Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 31.03.1993 Uputa o provođenju dijela Sporazuma koji se odnosi na plaće
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

Na temelju točke XV. Sporazuma o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika ("Narodne novine" br. 22/93) generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi

UPUTU

o provođenju dijela Sporazuma koji se odnosi na plaće

1. Ovom Uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu neto-plaća radnika pravnih osoba te organa i organizacija u Republici Hrvatskoj za razdoblje veljača - lipanj 1993. godine. Pravne osobe te organi i organizacije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obračun neto-plaća sastavljaju na obrascu: NP-I/93 - Obračun neto plaća i dostavljaju ga, u jednom primjerku nadležnoj organizacijskoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske pri isplati plaća.

2. Na rednom broju 1. iskazuje se prosječna mjesečna neto-plaća za prethodni mjesec u odnosu prema mjesecu za koji se isplaćuje plaća. Za mjesec veljaču 1993. godine prosječna mjesečna neto-plaća utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 11. podijeli s podatkom s rednog broja 6. obrasca PNP-1 na temelju kojeg je za siječanj 1993. godine isplaćena neto-plaća. Za mjesec ožujak i iduće mjesece na redni broj 1. obrasca NP-I/83 prosječna mjesečna neto-plaća utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 14. podijeli s podatkom s rednog broja 2. obrasca NP-I/93 na temelju kojeg je za prethodni mjesec isplaćena neto-plaća.

3. Na rednom broju 2. iskazuje se broj radnika kojima se isplačuju plaće i naknade plaća a utvrđuje se tako da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknade plaća iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada u tom mjesecu.

4. Na rednom broju 3: iskazuje se podatak o prosječno isplaćenoj mjesečnoj neto-plaći u privredi Republike Hrvatske (posljednji objavljeni podatak). Taj podatak objavljuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

5. Na rednom broju 4. iskazuje se prosječna mjesečna neto-plaća u privredi Republike Hrvatske za mjesec za koji se isplaćuju plaće. . Taj podatak objavljuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

6. Na rednom broju 5. iskazuje se podatak o postotku porasta prosječno isplaćene mjesečne neto-plaće u privredi Republike u tekućem mjesecu prema prethodnome. Taj podatak objavljuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

7. Na rednom broju 6. iskazuje se postotak očekivanog porasta cijena na malo za mjesec za koji se isplaćuje neto-plaća a utvrđen je u točki XI. Sporazuma.

8. Na rednom broju 7. iskazuje se podatak o postotku stvarnog porasta cijena na malo. Taj podatak objavljuje Državni zavod za statistiku.

9. Na rednom broju 8. iskazuje se kalkulativna osnovica za utvrđivanje neto-plaća za radnike pravnih osoba te organa i organizacija koje iz državnog proračuna ostvaruju više od 50% prihoda. Do objave stvarnog podatka za mjesec za koji se isplaćuje neto-plaća, osnovica se izračunava tako da se 55% prosječno mjesečno isplačene neto-plaće u privredi Republike Hrvatske (posljednji objavljeni podatak) uveća za postotak porasta cijena na malo u idućem mjesecu i tako dobiveni iznos uveća na malo iz točke XI. Sporazuma za mjesec za koji se isplačuje neto-plaća.

10. Na rednom broju 9. iskazuje se stvarna kalkulativna osnovica za utvrđivanje plaća radnika pravnih osoba te organa i organizacija iz točke VII. Sporazuma za mjesec za koji se isplačuje neto-plaća a iznosi 55% prosječne mjesečne neto-plaće po radniku u privredi Republike (podatak s red. br. 4). Podatak utvrđuje Komisija za primjenu i tumačenje Sporazuma.

11. Na rednom broju 10. iskazuje se koeficijent koji se izračunava tako da se podatak s rednog broja 9. podijeli s podatkom s rednog broja 8.

