Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 31.03.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu

Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 25. ožujka 1983.

Zakon o izvršavanju Državnag proračuna Republike Hrvatske za 1993. gođinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U postupku izvršavanja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu (u daljem tekstu: Proračun) nositelji i korisnici proračunskih sredstava imaju prava i dužnosti utvrđene ovim Zakonom.

Članak 2.

Korisnici proračunskih sredstava koji sredstva ostvaruju iz prihoda raspoređenih u bilanci Proračuna ne mogu preuzimati obveze iznad svote utvrdene u rashodima bilance Proračuna u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Nositelji i korisnici proračunskih sredstava obvezni su rabiti sredstva Proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 4.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da se, redi osiguravanja sredstava za obnovu Republike Hrvatske. može zadužiti kod Svjetke i Europske banke te drugih međunarodnih financijskih institucija i komercijelnih banaka u inozemstvu do svote u protuvrijednosti hrvatskih dinara od 450,000.000 $ USD.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koristit će se pod uvjetima, na način i za namjene koje utvrdi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5.

Devizna sredstva koja se ostvare od naknada za prelijetanje preko teritorija Republike Hrvatske i slijetanje inozemnih zrakoplova na njene zračne luke, konzularnih taksa što ih ostvare diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu i drugi devizni prihodi Republike uplaćivat će se na poseban račun kod poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj. Radi učinkovitijeg korištenja deviznih sredstava, Ministarstvo financija odredit će poslovnu banku i devizni račun na koji će se uplaćiveti ta sredstva.

Članak 6.

Uredba o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa te drugih korisnika Proračuna Republike Hrvatske. ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti ("Narodne novine", br. 53A/91.) primjenjuje se i u 1993. godini.

Uredba iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na organizacije socijalne skrbi kojma se sredstva za redovnu djelatnost osiguravaju u Proračunu.

Prihodi iz članka 2. Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račune nadležnih ministarstava u roku 10 dana nakon isteka mjeseca za koji su obavljeni obračun i naplata tih prihoda

Nadležna ministarstva obvezna su tromjesečno izvješćivati Ministarstvo financija o ukupnim ostvarenim i uplaćenim sredstvima iz stavka 3. ovoga članka na računima te o namjeni njihova korištenja.

Članak 7.

Ako banke sa sjedištem na području Republike, u skladu s odredbama Odluke o kriterijima i uvjetima uključivanja novčanih sredstava Republike Hrvatske u depozite banaka na području Republike ("Narodne novine", br. 29/91. i 47/91.) u svome depozitu drže sredstva Republike Hrvatske u 1993. godini. obračunavat će kamate u visini od 70% eskontne stope Narodne banke Hrvatske i plaćati u ostale republičke prihode.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka banke su obvezne uplatiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 8.

Poduzeća i druge pravne i fizičke osobe obvezne su obračunati i naplatiti sredstva iz Proračuna namijenjena za povlastice u unutarnjem javnom prometu u skladu s propisima i na temelju pravilne i točne dokumentacije.

Članal 9.

Korisnici Proračuna ugovaraju i naplaćuju kamate na novčana sredstva po viđenju mjesečno najmanje u visini 70% eskontne stope Narodne banke Hrvatske.

Korisnici Proračuna ugovaraju i naplaćuju kamate na oročena sredstva i pozajmice u visini kamatne stope na štednju gradana u domicilnoj valuti za odredenu ročnost, ali ne niže od eskontne stope Narodne banke Hrvatske.

Uvjete o davanju pozajmica proračunskim korisnicime iz sredstava Proračuna i drugih sredstava Republike Hrvatske utvrdit će Ministarstvo financija.

Sredstva korisnika Proračuna ostvarena po osnovi kamata na pozajmice, oročena sredstva i na novčana sredstva po viđenju u depozitu poslovnih banaka prihod su Proračuna i mjesečno se uplaćuju u ostale republičke prihode i to najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Izuzetno od stavka 4. ovoga članka, sredstva po osnovi kamata na pozajmice i na novčana sredstva po videnju mogu se uplaćivati na žiro-račune korisnika Proračuna uz suglasnost Ministarstva financija.

Članak 10.

Ministarstvo financija odredit će poslovne banke u Republici Hrvatskoj kod kojih će se voditi novčana sredstva iz Proračuna, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva kulture i prosvjete, Ministarstva znanosti, Ministarstva vanjskih poslova i drugih korisnika Proračuna.

Članak 11.

Ako prihodi, što ih vlastitom djelatnošću ostvaruju republički organi i ostali prihodi koji pripadaju Proračunu, budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vraća se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi Ministarstvo financija.

Članak 12.

Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 1993. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika spram broja zaposlenih sa stanjem 30. studenoga 1992. osim u opravdanim slučajevima, o čemu odluku donosi Vlada Republike Hrvatske ili za to ovlašteno njezino tijelo.

Članak 13.

