Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 31.03.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 25. ožujka 1993.

Broj : PA4- I I/ 1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91, 73/91,18/82), članak 1. mijenja se i glasi:

"Ovim Zakonom uređuje se sustav i uvodi obveza plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga na teritoriju Republike Hrvatske, osim duhanskih prerađevina i igara na sreću, što se uređuje posebnim zakonima."

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi "1. uvoz, uključujući i privremeni uvoz;"

Članak 3.

U članku 10. stavak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. iza točke 5) dodaje se nova točka 6) koja glasi:

"6) ambalaža za pakiranje lijekova koja je u neposrednom kontaktu sa lijekom, odnosno čini njegov sastavni dio."

Članak 5.

U članku 16. stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 17. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Poresku osnovicu poreza na promet derivata nafte čini rafinerijska cijena uvećana za ovisne troškove i troškove trgovine (marža).

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

"lznimno od stavka 1. ovoga članka, osnovicu poreza na promet motornih vozila i plovnih objekata kod privremenog uvoza utvrđuje nadležni porezni organ prema sjedištu odnosno prebivalištu kupca"

Članak 7.

Članak 17a. briše se.

Članak 8.

U članku 19. točke 1), 2). 3), 5), 9),12),16),17) i 20) mijenjaju se i glase:

"1) prehramlienih proizvoda:

- sve vrste kruha:

- sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje. kozje) koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka. jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), maslaca, mlijeka za bebe, uključujući dječju hranu za dojenčad izrađenu od mlijeka te mlijeka u prahu;

- sve vrste jestivog ulja (od suncokreta, soje, masline, kukuruznih klica i drugog ulja koja služe za ljudsku prehranu) i margarina, osim drugih prerađevina od ulja;

- jestive masti - životinjske i biljne koje služe za ljudsku prehranu kao što su: topljena i prešana mast, topljeni loj i maslo, biljno maslo;"

"2) proizvoda koje izvoze u inozemstvo pravne osobe, kao i proizvoda koje iznose ili izvoze iz zemlje građani, a za koje pri izvozu podnesu pismeni dokaz da su ih nabavili u zemlji uz plaćanje poreza na promet proizvoda, odnosno da su u pitanju proizvodi koji su oslobođeni od plaćanja poreza na promet proizvoda.

Izvozom proizvoda smatraju se i rezervni dijelovi i oprema koju ugrađuju pravne osobe u plovne objekte i motorna vozila koja su u vlasništvu stranih pravnih i fizičkih osoba Pod izvozom proizvoda, u smislu ove točke, razumijeva se izvoz proizvoda uz dokaz o izvozu i dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno jednim od instrumenata plaćanja u međunarodnom platnom prometu putem banke ovlaštene za poslove s inozemstvom uključujući i prijeboje, kompenzacije i cesije po odobrenju Narodne banke Hrvatske."

"3) proizvoda koji se uvoze. a za koje je po odredbama članka 24. do 29. i članka 56. Carinskog zakona predviđeno oslobođenje od plaćanja carine, proizvoda koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, kao i kad je to predviđeno međunarodnim ugovorima koje je zaključila Republika Hrvatska."

"5) sredstava naoružanja i opreme za Hrvatsku vojsku, policiju, Glavni stožer saniteta Republike Hrvatske, oružja i opreme namijenjene za poslove izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcije za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, a nabavljaju se na naćin i pod uvjetima iz članka 9. ovoga Zakona.

Vlada Republike Hrvatske propisuje na koje se proizvode odnose oslobođenja iz ove točke."

"9) proizvoda, osim motornih vozila. grafičkih proizvoda iz tar. broja 1. te proizvoda iz tarifnih brojeva 2., 4., 7. i 8. tarife poreza na promet proizvoda što su proizvedeni u poduzeću ili pogonu registriranom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, proizvoda što ih u procesu liječenja i rehabilitacije, organizirane u okviru organizacije invalida, izrađuju invalidne osobe, proizvoda izrađenih u okviru vjerskih i socijalno-humanitarnih organizacija za zaštitu starih i iznemoglih osoba i djece, kao i proizvoda izradenih u dačkim radionicama, uz uvjet da su prodani krajnjim potrošačima izravno iz vlastitih prodajnih mjesta i da su obilježeni jedinstvenim zaštitnim znakom."

"12) promet osobnih automobila čija radna zapremnina motora ne prelazi 1,8 litara radne zapremnine, a koje na osnovi pismenog nalaza i mišljenja ovlaštene invalidske komisije, nabavljaju neposredno od proizvođačkog ili trgovačkog poduzeća ili same uvoze, najviše jednom i u razdoblju od pet godina, invalidne osobe hoje imaju vozačku dozvolu ili im je potrebna njega i pomoć drugih osoba koje imaju vozačku dozvolu, i to:

- osobe kod kojih je zbog gubitka, oštećenja ili oduzetosti donjih udova ili zdjelice nastupilo tjelesno oštećenje od najmanje 80%, prema Samoupravnom sporazumu o listi tjelesnih oštećenja;

- osobe koje su paralizirane ili teže mentalno retardirane;

- osobe koje su potpuno izgubile vid na oba oka. Putnički automobili iz stavka 1. ove točke moraju biti posebno označeni, a u prometnu dozvolu tih automobila unosi se podatak da vozilo služi isključivo za prijevoz invalidne osobe.

Ako invalidna osoba, odnosno njezin roditelj ili staratelj, osobni automobil proda, dade bez naknade, na drugi način otuđi ili dade na uporabu drugoj osobi, prije isteka roka od pet godina od dana nabave, naplatit će se porez na promet proizvoda u visini poreza od kojega će ta osoba bila oslobođena u času nabave automobila i kamata iz članka 41. ovoga Zahona, od dana nabave do dana plaćanja poreza Ako invalidna osoba umre prije isteka roka od pet godina od dana nabave automobila, zakonski nasljednicl mogu prodati osobni automobil koji su naslijedilibez plaćanja poreza na promet proizvoda.

Nalaz i mišljenje iz stavka 1. ove točke izdaje ovlaštena invalidska komisija Fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja u Republici Hrvatskoj prema prebivalištu invalidne osobe, a za vojne invalide, ovlaštena vojna invalidna komisija. Ako invalidna osoba ne može imati vozačku dozvolu, potrebu za tuđom pomoći i njegom invalidska komisija potvrđuje na nalazu i mišljenju o invalidnosti.