12. Način utvrdivanja i obračuna iznosa za isplatu neto-plaća za radnike pravnih osoba te organa i organizacija, prema odredbama Sporazuma, je ovaj: 12.1. Pravne osobe iz točke II. i III. Sporazuma utvrđuju i isplaćuju neto-plaće u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom. Pravne osobe iz točke II. iskazuju podatke u obrascu NP-I/93 na rednim brojevima:1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. i 21, a pravne osobe iz točke III. iskazuju i podatke na rednim brojevima 3. i 18. 12.2. Pravne osobe iz točke IV. Sporazuma utvrđuju i isplaćuju neto-plaće: a) Pravne osobe iz stavka 1. točke IV. Sporazuma mogu utvrđivati i isplaćivati prosječne mjesečne neto-plaće po radniku do razine prosječne mjesečne neto-plaće isplaćene za prethodni mjesec (redni broj 1) uvećane za 0,90 postotnih poena za svaki postotni poen očekivanog porasta cijena,na malo s rednog broja 6. odnosno 7. b) Pravne osobe iz stavka 2. točke IV. Sporazuma utvrđuju i isplačuju prosječne mjesečne neto-plaće po radniku do razine prosječne mjesečne neto-plaće isplačene za prethodni mjesec (redni broj 1) uvećane za porast cijena na malo s rednog broja 6. odnosno 7. Za veljaču je stvarni porast cijena na malo 24,9%. Te pravne osobe popunjavaju podatke u obrascu NP-I/93. na rednim brojevima:1, 2, 3, 6, 7,11,12,13,14,15,18,19, 20.i21. Prema.dogovoru u Vladi Republike Hrvatske potvrdu o nepokrivenom gubitku pravne osobe zbog nepodmirenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema toj pravnoj osobi izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske u suradnji s nadležnim ministarstvom. 12.3. Pravne osobe iz točke V: Sporazuma utvrđuju i isplaćuju neto-plaće: a) Pravne osobe iz stavka 1. točke V. mogu utvrdivati i isplaćivati prosječne mješečne neto-plaće po radniku do razine prosječne mjesečne neto-plaće isplačene za prethodni mjesec (redni broj 1) uvećane za 0,85 postotnih poena za svaki postotni poen porasta cijena na malo s rednog broja 6. odnosno 7. b) Pravne osobe iz stavka 2. točke V. mogu: utvrđivati i isplačivati prošječne mjesečne plaće po radniku do razine prosječno isplačene mjesečne neto-plaće za prethodni mjesec (red. br. 1) uvećane za porast cijena na malo s rednog broja 6. odnosno 7. Za veljaču je stvarni porast cijena na malo 24,9%. Te pravne osobe popunjavaju podatke u obrascu NP-I/93 na rednim brojevima:1, 2, 3, 6, 7, 11, 12,13, 14, 15, 18,19, 20. i 21. 'Prema dogovoru u Vladi Republike Hrvatske potvrdu o evidentiranim nepodmirenim obvezama pravne osobe na dan isplate plaća zbog nepodmirenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema toj pravnoj osobi izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske u suradnji s nadležnim ministarstvom. Isplata plaća prema odredbi točke V. Sporazuma primjenjivat će se nakon izmjene Uredbe o financijskom poslovanju ("Narodne novine", br. 40/92), a do tada se primjenjuje članak 13. stavak 1. točka 3. navedene Uredbe. 12.4. Pravne osobe iz točke VI. Sporazuma utvrđuju i isplačuju prosječne mjesečne neto-plaće do iznosa porasta prosječnih mjesečnih neto-plaća u privredi Republike Hrvatske, i to tako da podatak s rednog broja 1. uvečaju za postotak porasta prosječnih mjesečnih neto-plaća iz rednog broja 5. Dok se ne objavi podatak iz rednog broja 5, te pravne osobe mogu utvrdivati i isplačivati prosječne mjesečne neto-plaće po radniku tako da podatak s rednog broja 1. uvećaju za postotak iz rednog broja 6. odnosno 7. Za veljaču je prema stvarnom porastu cijena na malo 24,9%. Te pravne osobe popunjavaju podatke u obrascu NP-I/93 na rednim brojevima:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20. i 21. 12.5. Pravne osobe iz točke VII. Sporazuma utvrđuju i isplaćuju neto-plaće: a) Na temelju kalkulativne osnovice koju čini 55% prosječne mjesečne neto-plaće po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec za koji se isplaćuje neto-plaća (55% rednog broja 4). b) Do objave podatka o stvarnoj plaći i stvarnoj osnovici, plaća se utvrduje i isplačuje tako da se kalkulativna osnovica, koju čini 55% prosječne mjesečne neto-plaće u privredi Republike (posljednji objavljeni podatak) uveča za porast cijena na malo u idućem mjesecu i tako dobiven iznos uveća za očekivani porast cijena na malo za mjesec za koji se isplačuje neto-plaća (55% rednog broja 3. uvečava se za podatak o rastu cijena za idući mjesec i uvećava za podatak s rednog broja 6. odnosno 7). c) Ako kalkulativna osnovica pod b) bude za 2% niža od osnovice pod a), tada se neto-plaće korigiraju na više. Te pravne osobe popunjavaju podatke u obrascu NP-I/93 na rednim brojevima:1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19, 20. i 21.

13. Na rednom broju 11. iskazuju se sredstva koja se mogu isplatiti za mjesec za koji se utvrđuje i isplačuje neto-plaća.

14. Na rednom broju 12. iskazuje se iznos sredstva isplačenih kao dio neto-plaća za mjesec za koji se isplaćuje neto-plaća.

15. Na rednom broju 13. iskazuje se iznos sredstava za neto-plaće iz naloga za isplatu.

16. Na rednom broju 14. iskazuje se iznos ukupno isplaćene neto-plaće za mjesec za koji se isplaćuje (redni br. 12. više red. br.13). Na tom rednom broju podatak ne može biti veći od podatka na rednom broju 11.

17. Na rednom broju 15. iskazuje se podatak koji se dobije tako da se od red. br. 11. odbije red. br.14.

18. Na rednom broju 16. iskazuje se isplata razlike neto-plaće koja se prema točki VI. stavak 1. Sporazuma isplačuje kad je poznat porast prosječnih plaća u privredi Hrvatske za mjesec za koji se isplaćuje razlika neto-plaće, odnosno prema točki VII. stavku 1. Sporazuma kada je poznata prosječna plaća u privredi Republike za mjesec za koji se isplaćuje razlika neto-plaće. Za isplatu te razlike neto-plaća ne podnosi se poseban obrazac NP I/93, nego se isplata iskazuje na prvome narednom obrascu NP-I/93 koji se podnosi pri isplati neto-plaće.

19. Na rednom broju 17. iskazuje se broj djelatnika kojima je isplaćena razlika neto-plaće, a podatak treba biti jednak podatku na rednom broju 2. obrasca NP-I/93 za mjesec za koji se isplaćuje razlika neto-plaće.

20. Na rednom broju 18. iskazuje se iznos najviše moguče pojedinačne neto-plaće. Temeljem točke 8. Sporazuma najviša mjesećna neto-plaća ne može biti veća od osam prosječnih neto-plaća isplaćenih u privredi Hrvatske (prema posljednjem objavljenom podatku).

21. Na rednom broju 19. iskazuje se iznos najviše pojedinačne neto-plaće koja je isplačena a ne može biti veća od podatka iskazanog na rednom broju 18. ovog obrasca.

22. Na rednom broju 20. iskazuje se iznos najniže isplačene neto-plaće za puno radno vrijeme.

23. Na rednom broju 21. iskazuje se iznos ukupno uplačenog poreza iz neto-plaća.

24. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:120-02/93-01/19

Urbroj : 32 I -04/93-3

Zagreb, 26. ožujka 1993.

Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.