ZA RAD UPRAVE
107.  401   sredstva za materijalne troškove                    75,000.000
        svega grupa 40                             75,000.000
            41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE UPRAVE
108.  418   sredstva za nabavu službene odjeće kapetanija pristaništa        8,000.000
        svega grupa 41                             8,000.000
        svega glava 9. (od poz. 107. do poz.108)                83,000.000
        GLAVA 10. UPRAVA KONTROLE LETA
        40. SREDSTVA ZA RAD UPRAVE
109.  401   sredstva za materijalne troškove                    836,000.000
        svega grupa 40                             836,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE UPRAVE
110.  418   sredstva za funkcionalne rashode                    1.500,000.000
        svega grupa 41                             1.500,000.000
        svega glava 10. (od poz. 109. do poz.110)                2.336,000.000
        svega razdjel 12. (od poz. 84. do poz.110)               253.461,000.000
        RAZDJEL 13. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
        GLAVA 1. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
        40. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA
111.  401   sredstva za materijalne troškove                    721,600.000
        svega grupa 40                             721,600.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD MINISTARSTVA
112.  415   investicijsko održavanje i rješavanje stambenih potreba nosilaca okružnih i općinskih
        pravosudnih funkcija                          1.500,000.000
113.  418   sredstva za potrebe Zavoda za sudsku medicinu        400,000.000
114.      međunarodna pravna pomoć                   1,000.000
115.      naknada dohodaka pritvorenih osoba              3,000.000
116.      troškovi ekstradicije                     5,000.000
117.      sredstva za vanjske suradnike u normativnoj djelatnosti   55,000.000  464,000.000
        svega-grupa 41                             1.964,000.000
        svega glava 1. (od poz.111. do poz.117)                 2.685,600.000
        GLAVA 2. SLUŽBA ZA IZVRŠENJE SANKCIJA
        - -40. SREDSTVA ZA RAD SLUŽBE
118.  401   sredstva za materijalne troškove                    2.790,000.000
        svega grupa 40                             2.790,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SLUŽBE
119.  415   sredstva za razvoj Službe izvršenja sankcija              6.000,000.000
120.  418   posebne namjene Službe izvršenja sankcija         3.000,000.000
121.      sredstva za posebne namjene                7.500,000.000 10.500,000.000
        svega grupa 41                             16.500,000.000
        svega glava 2. (od poz. 118. do poz.121)                19.290,000.000
        GLAVA 3. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U BJELOVARU
        40. SREDSTVA ZA RAD CENTRA
122.  401   sredstva za materijalne troškove                    19,400.000
        svega grupa 40                             19,400.000
        svega glava 3. (poz.122)                        19,400.000
        GLAVA 4. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U GOSPIĆU
        40. SREDSTVA ZA RAD CENTRA
123.  401   sredstva za materijalne troškove                    13,200.000
        svega grupa 40                             13,200.000
        svega glava 4. (poz.123)                        13,200.000
        GLAVA 5. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U KARLOVCU
        40. SREDSTVA ZA RAD CENTRA
124.  401   sredstva za materijalne troškove                    15,800.000
        svega grupa 40                             15,800.000
        svega glava 5. (poz:124)                        15,800.000
        GLAVA 6. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U OSIJEKU
        40. SREDSTVA ZA RAD CENTRA
125.  401   sredstva za materijalne troškove                    105,600.000
        svega grupa 40                             105,600.000
        svega glava 6. (poz. 125)                        105,600.000
        GLAVA 7. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U RIJECI
        40. SREDSTVA ZA RAD CENTRA
126.  401   sredstva za materijalne troškove                    106,500.000
        svega grupa 40                             106,500.000
        svega glava 7. (poz.126)                        106,500.000
        GLAVA 8. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U SISKU
        40. SREDSTVA ZA RAD CENTRA
127.  401   sredstva za materijalne troškove                    17,600.000
        svega grupa 40                             17,600.000
        svega glava 8. (poz.127)                        17,600.000
        GLAVA 9. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U SPLTU
        40. SREDSTVA ZA RAD CENTRA
128.  401   sredstva za materijalne troškove                    109,900.000
        svega grupa 40                             109,900.000
        svega glava 9. (poz. 128)                        109,900.000
        GLAVA 10. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U VARAŽDINU
        40. SREDSTVA ZA RAD CENTRA
129.  401   sredstva za materijalne troškove                    61,600.000
        svega grupa 40                             61,600.000
        svega glava 10. (poz.129)                        61,600.000
        svega razdjel 13. (od poz.111 do poz.129)                22.425,200.000
        RAZDJEL 14. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
        GLAVA 1. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
        40. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA
130.  401   sredstva za materijalne troškove                    1.936,000.000
        svega grupa 40                             1.936,000.000
        svega glava 1. (poz:130)                        1,936,000.000
        GLAVA 2. REPUBLIČKI FOND SOCIJALNE ZAŠTITE
        40. SREDSTVA ZA IZVRŠAVANJE FUNKCIJE FONDA
131.  401   sredstva za materijalne troškove                    39.600,000.000
        svega grupa 40                             39.600,000.000
        45. SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
132.  454   sredstva za potrebe socijalne skrbi                   195.000,000.000
        svega grupa 45                              195.000,000.000
        svega glava 2. (od poz.131. do poz.132)                 234.600,000.000
        GLAVA 3. BORILAČKA I INVALIDSKA ZAŠTITA
        45. SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
133.  458   sredstva za zaštitu vojnih i civilnih invalida rata           12.000,000.000
        svega grupa 45                             12.000,000.000
        svega glava 3. (poz.133)                        12.000,000.000
        svega razdjel 14. (od poz.130. do poz.133)               248.536,000.000
        RAZDJEL 15. MINISTARSTVO TURIZMA I TRGOVINE
        GLAVA 1. MINISTARSTVO TURIZMA I TRGOVINE
        4o. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA
134.  401   sredstva za materijalne troškove                    804,000.000
        svega grupa 40                             804,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD MINISTARSTVA
135.  418 -- --sredstva za turističku propagandu Republike Hrvatske u
        inozemstvu                               3.000,000.000
        svega grupa 41                             3.000,000.000
        svega glava 1 (od poz.134. do poz.135)                 3.804,000.000
        GLAVA 2. DIREKCIJA ZA DRŽAVNE ROBNE REZERVE
        43. SREDSTVA ZA POTICANJE RAZVOJA I INTERVENCIJE U
        GOSPODARSTVU
136.  433   sredstva za držiavne robne rezerve                   4.000,000.000
        svega grupa 43                             4.000,000.000
        svega glava 2. (poz.136)                        4.000,000.000
        svega razdjel 15. (od poz.134. do poz.136)               7.804,000.000
        RAZDJEL 16. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
        40. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA
137.  401   sredstva za materijalne troškove                    832,700.000
        svega grupa 40                             832,700.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRlUGE NAMJENE ZA RAD MINISTARSTVA
138.  418   sredstva za rad stručnih komisija              2,000.000
139.      sredstva za stručni nadzor zdravstvene zaštite       10,000.000
14o.      sredstva za posebne namjene                150,000.000
141.      sredstva za programske zadaće Kriznog stožera       369,600.000
142.      sredstva za troškove sanitarne inspekcije          30,000.000 561,600.000
        svega grupa 41                             561,600.000
        45. SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
143.  456   sredstva za zdravstvenu zaštitu stranaca          20,000.000
144.      sredstva za liječenje po posebnim propisima        780,000.000 800,000.000
        svega grupa 45                             800,000.000
        svega razdjel 16.(od poz.137. do poz.144)                2.194,300.000
        RAZDJEL 17. MINISTARSTVO ZNANOSTI
        GLAVA 1. MINISTARSTVO ZNANOSTI
        40. SREDSTVA ZA RAD MINISTARSTVA
145.  401   sredstva za materijalne troškove                    415,624.000
        svega grupa 40                             415,624.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD MINISTARSTVA
146.  418   sredstva za financiranje rada seizmološke službe u Republici 60,000.000
147.      sredstva za financiranje rada geološke službe u Republici  45,000.000
148.      troškovi stipendiranja stranih studenata           20,000.000 125,000.000
        svega grupa 41.                             125,000.000
        svega glava 1. (od poz.145. do poz.148)                 540,624.000
        GLAVA 2. REPUBLIČKI FOND ZA ZNANOST
        45. SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
149.  451   sredstva za financiranje znanosti                    51.500,000.000
        svega grupa 45                             51.500,000.000
        svega glava 2. (poz.149)                        51.500,000.000
        svega razdjel 17. (od poz.145. do poz.149)               52.040,624.000
        RAZDJEL 18. DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
        40. SREDSTVA ZA RAD ZAVODA
150.  401   sredstva za materijalne troškove                    1.200,000.000
        svega grupa 40                             1.200,000.000
41.       SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ZAVODA
151.  418   funkcionalni rashodi i modernizacija centara za obranu od tuče600,000.000
152.      sredstva za financiranje hidrometeoroloških programa    200,000.000  800,000.000
        svega grupa 41                              800,000.000
        svega razdjel 18. (od poz.150. do poz.152)               2.000,000.000
        RAZDJEL 19. DRŽAVNI ZAVOD ZA PATENTE
        40. SREDSTVA ZA RAD ZAVODA
153.  401   sredstva za materijalne troškove                    264,000.000
        svega grupa 40                             264,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ZAVODA
154.  418   sredstva za funkcionalne rashode                    20,000.000
        svega grupa 41                             20,000.000
        svega razdjel 19. (od poz. 153 do poz.154)               284,000.000
        RAZDJEL 20. DRŽAVNI ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE
        ANALIZE I PROGNOZE
        40. SREDSTVA ZA RAD ZAVODA
155.  401   sredstva za materijalne troškove                    176,000.000
        svega grupa 40                             176,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ZAVODA
156.  418   sredstva za izradu stručnih i znanstvenih podloga za definiranje
        gospodarskog sustava                          10,000.000
        svega grupa 41.                             10,000.000
        svega razdjel 20. (od poz. 155. do poz.156)               186,000.000
        RAZDJEL 21. DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
        40. SREDSTVA ZA RAD ZAVODA
157.  401   sredstva za materijalne troškove                    352,000.000
        svega grupa 40                             352,000.000
        41. SREDSTVA ZA RAD ZAVODA
158.  418   sredstva za funkcionalne rashode                    50,000.000
        svega grupa 41                             50,000.000
        svega razdjel 21 (od poz.157. do poz.158)                402,000.000
        RAZDJEL 22. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
        4o. SREDSTVA ZA RAD ZAVODA
159.  401   sredstva za materijalne troškove                    484,000.000
        svega grupa 40                             484,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ZAVODA
160.  415   sredstva za elektroničku računsku opremu Zavoda             800,000.000
161.  418   sredstva za statistička istraživanja            400,000.000
162.      sredstva za obradu-podataka u svezi s popisom stanovništva iz 1991.
        godine                            40,000.000 440,000.000
        svega grupa 41                             1.240.000.000
        svega razdjel 22. (od poz.159. do poz. 162)               1.724,000.000
        RAZDJEL 23. DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT
        40. SREDSTVA ZA RAD INSTITUTA
163.  401   sredstva ze materijalne troškove                    246,000.000
        svega grupa 40                             246,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD INSTlTUTA
164.  415   sredstva na nabavu broda                        800,000.000
165.  418   sredstva za funkcionalne rashode                    225,000.000
        svega grupa 41                             1.025,000.000
        svega razdjel 23. (od poz.163. do poz.165)               1.271,000.000
        RAZDJEL 24. VRHOVNI SUD HRVATSKE
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
166.  401   sredstva za materijalne troškove                    377,775.000
        svega grupa 40                              377,775.000
        svega razdjel 24. (poz. 166)                      377,775.000
        RAZDJEL 25. UPRAVNI SUD HRVATSKE
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
167.      sredstva za materijalne troškove                    110,600.000
        svega grupa 40                              110,600.000
        svega razdjel 25. (poz. 167)                      110,600.000
        RAZDJEL 26. PRIVREDNI SUD HRVATSKE
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
168.  401   sredstva za materijalne troškove                    99,200.000
        svega grupa 40                             99,200.000
        svega razdjel 26. (poz.168)                       99,200.000
        RAZDJEL 27. DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
169.  401   sredstva za materijalne troškove                    110.600.000
        svega grupa 40                             110,600.000
        svega razdjel 27. (poz.169)                       110,600.000
        RAZDJEL 28. DRŽAVNO PRAVOBRANITELJSTVO HRVATSKE
        40. SREDSTVA ZA RAD PRAVOBRANITELTSTVA
170.  401   sredstva za materijalne troškove                    95,680.000
        svega grupa 40                             95,680.000
        svega razdjel 28. (poz. 17o)                      95,680.000
        RAZDJEL 29. REPUBLIČKO VIJEĆE ZA PREKRŠAJE
        40. SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA
171.  4o1   sredstva za materijalne troškove                    85,360.000
        svega grupa 40                             85,360.000
-        svega razdjel 29. (poz.171)                       85,360.000
        RAZDJEL 30. OKRUŽNI SUDOVI
        GLAVA 1. OKRUŽNI SUD BJELOVAR
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
172.  401   sredstva za materijalne troškove                    165,320.000
        svega grupa 40                             165,320.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
173.  418   sredstva za posebne namjene                       129,701.000
        svega grupa 41                             129,701.000
        svega glava 1. (pod poz.172. do poz.173)                295,021.000
        GLAVA 2. OKRUŽNI SUD DUBROVNIK
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
174.  4o1   sredstva za materijalne troškove                    100,320.000
        svega grupa 40                             100,320.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
175.  418   sredstva za posebne namjene                       41,360.000
        svega grupa 41                             41,360.000
        svega glava 2. (od poz.174. do poz.175)                 141,680.000
        GLAVA 3. OKRUŽNI SUD GOSPIĆ
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
176.  401   sredstva za materijalne troškove                    31,192.000
        svega grupa 40                             31,192.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
177.  418   sredstva za posebne namjene                       27,280.000
        svega grupa 41                             27,280.000
        svega glava 3. (od poz.176. do poz.177)                 58,472.000
        GLAVA 4. OKRUŽNI SUD KARLOVAC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
178.  401   sredstva za materijalne troškove                    90,640.000
        svega grupa 40                             90,640.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
179.  418   sredstva za posebne namjene                       32,560.000
        svega grupa 41                             32,560.000
        svega glava 4. (od poz. 178. do poz.179)                123,200.000
        GLAVA 5. OKRUŽNI SUD OSIJEK
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
180.  401   sredstva za materijalne troškove                    343,426.000
        svega grupa 40                             343,426.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
181.  418   sredstva za posebne namjene                       310,960.000
        svega grupa 41                             310,960.000
        svega glava 5 (od poz 180. do poz.181)                 654,386.000
        GLAVA 6. OKRUŽNI SUD POŽEGA
        40. SREDS'TVA ZA RAD SUDA
182.  401 -  sredstva za materijalne troškove                    105,600.000
        svega grupa 40                             105,600.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
183.  418   sredstva za posebne namjene                       90,640.000
        svega grupa 41                             90,640.000
        svega glava 6. (od poz.182. do poz.183)                 196,240.000
        GLAVA 7. OKRUŽNI SUD PULA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
184.  401   sredstva za materijalne troškove                    69,740.000
        svega grupa 40                             69,740.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
185.  418   sredstva za posebne namjene                       82,537.000
        svega -grupa 41                             82,537.000
        svega glava 7.(od poz.184.do poz.185)                  152,277.000
        GLAVA 8. OKRUŽNI SUD RIJEKA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
186.  401   sredstva za materijalne troškove                    123,280.000
        svega grupa 40                             123,280.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
187.  418   sredstva za posebne namjene                       187,680.000
        svega grupa 41                             187,680.000
        svega glava 8. (od poz.186. do poz.187)                 310,960.000
        GLAVA 9. OKRUŽNI SUD SISAK
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
188.  401   sredstva za materijalne troškove                    52,800.000
        svega grupa 40                             52,800.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
189.  418   sredstva za posebne namjene                       44,880.000
        svega grupa 41                             44,880.000
        svega glava 9. (od poz.188: do poz. 189)                97,680.000
        GLAVA 10. OKRUŽNI SUD SPLIT
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
190.  401 -  sredstva za materijalne troškove                    177,560.000
        svega grupa 40                             177,560.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
191.  418   sredstva za posebne namjene   -                    172,040.000
        svega grupa 41                             172,040.000
        svega glava 10. (od poz 190. do poz. 191)                349,600.000
        GLAVA 11. OKRUŽNI SUD ŠIBENIK -
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
192.  401   sredstva za materijalne troškove                    184,800.000
        svega grupa 40                             184,800.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
193.  418   sredstva za posebne namjene                       32,560.000
        svega grupa 41                             32,560.000
        svega glava 11 (od poz.192 do poz.193)                 217,360.000
        GLAVA 12. OKRUŽNI SUD VARAŽDlN
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
194.  401   sredstva za materijalne troškove                    104.720.000
        svega grupa 40                             104,720.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE
195.  418   sredstva za posebne namjene                       105,072.000
        svega grupa 41                             105,072.000
        svega glava 12 (od poz.194. do poz.195)                 209,792.000
        GLAVA 13. OKRUŽNI SUD ZADAR
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
196.  401   sredstva za materijalne troškove                    84,858.000
        svega grupa 40                             84,858.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
197.  418   sredstva za posebne namjene                       65,120.000
        svega grupa 41                             65,120.000
        svega glava 13. (od poz.196. do poz 197)                149,978.000
        GLAVA 14. OKRUŽNI SUD ZAGREB
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
198.  401   sredstva za materijalne troškove                    530,840.000
        svega grupa 40                             530,840.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
199.  418   sredstva za posebne namjene                       506,000.000
        svega grupa 41                             506,000.000
        svega glava 14 (od poz.198. do poz.199)                 1.036,840.000
        svega razdjel 30. (od poz.172. do poz.199)               3.993,486.000
        RAZDJEL 31. OKRUŽNI PRIVREDNI SUDOVI
        GLAVA 1. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BJELOVAR
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
200.  401   sredstva za materijalne troškove                    40,409.000
        svega grupa 40                             40,409.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
201.  418   sredstva za posebne namjene                       20,917.000
        svega grupa 41                             20,917.000
        svega glava 1. (od poz. 200. do poz. 201)                61,326.000
        GLAVA 2. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD KARLOVAC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
202.  401   sredstva za materijalne troškove                    16,209.000
        svega grupa 40                             16,209.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
203.  418   sredstva za posebne namjene                       18,224.000
        svega grupa 41                             18,224.000
        svega glava 2 (od poz. 202. do poz. 203)                34,433.000
        GLAVA 3. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD OSIJEK
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
204.  401   sredstva za materijalne troškove                    207,000.000
        svega grupa 40                             207,000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
205.  418   sredstva za posebne namjene                       80,592.000
        svega grupa 41                             80,592.000
        svega glava 3 (od poz. 204. do poz_205)                 287,592.000
        GLAVA 4. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD RIJEKA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
206.  401   sredstva za materijalne troškove                    257,600.000
        svega grupa 40                             257,600.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
207.  418   sredstva za posebne namjene                       138,000.000
        svega grupa 41                             138,000.000
        svega glava 4. (od poz. 206. do poz. 207)                395,600.000
        5. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD SIAVONSKI BROD
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
208.  401   sredstva za materijalne troškove                    30,800.000
        svega grupa 40.                             30,800.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
209.  418   sredstva za posebne namjene                       14,960.000
        svega grupa 41                             14,960.000
        svega glava 5. (od poz. 208 do poz.209)                 45,760.000
        GLAVA 6. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD SPLIT
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
210.  401   sredstva za materijalne troškove                    131,422.000
        svega grupa 40                             131,422.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
211.  418   sredstva za posebne namjene                       144,900.000
        svega grupa 41                             144,900.000
        svega glava 6. (od poz. 210. do poz. 211)                276,322.000
        GLAVA 7. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD VARAŽDIN
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
212.  401   sredstva za materijalne troškove                    41,280.000
        svega grupa 40                              41,280.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD.SUDA
213.  418   sredstva za posebne namjen                       35,763.000
        svega grupa 41                             35,763.000
        svega glava 7. (od poz. 212. do poz. 213)                77,043.000
        GLAVA 8. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD ZACREB
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
214.  401   sredstva za materijalne troškove                    918,969.000
        svega grupa 40                             918,969.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD SUDA
215.  418   sredstva za posebne namjene                       861,488.000
        svega grupa 41                             861,488.000
        svega glava 8. (od poz. 214. do poz. 215)                1.780,457.000
        svega razdjel 31. (od poz. 200. do poz. 215)-              2.958,533.000
        RAZDJEL 32. OK.RUŽNA DRŽAVNA ODVJETNIŠTVA
        GLAVA 1. OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO BJELOAR
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
216.  401   sredstva za materijalne troškove                    45,320.000
        svega grupa 40                             45,320.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD
        ODVJETNIŠTVA
217.  418   sredstva za posebne namjene                       5,632.000
        svega grupa 41.                             5,832.000
        svega glava 1. (od poz. 216. do poz. 217)                50,952.000
        GLAVA 2. OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO DUTBROVNIK
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
218.  401   sredstva za za materijalne troškove                   15,630.000
        svega grupa 40                             15,630.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD
        ODVJETNIŠTVA
219.  418   sredstva za posebne namjene                       6,942.000
        svega grupa 41                             6,942.000
        svega glava 2. (od poz. 218 do poz. 219)                22,572.000
        GLAVA 3. OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO GOSPIĆ
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
220.  401   sredstva za materijalne troškove                    17,298.000
        svega grupa 40                             17,298.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ODVJETNIŠTVA
221.  418   sredstva za posebne namjene                       4,241.000
        svega grupa 41                             4,241.000
        svega glava 3. (od poz. 220. do poz. 221)                21,539.000
        GLAVA 4. OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KARLOVAC
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
222.  401   sredstva za materijalne troškove                    22,880.000
        svega grupa 40                             22,880.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ODVJETNIŠTVA
223.  418   sredstva za posebne namjene                       6,564.000
        svega grupa 41                             6,564.000
        svega glava 4. (od poz. 222. do poz. 223)                29,444.000
        GLAVA 5. OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO OSIJEK
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
224.  401   sredstva za materijalne troškove                    123,280.000
        svega grupa 40                             123,280.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ODVJETNIŠTVA
225.  418   sredstva za posebne namjene                       7,305.000
        svega grupa 41                             7,305.000
        svega glava 5. (od poz. 224. do poz. 225)                130,585.000
        GLAVA 6. OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO POŽEGA
        40.SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
226.  401   sredstva za materijalne troškove                    44,661.000
        svega grupa 40                             44,661.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ODVJETNIŠTVA
227.  418   sredstva za posebne namjene                       7,392.000
        svega grupa 41                             7,392.000
        svega glava 6. (od poz. 226. do poz. 227)                52,053.000
        GLAVA 7. OKRUŽO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO PULA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
228.  401   sredstva za materijalne troškove                    32,824.000
        svega grupa 40                             32,824.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE.I DRUGE NAMJENE ZA RAD ODVJETNIŠTVA
229.  418   sredstva za posebne namjene                       8,826.000
        svega grupa 41                             8,826.000
        svega glava 7 (od poz.228. do poz. 229)                 41,650.000
        GLAVA 8. OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJE'TNIŠTVO RIJEKA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
230.  401   sredstva za materijalne troškove-                    48,060.000
        svega grupa 40                             48,060.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ODVJETNIŠ'TVA
231.  418   sredstva za posebne namjene                       6,109.000
        svega grupa 41                             6,109.000
        svega glava 8.(od poz.230 do poz.231)                  54,169.000
        GLAVA 9. OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO SISAK
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
232.  401   sredstva za materijalne troškove                    17,600.000
        svega grupa 40                             17,600.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ODVJETNIŠTVA 
233.  418   sredstva za posebne namjene                       5,236.000
        svega grupa 41                             5,236.000
        svega glava 9. (od poz. 232. do poz. 233)                22,836.000
        GLAVA 10. OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO SPLTT
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
234.  401   sredstva za materijalne troškove                    66,332.000
        svega grupa 40                             66,332.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ODVJETNIŠTVA
235.  418   sredstva za posebne namjene                       7,958.000
        svega grupa 41                             7,958.000
        svega glava 10. (od poz. 234. do poz. 235)               74,290.000
        GLAVA 12. OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ŠIBENIK
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
236.  401   sredstva za materijalne troškove                    22,264.000
        svega grupa 40                             22,264.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ODVJETNIŠTVA
237.  418   sredstva za posebne namjene                       6,195.000
        svega-grupa 41                             6,195.000
        svega glava 11. (od poz. 236. do poz. 237)               28,459.000
        GLAVA 12. OKRŽNO PRAVNO ODVJETNIŠTVO VARAŽDIN
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
238.  4o1   sredstva za materijalne troškove                    20,240.000
        svega grupa 40                             20,240.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ODVJETNIŠTVA
239.  418   sredstva za posebne namjene                       8,712.000
-        svega grupa 41                             8,712.000
        svega glava 12. (od poz: 238.do poz. 239)                28,952.000
        GLAVA 13. OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ZADAR
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETN IŠTVA
240.  401   sredstva za materijalne.troškove                    31,680.000
        svega grupa 40                             31,680.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ODVJETNIŠTVA
241.  418   sredstva za posebne namjene                       9,292.000
        svega grupa 41                             9,292.000
        svega glava 13. (od poz. 240. do poz. 241)               40,972.000
        GLAVA 14. OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ZAGREB
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
242.  401   sredstva za materijalne troškove                    107,640.000
        svega grupa 40                             107,640.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE ZA RAD ODVJETNIŠTVA
243.  418   sredstva za posebne namjene                       22,770.000
        svega grupa 41                             22,770.000
        svega glava 14. (od poz. 242. do poz. 243)               130,410.000
        svega razdjel 32. (od poz. 216. do poz. 243)              728,883.000
        RAZDJEL 33. OPĆINSKI SUDOVI
        GLAVA 1. OPĆINSKI SUD BELI MANASTIR
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
244.  491   sredstva za materijalne troškove                    10,000.000
        svega grupa 40                             10,000.000
        svega glava 1. (poz. 244)                        10,000.000
        GLAVA 2. OPĆINSKI SUD BENKOVAC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
245.  401   sredstva za materijalne troškove                    1,000.000
        svega grupa 40                             1,000.000
        svega glava 2. (poz. 245)                        1,000.000
        GLAVA 3. OPĆINSKI SUD BIOGRAD NA MORU
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
246.  401   sredstva za materijalne troškove -                   34,630.000
        svega grupa 40                             34,630.000
        svega glava 3 (poz. 246)                        34,630.000
        GLAVA 4. OPĆINSKI SUD BJELOVAR
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
247.  401   sredstva za materijalne troškove                    167,922.000
        svega grupa 40                             167,922.000