Vojni invalid prve grupe koji na osnovi Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca, ostvari pravo na motorno vozilo, nema pravo na poreznu olakšicu iz ove točke;

"16) solarnih bojlera. generatora, ćelija, kolektora, toplinskih crpki i druge opreme za korištenje sunčane energije, odnosno fotonapona".

"17) vatrogasnih automobila i prikolica i drugih vatrogasnih vozila, vatrogasnih sisaljki i štrcaljki, vatrogasnih ljestava, raznih vatrogasnih uređaja i pribora te aparata za signalizaciju požara, kad te proizvode vatrogasne jedi nice i društva te druge vatrogasne organizacije nabavljaju uz pisanu izjavu iz članka 9. ovoga Zakona."

"20) organskog i mineralnog gnojiva, sredstava za zaštitu bilja, proizvoda koji služe za prehranu stoke, krmnog, te sjemenskog i sadnog materijala."

Iza točke 21. dodaju se točke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. i 29. koje glase:

"22) ekološhi prihvatljive ambalaže za krajnju potrošnju u trgovini i ugostiteljstvu;"

"23) informativnog materijala za zdravstvene, odgojne i humanitarne svrhe;"

"24) novorođenačke opreme "

"25) građevinskog materijala iz Tar. br. 6 Tarife poreza na promet proizvoda kojeg nabavljaju pravne i fizičke osobe, odnosno građani i građanske pravne osobe kojima su uništeni ili oštećeni stambeni, gospodarski, sakralni ili drugi objekti u ratnim razaranjima domovinskog rata:

Oslobodenje od plaćanja poreza na promet iz ove točke može se ostvariti kupnjom navedenog materijala od proizvođačkih i trgovačklh organizaclja uz uvjet da se prodavaocu dostavi zapisnik nadležne komisije za procjenu ratne štete i specifikacija materijala koju je izradio nadležni organ za graditeljstvo :

"26) turističkog propagandnog i informativnog materijala koji se dijeli besplatno;"

"27) kontrolnih markica Ministarstva financija koje služe za obilježavanje duhanskih prerađevina"

"28) protupožarnih aparata"

"29) dizelskog goriva kojeg za pogon agregata za proizvodnju električne energije nabavljaju proizvodačka kao i hotelsko-ugostiteljska poduzeća uz.uvjete iz članka 9. ovoga Zakona a obavljaju djelatnost na području na kojem se provodi redukcija u isporuci električne energije.

Oslobodenje od plaćanja poreza na promet iz ove točke vrijedi za razdoblje dok traje redukcija u isporuci električne energije "

Članak 9

- Članak 23. mijenja se i glasi:

"Porez na promet usluga ne plaća se:

1)na usluge davanja kredita za likvidnost banaka iz

primarne emisije, davanja kredita za pripremu sjetve i pripremu turističke sezone, kredita koji se daju iz proračuna Republike Hrvatske odnosno proračuna jedinica lokalne samouprave,

na usluge davanja kredita za obnovu koje daje hrvatska kreditna banka za obnovu neposredno ili putem drugih banaka I usluge deponiranja štednje;

2) na zdravstvene i veterinarske usluge te usluge socijalne zaštite;

3) na usluge što ih obavljaju humanitarne organizacije u ostvarivanju ciljeva radi kojih su osnovane;

4) na poštanske usluge, osim telekomunikacijskih usluga;

5) na obrazovne i kulturne usluge (usluge osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova usluge predškolskog obrazovanja, usluge učenja stranih jezika, usluge muzeja, galerija, biblioteka, kazališne i kino predstave, koncertne priredbe ozbiljne glazbe, športske i koncertne priredbe kod kojih se ukupno ostvareni čisti prihod daje u humanitarne svrhe;

6) na usluge koje obavljaju državni organi;

7) na usluge vjerskih institucija;

e) na znanstveno-istraživačke usluge;

9) na usluge što ih pravne osobe i građani obavljaju Hrvatskoj vojsci, policiji, Glavnom stožeru saniteta Republike Hrvatske i humanitarnim organizacijama;

10) na usluge osiguranja života, usluge osiguranja čiji je korisnik strana pravna i fizička osoba u inozemstvu, usluge osiguranja brodova koji plove međunarodnim vodama odnosno zrakoplova koji lete na međunarodnim linijama i usluge dopunshih osiguranja cestovnih vozila i odgovornosti vozara izvan Republihe Hrvatske;

11) na izvozne usluge pod kojima se razumijevaju usluge naplaćene u devizama;

12) na usluge prijevoza što ih obave domaće pravne i fizičke osobe u međunarodnom prijevozu;

13) na građevinske usluge što ih s materijalom investitora obave pravne i i fizičke osobe na stambenim, gospodarskim, sakralnim i drugim objektima koji su oštećeni u ratnim razaranjima domovinskog rata"

Članak 10.

U članhu 26. stavka 3. alineja 4. mijenja se i glasi: "-kod obavljanja bankarskih, kreditnih i burzovnih usluga ostvareni prihod po osnovi kamate, provizije i druge naknade za obavljene poslove uključujući i razliku između nominalne i revalorizirane - indeksirane ili valutnom klauzulom preračunate vrijednosti glavnice kredita, uvećane za ugovorenu kamatu.

Članak 11.

U članku 28. stavku 3. toćka 4. mijenja se i glasi: " 4. u času nastanka obveze plaćanja carine i uvoznih davanja, osim pri uvozu alhoholnih pića, odvježavajućih gaziranih i umjetnih bezalhoholnih pića, mineralnih i gaziranih voda i kave (sirove, pržene, mljevene i ekstrakt).

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi: " 5. u času prelaska preko carinske crte ako se radi o privremenom uvozu motornih vozila i plovnih objekata;"

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 6. i 7.

Članak 12.

U članku 30. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Prilikom prodaje ili uvoza motornih vozila I plovnih objekata koji podliježu obvezi godišnje registracije; kao i za proizvode koje pravne osobe i građani sami izrađuju, a koji podliježu obvezi godišnje registracije, porez na promet proizvoda plaća se u roku od 15 dana od dana izdavanja računa odnosno od dana plaćenja carine i drugih uvoznih davanja, odnosno od dana prelaska preko carinske crte, kao i u roku od 15 dana od dana izrade proizvoda. Bez dokaza o plaćanju poreza na promet ne može se obaviti registracija motornog vozila, plovnog objekta ili drugog proizvoda koji podliježe obvezi registracije."

