Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1993 Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače vozila na motorni pogon i načinu polaganja vozačkih ispita
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 209. stavka 1. i članka 316. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 84/92), ministar obrane donosi

PRAVILNIK

o osposobljavanju vojnih osoba za vozače vozila na motorni pogon i načinu polaganja vozačkih ispita

1. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se:

- uvjeti i način osposobljavanja vojnih osoba za vozače vozila pojedine kategorije,

- prostor, popis nastavnih sredstava, pomagala i opreme koja omogućuje realizaciju sadržaja programa osposobljavanja osoba za vozače vozila pojedinih kategorija,

- uvjeti i način organiziranja, provedbe i polaganja vozačkog ispita vojnih osoba,

- evidencija i dokumentacija koja se vodi pri osposobljavanju vozača vojnih motornih vozila i provedbi vozačkog ispita.

2. OSPOSOBLJAVANJE VOJNIH OSOBA ZA VOZAĆE VOJNIH MOTORNIH VOZILA

Članak 2.

Motornim vozilima Hrvatske vojske mogu upravljati slijedeće kategorije vozača vojnih motornih vozila (u daljnjem tekstu: vozač):

- vozač - vojnik na odsluženju vojnog roka,

- vozač - profesionalni vojnik,

- vozač - namještenik u Hrvatskoj vojsci, i- vozač - dočasnik Hrvatske vojske i

- vozač - časnik Hrvatske vojske.

Članak 3.

U Hrvatskoj vojsci za vozače se mogu osposobljavati samo vojnici na odsluženju vojnog roka, dok se ostale osobe iz članka 2. ovog pravilnika osposobljavaju o svom trošku u drugim ustanovama izvan Hrvatske vojske (auto-škole i druge pravne i fizičke osobe koje školuju ili osposobljavaju vozače).

Iznimno, kada posebne potrebe to zahtijevaju, mogu se i ostale osobe iz članka 2. osposobljavati za vozače vojnih motornih vozila unutar Hrvatske vojske, ako za istu ima mogućnosti i dostatnih kapaciteta i po dobiverioj suglasnosti Tehničko-prometne uprave MORH-a.

3. OSPOSOBLlAVANJE VOJNIKA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA

Članak 4.

Osposobljavanje vojnika za vozače provodi se kao dio specijalističke vojne obuke i odgoja vojnika opskrbnih službi Hrvatske vojske.

Članak 5.

Osposobljavanje vojnika za vozače realizira se kroz dvije faze:

a) Osposobljsvanje za vozače unutar specijalističke vojne obuke i

b) Osposobljavanje vojnika vozača pri stažiranju po postrojbama rodova, vidova i službi Hrvatske vojske.

3.OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE VOJNIH MOTORNIH VOZILA UNUTAR SPECIJALISTIčKE VOJNE OBUKE

Članak 6.

Osposobljavanje kandidata za vozače provodi se kao dio specijalističke izobrazbe vojnika u prometnoj službi, a provodi ga posebna automobilska nastavna jedinica. 3.1.1. Uvjeti za osposobljavanje kandidata za vozače

Članak 7.

Za vozače se mogu osposobljavati osobe:

- koje su duševno i tjelesno sposobne za upravljanje vozilima,

- koje su najviše 2 mjeseca mlađe od godina potrebnih za izdavanje vozaćke dozvole,

- koje imaju položen vozački ispit "B" kategorije i

- kojima nije odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje vozilom.

Članak 8.

Automobilska nastavna jedirlica može započeti s osposobljavanjem kandidata za vozače kada Ministarstvo obrane Republike Hrvatske doneše Rješenje o ispunjavanju uvjeta utvrđenih ovim i drugim važećim propisima.

Članak 9.

Automobilska nastavna jedinica provodit će osposobljavanje kandidata za vozače:

- ako ima plan i program rada o osposobljavanju vozača,

- ako je osiguran potreban broj stručnih radnika za uspješno ostvarivanje nastavnih planova i programa osposobljavanja,

- ako je osiguran potreban prostor, nastavna sredstva i pomagala, te oprema koja omogućuje nesmetano osposobljavanje kandidata za vozače.

Članak 10.

U svrhu provedbe osposobljavanja, automobilska nastavna jedinica mora imati na raspolaganju:

1. potreban broj učionica, nastavnih sredstava i pomagala, motornih i priključnih vozila,

2. drugih nužnih tehničkih materijalnih sredstava, prometni poligon ili odgoverajuću površinu,

3. stručne kadrove i

4. odgovarajuće opremljene prostorije za rad pratećih službi.

Članak 11.

Za osposobljavanje kandidata za vozače, automobilska nastavna jedinica mora imati:

1. zbirku propisa za područje prometa i priručnike iz pograma osposobljavanja,

2. odgovarajuću literaturu o djelovanju i održavanju uredaja na vozilima koji su značajni za sigurnost u prometu, te o djelavanju raznih nepovoljruh činitelja na odvijanje prometa,

3. stručnu literaturu iz područja psihologije prometa, andragogije, metodike obuke vožnje. i

4. testove koji se koriste tijekom nastave.

3.1.2. Uvjeti za izvedbu nastave i obuke

Članak 12.

Za izvedbu nastave iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila" obvezno se koristi minimum nastavnih sredstava i pomagala: ·

I. Priručnici ;

II. Vizualna i audio-vizualna nastavna sredstva i pomagala;

1. grafoskop ili dijaprojektor ili epiprojektor ili projekor ili epidijaskop ili televizor i videorekorder (player), s pripadajućim panoima ili grafofolijama ili dijapozitivima ili rideofilmovima ili drugim filmovima koji po sadržaju obuhvaćaju nastavni plan i program iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila";

2. sheme prometnih znakova;

3. maketu za pokazivanje prometnih situacija i prometkih pravila ili magnetsku ploču sa svim prometnim elenentima;

4. maketu svjetlosnih i svjetlosho-signalnih uređaja sa vlastitim izvorom svjetlosti i

5. komplet propisane opreme-vozila.

Članak 13.

Za izvedbu nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći unesrećenima u prometu", obvezno se koriste slijedeća natavna sredstva i pomagala:

I. Priručnici;

11. Ostala nastavna sredstva I pomagala:

1. kutija prve pomaći

2. individualni prvi zavoj :

- tip I,

- tip II,

- tip III, 3. zavoj 4 x 5, 4. zavoj 8 x 5,

5. zavoj 12 x 5,

6. trokutaste marame, 7. hidrofilna gaza 1/4, 8. hidrofilna gaza 1/2, 9. hidrofilna gaza 1/1,

10. igle sigurnosnice,

11. ljepljiva traka (flaster) 2 x 5, 12. sterilne komprese od gaze,

13. priručni materijal (prometni trokut, kravata, letvice, novine, karton za izradu ovratnika i dr.),

14. lutka za uvježbavanje umjetnog disanja i masaže srca,

15. daska za imobilizaciju kralježnice,

16: pokrivač, .

17. plastične vrečice za spremanje amputiranih dijelova tijela,

18. škare,

Navedena sredstva se osiguravaju u količinama proraunatim na temelju nastavnih kapaciteta automobilske nastavne jedinice.

Članak 14.