        svega glava 4. (poz. 247)                        167,922.000
        GLAVA 5. OPĆINSKI SUD BUJE
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
248.  401   sredstva za materijalne troškove                    108.784.000
        svega grupa 40                             108.784.000
        svega glava 5. (poz. 248)                        108.784.000
        GLAVA 6. OPĆINSKI SUD BUZET
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
249.  401   sredstva za materijalne troškove                    38,170.000
        svega grupa 40                             38,170.000
        svega glava 6 (poz. 249)                        38,170.000
        GLAVA 7. OPCINSKI SUD CRIKVENICA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
250.  401   sredstva za materijalne troškove                    82,120.000
        svega grupa 40                             82,120.000
        svega glava 7. (poz. 250)                        82,120.000
        GLAVA 8. OPĆINSKI SUD ČAKOVEC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
251.  401   sredstva za materijalne troškove                    159,280.000
        svega grupa 40                             159,280.000
        svega glava 8. (poz. 251)                        159,280.000
        GLAVA 9. OPĆINSKI SUD ČAZMA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
252.  401   sredstva za materijalne troškove                    43,909.000
        svega grupa 40                             43,909.000
        svega glava 9. (poz. 252)                        43,909.000
        GLAVA 10. OPĆINSKI SUD DARUVAR
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
253.  401   sredstva za materijalne troškove                    66,210.000
        svega grupa 40                             66,210.000
        svega glava 10. (poz. 253)                       66,210.000
        GLAVA 11. OPĆINSKI SUD DELNICE
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
254.  401   sredstva za materijalne troškove                    61,034.000
        svega grupa 40                             61,034.000
        svega glava 11. (poz. 254)                       61,034.000
        GLAVA 12. OPĆINSKI SUD DONJA STUBICA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
255.  401   sredstva za materijalne troškove                    70,428.000
        svega grupa 40                             77,428.000
        svega glava 12 (poz. 255)                       70,428.000
        GLAVA 13. OPĆINSKI SUD DONJI LAPAC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA

256.  401   sredstva za materijalne troškove                    1,000.000
        svega grupa 40                             1,000.000
        svega glava 13. (poz. 257)                       1,000.000
        GLAVA 14. OPĆINSKI SUD DONJI MIHOLJAC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
257.  401   sredstva za materijalne troškove                    42,457.000
        svega grupa 40                             42,457.000
        svega glava 14. (poz. 257)                       42,457.000
        GLAVA 15. OPĆINSKI SUD DRNIŠ
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
258.  401   sredstva za materijalne troškove                    10,360.000
        svega grupa 40                             10,360.000 -
        svega glava 15. (poz.258)                        10,360.000
        GLAVA 16. OPĆINSKI SUD DUBROVNIK
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
259.  401   sredstva za materijalne troškove                    131,685.000
        svega grupa 40                             131,685.000
        svega glava 16. (poz. 259)                       131,685.000
        GLAVA 17. OPĆINSKI SUD DUGO SELO
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
260.  401   sredstva za materijalne troškove                    40,894.000
        svega grupa 40                             40,894.000
        svega glava 17. (poz. 260)                       40,894.000
        GLAVA 18. OPĆINSKI SUD DVOR
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
261.  401   sredstva za materijalne troškove                    4,500.000
        svega grupa 40                             4,500.000
        svega gIava 18. (poz. 261)                       4,500.000
        GLAVA 19. OPĆINSKI SUD ĐAKOVO
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
262.  401   sredstva za materijalne troškove                    120,840.000
        svega grupa 40                             120,840.000
        svega glava 19. (poz. 262)                       120,840.000
        GLAVA 20. OPĆINSKI SUD ĐURĐEVAC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
263.  401   sredstva za materijalne troškove                    78,831.000
        svega grupa 40                             78,831.000
        svega glava 20 (poz. 263)                        78,831.000
        GLAVA 21. OPĆINSKI SUD GAREŠNICA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
264.  401   sredstva za materijalne troškove                    48,729.000
        svega grupa 40                             48,729.000
        svega glava 21. (poz. 264)                       48,729.000
        GLAVA 22. OPĆINSKI SUD GLINA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
265.  401   sredstva za materijalne troškove                    12,124.000
        svega grupa 40                             12,124.000
        svega glava 22. (poz. 265)                       12,124.000
        GLAVA 23. OPĆINSKI SUD GOSPIĆ
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
266.  401   sredstva za materijalne troškove                    49,288.000
        svega grupa 40                             49,288.000
        svega glava 23. (poz.266)                        49,288.000
        GLAVA 24. OPĆINSKI SUD GRAČAC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
287   401   sredstva za materijalne troškove                    1,000.000
        svega grupa 40.                             1,000.000
        svega glava 24. (poz.267)                        1,000.000
        GLAVA 25. OPĆINSKI SUD GRUBIŠNO POLJE
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
268.  401   sredstva za materijalne troškove                    37,198.000
        svega grupa 40                             37,198.000
        svega glava 25. (poz- 268)                       37,198.000
        GLAVA 26. OPĆINSKI SUD HRVATSKA KOSTAJNICA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
269.  401   sredstva za materijalne troškove                    14,145.000
        svega grupa 40                             14,145.000
        svega glava 26. (poz. 269)                       14,145.000
        GLAVA 27. OPĆINSKI SUD IMOTSKI
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
270.  401   sredstva za materijalne troškove                    42,068.000
        svega grupa 40                             42,068.000
        svega glava 27. (poz. 270)                       42,068.000
        GLAVA 28. OPĆINSKI SUD IVANEC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
271.  401   sredsstva za materijalne troškove                    107,497.000
        svega grupa 40                             107,497.000
        svega glava 28. (poz. 271)                       107,497.000
        GLAVA 29. OPĆINSKI SUD IVANIĆ-GRAD
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
272.  401   sredstva za materijalne troškove                    72,013.000
        svega grupa 40                             72,013.000
        svega glava 29. (poz. 272)                       72,013.000
        GLAVA 30. OPĆINSKI SUD JASTREBARSKO
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
273.  401   sredstva za materijalne troškove                    60,264.000
        svega grupa 40                             60.264.000
        svega glava 30. (poz. 273)                       60,264.000
        GLAVA 31. OPĆINSKI SUD KARLOVAC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
274.  401   sredstva za materijalne troškove                    264,570.000
        svega grupa 40                             264,570.000
        svega glava 31. (poz. 274)                       264,570.000
        GLAVA 32. OPĆINSKI SUD KLANJEC
        40. SREDST'VA ZA RAD SUDA
275.  401   sredstva za materijalne troškove                    33,667.000
        svega grupa 40                             33,667.000
        svega glava 32. (poz. 275)                       33,667.000
        GLAVA 33. OPĆINSKI SUD KNIN
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
276.  401   sredstva za materijalne troškove                    5,500.000
-        svega grupa 40                             5,500.000
-        svega glava 33. (poz. 276)                       5,500.000
        GLAVA 34. OPĆINSKI SUD KOPRIVNICA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
277.  401   sredstva za materijalne troškove                    137,009.000
        svega grupa 40                             137,009.000
        svega glava 34. (poz. 277)                       137,009.000
        GLAVA 35. OPĆINSKI SUD KORČULA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
278.  401   sredstva za materijalne troškove                    54,344.000
        svega grupa 40                             54,344.000
        svega glava 35. (poz. 278)                       54,344.000
        GLAVA 36. OPĆINSKI SUD KRAPINA

        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
279.  401   sredstva za materijalne troškove                    63,262.000
        svega grupa 40                             63,262.000
        svega glava 36. (poz. 279)                       63,262.000
        GLAVA 37. OPĆINSKI SUD KRIŽEVCI
        40. SREDS'I'VA ZA RAD SUDA
280.  401   sredstva za materijalne troškove                    100,817.000
        svega grupa 40                             100,817.000
        svega glava 37. (poz. 280)                       100,817.000
        GLAVA 38. OPĆINSKI SUD KRK
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
281.  401   sredstva za materijalne troškove                    108,258.000
        svega grupa 40                             108,258.000
        svega glava 38. (poz. 281)                       108,258.000
        GLAVA 39. OPĆINSKI SUD KUTINA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
282.  401   sredstva za materijalne troškove                    87.626.000
        svega grupa 40                             87,626.000
        svega glava 39. (poz. 282)                       87,626.000
        GLAVA 40. OPĆINSKI SUD LABIN
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
283.  401   sredstva za materijalne troškove                    64,312.000
        svega grupa 40                             64,312.000
        svega glava 40. (poz. 283)                       64,312.000
        GLAVA 41. OPĆINSKI SUD LUDBREG
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
284.  401   sredstva za materijalne troškove                    45,957.000
        svega grupa 40                             45,957.000
        svega glava 41. (poz. 284)                       45,957.000
        GLAVA 42. OPĆINSKI SUD MAKARSKA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
285.  401   sredstva za materijalne troškove                    75,000.000
        svega grupa 40                             75,000.000
        svega glava 42.(poz.285)                        75,000.000
        GLAVA 43. OPĆINSKI SUD MALI LOŠINJ
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
286.  401   sredstva za materijalne troškove                    44,280.000
        svega grupa 40                             44,280.000
        svega glava 43. (poz. 286)                       44,280.000
        GLAVA 44. OPĆINSKI SUD METKOVIĆ
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
287.  401   sredstva za materijalne troškove                    65,715.000
        svega grupa 40                             65,715.000
        svega glava 44. (poz. 287)                       65,715.000
        GLAVA 45. OPĆINSKI SUD NAŠICE
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
288.  401   sredstva za materijalne troškove                    80,782.000
        svega grupa 40                             80,782.000
        svega glava 45. (poz. 288)                       80,782.000
        GLAVA 46. OPĆINSKI SUD NOVA GRADIŠKA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
289.  401   sredstva za materijalne troškove                    96,589.000
        svega grupa 40                             96,589.000
        svega glava 46. (poz. 289)                       96,589.000
        GLAVA 47. OPĆINSKI SUD NOVI MAROF
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
290.  401   sredstva za materijalne troškove                    60,526.000
        svega grupa 40                             60,526.000
        - - -svega-glava 47.-(poz. 290)                     60,526.000
        GLAVA 48. OPĆINSKI SUD NOVSKA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
291.  401   sredstva za materijalne troškove                    27,937.000
        svega grupa 40                             27,937.000
        svega glava 48 (poz. 291)                        27,937.000
        GLAVA 49. OPĆINSKI SUD OBROVAC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
292.  401   sredstva za materijalne troškove                    1,000.000
        svega grupa 40                             1,000.000
        svega glava 49. (poz. 292)                       1,000.000
        GLAVA 50. OPĆINSKI SUD OGULIN
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
293.  401   sredstva za materijalne troškove                    71,475.000
        svega grupa 40                             71,475.000
        - - - -svega glava 50 (poz 293)                     71,475.000
        GLAVA 51. OPĆINSKI SUD OMIŠ
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
294.  401   sredstva za materijalne troškove                    46,340.000
        svega grupa-40                             46,340.000
        svega glava 51 (poz.-294)                        46,340.000
        GLAVA 52. OPĆINSKI SUD OPATIJA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
295.  401   sredstva za materijalne troškove                    53,993.000
        svega grupa 40                             53,993.000
        svega glava 52. (poz. 295)                       53,993.000
        GLAVA 53. OPĆINSKI SUD ORAHOVICA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
296.  401   sredstva za materijalne troškove                    39,471.000
        svega grupa 40                             39,471.000
        svega glava 53 (poz. 296)                        39,471.000
        GLAVA 54. OPĆINSKI SUD OSIJEK
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
297.  401   sredstva za materijalne troškove                    547,086.000
        svega grupa 40                              547,086.000
        svega glava 54 (poz. 297)                        547,086.000
        GLAVA 55. OPĆINSKI SUD OTOČAC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
298.  401   sredstva za materijalne troškove                    56,239.000
        svega grupa 40                             56,239.000
        svega glava 55. (poz. 298)                       56,239.000
        GLAVA 56. OPĆINSKI SUD OZALJ
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
299.  401   sredstva za materijalne troškove                    40,409.000
        svega grupa 40                             40,409.000
        svega glava 56. (poz. 299)                       40,409.000
        GLAVA 57. OPĆINSKI SUD PAG
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
300.  401   sredstva za materijalne troškove                    54,186.000
        svega grupa 40                         54,186.000
        svega glava 57. (poz. 300)                       54,186.000
        GLAVA 58. OPĆINSKI SUD PAKRAC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
300.  401   sredstva za materijalne troškove                    54,186.000
        svega grupa 40                             54,186.000
        svega glava 57. (poz. 300)                       54,186.000
        GLAVA 58. OPĆINSKI SUD PAKRAC
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
301.  401   sredstva za materijalne troškove                    43,156.000
        svega grupa 40                             43,156.000
        svega glava 58. (poz. 301)                       43,156.000
        GLAVA 59. OPĆINSKI SUD PAZIN
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
302.  401   sredstva za materijalne troškove                    50,768.000
        svega grupa 40                             50.768.000
        svega glava 59. (poz. 302)                       50,768.000
        GLAVA 60. OPĆINSKI SUD PETRINJA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
303.  401   sredstva za materijalne troškove                    36,864.000
        svega grupa 40                             36,864.000
        svega glava 60. (poz. 303)                       30,864.000
        GLAVA 61. OPĆINSKI SUD PLOČE
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
304.  401   sredstva za materijalne troškove                    41,336.000
        svega grupa 40                             41,336.000
        svega glava 61. (poz. 304)                       41,336.000
        GLAVA 62. OPĆINSKI SUD POREČ
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
305.  401   sredstva za materijalne troškove                    65,888.000
        svega grupa 40                             65,888.000
        svega glava 62. (poz. 305)                       65,888.000
        GLAVA 63. OPĆINSKI SUD POŽEGA
        40. SREDS'TVA ZA RAD SUDA
306.  401   sredstva za materijalne troškove                    101,392.000
        svega grupa 40                             101,392.000
        svega glava 63. (poz. 306)                       101,392.000
        GLAVA 64. OPĆINSKI SUD PREGRADA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
307.  401   sredstva za materijalne troškove                    44,805.000
        svega grupa 40                             44,805.000
        svega glava 64. (poz.307)                        44,805.000
        GLAVA 5. OPĆINSKI SUD PULA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
308.  401   sredstva za materijalne troškove                    233,094.000
        svega grupa 40                             233,094.000
        svega glava-65. (poz. 308)                       233,094.000
        GLAVA 66. OPĆINSKI SUD RAB
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
309.  401   sredstva za materijalne troškove-                    46,039.000
        svega grupa 40                             46,039.000
        svega glava 66. (poz. 309)                       46,039.000
        GLAVA 67. OPĆINSKI SUD RIJEKA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
310.  401   sredstva za materijalne troškove                    480,000.000
        svega grupa 40                             480,000.000
        svega glava 67. (poz. 310)                       480,000.000
        GLAVA 68. OPĆINSKI SUD ROVINJ
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
311.  401   sredstva za materijalne troškove                    60,721.000
        svega grupa 40                             60,721.000
        svega glava 68. (poz. 311)                       60,721.000
        GLAVA 69. OPĆINSKI SUD SAMOBOR
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
312.  401   sredstva za materijalne troškove                    110,508.000
        svega grupa 40                             110,508.000
        svega glava 69. (poz. 312)                       110,508.000
        GLAVA 70. OPĆINSKI SUD SENJ
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
313.  401   sredstva za materijalne troškove                    37,020.000
        svega grupa 40                             37,020.000
        svega glava 70. (poz. 313)                       37,020.000
        GLAVA 71. OPĆINSKI SUD SESVETE
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
314.  401   sredstva za materijalne troškove                    116,792.000
        svega grupa 40                             116,792.000
        svega glava 71.(poz. 314)                        116,792.000
        GLAVA 72. OPĆINSKI SUD SINJ
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
315.  401   sredstva za materijalne troškove                    72,397.000
        svega grupa 40                             72,397.000
        svega glava 72. (poz. 315)                       72,397.000
        GLAVA 73. OPĆINSKI SUD SISAK
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
316.  401   sredstva za materijalne troškove                    157,208.000
        svega grupa 40                             157,208.000
        svega glava 73. (poz. 316)                       157,208.000
        GLAVA 74. OPĆINSKI SUD SLATINA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
317.  401   sredstva za materijalne troškove                    54,588.000
        svega grupa 40                             54,598.000
        svega glava 74. (poz. 317)                       54,598.000
        GLAVA 75. OPĆINSKI SUD SLAVONSKI BROD
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
318.  401   sredstva za materijalne troškove                    103,792.000
        svega grupa 40                             103,792.000
        svega glava 75. (poz. 318)                       103,792.000
        GLAVA 76. OPĆINSKI SUD SLUNJ
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
319.  401   sredstva za materijalne troškove                    10,000.000
        svega grupa 40                             10,000.000
        svega glava 76. (poz. 319)                       10,000.000
        GLAVA 77. OPĆINSKI SUD SPLIT
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
320.  401   sredstva za materijalne troškove                    705,106.000
        svega grupa 40.                             705,106.000
        svega glava 77. (poz. 320)                       705,106.000
        GLAVA 78. OPĆINSKI SUD STARI GRAD
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
321.  401   sredstva za materijalne troškove                    46,500.000
        svega grupa 40                             46,500.000
        svega glava 78(poz. 321)                        46,500.000
        GLAVA 79. OPĆINSKI SUD SUPETAR
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
322.  401   sredstva za materijalne troškove                    46,876.000
        svega grupa 40                             46,876.000
        svega glava 79. (poz. 322)                       46,876.000
        GLAVA 80. OPĆINSKI SUD SV. IVAN ZELINA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
323.  401   sredstva za materijalne troškove                    57,448.000
        svega grupa 40                             57,448.000
        svega glava 80. (poz. 323)                       57,448.000
        GLAVA 81. OPĆINSKI SUD ŠIBENIK
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
324.  401   sredstva za materijalne troškove                    113,864.000
        svega grupa 40                             113,864.000
        svega glava 81. (poz. 324)                       113,864.000
        GLAVA 82. OPĆINSKI SUD TITOVA KORENICA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
325.  401   sredstva za materijalne troškove                    1,000.000
        svega grupa 40                             1,000.000
        svega glava 82. (poz. 325)                       1,000.000
        GLAVA 83. OPĆINSKI SUD TROGIR
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
326.  401   sredstva za materijalne troškove                    41,870.000
        svega grupa 40                              41,870.000
        svega glava-83.-(poz. 326)                       41,870.000
        GLAVA 84. OPĆINSKI SUD VALPOVO
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
327.  401   sredstva za materijalne troškove                    50,847.000
        svega grupa 40                             50,847.000
        svegs glava 84. (poz. 327)                       50,847.000
        GLAVA 85. OPĆINSKI SUD VARAŽDIN
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
328.  401   sredstva za materijalne troškove                    235,073.000
        svega grupa 40                             235,073.000
        svega glava 85. (poz. 328)                       235.073.000
        GLAVA 85. OPĆINSKI SUD VELIKA GORICA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
329.  401   sredstva za materijalne troškove                    143,062.000
        svega grupa 40                             143,062.000
        svega glava 86 (poz.329)                        143,062.000
        GLAVA 87. OPĆINSKI SUD VINKOVCI
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
330.  401   sredstva za materijalne troškove                    161,513.000
        svega grupa 40.                             161,513.000
        svega glava 87. (poz.330)                        161,513.000
        GLAVA 97. OPĆINSKI SUD ZAGREB
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
340.  401   sredstva za materijalne troškove                    2.486,307.000
        svega grupa 40.                             2.486,307.000
        svega glava 97. (poz. 340)                       2.486,307.000
        GLAVA 98. OPĆINSKI SUD ZLATAR
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
341.  401   sredstva za materijalne troškove                    66,401.000
        svega grupa 40.                             66,401.000
        svega glava 98. (poz. 341)                       66,401.000
        GLAVA 99. OPĆINSKI SUD ŽUPANJA
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
342.  401   sredstva za materijalne troškove                    53,968.000
        svega grupa 40                             53,968.000
        svega glava 99. (poz. 342)                       53,968.000
        svega razdjel 33. (od poz. 244. do poz. 342)            10.660,080.000
        RAZDJEL 34. OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNIŠTVA
        GLAVA 1. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO BELI MANASTIR
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
343.  401   sredstva za materijalne troškove                    2,126.000
        svega grupa 40.                             2,126.000
        svega glava 1. (poz. 343)                        2,126.000
        GLAVA 2. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO BENKOVAC
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
344.  401   sredstva za materijalne troškove                    1,338.000
        svega grupa 40                             1,338.000
        svega glava 2. (poz. 344)                        1,338.000
        GLAVA 3. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO BJELOVAR
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
345.  401   sredstva za materijalne troškove                    30,800.000
        svega grupa 40                             30,800.000
        svega glava 3. (poz. 345)                        30,800.000
        GLAVA 4. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO BUJE
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
346.  401   sredstva za materijalne troškove                    7,912.000
        svega grupa 40                             7,912.000
        svega glava 4. (poz. 346)                        7,912.000
        GLAVA 5. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO CRIKVENICA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
347.  401   sredstva za materijalne troškove                    4,104.000
        Svega grupa 40                             4,104.000
        svega glava 5. (poz. 347)                        4,104.000
        GLAVA 6. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ČAKOVEC
        40 SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
348.  401   sredstva za materijalne troškove                    11,354.000
        svega grupa 40                             11,354.000
        svega glava 6. (poz. 348)                        11,354.000
        GLAVA 7. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO DARUVAR
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
349.  401   sredstva za materijalne troškove                    13,012.000
        svega grupa 40.                             13,012.000
        svega glava 7. (poz. 349)                        13,012.000
        GLAVA 8. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO DELNICE
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
350.  401   sredstva za materijalne troškove                    5,368.000
        svega grupa 40.                             5,368.000
        svega glava 8. (poz. 350)                        5,368.000
        GLAVA 9. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO DONJA STUBICA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
351  401   sredstva za materijalne troškove                    6,432.000
        svega grupa 40.                             6,432.000
        svega glava 9.(poz. 351)                        6,432.000
        GLAVA 10. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO DUBROVNIK
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
352.  401   sredstva za materijalne troškove                    19,974,000
        svega grupa 40.                             19,974,000
        svega glava 10. (poz. 352)                       19,974,000
        GLAVA 11. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO DUGO SELO
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNISTVA
353.  401   sredstva za materijalne troškove                    11,077.000
        svega grupa 40                             11,077.000
        svega glava 11. (poz. 353)                       11,077.000
        GLAVA 12. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ĐAKOVO
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
354.  401   sredstva za materijalne troškove                    8,711.000
        svega grupa 40                             8,711.000
        svega glava 12. (poz. 354)                       8,711.000
        GLAVA 13. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ĐURĐEVAC
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
355.  401   sredstva za materijalne troškove                    8,405.000
        svega grupa 40                             8,405.000
        svega glava 13. (poz. 355)                       8,405.000
        GLAVA 14. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠ'I'VO GAREŠNICA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
356.  401   sredstva za materijalne troškove                    4.021.000
        svega grupa 40                             4,021.000
        svega glava 14. (poz 356)                        4,021.000
        GLAVA 15.OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO GOSPIĆ
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
357.  401   sredstva za materljalne troškove                    11,554.000
        svega grupa 40                             11,554.000
        svega glava 15. (poz.357)                        11,554.000
        GLAVA 16. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠ  VO IMOTSKI
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
358.  401   sredstva za materijalne troškove                    7,040.000
        svega grupa 40.                             7,040.000
        svega glava 16. (poz. 358)                       7,040.000
        GLAVA 17. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO IVANEC
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
359.  401   sredstva za materijalne troškove                    12,360.000
        svega grupa 40.                             12,360.000
        svega glava 17. (poz. 359)                       12,360.000
        GLAVA 18. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO IVANIĆ-GRAD
        40. SREDS'lVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
360.  401   sredstva za materijalne troškove                    4,719.000
        svega grupa 40.                             4,719.000
        svega glava 18. (poz. 360)                       4,719.000
        GLAVA 19. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO JASTREBARSKO
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
361.  401   sredstva za materijalne troškove                    5,274.000
        svega grupa 40.                             5,274.000
        svega glava 19. (poz. 361)                       5,274.000
        GLAVA 20. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KARLOVAC
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
362.  401   sredstva za materijalne troškove                    43,754.000
        svega grupa 40.                             43,754.000
        svega glava 20. (poz. 362)                       43,754.000
        GLAVA 21. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KNIN
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠ'TVA
363.  401   sredstva za materijalne troškove.                    1,073.000
        svega grupa 40                             1,073.000
        svega glava 21 (poz. 363)                        1,073.000
        GLAVA 22. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KOPRIVNICA
        40. SREDS1'VA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
364.  401   sredstva za materijalne troškove                    21,851.000
        svega grupa 40                             21,851.000
        svega glava 22. (poz. 364)                       21,851.000
        GLAVA 23. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KRAPINA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
365.  401   sredstva za materijalne troškove                    4,697.000
        svega grupa 40                             4,697.000
        svega-glava 23 (poz.365)                        4,697.000
        GLAVA 24-OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KRIŽEVCI
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
366.  401   sredstva za materijalne troškove                    13,359.000
        svega grupa 40.                             13,359.000
    -    svega-glava 24.-(poz. 366)                       13,359.000
        GLAVA 25. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KUTINA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