Članak 13.

Članak 31. briše se.

Članak 14.

Članak 32. mijenja se i glasi:

"Porez na promet proizvoda i porez na promet usluga porezni obveznik plaća u roku od pet dana po isteku tjedna.

Porezni obveznik iz stavka 1. ovog članka plaća porez na promet proizvoda i usluga na vrijednost prodanih proizvoda i obavljenih usluga naplaćenih u toku tjedna. U naplaćenu realizaciju u smislu ovog stavka uračunava se i vrijednost prodanih. a nenaplaćenih proizvoda i usluga ako je od dana izdavanja fakture, odnosno od dana isporuke robe, ako je isporuka robe obavljena prije izdavanja fakture, proteklo više od 60 dana."

Članak 15.

Članci 33, 34. i 37. brišu se.

Članak 16.

Članak 39. mijenja se i glasi:

" Porezni obveznik - pravna osoba konačno obračunava porez na promet za proteklu godinu na osnovi podataka o vrijednosti prodanih i naplaćenih proizvoda i vrijednosti obavljenih i naplaćenih usluga sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se obavlja obračun.

Konačan obračun poreza na promet sastavlja se i podnosi zajedno sa godišnjim financijskim izvještajem."

Čianak 17.

U članku 40. stavak 3. briše se.

Članak 18.

Članak 49. mijenja se i glasi:

"Članak 49.

Porezni obveznik - pravna osoba, za svaki pojedinačno ostvareni promet proizvoda, odnosno za svaku pojedinačno obavljenu uslugu, dužna je kupcu proizvoda odnosno korisniku usluge, izdati račun o vrsti, količini i cijeni prodanih proizvoda, odnosno obavljenih usluga a promet naplaćen u gotovom novcu evidentirati preko registarske blagajne, te odgovarajući isječak vrpce na kojoj je taj promet evidentiran izdati kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga. Računi, odnosno isječci vrpce su porezno knjigovodstvena dokumentacija poreznog obveznika na osnovi kojih je evidentiran ostvareni promet. Obveza izdavanja računa odnosno registriranja prometa preko registarske blagajne, odnosi se na svaku osobu koja kod poreznog obveznika prodaje proizvode, odnosno obavlja uslugu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka obveza registriranja prometa putem registarske blagajne, kao i izdavanja računa ako to kupac izrijekom ne zahtijeva ne odnosi se na prodavaonice koje pretežni dio prometa ostvaruju prodajom tiska te duhanskih prer ađevina i na promet na tržnicama i drugim slobodnim prostorima.

Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je za prodane proizvode, odnosno obavljene usluge kupcu obvezatno izdati račun, odnosno odgovarajući isjećak registarske vrpce, bez obzira na to da li je kupac to posebno zahtijevao ili ne. Kupac proizvoda, odnosno korisnih obavljene usluge, dužan je takav porezni dokument sačuvati neposredno po izlasku iz radnje ili drugog poslovnog objekta i pokazati ga na zahtjev inspektoru financijske policije, tržišnom, odnosno turističkom inspektoru.Blok račune, odno

sno kontrolne vrpce koje fizička osoba iz članka 5. stavka 2.ovoga Zakona izdaje. odnosno na osnovi kojih evidentira promet, prije upotrebe ovjerava nadležna uprava prihoda.

Pravilnikom koji donosi ministar financija, propisat će se tehničke karakteristike registar kase kao i obvezni podaci koje mora sadržavati isječak registar vrpce."

Članak 19.

U članku 50. stavku 2. riječi "duhanskih prerađevina". brišu se.

Članak 20.

U članku 53. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi :

"Kontrolu primjene odredaba članka 49. ovoga Zakona pored organa iz stavka 1. ovoga članka, obavljaju i organi tržišne i turističke inspekcije."

Dosadašnji stavci 2, 3. i 4. postaju stavci 3. 4. i 5.

Članak 21.

Iza članka 53. dodaju se novi članci 53a i 53b. koji glase:

"Članak 53a.

Ako se,u tijeku kontrole utvrdi da porezni obveznik ne raspolaže s evidencijama i dokumentacijom i zbog toga nije moguće utvrditi obvezu poreza na promet, ovlašteni radnik organa nadležnog za kontrolu poduzima ove radnje i mjere:

a) nalaže poreznom obvezniku popis proizvoda u poslovnom prostoru i drugom prostoru gdje se nalaze proizvodi.

b) nalaže poreznom obvezniku da uplati u korist određenog uplatnog računa porez u visini tržne vrijednosti zatećene robe, odnosno proizvoda, za koju porezni obveznik ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju o zaduženju, odnosno nabavi,

c) procjenom utvrđuje obvezu poreznog obveznika i nalaže mu uplatu."

"Članak 53b.

Organ nadležan za kontrolu poreza na promet rješenjem će poreznom obvezniku privremeno zabraniti raspolaganje sredstvima na žiro-računu:

- ako nadležni organ ne može pronaći poreznog obveznika na prijavljenoj adresi sjedišta poreznog obveznika, da bi obavio kontrolu;

- ako porezni obveznik ne dozvoli kontrolu nedležnom organu,

- ako porezni obveznik ne osigura uvjete za obavljanje kontrole;

- ako porezni obveznik ometa ovlaštenu osobu prilikom kontrole;

- ako porezni obveznik ne posjeduje evidenciju i dokumentaciju o prometu proizvoda;

- ako porezni obveznik ne da na očevid dokumentaciju u svezi s utvrđivanjem obveze poreza na promet;

-ako porezni obveznik ne obračunava, ne uplaćuje ili ne plaća porez na promet;

- ako porezni obveznik u tijeku jedne kalendarske godine, u tri ponovljena slučaja. ne izda kupcu račun ili isječak vrpce registarske blagajne prilikom prodaje proizvoda ili obavljanja usluga;

- ako porezni obveznik ne obavi popis po nalogu organa koji obavlja kontrolu (članak 53a).

Žalba izjavljena protiv rješenja ne zadržava izvršenje rješenja.

O privremenoj zabrani raspolaganja sredstvima iz sttavka 1. ovoga članka odmah će se izvijestiti nadležni organ uprave koji će rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti poreznom obvezniku".

Članak 22.