Za izvedbu obuke iz predmeta "Upravljanje motornim ozilom", automobilska nastavna jedinica treba raspolagadostatnim brojem vozila i to:

1. za "A" kategoriju - vozila "A" kategorije s dva kotača;

2. za "B" kategoriju - vozila "B" kategorije koja nemaju automatski mjenjač,

3. za "C" kategoriju - vozila "C" kategorije čija najveća dopuštena masa iznosi

najmanje 7;5 t;

4. za "D" kategoriju - vozila "D" kategorije koja imaju najmanje 35 sjedala;

5. za "E" kategoriju - vozila "C" kategorije s priključnim vožilom s dvije osovine, čija najveća dopuštena masa iznoši najmanje 4,5 t i vlastitim sistemom kočenja.

Članak 15.

Vozila "C" i "D" kategorije za izvedbu obuke iz upravljanja motornim vozilom moraju imati:

1. dvostruke komande na spojci i radnoj kočnici.

2. dva vozačka ogledala š vanjskih strana prednjeg dijela vozila,

3. aparat za gašenje požara i ,

4. "L" pločicu.

Članak 16.

Pločica "L" tma oblik kvadrata, dimenzlje 150 x 150 mm, plave je boje i na njoj je bijelom bojom ispisano slovo "L".

"L" pločica se postavlja:

1. na motociklu - jedna pločica na stražnjoj strani vozila, neposredno ispod ili iznad registarske pločice,

2. na priključnom vozilu jedna pločica na stražnjoj strani vozila s lijeve strane,

3. na ostalim vozilima dvije pločice: jedna na prednjoj strani, a druga na stražnjoj strani vozila.

Članak 17.

Za izvedbu obuke iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom", automobilska nastavna jedinica koristi poligon ili odgovarajuće prometne površine.

Prometni poligon za izvodenje vježbi iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" sastoji se od jedne ili više površina koje nisu javna cesta imaju slijedeće prometnotehničke elemente :

1. kolnik s dvije prometne trake za promet vozilom u oba smjera, širine nejmanje 5 m, a dužine najmanje 240 m,

2. raskrižja na kojima je moguće izvoditi vježbe upravljanja vozilom u situaciji:

- kad su ceste iste važnosti,

- kad je promet reguliran prometnim znakovima, a posebno semaforima,

- kad se promet odvja u kružnom toku.

3. prometnu površinu za uvježbavanje:

- kretanja naprijed - natrag,

- parkiranja odnosno garažiranja

- promjena smjera kretanja (pletenica),

- promjena pravca kretanja vožnjonk naprijed i natrag (naizmjenični boksovi)

- kretanja u zavoju i na uzastopnim zavojima različitog radijusa,

- kretanja po klizavom kolniku, ,

- kretanja po oštećenom kolniku,

- vožnje na suženju ceste,

- vožnje pri izvedbi radova na cesti,

- vožnje na,tucaničkom kolniku,

- vožnje na usponn i padu ceste;

- vožnje na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini,

- okretanja motocikla (izvedba "osmice").

Prometno-tehnički elementi poligona, osim za uvježbavanje vožnje na tucaničkom kolniku I izvođenja radova na cesti, moraju biti,izgrađeni sa suvremenim kolničkim zastorom (asfalt, beton, kocka i slično) prema tehničkim propisima za izgradnju cesta.

Odgovarajuća površina za izvedbu vježbi iz upravljanja vozilom sastoji se od jedne ili dvije površine od ukupno 500 m2, jedna od dvije površine mora imati kolnik širine najmanje 5 m I dužine najmanje 50 m.

Odgovarajuća površina mora omogućavati uvježbavanje svih temeljnih radnji s vozilom, kao što su:

- kretanje i zaustavljanje pri raznim brzinama,

- okretanje vozilom s manevrom ili bez manevra,

- parkiranje,

- vožnja uz nagib.

Vježbe kretanja mogu se izvoditi i na javnim cestama sa slabijim intenzitetom prometa.

Prometni poligon ili odgovarajuća površi·na moraju biti obilježeni odgovarajućim prometnim znakom.

Članak 18.

Za osposobljavanje kandidata za vozače, automobilska nastavna jedinica mora raspolagati potrebnim brojem instruktora vožnje.

Instruktor vožnje je osoba sa završenim petim stupnjem stručne spreme za zanimanjem instruktor vožnje i kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije ili vrste vozila.

Kandidate za vozače mogu ošposobljavati slijedeće kategorije instruktora vožnje:

1. časnik - dočasnik - instruktor vožnje, 2. građanska osoba - instruktor vožnje, 3. vojnik - pomoćnik instruktora vožnje.

Instruktor vožnje iz stavka 3., točka 1. i 3. ovog članka može osposobljavati samo kandidate za vozače u automobilskoj nastavnoj jedinici.

Članak 19.

Dozvolu instruktora vožnje izdaje Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Dozvolu pomoćnika instruktora vožnje vojniku izdaje automobilska nastavna jedinica.

Dozvola instruktora vožnje može se izdati osobi iz stavka 2. ovog članka, koja je položila poseban ispit za instruktora vožnje, te ispunjava i druge uvjete iz članka 18. stavak 2. ovog pravilnika.

Ispit za instruktora vožnje polaže osoba koja je stekla IV, VI. ili VII. stupanj stručne spreme prometnog smjera.

3.1.3. Nastava

Članak 20.

Nastavu u okviru osposobljavanja kandidata za vozače sačinjava:

1.nastava iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila",

2. nastava iz predmeta "Prva pomoć unesrećenima u prometu",

3. nastava iz predmeta "Poznavanje motornih vozila". Obuku sačinjava obuka iz predmeta "Upravljanje motornim vozilima" i "Održavanje motornih vozila".

Članak 21.

Nastava iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila", "Prva pomoć unesrećenima u prometu" i "Poznavanje motornog vozila" organizira se u obrazovnim grupama od najviše 45 osoba.

Nastavni sat traje 45 minuta, a blok-sat 90 minuta. U jednom danu može se jednoj grupi odreti tri nastavna sata. Nakon održanog nastavnog sata obavezan je odmor od 10 minuta; a iza blok-sata, 15 minuta.

Članak 22.

Obuka kandidata za vozače iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" provodi se pojedinačno. Za vrijeme trajanja nastavnog sata, osim vozača i instruktora, u vozilu mogu biti samo osobe koje su neposredno uključene u provedbu obuke.

Obuka se može provoditi s jednim kandidatom najviše tri nastavna sata dnevno.

Nastavni sat iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" traje 45 minuta.

Obuka iz predmeta "Održavanje motornih vozila" organizira se po potrebi grupno i pojedinačno.

Članak 23.

Vozač-instruktor, kojem je to osnovno zanimanje, može tijekom dnevnog radnog vremena vršiti obuku iz upravljanja motornim vozilom najviše 9 nastavnih sati.

Članak 24.

O završenom programu osposobljavanja ili dijela osposobljavanja, automobilska nastavna jedinica kandidatu za vozača izdaje uvjerenje. -

Članak 25.

Prvi dio obuke kandidata za vozače iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" počnje na poligonu ili na odgovarajćojpovršini, dok se drugi dio obuke izvodi na javnoj cesti.

Članak 26.

Obuka iz dijela programa osposobljavanja koja se izvodi na javnoj cesti, može započeti s kandidatom koji je prethodno položio ispit iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila".

Članak 27.

Za obuku kandidata za vozače može se koristiti samo vozilo koje je tehnički ispravno i opremljeno sukladno članku 15. ovog pravilnika.

Članak 28.

Za vrijeme obuke iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" vozač-instruktor mora imati nalog za vožnju, te karton o obuci kandidata s kojim izvodi vježbe iz upravljanja vozilom.