367.  401   sredstva za materijalne troškove                    6,200.000
        svega grupa 40                             6,200.000
        svega glava 25. (poz. 367)                       6,200.000
        GLAVA 26. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠ'IVO LUDBREG
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
368.  401   sredstva za materijalne troškove                    4,530.000
        svega grupa 40                             4.530.000
        svega glava 26. (poz. 368)                       4,530.000
        GLAVA 27. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO MAKARSKA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠ'TVA
369.  401   sredstva za materijalne troškove                    2,637.000
        svega grupa 4                              2,637.000
        svega glava 27. (poz. 369)                       2,637.000
        GLAVA 28. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO METKOVIC
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
370.  401   sredstva za materijalne troškove                    6,677.000
        svega grupa 40                             6,677.000
        svega glava 28. (poz. 370)                       6,677.000
        GLAVA 29. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO NAŠICE
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
371.  401   sredstva za materijalne troškove.                    23,203.000
        svega grupa 40                             23,203.000
        svega glava 29. (poz. 371)                       23,203.000
        GLAVA 30. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO NOVA GRADIŠKA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
372.  401   sredstva za materijalne troškove                    19,660.000
        svega grupa 40                             19,660.000
        svega glava 30. (poz. 372)                       19,660.000
        GLAVA 31. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO NOVSKA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
373.  401   sredstva za materijalne troškove                    3,339.000
        svega grupa 40                             3,339.000
        svega glava 31. (poz: 373)                       3,339.000
        GLAVA 32. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO OGULIN
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
374.  401   sredstva za materijalne troškove.                    6,669.000
        svega grupa 40                             6,669.000
        svega glava 32 (poz.374)                        6,669.000
        GLAVA 33 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO OPATIJA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
375.  401 -  sredstva za materijalne troškove                    5,323.000
        svega grupa 40                             5,323.000
        svega glava 33. (poz. 375)                       5,323.000
        GLAVA 34. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO OSIJEK
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
376.  401   sredstva za materijalne troškove                    82,237.000
        svega grupa 40                             82,237.000
        svega glava 34. (poz.376)                        82,237.000
        GLAVA 35. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNlŠTVO PAKRAC
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
377.  401   sredstva za meterijalne troškove                    4,612.000
        svega grupa 40                             4,612.000
        svega glava 35. (poz. 377)                       4,612.000
        GLAVA 36. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO PETRlNJA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
378.  401   sredstva za materijalne troškove                    10,884,000
        svega grupa 40                             10,884.000
        svega glava 36. (poz. 378)                       10,884.000
        GLAVA 37. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO POREČ
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
379.  401   sredstva za materijalne troškove                    4,432.000
        svega grupa 40                             4,432.000
        svega glava 37. (poz. 379)                       4,432.000
        GLAVA 38. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO POŽEGA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠ'I'VA
380.  401   sredstva za materijalne troškove                    25,591.000
        svega grupa 40                             25,591.000
        svega glava 38. (poz. 380)                       25,591.000
        GLAVA 39. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO PULA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
38I.  401   sredstva za materijalne troškove                    26,637.000
        svega grupa 40.                             26,637.000
        svega glava 39. (poz. 381)                       26,637.000
        GLAVA 40. OPĆlNSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO RIJEKA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
382.  401   sredstva za materijalne troškove                    64,057.000
        svega grupa 40                             64,057.000
        svega glava 40. (poz. 382)                       64,057.000
        GLAVA 41. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO SAMOBOR
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
383.  401   sredstva za materijalne troškove                    10,208.000
        svega grupa 40                             10,208.000
        svega glava 41. (poz. 383)                       10,208.000
        GLAVA 42. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠT'VO SESVETE
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
384.  491   sredstva za materijalne troškove                    10,877.000
        svega grupa 40                             10,877.000
        svega glava 42. (poz. 384)                       10,877.000
        GLAVA 43. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO SINJ
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
385.  401   sredstva za materijalne troškove                    2,864.000
        svega grupa 40                             2,864.000
        svega glava 43. (poz. 385).                       2,864.000
        GLAVA 44. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO SISAK
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
386.  401   sredstva za materijalne troškove.                    17,609.000
        svega grupa 40                             17,609.000
        svega glava 44. (poz. 386).                       17,609.000
        GLAVA 45. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO SLAVONSKI
        BROD
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
387.  401   sredstva za materijalne troškove                    12,087.000
        svega grupa 40                             12,087.000
        svega glava 45. (poz. 387).                       12,087.000
        GLAVA 46. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO SPLIT
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
388.  401   sredstva za materijalne troškove                    75,523.000
        svega grupa 40                             75,523.000
        svega glava 46. (poz. 388)                       75,523.000
        GLAVA 47. OPČINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ŠIBENIK
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
389.  401   sredstva za materijalne troškove.                    19,701.000
        svega grupa 40                             19,701.000
        svega glava 47. (poz. 389)                       19,701.000
        GLAVA 48. OPČINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO TITOVA KORE
        NICA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
390.  401   sredstva za materijalne troškove.                    200.000
        svega-grupa 40                             200.000
        svega glava 48. (poz. 390)                       200.000
        GLAVA 49. OPČINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO VALPOVO
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
391.  401   sredstva za materijalne troškove                    5,976.000
        svega grupa 40                             5,976.000
        svega glava 49. (poz. 391)                       5,976.000
        GLAVA 50. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO VARAŽDIN
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
392.  401   sredstva za materijaIne troškove.                    26,392.000
        svega grupa 40                             26,392.000
        svega glava 50.-(poz. 392)                       26,392.000
        GLAVA 51. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO VELIKA GORICA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
393.  401   sredstva za materijalne troškove                    8,662.000
        svega grupa 40.                             8,662.000
        svega glava 51. (poz. 393)                       8,662.000
        GLAVA 52. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO VINKOVCI
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
394.  401   sredstva za materijalne troškove                    15,937.000
        svega grupa 40                             15,937.000
        svega glava 52. (poz. 394)                       15,937.000
        GLAVA 53. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO VIROVITICA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
395.  401   sredstva za materijalne-troškove                    7,208.000
        svega grupa 40.                             7,208.000
        svega glava 53. (poz. 395)                       7,208.000
        GLAVA 54. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO VRBOVEC
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
396.  401   sredstva za materijalne troškove                    3,448.000
        svega grupa 40                             3,448.000
        svega glsva 54. (poz. 396)                       3,448.000
        GLAVA 55. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO VUKOVAR
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
397.  401   sredstva za materijalne troškove                    5,138.000
        svega grupa 40. 5,138.000
        svega glava 55. (poz. 397)                       5,138.000
        GLAVA 56. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ZABOK
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
398.  401   sredstva za materijalne troškove                    7,227.000
        svega grupa 40                             7,227.000
        svega glava 56. (poz. 398)                       7,227.000
        GLAVA 57. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ZADAR
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
399.  401   sredstva za materijalne troškove                    32,062.000
        svega grupa 40                             32,062.000
        svega glava 57. (poz. 399)                       32,062.000
        GLAVA 58. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ZAGREB
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
400.  401   sredstva za materijalne troškove                    212,576.000
        svega grupa 40                             212,576.000
        svega glava 58. (poz. 400)                       212,576.000
        GLAVA 59. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠ'TVO ZLATAR