U članku 58. stavak 5. mijenja se i glasi

"Kupac inozemna osoba ima pravo na povrat plaćenog poreza na promet na proizvode kupljene od prodavaoca - pravne osobe, koje iznosi sa sobom iz zemlje, pod uvjetom da vrijednost kupljenih proizvoda po jednom računu ne iznosi manje od 50 DEM u protuvrijednosti hrvatskih dinara."

Članak 23.

U članku 59. stavku 1. riječi "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 600 do 18.000 DEM".

U točki 6. riječi "duhanskih prerađevina", brišu se.

Točka 7. briše se.

Dosadašnje točke 8, 9,10. i 11. postaju točke 7, 8, 9. i 10. U stavku 2. riječi "4.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 60 do 180 DEM"

U stavku 3. riječi "točka 11" zamjenjuju se riječima "točka 10."

Članak 24.

Članak 60, mijenja se i glasi:

"Porezni obveznik (poduzetnik, odnosno fizička osoba koja obavlja djelatnost po odobrenju nadležnog organa) odnosno odgovorna osoba kod pravne osobe, kaznit će se za krivično djelo zatvorom do 2 godine:

-ako ne dozvoli kontrolu nadležnom organu,

-ako ne osigura uvjete za obavljanje kontrole,

- ako ometa službenu osobu kod obavljanja kontrole,

- ako nema propisanu evidenciju i dokumentaciju u svezi s porezom na promet,

- ako ne da na uvid evidenciju i dokumentaciju u svezi s porezom na promet,

- ako ne obračunava, netočno obračunava ili ne uplaćuje propisani porez na promet,

- ako ne obavi popis naložen mu od strane organa koji obavlja kontrolu.

Članak 25.

U članku 61. stavku 1.riječi "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima u dinarskoj protuvrijednosti 600 do 18.000 DEM".

U stavku 2.riječi "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 60 do 180 DEM".

Članak 26.

U članku 62. stavku 1. riječi "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 600 do 18.000 DEM".

Točka 1. mijenja se i glasi:

"1) ako ne podnese pravodobno konačan obračun poreza na promet (članak 39.)".

Točka 4. briše se. .

Dosadašnja točka 5.postaje točka 4.

U stavku 2. riječi "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima

"u dinarskoj protuvrijednosti 60 do 250 DEM". Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za radnju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kaznit će še odgovorna osoba za privredni prijestup u desetorostrukom iznosu neizdanog računa ili isječka vrpce registarske blagajne

kupcu prilikom prodaje proizvoda, odnosno obavljene usluge (članak 49.)".

Članak 27.

U članku 63. stavku 1. riječi "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 60 do 300 DEM".

Točka 5. briše se.

Dosadašnje točke 6, 7. i 8. postaju točke 5, 6. i 7. U stavku 2. riječi: "10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 DEM."

Članak 28.

U članku 64. stavku 1. riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti od 60 do 300 DEM".

Članak 29.

Članak 65. briše se.

Članak 30.

U članku 66. stavku 1. riječi "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti od 60 do 300 DEM".

- Točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Članak 31.

Iza članka 66. dodaje se novi članak 66a koji glasi:

"Članak 66a

Za prekršaje iz članka 63, 64 i 66. ovoga Zakona učinjene u povratu u roku od tri godine nadležni organ uprave izreći će uz novčanu kaznu i zaštitnu mjeru oduzimanja odobrenja za rad, u vremenu od tri mjeseca do jedne godine.

Za privredne prijestupe iz članka 59, 61. i 62. ovoga Zakona učinjene u povratu nadležni sud izreći će uz novčanu kaznu i zaštitu mjeru oduzimanja odobrenja za rad u vremenu od šest mjeseci do pet godina".

Članak 32.

U članku 67. stavku 1. riječi "250 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvijednosti 10 DEM".

Članak 33

Iza članka 67. dodaje se novi članak 67a. koji glasi:

"Članak 67a

Iznosi novčanih kazni iz članaka 59, 61, 62, 63, 64, 66. i 67. ovoga Zakona izriču se u hrvatskim- dinarima prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan izricanja kazne a valoriziraju. se prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja kazne."

Članak 34.

Tarifa poreza na promet mijenja se i glasi: "I. POREZ NA PROMET PROIZVODA

Tar. broj 1.

Na promet svih proizvoda koji služe krajnjoj potrošnji, osim na promet po4izvoda koji su predviđeni u drugim tar. brojevima ove tarife ili-za koje je ovim zakonom predviđeno porezno oslobođenje, porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 50%

Napomena:

Od naplaćenog poreza na promet po ovom tarifnom broju,6,25% usmjeravat će se preko drčavnog proračuna Republike Hrvatske na račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva redi ulaganja u razvoj proizvodnje.

Tar. broj 2.

Na promet derivata nafte porez na promet proizvoda plaća se i to za:

- motorni benzin MB-86 i MB-98 . . . . . 75%

- motorni benzin BMB-95. . . . . 45%

- dizelsko gorivo (D-1, D-2 i D-3). . . . . 65%

- ulje za loženje ekstra lako i lako specijalno. . 30%

- mlazno gorivo i avionski benzin. . . . 20%

- petrolej za motore. petrolej za osvjetljavanje,

avionska i motorna ulja, mineralna maziva, hipoidna i ostala mineralna ulja i masti kao i ulja za podmazivanje i primarni (sirovi) benzin . . . 10%

- tehući naftni plin . . . 15%

- ulje za loženje - mazut. . . . . 10%

Napomena:

1) Na prodane količine dizelskog goriva koje se koriste za pogon ribarskih brodova, za pogon traćnih vozila i plovnih objekata u željezničkom, pomorskom, riječnom i jezerskom saobraćaju ne plaća se naknada za ceste prema Zakonu o cestama i Odluci o visini naknade za javne ceste.

2) Pravne osobe hoje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao i individualni poljoprivredni proizvodači mogu za pogon traktora, kombajna i ostalih samohodnih poljoprivrednih strojeva koristiti ulje za loženje ekstra lako (EL) i ulje za loženje lako specijalno (LS).

3) Prije stavljanja u promet ulja za loženje (EL) i ulja za loženje lakog specijalnog (LS) proizvođač ih mora u rafineriji obojiti crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) suglasno standardima JUS B-H8064 i JUS B-H8065. U slučaju uvoza ovih ulja uvoznik je dužan ove derivate obojiti crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) suglasno standardima JUS b.H8064 i JUS b. H8065, prije isporuke naručiocu za čiji su račun derivat uvezeni.

