Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 31.03.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 26. ožujka 1993.

Broj : PA4-18/ 1-93.

2agreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava rspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasmštvo fizičkih i pravnih osoba

Članak 1.

U Zakonu o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja ođredenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90. i 61/91.), članak 5. mijenja se i glasi. "Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog zainteresirane osobe odlučiti da se odredena nekretnina izuzme od zabrane utvrđene ovim Zakonom ukoliko se jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave i uprave odlukom obveže na obeštećenje prijašnjeg vlasnika, odnosno njegovih zakonskih nasljednika u postupku koji će biti utvrđen posebnim propisom. Odluka jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave iz stavka 1. ovoga članka sadrži hipotekarnu izjavu prema kojoj se jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave i uprave obvezuje da će iz vrijednosti određene nekretnine koja je u njezinom vlasništvu obeštetiti prijašnjeg vlasnika. Vlada Republike Hrvatske odluku iz stavka 1. ovoga članka može donijeti ukoliko se izuzimanje od zabrane traži radi izgradnje objekata ili izvodenja radova koji su od interesa za Republiku Hrvatsku; odnosno za jedinicu lokalne samouprave ili jedinicu lokalne samouprave i uprave. Odluka jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave, dostavlja se zemljišno-knjižnoj službi nadležnog suda radi provedbe u zemljišnim knjigama"

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/93-01/02

Zagreb, 26. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić; v, r.