Kandidat koji se obučava dužan je imati kod sebe uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje odgovarajućom kategorijom vozila.

Kandidati koji se obučavaju za vozače motocikla mogu samostalno izvoditi vježbe iz upravljanja vozilom na javnoj cesti, pod uvjetom da imaju potvrdu o položenom ispitu iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila", te da su završili pet nastavnih sati vježbi iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" na poligonu, pod nadzorom vozača-instruktora.

3.1.4. Polaganje ispita za vozače motornih vozila

Članak 29.

Vozački ispit čini jedinstvenu cjelinu, a sastoji se od nastavnih predmeta:

1. prometna i sigurnosna pravila, 2. prva pomoć unesrečenima u prometu, 3. upravljanje motornim vozilom.

Članak 30.

Ispit iz svakog nastavnog predmeta polaže še pred komisijom koju čine dva člana, od kojih je jedan predsjednik.

Za provedbu dijela ispita iz članka 29. stavak 1. točka 3. ovog pravilnika, oba člana ispitne komisije moraju posjedovati vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije za koju se provodi vozački ispit.

Dijelu ispita iz članka 29. stavak 1. točka 3. ovog pravilnika prisustvuje i vozač-instruktor koji je kandidata osposobljavao.

Članak 31.

Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta polaže se prema utvrđenom nastavnom planu i programu osposobljavanja vojnika kandidata za vozače.

Članak 32.

Ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta može pristupiti kandidat koji je osposobljen prema odredbama ovog pravilnika.

Članak 33.

Vozačke ispite provodi ovlaštena komisija koju predlaže automobilska nastavna jedinica, a imenuje i odobrava Tehničko-prometna uprava Ministarstva obrane RH.

Članak 34.

Automobilska nastavna jedinica određuje datume i vrijeme provedbe ispita iz pojedinih nastavnih predmeta, što regulira rasporedom rada i obuke.

Prije početka provođenja ispita, komisija je dužna utvrditi identitet kandidata temeljem važeće osobne isprave.

Komisija nećdozvoliti polaganje ispita kandidatu za kojeg se utvrdi ili posumnja da zbog bolesti ili psihofizičkog stanja u kojem se nalazi, nije sposoban pristupiti ispitu.

Članak 35.

Uspjeh kandidata u pojedinim dijelovima vozačkog ispita ocjenjuje se sa "zadovoljio" ili "nije zadovoljio".

Članak 37.

Ispit iz prometnih i sigurnosnih pravila polaže se pismenim testom (u daljnjem tekstu: test), obaezno prije uključivanja kandidata u obuku vožnje koja se izvodi na javnoj cesti.

U ispitnoj grupi koja ispunjava test može biti najviše 45 kandidata.

Članak 38.

Testiranje traje 60 minuta/

Ispit je položio handidat koji je točnim odgovorima na pitanja u testu postigao najmanje 90% bodova.

Kandidat koji nije položio test ispitna komisija dužna je saopčiti pogreške radi kojih nije položio ispit.

Članak 39.

Kandidatu koji nije položio test, odobrit če se ponovno polaganje u roku koji nije kraći od sedam dana od posljednjeg polaganja ispita.

Članak 40.

Prilikom testiranfa, ispitna komisija je dužna:1. spriječiti kandidate u prepisivanju,

2. osigurati razmještaj kandida s kojim će spriječiti međusobno dogovaranje:

Članak 41.

Kandidat koji tijekom ispita ometa ostale kandidate ili se koristi nedopuštenim pomagallma, bit će udaljen s testiranja, a takav test ocjenjuje se ocjenom "nije zadovoljio" u obrazloženje komisije.

Članak 42.

Prilikom ispravljanja i ocjenjivanja testa, komisija je dužna primjenjivsti slijedeće kriterije:

1. pitanje na koje kandidat nije dao odgovor ili je dao dva ili više odgovora, ocjenjuje se negativno,

2. prepravljeni odgovori na pitanja ocjenjuju se negativno,

3. prepravljeni odgovori na pitanja koja se daju opisno, mogu se priznati ako je ispravak izvršen u pravopisnom ili gramatičkom smislu ili ako se radi o pogrešci u pisanju, pod uvjetom da ispravkom nije mijenjana bit odgovora.

Članak 43.

Kandidat koji ne zadovolji na tri uzastopna testirenja, isključuje se iz daljnjeg tijeka obuke za vozača i vrši mu se promjena VES-a.

Članak 44.

Ispit iz "Pružanja prve pomoći unesrećenima u prometu" ne polaže se, budući da su ga kandidati za vozače položili prilikom ranijeg polaganja ispita ("B" kategorija).

Članak 45.

Ispitu iz "Upravljanja motornim vozilom" može pristupiti kandidat koji je položio ispit iz "Prometnih i sigurnosnih pravila".

Članak 46.

Ispit iz "Upravljanja motornim vozilom" polaže se pojedinačno.

Na ispitu iz "Upravljanja motornim vozilom" utvrđuje se da li je kandidat stekao znanje i potrebne vještine za samostalno upravljanje motornim vozilom kategorije za koju polaže vozački ispit.

Članak 47.

Ispit iz "Upravljanja motornim vozilom" polaže se u dva dijela:

- na prometnom poligonu ili odgovarajućoj površini i

- na javnoj cesti, uz uvjet da isti zadovolje minimum prometnih uvjeta.

Članak 48.

U minimumu prometnih uvjeta iz članka 47. ovog pravilnika moraju biti sadržani slijedeći elementi:

1. jedan od manevara sa motornim vozilom (okretanje, paralelno, okomito ili koso parkiranje, vožnja osmice unazad),

2. pokretanje vozila na uzdužnom nagibu (unaprijed ili unazad),

3. dinamično uključivanje u prometnicu s pravom prednosti prolaza,

4. prestrojavanje i razvrstavanje vožilom u pokretu i neposredno pred raskrižjem,

5. skretanje u lijevo i pravilan izbor izlaznog prometnog traka,

6. ubrzavanje vozile do maksimalne brzine koju dopušta trasa, ovisno o prometnim i kolničkim uvjetima uz odgovarajuću pronkjenu stupnju prijenosa i od maksimalne bxzine do drugog stupnja prijenosa, uz korištenje kočenja motorom, te uporabom kočnice i spojke.

Članak 49.

Ispit iz "Upravljanja motornim vozilom" koji se poleže na javnoj cesti traje onoliko vremena koliko je komisiji potrebno da bi procijenila je li kandidat osposobljen za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u prometu, ali ne duže od 30 minuta.

Članak 50.

Na dijelu ispita iz "Upravljanja motornim vozilom" koji se polaže na javnoj cesti, kandidat je dužan pokazati znanje i potrebne vještine za sigurno i samostalno upravljanje

vozilom, a posebno:

- sigurno, sinkronizirano i samostalno koristiti uređaje i opremu na vozilu,

- upravljati vozilom u skladu s pravilima prometa,

- upravljati vozilom u skladu s prometnim i kolnič kim uvjetima,

- održavati pravac u vožnji unaprijed s mijenjanjemstupnja prijenosa,

- prilagođavati brzinu kretanja vozila uvjetima na prometnici, a pri većim brzinama prometa na cesti, sigurno upravljati vozilom,

- pravilno vršiti pretjecanje, obileženje i mimoila,ženje vozila,

- pravilno vršiti prestrojavanje, razvrstavanje i skretanje ulijevo i udesno,

- pravilno i sigurno polukružno okretati vozilo,

- pratiti promet oko sebe i koristiti vozačka ogledala, zapažati prometne znakove i postupati po njihovom značenju,

- postupati dovoljno obazrivo i oprezno prema drugim sudionicima u prometu, a posebno prema pješacima, djeci i starijim osobama,

- sigurno usklađivati radnje pri upravljanju vozilom,

- sigurno zaustavljati vozilo pri različitim brzinama

kretanja.