4) Ulje za loženje ekstra lako (EL) i ulje za loženje lako specijalno (LS) iz alineje 4. ovoga tar. broja ne smije se koristiti za pogon motornih vozila, plovnih objekata ili drugih motora osim za pogon traktora kombajna i ostalih samohodnih poljoprivrednih strojeva.

Kontrolu uporabe i korištenja ulja za loženje iz alineje 4. ovoga tar. broja u motornim vozilima plovnim objektima i drugim motorima obavljaju ovlašteni radnici prometne policije i tržišne odnosno porezne inspekcije.

5) Ako se tekući naftni plin koristi pomoću specijalnih uređaja za pogon motornih vozila i motornih plovnih objekata porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 40%.

6) U poresku osnovicu poreza na promet derivata nafte ne ulaze naknade koje se plaćaju uz cijenu.

Tarifni broj 3. briše se.

Tar. broj 4.

Na promet alkoholnih pića, osvježavajućih gaziranih i umjetnih bezalkoholnih pića, mineralnih i gaziranih voda i alkohola (etanola) porez na promet proizvoda plača se:

1) na prirodna vina medicinska vina medovine i jabukovače__40%

2) na ostala alhoholna pića (specijalna vina, vinjak, rakiju, žestoka pića i dr.) . . 140%

3) pivo____________________________.50%

4) mineralne i gazirane vode, osvježavajuća gazirana i umjetna bezalkoholna pića, aromatizirane sirupe I pića koja sadrže alkohol do 2%____________________30%

5) na alkohol (etanol):

- za konzerviranje preparata i pulpiranje voća, proizvodnju parfimerijskih i kozmetičkih proizvoda i denaturirani alkohol za gorivo . 5%

- za proizvodnju alkoholnih pića . 20%

- za daljnju prodaju trgovini na veliko. . 25%

Napomena:

1. Alkoholnim pićima, u smislu ovoga tar. broja smatraju se pića koja sadrže više od 2% alkohola.

2. Prirodnim vinom iz točke 1. ovoga tar. broja smatraju se i polupjenušava vina, kao i prirodna desertna vina.

Specijalna vina (desertna, likerska i aromatizirana) spadaju u ostala alkoholna pića iz točke 2. ovoga tar. broja.

3. Pivom se smatra alkoholno piće koje se stavlja u promet kao pivo, bez obzira na sadržaj alkohola.

4. Pri prodaji vinskog destilata krajnjim potrošačima, osim prodaje vinskog destilata pod uvjetima i na način iz članka 8. i 11. ovoga Zakona kao reprodukcijskog materijala, porez na promet plaća se po stopi iz točke 2. ovoga tar. broja, ako sadrži do 55 volumnih % alkohola. Ako vinski destilat sadrži preko 55 volumnih % alkohola, porez na promet plaća se po tarifnom broju 1.

Ako su vinskom destilatu bez obzira na sadržaj alkohola, dodani šećer i neki drugi sastojci, takvo alkoholno piće spada u ostala alkoholna pića iz točke 2. ovoga tar. broja.

5. Osvježavajućim gaziranim bezalkoholnim pićima i aromatiziranim sirupima, odnosno mineralnim i gaziranim vodama iz točke 4. ovog tar. broja smatraju se pića koja sadrže alkohol najviše 2%. Ako ta pića sadrže više od 2% alkohola, spadaju u ostala alkoholna pića iz točke 2. ovoga tar. broja.

6. Na promet alkohola (etanola) krajnjim potrošačima (prodaja u trgovini, u ljekarnama), kao i na ostale vrste alkohola, porez na promet proizvoda plaća se po stopi iz tar broja 1. ove tarife.

7. Proizvođačko poduzeće i drugi kupci koji alkohol (etanol) nabavljaju isključivo za svrhe određene u točki 5 ovoga tar. broja, mogu alkohol nabavljati za te svrhe pod uvjetima iz članka 9. i 12. ovoga zakona, neposredno od proizvođača, uvoznika ili trgovine registrirane za promet alkohola (etanola) na veliko. Na alkohol koji kupci kupe ne drugi način ili od drugih prodavalaca obračunava se i plaća porez po stopi iz točke 5. ovoga tar. broja, uvećanoj za deset puta.

8. Od proizvođača, uvoznika, odnosno prodavaoca, koji alkohol proda kao prirodnu rakiju ili kao drugo alkoholno piće, odnosno drugi proizvod, naplatit će se, pored poreza na promet po stopi iz točke 5. ovoga tar. broja i porez po stopi iz točke 2. ovoga tar. broja.

Tar. broj 5.

Na promet osobnih automobila porez na promet proizvoda plaća se prema radnoj zapremnini motora, i to za:

1 ) radnu zapremninu motora do 2,0 litara . 30%

2) radnu zapremninu motora preko 2,0 litara. . . 50%

Napomena:.

1. Osobnim automobilima iz ovoga tar. broja smatraju automobili za prijevoz putnika s najviše deset sjedišta, uključujući i sjedište za vozača.

2. Među proizvoda iz ovog Tar. broja ne pripadaju: terenska motorna vozila, specijalna sanitetska vozila s ugrađenim uređajima za bolesnike, specijalna vatrogasna vozila, pogrebna motorna vozila, specijalna vozila za potrebe policije i patrolne službe s ugrađenim uređajima.

Na promet tih vozila primjenjuje se tar. broj 1. ove tarife i članak 11. ovoga zakona. Specijalnim vozilima iz ovoga stavka ne smatraju se osobni automobili prilagodeni za poduku vozača (dvostruke komande, izbačena sjedala i dr.), osobni automobili za pružanje pomoći na cestama, putnička PTT vozila i sl.

Tar. broj 6.

Na promet slijedećih proizvoda, porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 20% na promet:

1) odjeće od tekstila, tkanine i drugih tekstilnih proizvoda:

2) obuće;

3) namještaja;

4) hladnjaka i zamrzivača;

5) strojeva za pranje rublja i strojeva za pranje posuda;

6) bojlera, kada, umivaonika, sudopera, WC školjki i vodokotlića. slavina i tuš-baterija;

7) posuđa;

e) električnih glačala;

9) električnih i plinskih štednjaka i kombiniranih štednjaka za plin i struju, trajnožarećih peći i štednjaka koji se lože ugljenom, te peći i štednjaka na kruto gorivo (drvo i ugljen);

10) usisavača prašine:

11) strojeva za šivanje;

12) umjetne kože skaja i proizvoda od umjetne kože i skaja, osim proizvoda na koje se porez plaća po drugim tar. brojevima ove tarife ili za koje je uvedeno porezno oslobođenje;

13) gume i proizvoda od gume, osim proizvoda na čiji se promet porez plaća po drugim tar. brojevima ove tarife ili za koje je uvedeno porezno oslobođenje;

14) bicikla i tricikla, bicikla i tricikla s motorom, motornih bicikla čija radna zapremnina motora ne prelazi 100 cm'.