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
401.  401   sredstva za materijalne troškove                    7,227.000
        svega grupa 40                             7,227.000
        svega glava 59. (poz. 401)                       7,227.000
        GLAVA 60. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ŽUPANJA
        40. SREDSTVA ZA RAD ODVJETNIŠTVA
402.  401   sredstva za materijalne troškove                    9,539.000
        svega grupa 40                             9,539.000
        svega glava 60. (poz. 402)                       9,5,39.000
        svega razdjel 34. (od poz. 343. do poz. 402)              1.047,264.000
        RAZDJEL 35. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
403.  401   sredstva za materijalne troškove                    283,360.000
        svega grupa 40                             283,360.000
        svega razdjel 35. (poz. 403)                      283,360.000
        RAZDJEL 36. UDRUŽENJA GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE
        46. SREDSTVA ZA OSTALE DRUŠTVENE POTREBE
404.  461   Hrvatska matica iseljenika                 301,750-000
405.      Matica hrvatska                      127,500.000
406.      Vatrogasni savez Hrvatske                  55,250.000
407.      Hrvatska zajednica tehničke kulture            368,500.000
408.      Hrvatski crveni križ                    252,000.000
409.      -Hrvatski časnički zbor                   30,000.000
410.      sredstva za udruženja građana na razini Republike    1.870,000.000
411.      sredstva za političke stranke na razini Republike     340,000.000 3.345,000.000
        svega grupa 46.                             3.345,000.000
        svega razdjel 36. (od poz. 404. do poz. 411)              3.345,000.000
        RAZDJEL 37. DOPUNSKA SREDSTVA OPĆINAMA
        44. PRENESENA SREDSTVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA
412   445   Općina Beli Manastir                    31,200.000
413.      Općina Benkovac                       17,700.000
414.      Općina Biograd n/m                     23,460.000
415.      OpćinaBrač                         46,800.000
416.      Općina Cres-Lošinj                      3,630.000
417.      Općina Čabar                         7,860.000
418.      Općina Čazma                        20,520.000
419.      Općina Daruvar                       21,600.000
420.      Općina Delnice                       14,220.000
421.      Općina Donja Stubica                     4,800.000
422.      Općina Donji Lapac                       840.000
423.      Općina Donji Mihaljac                    9,600.000
424.      Općina Drniš                        58,800.000
425.      OpćinaDubrovnik                      138,000.000
426.      Općina Duga Resa                      31,800.000
427.      Općina Dvor                         8,460.000
428. -     Općina Đakovo                        24,600.000
429.      Općina Đurdevac                       29,760.000
430.      Općina Garešnica                       5,460.000
431. -     Općina Glina                        16,440.000
432.      Općina Gospić                        60,060.000
433.      Općina Gračac                        4,380.000
434.      Općina Grubišno Polje                    35,400.000
435.      Općina Hrvatska Kostajnica                  9,840.000
436.      Općina Hvar                         45,600.000
437.      Općina Imotski                       95,700.000
438. -     Općina Ivanec                        21,900.000
439.      Općina Jastrebarsko                     7,260.000
440.      Općina Karlovac                       51,000.000
441.      Općina Klanjec                        2,700.000
442.      Općina Knin                         13,500.000
443.      Općina Korčula                       15,900.000
444.      Općina Križevci                       4,500.000
445.      Općina Krk                          3,750.000
446.      Općina-Labin                         4,260.000
447.      Općina Lastovo                       10,920.000
448.      Općina Ludbreg                        2,315.000
449.      Općina Metković                       33,000.000
450.      Općina Našice                        13,260.000
451.      Općina Nova Gradiška                    61,800.000
452.      Općina Novi Marof                      1,440.000
453.      Općina Novska                        28,800.000
454.      Općina Obrovac                       10,260.000
455.      Općina Ogulin                        13,200.000
456.      Općina Orahovica                      18,600.000
457.      Općina Otočac                        70,800.000
458.      Općina Osijek                       276,000.000
459.      Općina Ozalj                        16,620.000
460.      Općina Pag                         15,780.000
461. -     Općina Pakrac                        35,400.000
462.      Općina Petrinja                       9,240.000
463.      Općina Ploče                        22,200.000
464.      Općina Požega                        82,800.000
465.      Općina Rab                         16,800.000
466.      Općina Senj                         27,060.000
467.      Općina Sinj                         90,600.000
468.      Općina Sisak                        60,000.000
469.      Općina Slatina                       18,960.000
470.      Općina Slavonski Brod                    96,600.000
471.      Općina Slunj                        19,800.000
472.      Općina Solin                         9,000.000
473.      Općina Sv.Ivan Zelina.                    5,160.000
474.      Općina Šibenik                       39,000.000
475.      Općina Titova Korenica                     900.000
476.      Općina Trogir                        6,000.000
477.      OpćinaValpovo                        35,160.000
478.      OpćinaVinkovci                       178,200.000
479.      Općina Virovitica                      18,000.000
480.      Općina Vis                         36,000.000
481.      Općina Vojnić                         600.000
482.      OpćinaVrbovec                        1,015.000
483.      OpćinaVrbovsko                       18,060.000
484.      Općina Vrginmost                      10,800.000
485.      Općina Vrgorac                       41,400.000
486.      OpćinaVukovar                        94,800.000
487.      Općina Zadar                        90,000.000
488.      Općina Zlatar Bistrica                   10.980.000
489.      Općina Županja                       39.120.000 2.577.750.000
        svega grupa 44.                             2.577.750.000
        svega razdjel 37. (od poz. 412. do poz. 489)              2.577.750.000
        RAZDJEL 38. INTERVENCIJE U GOSPODARSTVU
        43. SREDSTVA ZA POTICANJE RAZVOJA I INTERVENCIJE U
        GOSPODARSTVU
490.  431   regres kamata na kredite za obnovu uništenih stambenih i gospodarskih
        objekata u ratu.                    50.000.000.000
491.      sredstva za kamate na obveznice za restruktuiranje gospodarslva u
        Republici Hrvatskoj                   80.000.000.000
492.      sredstva za otkup obveznica i isplatu kamta na deponiranu deviznu
        štednju građana                    120.000.000.000 250.000.000.000
493.  433   aktivnost Republike na protupožarnoj zaštiti        500.000.000
494.      sredstva za razvitak jadranskih otoka          1.500.000.000
495.
        sredstva za izgradnju i popravak građevinskih objekata oštećenih ratnim
        razaranjima                       200.000.000.000
496.      sredstva za popravak gradevinskih objekata korisnika republičkog
        proračuna oštećenih ratnim razaranjima          30.000.000.000
497.      sredstva za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda 5.000.000.000
498.      sredstva za sanaciju gubitaka banaka           50.000.000.000
499.      sredstva za sanaciju gubitaka, javnih poduzeća i zdravstva 140.000.000.000
500.      interventna sredstva za javne radove           93.500.000.000 520.500.000.000
        svega grupa 43                             770.500.000.000
        svega razdjel 38. (od poz. 490. do poz. 500)              770.500.000.000
        RAZDJEL 39. SREDSTVA ZA POSEBNE FUNKCIJE I ZADATKE
        40. SREDSTVA ZA MINIMALNE PLAČE DJELATNIKA I DRUGIH FIZIČKIH
        OSOBA
501.  400   sredstva za isplatu mimimalnih plaća stanovitih kategorija djelatnika  27.000.000.000
        svega grupa 40.                             27.000.000.000
        41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
        DRŽAVNOG PRORAČUNA
502.  412   sredstva za otpremnine djelatnika i dužnosnika te dokup mirovinskog
        staža djelatnika koji se financiraju iz državnog proračuna       500.000.000
503.  415   sredstva za informacijski sustav državne uprave, pravosuđa i javnih
        djelatnosti Republike                    2.500.000.000
504.      sredstva za investicije u poljoprivredi od interesa za 
        Republiku                          6.000.000.000 8.500.000.000
505.  418   sredstva za stručno usavršavanje djelatnika u organima državne
        uprave i nosilaca pravosudnih funkcija            100.000.000
506.      obveze Republike prema javnom poduzeću "Kumrovec"       50.000.000
507.      sredstva za troškove izbora u Županijama za zastupnike Županijskog
        doma Sabora i konstituiranje lokalne samouprave       1.800.000.000 1.950.000.000
        svega grupa 41                              10.950.000.000
        44. PRENESENA SREDSTVA LOKALNIM UPRAVAMA
508.  444   dopunska sredstva županijama               20.000.000.000 20.000.000.000
        svega grupa 44                              20.000.000.000
        45. SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
509.  457   sredstva za dio boračkih mirovina             21.000.000.000
510.      sredstva za vojne.mirovine                 7.000.000.000
511.      sredstva za dio mirovina individualnih poljoprivrednika i 
        obrtnika                          3.000.000.000
512.      sredstva za dio mirovina bivših političkih zatvorenika    400.000.000 31.400.000.000
        svega grupa 45.                             31.400.000.000
        48. OSTALI RASHODI
513.  481   naknade za bankarske usluge i troškove platnog prometa            2.000.000
514.  482   anuiteti                                 30.000.000.000
        svega grupa 48                              30.002.000.000
        svega razdjel 39. (od poz. 501. do poz. 514).              119.352.000.000
        RAZDJEL 40. PRORAČUNSKE REZERVE I OBVEZE IZ
        PRETHODNIH GODINA
        47. IZDVAJANJE SREDSTAVA REZERVI
515.  47o   Stalna rezerva Republike                 5.000.000.000 5.000.000.000
        svega grupa 47                             5.000.000.000
        48. 05'TALI RASHODI
516.  483   obveze iz prethodnih godina                4.000.000.000
517.  488   Tekuća rezerva Proračuna                 19.300.000.000 23.350.000.000
        svega grupa                               23.350.000.000
        svega razdjel 40.(od poz.515 do poz. 517)                28.350.000.000

III. PRIJELAZNE I ZAKLlUČNE ODREDBE

Članak 5.

Prihodi i rashodi utvrđeni Odlukom o privremenom financiranju javnih potreba i Privremenom proračunu Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1993. godine ("Narodne novine", br. 91/92) sastavni su dio Proračuna, osim točaka IV. V i VI. Odluke.

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1993.

Klasa: 400-06/93-1/02

Zagreb, 25. ožujka 1993.

Predsjednik Zastupničkg doma Sabora

Stjepan Mesić, v.r.