Članak 51.

Na ispitu iz "Upravljanja vozilom" za vozače motornih vozila "A" kategorije, koji se polaže na poligonu ili na za to uređenoj površini, kandidat koji polaže ispit treba pokazati da je u stanju pripremiti vozilo ža vožnju i pravilno izvoditi vozilom naročito slijedeće radnje:

- polazak vozilom s mjesta,

- održavanje pravca u vožnji s promjenom stupnja prijenosa,

- davanje odgovarajućih znakova,

- okretanje vozilom i vožnja u suprotnom smjeru na prostoru obilježenom linijom širine 0,2 m, čija je dužina najmanje 35 m, .

- vožnja po oznakama u obliku osmice koja je ucrtana na prostoru 8 x 5 m i ograničena čunjevima, pri čemu osoba koja polaže ispit ne smije nogom dodirivati tlo,

- slalom vožnja izmedu čunjeva ( čunjeva na dužini 25 m), pri čemu osoba koja polaže ispit ne smije nogom dodirivati tlo.

Nakon izvođenja radnji navedenih u stavku 1. ovog članka, kandidat za vozača vozila "A" kategorije pristupa dijelu ispita koji se polaže na javnoj cesti, tako što mu se zadaje unaprijed ispitni zadatak (itinerar), a, zatim ga se slijedi drugim vozilom.

Članak 52.

Na ispitu iz "Upravljanja vozilom" za vozače motornih vozila "C", "D" i "E" kategorije, koji se polaže na poligonu ili na za to uređenoj površini, kalididat koji polaže ispit mora pokazati da je u stanju prlpremiti vozilo za vožnju i pravilno izvoditi slijedeče radnje:

- održavanje pravca pri vožnji unaprijed i unazad na jednoj prometnoj traci širine 2,5 m i zaustavljanje vozila na siguran način,

-- mijenjanje stupnja prijenosa od najnižeg do najvišeg i obratno na zadanoj dionici;

- polukružno okretanje vozila na prostoru čija širina iznosi 5 m,

- parkiranje vozila okomito, koso i uz ivicu kolnika, vožnjom unaprijed i unazad u određeni prostor, odnosno uz desnu ili lijevu ivicu kolnika u smjeru kretanja vozila,

- pokretanje vozila na nagibu uz uporabu pomočne kočnice.

Članak 53.

Kandidat koji je na ispitu iz upravljanja motornim vozilom zadovoljio kriterije iz članka 50., te ovisno o kategoriji vozila za koje polaže vozački ispit i kriterije iz članka 51. i

52_ ocjenjuje se sa "zadovoljio".

Članak 54.

Kandidatima koji nisu položili ispit iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom", ispitna komisija mora priopćiti greške učinjene tijekom vožnje, a koje su prethodno evidenlirane i unesene u ispitni list

Ispitna komisija temeljem učinjenih grešaka upučuje kandidata iz stavka 1. ovog članka na dopunski program osposobljavanja u trajanju od 6 nastavnih sati.

Članak 55.

Po realiziranom dopunskom programu osposobljavanja, kandidat ima pravo na ponovno polaganje ispita iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" po proteku najmanje 3 dana od posljednjeg polaganja ispita.

Članak 56.

Kandidat koji ne zadovolji na dva uzastopna ispita iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom", isključuje se iz daljnjeg tijeka obuke za vozača i vrši mu se promjena VES

Članak 57.

Ispit iz "Upravljanja motornim vozilom" prekida se u slijedećim slučajevima:

1. ako tijekom ispita vozilo na kojem se provodi ispit, postane tehnički neispravno,

2. ako za vrijeme ispita dode do prometne nezgode, 3. ako kandidat svojim ponašanjem i postupcima ometa njegovu normalnu provedbu.

3.1.5. Imenovanje komisija za provedbu vozačkih ispita

Članak 58.

Za člana ispitne komisije za provedbu ispita iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila" i "Upravljanje motornim vozilima" može biti imenovan časnik - dočasnik ili gradanska osoba koja ima VI. ili VII. stupanj stručne spreme prometnog, pravnog, odgojno-obrazovnog ili strojarskog smjera i položeni vozački ispit, odnosno građanska osoba koja ima V. stupanj stručne spreme; zanimanje vozač instruktor.

Osobe iz stavka 1. ovog članka moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu i položen poseban ispit utvrđen ovim pravilnikom.

Članak 59.

Poseban ispit iz članka. 58. stavak 2. ovog pravilnika čini jedinstvenu cjelinu i sastoji se od:

1. ispita iz "Poznavanja prometnih i sigurnosnih pravila",

2. ispita iz "Prometne tehnike"

3. ispita iz poznavanja Pravilnika o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila,

4. ispita iz upravljanja vozilom,

5. praktične provedbe ispita s kandidatom za vozača i od ocjenjivanja kandidata,

6. pismenog prikaza provedbe ispita s obrazloženjem ocjene,

usmene obrane pismenog rada.

Članak 60.

Poseban ispit za ispitivače časnike i dočasnike, provodi komisija koju imenuje Tehničko-prometna uprava Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Poseban ispit za ispitivače građanske osobe provodi komisija koju imenuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Hrvatske.

Članak 61.

Ispitivač iz članka 60. stavak 1. može ispitivati samo kandidate za vozače koji su osposobljavani u automobilskoj nastavnoj jedinici.

3.1.6. Stjecanje prava na upravljanje vojnim vozilima

Članak 62.

Pravo na upravljanje vojnim motornim vozilima može steči osoba koja udovoljava slijedećim uvjetima:

1. da je duševno i tjelesno sposobna upravljati vozilom, 2. da je navršila 18 godina,

3. da je položila vozački ispit za upravljanje vozilima određene kategorije,

4. da joj odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje vozilom.

Iznimno od odredbe točke 2. stavka 1. ovog članka, pravo na upravljanje autobusima može steči osoba koja je navršila 21 godinu života.

Pravo na upravljanje motornim vozilima kategorije "D" može steći vozač koji ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije "C":

1. ako je upravljao motornim vozilima kategorije "C" najmanje dvije godine,

2. ako je upravljao motornim vozilima kategorije "B" i "C" ukupno najmanje tri godine, od čega motornim vozilima "C" kategorije najmanje jednu godinu.

Članak 63.

Vozilima Hrvatske vojske mogu upravljati vozači koji posjeduju važeče vozačke dozvole sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s tim da vozači vozila "C" kategorije imaju pravo i:

1. skupnog prijevoza osoba ako teretno vozilo ima sjedala učvršćena pod tovarnog sanduka, stranice tovarnog sanduka vistne najmanje 60 cm, ceradu postavljenu na tovarnom sanduku i ljestve za ulaženje, odnosno silaženje,

2. vuče priključnih sredstava ukupne mase do 750 kg.

Članak 64.

Vozač kojem je izdana vozačka dozvola bilo koje kategorije ima pravo upravljati i traktorom, radnim strojem i mopedom.

Članak 65 .

Osobama koje su osposobljene za vozače u Hrvatskoj vojsci, dozvolu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja po mjestu polaganja vozačkog ispiita.