Radi pravovremenog obračunavanja i doznaćivanja proračunskih sredstave za I993 godinu za -pIaće i druge namjene, proračunski korisnici obvezni su Ministarstvu financija dostaviti svaki akt o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika i dužnosnika, koji se financiraju iz Proračuna.

Akt iz stavka 1. ovoga članka valja dostaviti u roku osam dana od dana zasnivanja i prestanka radnog odnosa djelatnika i dužnosnika.

Članak 14.

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za

ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prehrane, naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, regres za godišnji odmor, otpremnine, "božićnicu", dnevnice, terenski dodatak i pomoć u slučaju smrti.

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka ima obitelj djelatnika i dužnosnika, te djelatnik i dužnosnik u slučaju smrti supružnika, djeteta i roditelja na skrbi.

Visina pomoći u slučaju smrti djelatnika i dužnosnika iz stavka 2. ovoga članka iznosi tri prosječne mjesečne plaće, što su isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca, prema podacima koji su objavljeni u "Narodnim novinama", a-u-slučaju smrti supružnika, djeteta i roditelja na skrbi-jednu prosječnu mjesečnu plaću.

Članak 15.

Ako djelatnicima i dužnosnicima, kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Proračunu, prestane radni odnos radi odlaska u mirovinu, imaju pravo na otpremninu.

Visina otpremnine iz stavka 1. ovoga članka iznosi tri prosječne mjesečne plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike u prethodna tri mjeseca prije njegova umirovljenja, prema podacima o visini tih plaća koji se objavljuju u "Narodnim novinama".

Članak 16.

Plaće, mirovine, invalidnine, naknade, socijalna skrb i druga osobna primanja, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećavati iskljućivo na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija bez obzira na sustav valorizacije tih primanja utvrđen posebnim propisima Republike.

Članak 17.

Ovlašćuje se Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora da donosi odluke o visini dnevnice za službena putovanja i o visini naknada za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna i kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

Članak 18.

Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna za materijalne troškove, negospodarske investicije i intervencije u gospodarstvu. sredstva za udruženja građana i političke stranke, mirovine, invalidnine, socijalnu skrb, obranu, stalne novčane naknade i minimalne plaće, koja ne budu utrošena do 31. prosinca 1993. godine, prcnijet će se u iduću godinu i koristiti za iste namjene.

Ostala sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna, nakon podmirenja obveza dospjelih do 31. prosinca 1993. godine. vratit će se u Proračun.

Clanak 19.

Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme u 1993. godini.

II. RASPORED I DOZNAKA SREDSTAVA

Članak 20.

Nositelji sredstava raspoređenih u Posebnome dijelu Proračuna jesu:

I. u razdjelu 38:

1. Ministarstvo obrane, pozicija 491.

2. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, pozicija 492.

3. Agencija za obnovu Vlade Republike Hrvatske, pozicija 494.

4. Ministarstvo financija, pozicije 490, 493, 495, 496, 497, 498, 499. i 500.

II. u razdjelu 39:

1. Zavod za zapošljavanje - Središnja Služba Zagreb, pozicija 501.

2. Ministarstvo financija, pozicije 502, 506, 507, 508, 513. i 514.

3. Ministarstvo pravosuđa i uprave, pozicije 503. i 505.

4. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, pozicija 504.

5. Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika i individualnih poljoprivrednika Hrvatske, pozicije 509, 510, 511. i 512.

Članak 21.

Vlada Republike Hrvatske rasporedit će sredstva osigurana-u Posebnom dijelu Proračuna

I. u 6. razdjelu, pozicije 38. i 37. na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova,

II. u 10. razdjelu, pozicije 55. i 57. na prijedlog Ministarstva kulture i prosvjete,

III. u 12. razdjelu, pozicije 86, 87, 88. i 89. na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza,

IV. u 13. razdjelu, pozicija 119. na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave,

V. u 15. razdjelu, pozicija 135. na prijedlog Ministarstva turizma i trgovine,

VI. u 17. razdjelu, pozicija 149. na prijedlog Ministarstva znanosti,

VII. u 36. razdjelu, pozicija 410. na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva kulture i prosvjete i Ministarstva zdravstva.

VIII. u 38. razdjelu:

1. pozicija 491. na prijedlog Ministarstva obrane,

2. pozicija 492. na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

3. pozicija 494. na prijedlog Agencije za obnovu Vlade Republike Hrvatske.

4. pozicija 497. na prijedlog Ministarstva financija,

5. pozicija 498. na prijedlog Ministarstva financija u suradnji s Narodnom bankom Hrvatske,

6. pozicija 499. na prijedlog Ministarstva financija u suradnji s nadležnim ministarstvima,

7. pozicija 500. na prijedlog Ministarstva financija i Agencije za obnovu Vlade Republike Hrvatske,

IX. u 39. razdjelu:

1. pozicije 503. i 505. na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave,

2. pozicija 504. na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,

3. pozicija 508. na prijedlog Ministarstva financija. Sredstva raspoređena prema stavku 1. ovoga članka Ministarstvo financija doznačivat će korisnicima tih sredstava.

Članak 22.