Po stopi od 10% na promet:

1. Proizvodi za građevinarstvo; agregat (pijesak, šljunak i drobljeni kamen), veziva (cement i vapno). opeka (puna šuplja i sve vrste blokova), "fert" strop (ispuna i gredice). blokovi od betona i plinobetona ("siporex"), crijep (od betona i opeke), azbest,-cementne ploče (salonit ploče i pribor), betonsko željezo (glatko i rebrasto, valjana žica i armaturne mreže), sve vrste stakla, keramičke pločice (podne i zidne), termoizolacijski i hidroizolacijski materijali na bazi mineralnih materijala, staklene vune, pluta, bitumena i sintetičkih materijala;

2. Drvena rezana građa i pribor (klamfe, paljena žica i čavli), gradevinska stolarija i sve vrste drvenih ploča (šperploče, lesonit-ploče, panel-ploče, ploče iverice i oplemenjene drvene ploče).

3. Električni kablovi, cijevi za vodovodne instalacije s pripadajućim priborom i podni sifoni.

Napomena:

1. Tekstilnim proizvodima iz točke 1. ovoga tar. broja smatraju se: gotovi proizvodi izrađeni od tekstila ili pretežno od tekstilnih materijala; sve vrste muške i ženske odjeće; tekstilna prediva i konac; til, čipke, trake, vezovi i ostala pozamanterijska roba; specijalne tekstilne tkanine (pust, prevučene ili impregnirane tkanine, uključujući i elastične tkanine i plastificiranu pozamanteriju); užad, kabeli i konopci od tekstilnih materijala i izrađevine od užarije, tuljci za šešire, vata i predmeti od gaze; zavoji, stijenj od tekstilnih vlakana, tkanine I drugi tekstilni predmeti za tehničku

uporabu, cijevi za sisaljke i slične cijevi od tekstilnih materijala (vreće, cerade, šatori, platneni krovovi, jedra i druga roba od cerade); deke i prekrivači; posteljno rublje i drugi predmeti za presvlaćenje, uključujući i stolnjake i salvete; popluni, madraci, jastuci. ručnici, zavjese, draperije, prekrivaći za hrevete i sofe i drugi tekstilni predmeti za domačinstvo; tkanine za kišobrane i suncobrane; mreže za kupovinu; zastave; pokrivaći za pod (tepisi, ćilimi i ostale prostirke), tapiserija; odjeća i rublje od tekstilnih tkanina, pletenih i prepletenih tkanina; pribor za odijevanje od tekstilnih tkanina; pribor za odijevanje od tekstilnih tkanina i pletenih i prepletenih tkanina; maramice, šalovi, marame, velovi, kravate, mašne, okovratnici, manžete, čipkani nabori, steznici, naramenice, podvezice, rukavice, čarape, sokne i sl. kape i šeširi i drugi tekstilni proizvodi.

2. Obućom iz točke 2. ovoga tar. broja smatraju se sve vrste muške i ženske obuće izrađene od kože, gume, plastike ili kombinirano od tih ili drugih sirovina i materijala.

3. Namještajem iz točke 3. ovoga tar. broja smatraju se,

bez obzira od kojeg su materijale izrađeni (drvo, iverica, plastika, koža, guma metali i dr. i kombinirano): ormari, kreveti, kauči, otomani, stolovi, stolice, klupe, naslonjači, fotelje, polufotelje, kredenci, vitrine, tezge (pultovi), police (stalaže), karniše, ležaljke,vješalice za odijela (zidne i stojeće) ostali namještaj (luksuzne sobe, blagovaonice, spavaće sobe i dr.), ulošci s oprugama ("jogi madraci" i sl.), maske za radijatore. ogledala, rekreativni stolovi i ljestve, šalteri I drugi namještaj.

4. Posuđem iz točke 7. ovoga tar. broja smatraju se: zdjele, lonci, tanjuri, čaše, žlice, vilice, noževi i dr. osim proizvoda kod kojih su plemeniti metali (zlato. srebro i dr.) zastupljeni s više od 2%.

5. Građevinskom stolarijom iz stavka 2. točke 2. ovoga tar. broja smatraju se i: obrađene lamperije s perom, utorom i urezima, žlijebljene i sl, parket, vrata. prozori, kapci i drugi slični proizvodi. bez obzira od kojeg su materijala izrađeni (drvo, metal, plastika i kombinacija tih i drugih materijala).

6. Proizvodima iz točke 12. ovoga tar. broja izrađenih od umjetne kože ili skaja ili u kombinaciji tih materijala smatraju se: sva odjeća - muška i ženska, koferi, neseseri, torbe i drugi torbarski proizvodi (vreće, novčanici, torbe za mape, navlake za pribor za pisanje; navlake za naliv pera, igle, ključeve i sl.), korice za knjige, kutije za cigarete, torbe za pribor, razne sportske torbe i sl. kutije (za fotografske aparate, dalekozore, puške, glazbene instrumente, boce; naočale i sl.), naljepnice za garderobu, remenje, podmetači, dijelovi za kopće, šnale i drugi slični proizvodi izrađeni od umjetne kože ili skaja

Tar. broj 7.

Na promet slijedećih proizvoda porez na promet proizvoda plaća se:

Po stopi od 70% na promet:

1) ukrasnih i drugih proizvoda svih vrsta ili oblika izrađenih s više od 2% zlata i drugih plemenitih metala (platina i dr.), odnosno proizvoda izrađenih s više od 50% srebra;

2) prirodnog dragog kamenja i prirodnog bisera i proizvoda svih vrsta i oblika izrađenih s dragim kamenjem i biserom;

3j parfimerijskih i kozmetičkih proizvoda;

4) rukom čvoranih tepiha s više od 120.000 čvorova po m2

5) kože od reptilija (zmije, guštera, krokodila I dr.) i svih

proizvoda izrađenih od tih koža, kao i prirodnih krzna i

proizvoda od tog krzna (odjeća, obuća i drugi proizvodi) zastupljenih s više od 50% od vrijednosti proizvoda, osim kože i krzna od domaćih životinja i proizvoda od tih koža i krzna na koje se porez plaća po drugim tarifnim brojevima.

Po stopi od 45% na promet:

6) kave - sirove, pržene, mljevene i ekstrakt kave.

Napomena:

Ukrasnim i drugim proizvodima od zlata i drugih plemenitih metala iz točke 1) ovoga tar. broja smatraju se: zubno zlato, lom zlato, svi proizvodi izrađeni u cjelini ili djelomično od zlata ili drugih plemenitih metala odnosno u kombinaciji tih i drugih različitih metala (metal, drvo. plastični materijal, morska pjena, jantar, staklo i dr.) koji služe kao osobni ukras (prstenje, broševi, narukvice, naušnice, ogrlice dugmad za manšete, igle i držači za kravate, kopče i sl.), pod uvjetom da takvi proizvodi sadrže više od 2% zlata ili drugih plemenitih metala.

2. Prirodnim dragim kamenjem-iz točke 2) ovoga tar. broja smatraju se: dijamant, korund sa svojim varijantama (rubin, safir, smaragd, ametist, akvamarin, hrizont, kijacint, istočnjački topaz) spinel (rubin-spinel, balospinel, spinelsafir i crni spinel), beril akvamarin, zlatni beril (morganit) i hrizoberil.

3. Prirodnim biserom smatra se prirodni biser koji je proizvod bisernih ostriga ili školjki dobivenim prirodnim putem.

4. Parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima iz točke 3) ovog tar. broja smatraju se: parfemi i kolonjske vode; kreme, mlijeko i losioni za njegu kože; ruževi za usne; šminke, puderi i drugi preparati za maske; lakovi za nokte; paste za nokte i preparati za poliranje noktiju, rastvarači laka za nokte; ulja, vode i kreme za kosu; preparati za ondulaciju, bojenje i odbojavanje kose; fiksatori i drugi preparati za kosu; kreme i olovke za trepavice.

5. Prirodnim krznom iz točke 5) ovoga tar. broja razumijevaju se krzna od: angorskog zeca; dabra, vidre, divlje mačke, krtice. vjeverice, leoparda, jaguara, pantere, hijene, šakala, irvasa, kune, nutrije, malih -američkih medvjeda, kengura, oposum, bizama, hrćka, majmuna, srebrne, plave, platinske, crne, sive i bijele lisice, astrahana, perzijanera,činčile, hermelina, skunska, risa kao i sakmurova, vombatovog i balabaj krzna i krzna od divljači (divljeg zeca, vuka, jazavca i dr.).

Tar. broj 8.

Na promet slijedećih proizvoda osnovni porez na promet plaća se i to:

I) po stopi od 5% na promet:

- opreme (strojevi, uređaji i dr.) koje pravne i fizičke osobe nabavljaju pod uvjetom i na način iz članka 9. ovoga Zakona, isključivo za obavljanje svoje djelatnosti;

-osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribarstva;

- proizvoda koji služe za ljudsku prehranu, osim kave i proizvoda iz članka 19. ovoga Zakona i proizvoda koji su navedeni u drugim tarifnim brojevima ove tarife.

- školskog pisaćeg i crtaćeg pribora;

Propisom donesenim na osnovi članka 70- ovoga Zakona određuju se proizvodi na koje se odnosi odredba prethodne alineje.

- toaletnog sapuna, sapuna za pranje, medicinskog sapuna, sapun-krema i pjena za brijanje, pasta i prašaka za zube,losiona za usta, pudera, krema i ulja za djecu, pjenušavih kupki i šampona za kosu i kupanje, toaletnog papira i toaletnih papirnatih ručnika;

- dječje muške ili dječje ženske odjeće do broja 14 zaključno;

- dječje muške ili dječje ženske obuće do broja 34 zaključno;

- aparata za mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka;

- deterdženata;

- dječjih igračaka.

2) po stopi od 15% na promet:

- upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata a koji se obavlja između građana neposredno ili preko trgovinskih poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba kao posrednika (komisiona prodaja );

- originalnih umjetničkih djela s područja slikarstva, kiparstva, arhitekture, grafike i ostalih likovnih djelatnosti i unikata primijenjene umjetnosti i industrijskog oblikovanja za koje se autorima plaća autorski honorar, a koja prodaje sam autor; na ostala umjetnička djela plaća se porez po ovom tarifnom broju ako ta djela u prometu prati uvjerenje ovlaštenog republičkog organa s područja prosvjete i kulture;

- kompjutora te kompjutorskih štampača i džepnih kalkulatora;

- električne energije, lignita, mrkog ugljena, kamenoga i drvenog ugljena, briketa od ugljena, plina dobivenog destilacijom ugljena, ogrijevnog drveta, prirodnog zemnog plina i tehničkih plinova;

- kataloga muzeja, likovnih galerija i izložbi, kataloga kulturnih, umjetničkih, znanstvenih, obrazovnih, stručnih i drugih izložbi te filmova, video i audio-kaseta, gramofonskih ploča, magnetofonskih i magnetskih vrpci, kompakt diskova na kojima su snimljena naprijed navedena djela ili dramska, operna, simfonijska, komorna, orkestarska, etnomuzikološka djela, djela klasične i ozbiljne glazbe, govorna djela, djela i programi namijenjeni učenju stranih jezika.

Mišljenja o tome da se radi o proizvodima iz stavka 1. ovoga odlomka, daje ovlašteni republički organ za prosvjetu I kulturu.

Izdavač, odnosno uvoznik, dužan je prije stavljanja u promet otisnuti pripomenu na proizvode iz stavka 1. ovoga odlomka s naznakom da je riječ o tim proizvodima na koje se.plaća porez na promet po povlaštenoj stopi od 15%, s pozivom na broj i datum mišljenja ovlaštenog organa. Proizvodi iz stavka 1. ovoga odlomka za koje je izdato mišljenje prije stupanja na snagu ovoga Zakona uvrštavaju se u ovaj tarifni broj.