Vozačka dozvola se izdaje na pismeni zahtjev kandidata koji treba sadržavati:- prezime i ime,

- očevo fme,

- nadnevak i mjesto rođenja,

- zanimanje ,

- spol,

- državljanstvo;

- prebivalište i adresu stanovanja,

- naziv i mjesto automobilske nastavne jedinice koja je osposobljavala kandidata,

- nadnevak i mjesto polaganja vozačkog ispita,

- za koju kategoriju, odnosno vrstu vozila se traži dozvola,

- da li već posjeduje vozačku dozvolu i za koje kategorije vozila,

- da li mu je izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane izdavanja ili oduzimanja dozvole, te

- mjesto i nadnevak podnošenja zehtjeva.

Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se: 1. uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje vozilima, koje ne smije biti starije od jedne godine;

2. uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima, koje ne smije biti starije od jedne godine;

3. dvije fotografije osobe za koju se traži dozvola, veličine 30 x 35 mm;

4. vozačka dozvola koju već posjeduje kandidat.

Pismene zahtjeve za izdavanje vozačkih dozvola i uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, policijskoj upravi ovlaštenoj za izdavanje vozačkih dozvala, dostavlja automobilska nastavna jedinica.

1.7. Evidendja i dokumentacija o osposobljavanju i provedbi vozačkog ispita

Članak 66.

O osposobljavanju kandidata za vozače, automobilska nastavna jedinca dužna je za svaku partiju vozača voditi slijedeče dokumente:

1. matičnu knjigu,

2. dnevnik rada s imenikom,

3. karton o osposobljavanju kandidata za vozače u upravljanju vozilom.

Članak 67.

O provedbi vozačkog ispita, automobilsha nastavna jedinica dužna je za svaku partiju vozača voditi:

1. evidenciju kandidata koji su položili vozački ispit, 2. evidenciju kandidata koji nisu položili vozački ispit. Evidenciju čine dokumenti o provedbi vozačkog ispita 1. ispitni test iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila",

2. ispitni test iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom", ·

3. pismeno izvješće o provedbi vozačkog ispita.

3.2. Osposobljavanje vojnika vozača pri stažiranju po postrojbama vidova, rodova i službi

Članak 68.

U osposobljavanju vojnika vozača u drugoj fazi obuke, pri stažiranju postrojbama vidova, rodova i službi, ravnopravno se uključuju vojnici vozači "A", "B", "C", "D" ili "E" kategorije koji su vozački ispit položili:

1. u Hrvatskoj vojsci - u automobilskoj nastavnoj jedinici,

2. izvan Hrvatske vojske. - u auto-školi ili kod drugih pravnih i fizičkih osoba koje školnju ili osposobljavaju vozače.

Članak 69:

Osposobljavanje vojnika vozača u drugoj fazi obuke dijeli se na:

1. doobuku, 2. preobuku,

3. obuku u okviru provedbe vozačkih zadaća po postrojbama vidova, rodova i službi.

3.2.1. Doobuka

Članak 70

Doobuka se provodi neposredno po dolasku vozača na stažiranje u postrojbe vidove, rodova i službi, odnosno kada se vojnici - vozači u tijeku služenja vojnog roka otkomaridiraju ili prekomandiraju u druga zborna mjesta.

Članak 71.

Kroz provedbu doobuke vojnici - vozači se upoznaju sa tehničko-eksploatacijskim karakteristikama motornih vozila i priključnih sredstava koja im se u postrojbi vida, roda ili službe, povjeravaju na uporabi, odnosno upoznaju uvjete regionalnog i mjesnog javnog prometa u zbornom mjestu gdje služe vojni rok.

Članak 72.

Prije nego je završena doobuka, vojnici se ne smiju slati na samostalne zadaće sa motornim vozilima.

Članak 73.

Nastavu u okviru provedbe doobuke vozača sačinjava nastava iz predmeta "Prometna i sigurnosria pravila", "Poznavanje motornih vozila", dok obuku sačinjava obuka iz predmeta "Upravljanje motornim vozilima" i "održavanje motornih vožila".

Članak 74.

Trajanje i sadržaj doobuke vojnika - vozača reguliraju se nastavnim programom osposobljavanja vojnih osoba za vozače.

3.2.2. Preobuka

Članak 75.

Preobuka se provodi u svim slučajevima kada se vojnik

- vozač zadužuje da upravlja drugim tipom motornog vozila, kojim do tada nije upravljao.

Članak 76.

Preobuka se ne smije provoditi na tipu i kategoriji motornog vozila za koju vozač nema odgovarajuću vozačku dozvolu.

Članak 77.

Kroz provedbu preobuke vojnih - vozać se osposobljava za raspolaganje, temeljno održavanje i upravljanje motornim vozilom sa kojim se prvi put zadužuje.

Članak 78.

Nastavu u okviru preobuke vojnika - vozača sačinjava nastava iz predmeta "Poznavanje motornih vozila", dok obuku sačinjava obuka iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" i "Održavanje motornih vozila".

Članak 79.

Trajanje i sadržaj preobuke vozača regulirani su Nastavnim programom osposobljavanja vojnih osoba za vozače vojnih motornih vozila.

3.2.3. Obuka u okviru provedbe vozačkih zadaća po postrojbama vidova, rodova i službi

Članak 80.

Obuka u okviru provedbe vozačkih zadaća po postrojbama vidova, rodova i službi je obvezni i temeljni dio obuke svih vojnika vozača.

Provodi se tijekom cijelog služenja vojnog roka i to: 1. u automobilskoj nastavnoj, prometnim i transportnim jedinicama,

2. u postrojbama vidova, rodova i službi.

Članak 81.

Sadržaj i učestalost obuke u okviru provedbe vozačkih ; zadača po postrojbama vidova, rodova i službi, ovise o namjeni, ulozi i zadaćama svahe konkretne postrojbe.

3.2.4. Evidencija i dokumentcija o osposobljavanju vozača pri stažiranju po postrojbama vidova, rodova i službi

Članak 82.

O osposobljavanjn vozča pri stažiranju postrojbama vidova, rodova i službi vodi se dokument "Pregled izvršene obuke, preobuke i ostvarenih vozačkih zadaća".

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

Nastavni plan i program osposobljavanfa osoba za vozače vojnih motornih vozila, instruktora vožnje ži članova : ispitnih komisija, donosi Uprava za obuku GSHV-a uz suglasnost Tehničko-prometne uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Nastavni plan i program osposobljavanja osoba za vo' zače vojnih motornih vozila mora sadržavati najmanje sadržaje iz članka 203. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 84/92 i 5%93), odnosno ; treba biti u skladu s nstavnim sadržajima Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon ("Narodne novine", br. 50/91).

Nastavni plan i program za osposobljavanje članova ispitnih komisija mora biti u skladu s nastavnim sadržajima Pravilnika o imenovanju komisija za provođenje vozačkih ispita ("Narodne novine", br. 50/91).

Nastavni plan i program osposobljavanja instruktora vožnje mora biti u skladu s općim aktima stručne organizacije iz članka 205. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 84.

Dimenzije i prometno-tehnički elementi poligona, oblik i sadržaj dokumenata i evidencije iz članka 66. i 82., dozvole iz članka te. stavak 2. i uvjerenja iz članka 24. i 65. ovog pravilnika, priloženi su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 85.