Sredstva raspoređena u 7. razdjelu, pozicija 39. rasporedit će Ministarstvo financija prema broju zaposlenih djelatnika i dužnosnika koji se financiraju iz sredstava Proračuna i visini osnovice za obračun plaća koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka proračunskim korisnicima doznačivat će Ministarstvo financija.

Članak 23.

Sredstva raspoređena u 8. razdjelu pozicije 50. i 51. koristit će se u skladu sa zakonima, programima rada i ugovorima koje, na temelju njih zaključi Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša sa stanovitim organima, poduzećima te ostalim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 24.

Sredstva raspoređena u 11. razdjelu, pozicije 82. i 83. doznačivat će Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u skladu s posebnim propisima o premijama i regresu dijeIa kamata za namjene u poljoprivredi na poseban račun kod organizacije za platni promet.

Članak 25. Sredstva raspoređena u 12. razdjelu, pozicije 90, 91, 92. i 93. rasporedit će Ministarstvo poimorstva, prometa I veza

Članak 28.

Sredstva raspoređena u 12. razdjelu, glava 9. pozicije 107. i 108. rasporedit će Uprava sigurnosti unutarnje plovidbe.

Članak 27.

Sredstva raspoređena u 38. razdjelu, pozicija 411. rasporedit će Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora.

Članak 28.

Sredstva raspoređena u 38. razdjelu, pozicije 490. i 496. doznaćivat će Ministarstvo financija poslovnim bankama.

Članak 29.

Sredstva,raspoređena u 38. razdjelu, pozicija 495. Ministarstvo financija raspoređivat će i doznačivati bankama u skladu s Uredbom o pretvaranju deviznih depozita gradana u javni dug Republike Hrvatske.

Članak 30.

Sredstva raspoređena u 39. razdjelu. pozicija 501. rasporedit će Zavod za zapošljavanje - Središnja služba Zagreb, u skladu s Uredbom o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plača i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama ("Narodne novine", br. 40/92.).

Članak 31.

Sredstva raspoređena u 39. razdjelu pozicija 506. doznačivat će Ministarstvo financija javnom poduzeću " Kumrovec".

Članak 32.

Sredstva raspoređena u 39. razdjelu. pozicije 509, 510.i 512. doznačivat će Ministarstvo financija Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, a na poziciji 511. republičkim fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika i obrtnika Hrvatske

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će se spomenutim fondovima prema bilančnim mogućnostima Proračuna.

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 33.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2.000 DEM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna:

1. ako preuzme obveze iznad svote utvrđene u Proračunu (članak 2.),

2. aho ne rabi sredstva Proračuna za one namjene, za koje su sredstva utvrđena (članak 3.),

3. aho ne uplati prihode na račun nadležnog ministarstva u propisanome roku (članak 6. stavak 3.),

4. aho ne izvijesti Ministarstvo financija u propisanome roku (članak 6. stavak 4.),

5. ako ugovori i naplati kamate manje od propisane stope (članak 9. stavak 1.),

6. aho ugovori i naplati kamate po nižoj stopi od eskontne stope Narodne banke Hrvatske (članak 9. stavak 3.

7. ako se sredstva od kamata ne uplate u ostale republičke prihode u propisanome roku (članak 9. stavak 4.

8. ako isplati sredstva za ostala materijalna prava protivno članku 14. ovoga Zakona,

9. ako neutrošena sredstva ne uplati u propisanom roku u Proračun (članak 18).

''Imovinska korist,pribavljena prekršajima iz točke 3. stavka ovog članka 'oduzet će se rješenjem o prekršaju.

Članak 34.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 2.000 do 8.000 DEM kaznit će se za prekršaj banka:

1. ako obračuna i naplati kamate ispod propisane stope (članak 7. stavak 1.),

2. ako ne uplati sredstva od kamata u propisanome roku (članak 7. stavak 2.).

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2.000 DEM kaznit će se odgovorna osoba u banci za prekršaj iz točaka 1. i 2. stavka 1. ovoga članka

Imovinska korist pribavljena prekršajima iz točaka 1. i 2. stavka I. ovoga članka oduzet će se rješenjem o prekršaju.

Članak 35.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednošti od 2.000 do 8.000 DEM kaznit će se za prekršaj poduzeće, pravna ili fizička osoba ako ne obračuna i ne naplati sredstva u skladu sa člankom 8. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2.000 DEM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u poduzeću i pravnoj osobi za prekršaj izstavka I. ovoga članka.

Imovinska korist pribavljena prekršajima iz stavka 1 ovoga članka oduzet će se rješenjem o prekršaju.

Članak 36.

Svote novčanih kazni iz članaka 33. do 35. ovoga zakona izriču se u hrvatskim dinarima u odnosu spram DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan izricanja novčane kazne, a valoriziraju se spram DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

Novčane kazne i zaštitne mjere iz članaka od 32. do 35. naplaćuju se u roku 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1993.

Klasa: 400-06/93-01/03

Zagreb, 25. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma

Sabora Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.