- saćnih osnova (umjetnog saća) od voska te opremu; pribor i materijale što se isključivo upotrebljavaju u pčelarstvu:

- turističhog propagandnog i informativnog materijala koji se prodaje krajnjim korisnicima;

- kopije odljeva razglednica i suvenira izradenih prema originalnim predmetima iz muzeja i galerija što ih te ustanove izravno prodaju ili ih daju na prodaju drugim organizacijama i poduzećima odnosno trgovinama;

- slikarskog i kiparskog materijala;

. Propisom donesenim na osnovi članka 70. ovoga Zakona određuju se proizvodi na koje se odnosi odredba prethodne alineje;

- zastava i grbova, kao simbola hrvatske državnosti, osim ako su izrađeni od materijala iz tarifnog broja 7. točke 1.2. i 5. ove tarife.

3) Po stopi od 5% na promet:

- reprodukcijskog materijala; ako ovim Zakonom ili tarifom nije drugačije odrđeno.

Napomena:

1. Osnovnim proizvodima poljoprivrede i ribarstva smatraju se :

- sve vrste sirovog i sušenog žita, drugog bilja (industrijskog, povrtlarskoga, začinskoga i ljekovitog), kao i biljni čajevi i dr, slama, šaš, trska, liko, trava i sl;

- cvijeće, grožde, voće, gljive i drugi plodovi poljoprivrede i šumarstva;

- sve vrste stoke, peradi i divljači te proizvoda od njih (sirovina i neprerađena koža, vuna, perje, dlaka, papci, rogovi. kopita i sl, jaja, med, vosak) i svilene bube;

- morska i slatkovodna riba, rakovi, školjkaši, vodozemci, mekušci, ikra i dr.

2. Proizvodima koji služe za ljudsku hranu smatraju se prehrambeni proizvodi: živežne namirnice koje se rabe za ljudsku hranu, neprerađene i prerađene, kao i začini i sve druge tvari koje se dodaju tim namirnicama radi konzerviranja, popravljanja izgleda, ukusa ili mirisa, radi bojenja, poboljšanja sastava ili postizanja nekog drugog svojstva.

Tim proizvodima pripadaju pored ostalog: proizvodi od voća (npr. marmelada, pekmez, kompot, kandirano-ušećereno voće, voćni sokovi, koncentrirani voćni napici, koncentrati voćnog soka i soka od povrća u prahu, sušeno voće i povrće u prahu, voćni žele, voćni sirup, sladoled, kaša od voća i povrća i sl.); proizvodi od škroba i brašna; konditorski i drugi pekarski proizvodi (keks, napolitanke, kolači) škrob namijenjen Ijudskoj prehrani, želatina za jelo, ekstrakt za pripremanje kolača i drugi slični proizvodi

3. Originalnim umjetničkim djelom s područja slikarstva, kiparstva, arhitekture, grafike i ostalih djelatnosti i unikatna djela primijenjene umjetnosti i industrijskog oblikovanja. smatraju se proizvodi iz članka 3. stavka 2. odlukom 7. i 8. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine", br. 53/91) i koji imaju uvjerenje odgovarajućeg umjetničkog udruženja da su u pitanju djela iz ove točke.

4. Na promet ostalih grafičkih proizvoda osim proizvoda iz točke 1) ovoga tar. broja, kao i proizvoda iz članka 19. točke 14. ovoga Zakona, porez na promet plaća se po stopi iz tar. broja 1. ove tarife.

II. POREZ NA PROMET USLUGA Tar. broj 1.

Porez na promet usluga plaća se po stopi od 10%.

Napomena:

1. Pod obavljanjem usluga trgovine na malo razumijeva se prodaja proizvoda koji služe krajnjoj osobnoj potrošnji;

2. Porez na promet usluga trgovine na malo ne plaća se na promet:

- lijekova i dnevnog tiska iz članka 19. stavka 1. točke 10. i 14. ovoga Zakona

- naftnih derivata iz tarifnog broja 2. Tarife,

= duhanskih prerađevina,

- kruha, mlijeka, šećera i ulja.

Tarifni broj 2. briše se.

Tar. broj 3.

Porez na promet usluga prometa roba na veliko i vanjskotrgovinsklh usluga plaća se po stopi od 5%.

Napomena:

1) Pod obavljanjem prometa na veliko razumijeva se kupnja proizvoda I prodaja proizvoda u nepromijenjenom stanju sa stovarišta (skladišta i sl.) ili tranzitno, osim prodaje za gotov novac drugoj pravnoj osobi na temelju njezine pismene narudžbenice i uz obvezno izdavanje fakture.

2) Vanjskotrgovinskim uslugama razumijeva se:

- usluge uvoza i izvoza robe u svoje ime a za tuđi račun,

- pomorsko-tehničke usluge na moru i podmorju i druge usluge u vezi s međunarodnim transportom (međunarodno otpremništvo, skladištenje, lučke i aerodromske usluge, agencijske usluge u transportu i sl.),

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,

- usluge kontrole kvalitete i kvantitete u izvozu i uvozu robe,

- usluge atestiranja, faktoringa i financijskog inženjeringa,

- usluge organizacije međunarodnih sajmova,

- usluge konsginacijske prodaje i servisiranja, odnono održavanja uvezene robe,

- usluge šnabdijevanja stranih prijevoznih sredstava (brodova, zrakoplova. dr.).

Tar. broj 4.

Porez na promet usluga plaća se:

1) po stopi od 20% na usluge izdavanja u zakup ili podzakup odnosno leasing pokretnih stvari,

2) po stopi od 20% na usluge posredovanja, usluge zastupanja, agencijske i komisione usluge.

Iza tarifnog broja 5. dodaje se novi tarifni broj 6. koji glasi :

"Tar. broj 6.

Porez na promet usluga plaća se:

1) po stopi od 5% na promet obalnog linijskog pomorskog prijevoza, usluga tova stoke i kreditnih usluga;

2) po stopi od 7,5% na telekomunikacijske usluge."

Članak 35.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Uredbe o izmjenama I dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda I usluga ("N arodne novine", br. 40/92, 61/92,65/92, 79/92 i 19/93). Danom 1. srpnja 1993. prestaju se primjenjivati odredbe članka 14. Zakona o unutarnjem prometu roba i o uslugama u prometu roba ("Narodne novine", br. 32/77. i 50/87); članka 12. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovini ("Narodne novine". br: 53/91. i 77/92), članka I4. stavak 1. točka 5. i članka 40. stavak 1. točka 5. Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 28/88. i

16/90)

Članak 36.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/93-01/06

Zagreb. 25. ožujka 1993.

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v.r.