Dokumentacija o osposobljavanju kandidata za vozače iz članka 66. stavak 1. točka 1. i 2. čuva se trajno u arhivi automobilske nastavne jedinice, dok se dokument iz istog članka, stavak 1. točka 3. čuva tri godine.

Članak 86.

Dokumentacija o provedbi vozačkog ispita iz članka 67. stavak 1. točka t. i 2. čuva se trajno u arhivi automobilske nastavne jedinice, dokumentii iz istog članka, stavak 2. točka 1., 2. i 3. čuva tri godine.

Članak 87.

Dokument o osposobljavanju vozača pri stažiranju u postrojbama vida, roda ili službe iz članka 82. čuva se tri godine u arhivi postrojbe vida, roda ili službe u kojoj se vojni ·vozač nalazio na stažiranju.

Članak 88.

Sadržaj, formu i oblik testova za polaganje ispita iz predmeta "Upravljanje motornim vozilima", "Prometnih i sigurnosnih pravila" propisufe i donosi Uprava za obuku GSHV-a uz suglasnost Tehničko-prometne uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Članak 89.

Ovaj pravilntk stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

KlaSa: 340-08/93-01/02

Urbroj : 512-01-93-477

Zagreb,1. ožujka 1993.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


DIMENZIJE I PROMETNO-TEHNIČKI ELEMENTI POLIGONA ZA POČETNU OBUKU U UPRAVLJANJU MOT ORNIM VOZILOM

1. KOLNIK

2 . RASKRIŽJE CESTA ISTE VAŽNOSTI

3. RASKRIZJE REGULIRANO PROMETNIM ZNACIMA

4. KRIŽANJ E SA SEMAFORIMA

5. KRIŽANJE SA KRUŽNIM TOKOM "PROMETNA KRUŽNICA"

6. POVRŠINA ZA KRETANJE NAPRIJED - NATRAG

7. POVRŠINA ZA POLUKRUŽNO OKRETANJE KRETANJEM NAPRIJED-NATRAG

8. POVRŠINA ZA UVJEŽBAVANJE PARKIRANJA

9. PLETENICA

10. NAIZMJENIČNI BOKSOVI

11. UZASTOPNI ZAVOJI RAZLIČITIH PROMJERA - "OSMICA"

12 . KLIZAV KOLNIK

13. OŠTEĆENI KOLNIK

14. SUŽENjE CESTE

15. RADOVI NA CESTI

16. TUCANIČKI KOLNIK .

17.  VOŽNJA NA USPONU I PADU

18 . PRIJELAZ CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE U RAZINI

19. "OSMICA' ZA OKRETANJE MOTOCIKLA

Prva unutamja stranica matične knjige

AUTOMOBILSKA NASTAVNA JEDINICA

----------------------------------------------------------

MATIČNA KNJIGA


Svezak--------------


Redni broj od (---------) do (------------)
Nadnevak od do---------------- do ---------------


ZAPOVIJEDNIK

M.P.
-----------------------


Druga unutarnja stranica matične knjige


UPUTE ZA POPUNJAVANJE
1. Prednja stranica matične hnjige:
-u rubriku "AUTOMOBIISKA NASTAVNA JEDINICA" upisuje se točan naziv i mjesto automobilske nastavne jedinice za osposobljavanje vozača vojnih motornih vozila;
- u rubriku "Svezak" upisuje se točni broj sveska pod kojim je otvorena matična knjiga;
- u rubriku " Redni broj-----od--------do---" upisuju se početni i zadnji broj sadržaja matične knjige;
- u rubriku "Nadnevak od (---) do (----)" upisuje se nadnevak otvaranja i zaključivanja matične knjige;
- u rubriku "ZAPOVJEDNIK" upisuje se čin, ime i prezime zapovjednika auitomobilske nastavne jedinice, koji svojim potpisom i pečatom jedinice ovjerava otvaranje matične knjige. ; 2. Listovi matične knjige: ;
Listovi u matičaoj knjizi sadrže podatke o osobama koje su se u automobilskoj nastavnoj jedmici osposobljavale za upravljanje vojnim motornim vozilima.
Podaci o osobama unose se u rubrike koje su označene brolevima od 1 do 38
Sadržaj pojedinih rubrika jasno je određeni pa za unošenje podataka nisu potrebna posebna objašnjenja. Na posljednjoj stranici ne tiskaju se rubrike za upisivenje podataka o osobama koje su uključene u proces osposobljavanja.
3. Zadnja stranica,matične knjige ·
Na zadnjoj stranici matične knjige upisuje se početni I zadnji broj sadržaja matične knjige, a potom zapovjednik automobilske nastavne jedinice svojim potpisom ovjerava zatvaranje matične knjige.

Listovi matične knjige

1 Redni broj

2 PREZIME, IME I IME OCA

3 JMBG

4 Dan mjesec I godina rođenja

5 Mjesto rođenja I općina

6 Adresa boravišta

7 Jedinica iz koje se upućuje kandidat

8 Odjel za međuopćinske poslove obrane koji upućuje kandidata

9 Kategorije vozila koje posjeduje kandidat

10 Mjesto polaganja kategorija

11 Nadnevak polaganja kategorija

12 Broj vozačke dozvole koju posjeduje kandidat

13 Vozačku dozvolu izdala

14 Nadnevak izdavanja vozačke dozvole

15 Broj I nadnevak izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti

16 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdao

17 Kategorije vozila za koje se osposobljava kandidat

18 VES

19 Matična nastavna jedinica u koju se raspoređuje kandidat

20 Vrijeme pohađanja nastave ( od - do )

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA VOZAČKOG ISPITA
Upravljanje vozilom
21 Ispit polagao ( koliko puta )
22 Broj sati nastave
23 Nadnevak položenog ispita

Prometna I sigurnosna pravila
24 Ispit polagao ( koliko puta )
25 Broj sati nastave
26 Nadnevak položenog ispita

Broj sati nastave
27 Prva pomoć unesrećenima u prometu
28 Poznavanje mot. vozila
29 Održavanje mot. vozila

30 Razlog udaljavanja s obuke

31 Broj I nadnevak rješenja u udaljavanju sa obuke

32 Nadnevak izdavanja uvjerenja o završenom programu osposobljavanja

33 Potpis ovlaštene osobe za izdavanje uvjerenja

34 Nadnevak izdavanja vozačke dozvole

36 Vozačku dozvolu izdala

37 Potpis osobe koja se osposobljava

38 PRIMJEDBA


Zadnja stranica matične knjige


Ovaj svezak matične knjige počinje rednim brojem ---------, a završava rednim brojem ---------


ZAPOVJEDNIK

--------------------------

Prva unutarnja stranica Dnevnika rada sa imenikom


AUTOMOBILSKA NASTAVNA JEDINICA


MATIČNA NASTAVNA JEDINICA

DNEVNIK RADA S IMENIKOM


Redni broj obrazovne grupe------ /--------- god.
Vrijeme održavanja nastave od --------- do --------------


ZAPOVJEDNIK NASTAVNE JEDINICE

M.P.
----------------------------


Druga unutarnja stranica Dnevnika rada sa imenikom

UPUTE ZA POPUNJAVANJE
1. Prednja stranica Dnevnika rada sa imenikom:
- u rubriku "AUTOMOBILSKA NASTAVNA JEDINICA" upisuje se točan naziv i mjesto automobilske nastavne jedinice za osposobljavanje vozača vojnih motornih vozila;
-u rubriku "MATIČNA NASTAVNA JEDINICA" upisuje se matična (osnovna) nastavna fedinica (vod) koja osposobljava vozače vojnih motornih vozila;
-u rubrici "Redni broj obrazovne grupe ---/---- god." upisuje se rastaći redni broj pristigle partije kandidata na obuku za vojne vozače, te godina u kojoj se provodi osposobljavanje;
-u rubriku"Vrijeme održavanja nastave od do " upisuje se vremenski period koji je obrazovna grupa provela na osposobljavanju u matičnoj natavnoj jedinici.
2. Listovi Dnevnika rada sa imenikom:
Listovi Dnevnika rada sa imenikom sadrže podatke o prisustvovanju nastavi osoba osposobljenih u matičnoj nastavnoj jedinici.
Podaci o prisustvovanju nastavi upisuju se prema kandidatima, evidentiranjem nastavnih sadržaja i nadnevka kada su isti realizirani.
Sadržaj pojedlnih rubrika (1-69) jasno je određen, s tim da dajemo posebna objašnjenja:
-u rubriku 4 upisuju se nastavni predmeti prema Nastavnom planu i programu osposobljavanja osoba za vozače vojnih motornih vozila;
- u rubrike 5-49 upisuju se nadnevci prisustvovanja nastavi prema planiranom rasporedu osposobljavanja, dok se u rubrike 51-55, 57-61 i 63-67, prema ukazanoj potrebi, evidentira prisustvovanje dopunskof nastavi. Rečene rubrike popunjavaju se upisivanjem t
- u rubrike 50, 56 62 i 68 zapovjednik matične nastavne jedinice svojim potpisom potvrđuje realizaciju nastavnih , sadržaja za svakog kandidata;
- u rubriku 60 zapovjednlk matične nastavne jedinice tekstualno upisuje svoja zapažanja o kandidatima. 3. Zadnja stranica Dnevnika rada sa imenikom:
Na zadnjoj stranici Dnevnika rada sa imenikom zapovjednik matične nastavne jedinice podnosi tekstualno izvješće o tijeku osposobljavanja i postignutim rezultatima konkretne obrazovne grupe i ovjerava ga svojim potpisom. .

Listovi dnevnika rada s imenikom
1 Redni broj
2 PREZIME I IME
3 Kategorije vozila za koje se osposobljava
4 NASTAVNI PREDMETI

PRISUSTVOVANJE NASTAVI (nadnevci )

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50 Potvrđuje provedbu nastave

Prisustvovanje dopunskoj nastavi ( nadnevci )
51
52
53
54
55
56 Potvrđuje provedbu nastave

Prisustvovanje dopunskoj nastavi ( nadnevci )
57
58
59
60
61

62 Porvrđuje provedbu nastave

Prisustvovanje dopunskoj nastavi ( nadnevci )
63
64
65
66
67

68 Potvrđuje provedbu nastave

69 PRIMJEDBA


Zadnja stranica Dnevnika rada sa imenikom


IZVJEŠĆE
O OSPOSOBLJAVANJU OBRAZOVNE GRUPE


ZAPOVJEDNIK

00129363612
00129363613
00129363618
00129363631
00129363635
00129363638
00129363643
00129363792
00129363797
00129383798
00129363807
00129363833
00129363843
00129367251 - 00129367254
00129367257 - 00129367300
00129367418 - 00129367450
00129387501 - 00129367666
00129387668 - 00129367800
00129387951 - 00129368000
00129372302 - 00129372313
00129372320 - 00129372333
00129372346
00129372350
00129377801
00129377806 - 00129377812
00129377819 - 00129377650
00129377669
00129377866
00129377927
00129377931 - 00129377941
00129378622
00129378831
00129388551 - 00129388700
00129389801 - 00129389850
00129389831 - 00129389850
00129389860 - 00129389881
00129398358 - 00129398450
00129398528 - 00129389861
00129398812 - 00129398821
00129398827 - 00129398700
00129398754
00129398851 - 00129390000
00129399001 - 00129399506
00129399568 - 00129400000

Nova serija:
01290010423
01290010425
01290010429
01290010499
01290010838
01290010802 - 01290010804
01290010851 - 01290010850
01290011951
01290011952
01290011953
01290014852
01290014853
01290014858 - 01290014858
01290011872 - 01290014874
01290014878 - 01290014879
012911011882 - 0129I1014889
01290014692
01290014695
01290014698 - 01290014700
01290025504
01280025587
01290025692 - 01290025700
01290028798 - 01290028800
01290031178 - 01290031200
01290034602
01290034603
01290034604
01290034610 - 01290034612
01290034814 - 01290034817
012900 4725
01290034738
01290035401 - 01290035550
01290035619
01290035843
01290036401 - 01290038500
01290036951 - 01290039000
KASKO:
017274
017275
014805 - 014825
018232 - 018250
019581
030734 - 030750
013738
019551
030885 - 030875
034803 - 034825
035578 - 035800
043130 - 043150
031283
004509 - 004525

KASKO-DRUŠTVENI:
048028
048669
048670
048671
048672
048873
047371
CIVIL:
104180 - 104200
117813 - 117825
116652
116997
101880 - 101900
112051 - 112075
108211 - 108225
100210
106603 - 106625
109347 - 109350
109701 - 109705
112438
090003
095363 - 095375
081852 - 081875
085378 - 085400
091997
096182
100431 - 100450
100451 - 100475
1045089 - 1045259
092667
092734
092735
097902 - 097925
102069 - 102075
085417 - 085425
094518

K-111126 - K-111131

CIVIL - DRUŠTVENI:
058488
058489
059117
068345
071245
07543
074837
075775
075833
076090
074228 - 074235
077745
083282
068380 - 068388

CIVIL - DRUŠTVENI (paketi):
008252
008333
008334
008359
008308

KUĆANSTVO:
148352 - 148358
125558
126228
126229
126230
126232 - 126250
124532 - 124550
128674
125875
130030
130045
130046
130054 - 130075
133251 - 133300
137435 - 137450
137451 - 137475
138354 - 138375
139645 - 139850
145950
148312 - 148325
148378 - 148400
151201 - 151225
1493189 - 1493259
1509519 - 1509759
1514019 - 1514259

POLICE ZA OSIGURANJE PODUZETNIKA, OBRTNIKA I ZANATLIJA:
008501 - 008505
013000
POLICE ZA OSIGURANJE
STOKE:
14101 - 14125
14424 - 14425

OSIGURANJE ŽIVOTA
NEZGODA N/4:
000049
030803 - 030825
POTVRDE (PRIZNANICE):
D-36 00041 - 00050
D-36 002801 - 002850
D-36 001087
D-36 001091 - 001100
D-38 04901 - 04925
D-36 04508 - 04525
D-36 008757 - 008764
D-36 003073
D-36 003075
D-36 003076 - 003100
 ZELENI KARTONI:
0522989
9345289
528748
9342115
9342118
06223500
07473285
9344294
93443000
9345024
520070
9153539
03661683
077079586
9153793
9154100
9157091
9154535
9147652
9150754
9148453
9148531
9149121
9150377
06407491
523494
527752
9347705
528748
9342118
9342119
07473283
9150578
9344295
93442298
06340181 - 06340200
9345048
520087
9153549
06402448
9345979
9153795
9157001
9152915
9157429
9147713
914411
9148498
9148548
9149135
9150378
07478548
9345288
521201
2852890
9342117
9342120
07473264
9352600
93442296
9344299
533819
9346900
9153513
9348606
07698210
9353508
9154074
9157003
9155605
07701587
9148955
9148440
9148443
91491117
9150358
06407490
07478549
4646801 - 4647300
0129901 - 013000
0531281 - 0531300
9352334 - 9352350
9352351 - 9352375
9352376 - 9352400
0528476 - 0528486

Prednja stronica kartona

Automobilska nastavna jedinica

KARTON
o osposobljavanju kandidata za vozače u upravljanju vozilom.

Polaznik:

JMBG:

KATEGORIJA VOZILA

Posjeduje:

Osposobljava se:

Matična nastavna jedinica:

Zapovjednik matične nastavne jedinice:

Red. broj
Nadnevak
Broj sati
Marka I tip vozila
Reg. oznaka vozila
POTPIS
polaznika
instruktora
zapovjednika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

UKUPNO SATI


Zadnja strana kartona
Dopunsko osposobjavanje kandidata
Red . broj
Nadnevak
Broj sati
Marka I tip vozila
Reg. oznaka vozila
POTPIS
polaznika
instruktora
zapovjednika
UKUPNO SATI :

Dopunsko osposobjavanje kandidata
Red . broj
Nadnevak
Broj sati
Marka I tip vozila
Reg. oznaka vozila
POTPIS
polaznika
instruktora
zapovjednika
UKUPNO SATI :


Prednja unutarnja stranica pregleda


POSTROJBA HRVATSKE VOJSKE
PREGLED

IZVRŠENE DOOBUKE, PREOBUKE I OSTVARENIH IH VOZAČKIH ZADAĆA"

Redni broj od --------( ---- ) do------- (----- )
Nadnevak od -------- ( ---- ) do--------(----- )


ZAPOVJEDNIK
M.P.


Druga unutrašnja stranica pregleda

UPUTE ZA POPUNJAVANJE
1. Prednja stranica pregleda:
- u rubriku "POSTROJBA HRVATSKE VOJSKE" upisuje se točan naziv i mjesto postrojbe, roda, vida ili službe Hrvatske vojske u kojoj se vozač nalazi na stažiranju;
- u rubriku "Redni broj od --- (---) do---- (----)" upisuje se početni i zadnji broj sadržaja pregleda;
- u rubriku "Nadnevak od---- do----- " upisuje se nadnevak otvaranja I zaključivanja pregleda;

- u rubriku "ZAPOVJEDNIK" upisuje se čin, ime i prezime zapovjednika postrojbe roda, vida ili službe Hrvatske vojske, koji svojm potpisom i pečatom postrojbe ovjerava otvaranje pregleda.
2. Listovi pregleda:
Listovi pregleda izvršene doobuke, preobuke i ostvarenih vzačkih zadaša sadrže podatke o provedbi druge faze obuke vozača.
Podaci o prisustvovanju nastavi upisuju se prema vozačima, evidentiranjem nastavnih sadržaja i nadnevka kada su isti realizirani.
Sadržaj pojedinih rubrika (1-102) jasno je određen, s tim da dajemo posebna objašnjenja:
- u rubriku 5 upisuju se nastavni predmeti prema Nastavnoin planu i programu osposobljavanja osoba za vozače vojnih motornih vozila;
-u rubriku 6-18 upisuju se nadnevci i broj sati prisustvovanja nastavnim sadžajima doobuke. Rečene rubrike popunjavaju se upisivanjem točnog nadnevka izvođenja doobuke i označavanjem broja ·nastavnih sati prema nastavnim predmetima,
- u rubriku 19 upisuje se ukupan broj ostvarenih nastavnih sati prema nastavnim predmetima, dok u rubrici 20 vozač svojim potpisom potvrđuje točnost upisanih podataka,
- u rubriku 21-40 upisuju se nadnevci i broj prisustvovanja nastavnim sadržajima preobuke za svaki slučaj kada se ista provodi. Način popunjavanja ovih rubrika istovjetan je upisivanju nstavnih sadržaja doobuke ,
- u rubrike 41 - 100 upisuju se samo nadnevci kada je vozač bio na izvršenju vozačkih zadaća
3. Zadnja stranica pregleda -
 Na zadnjoj stranici pregleda upisuje se početni i zadnfi broj sadržaja pregleda, a potom zapovjednik postrojbe + roda, vida ili službe Hrvatske vojske svojim potpisom ovjerava zatvaranje pregleda .

Listovi pregleda

1 Redni broj
2 PREZIME I IME VOZAČA
3 Početak stažiranja vozača
4 NASTAVNI PREDMETI

NADNEVCI I SATI REALIZACIJE

DOOBUKE
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 UKUPNO
20 Potpis vozača

PREOBUKE

21 Marka I tip vozila
22
23
24
25 Potpis vozača
26 Marka I tip vozila
27
28
29
30 Potpis vozača
31 Marka I tip vozila
32
33
34
35 Potpis vozača
36 Marka I tip vozača
37
38
39
40 Potpis vozača
VOZAČKE ZADAĆE ( nadnevci )

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101 Završetak stažiranja vozača
102 Potpis vozač


Zadnja stranica pregleda


Ovaj svezak Pregleda izvršene doobuke, preobuke i ostvarenih vozačkih zadaća počinje rednim brojem ---------------------------- (------- ), a završava rednim brojem------------------- ( ---- ) .


ZAPOVJEDNIK


Naslovna stranica
GRB
REPUBLIKE HRVATSKE
 REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

AUTOMOBILSKA NASTAVNA JEDINICA , Broj -----
Važi za osposobljavanje vojnih osoba za vozače motornih vozila kategorije -------

DOZVOLA ZA VOZAČA - INSTRUKTORA 1. Prezime:------ 2. Ime: -------
3. Čin: --------
4. Nadnevak i mjesto rođenja:------------
5. Prebivalište i adresa:-------------

6. Nadnevak izdavanja:--------------

Mjesto za fotografiju ( 30 x 35 )
M.P. (potpis ovlaštene osobe) :


Poleđina
OGRANIČENJA:

NAPOMENE:

AUTOMOBILSKA NASTAVNA
JEDINICA

----------------------------------
Broj :--------------------------

Nadnevak:-----------------


Temeljem članka 24. Pravilnika o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila ("Narodne novine", broj ----/-----), izdaje se

UVJERENJE

da je kandidat---------------------------------------(prezime, ime oca. ime) ( JMBG ) , rođen-----------(nadnevak) u--------------(njesto) pohađao u vremenu od -------do ----------- nastavu prema Nastavnom planu i programu utvrđenom Previlnikom o osposob
1. iz nastavnog područja Prometna i sigurnosna pravila ---------- sati,
2. iz nastavnog područja Upravljanje motornim vozilom ----------sati.
Uvjerenje se izdaje zbog pristupa ispitu za vojnog vozača. ZAPOVJEDNIK
M.P.

AUTOMOBILSKA  NASTAVNA
JEDINICA

--------------------------------
Broj :----------------------
Nadnevak:-----------------

Temeljem članka 65. stavak 3. točka 1. Pravilnika o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila ("Narodne novine", broj ----/----); članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92) i članka 4

UVJERENJE

da je kandidat--------------------------(prezime, ime oca, ime) ( JMBG ) rođen -------------(nadnevak ) u ------------ (mjesto) osposobljen za upravljanje motornim vozilom ---------- ------- kategorije.
Vozački ispit za nevedenu kategoriju motornog vozila kandidat je položio ----------------(nadnevak) u ----------------- (mjesto) Uvjerenje se izdaje u cilju izdavanja vozačke dozvole.

M.P.
ZAPOVJEDNIK