Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1993 Uredba o Agenciji za učinkovito korištenje i štednju energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 25. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90. 8/91,14/91. 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 1993. godine donijela

UREDBU

o Agenciji za učinkovito korištenje i štednju energije

Članak 1.

Agencija za učinkovito korištenje i štednju energije (u daljnjem tekstu: Agencija), osniva se kao stručna služba Vlade Republike Hrvatshe za usklađivanje poslova u svezi s korištenjem svih oblika energije i energetskih potencijala u energetskom sustavu Republike Hrvatske. Agencija neposredno provodi poslove koje joj odredi Vlada Republike Hrvatske te koordinira poslove ministarstava i drugih organa državne uprave kao i tijela lokalne samouprave.

Članak 2.

Djelokrug i način rada te druga pitanja značajna za rad Agencije uređuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije kojega donosi direktor Agencije, uz prethodnu suglasnost Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Sredstva za posebne namjene, koja se Agenciji osiguravaju u državnom proračunu, za provođenje njenih poslova, te sredstva koja Agencija ostvari iz drugih izvora, vode se na posebnom raćunu Agencije. Agencija je ovlaštena u okviru poslova i zadataka iz svojega djelokruga sklapati ugovore i zaključivati druge pravne poslove u koordinaoiji s Ministarstvom industrije, brodogradnje i energetike.

Članak 4.

Radom Agencije upravlja direktor kojega imenuje i razrješuje od dužnosti Vlada Republike Hrvatske. Direktor je za svoj rad i rad Agencije odgovoran Vladi Republike Hrvatske, neposredno potpredsjedniku Vlade Republike Htvatske zaduženom za gospodarstvo. Direktor Agencije ima u odnosu na Agenciju, prava i dužnosti dužnosnika organa državne uprave. Direktor Agencije ima pomoćnika kojega imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog direktora Agencije.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-112/93-01/09

Urbroj : 5030102-93-4

Zagreb, 11. ožujka 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: