Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1993 Pravilnik o polaganju ravnateljskog ispita za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 48. stavka 7. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92), ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK

o polaganju ravnateljskog ispita za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje program, postupak i način polaganja ravnateljskog ispita za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova (u daljnjem tekstu: srednjoškolskih ustanova).

Članak 2.

Ravnateljskim se ispitom provjerava znanje kandidata potrebno za obnašanje funkcije ravnatelja kao poslovodnog organa i pedagoškog rukovoditelja srednjoškolske ustanove.

II. PROGRAM RAVNATELJSKOG ISPITA

Članak 3.

Ravnateljski ispit polaže se po Programu ravnateljshog ispita (u daljnjem tekstu: Program) iz područja:

1. Organizacije i načina rada srednjoškolske ustanove;

2.Pedagoškog rukovođenja i upravljanja srednjoškolskom ustanovom ;

3. Propisa iz područja školstva;

4. Ustrojstva državne vlasti, osnova upravnog i radnog zaltonodavstva;

5. Jednog stranog jezika (engleski, francushi, njemački, mađarski, ruski i talijanski).

Članak 4.

Sadržaj Programa, popis literature, te rokovi za polaganje ravnateljskog ispita utvrđuje ministar kulture i prosvjete. Sadriaj Programa, popis literature i rokovi objavljuju se u "Glasniku" Ministarstva kulture i prosvjete.

III. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA RAVNATELTSKOG ISPITA

Članak 5.

Ravnateljskom ispitu mogu·pristupiti kandidati koji imaju visoku stručnu spremu i ispunjavaju uvjete za nastavnika prema Zakonu o srednjem školstvu.

Članak 6.

Postupak polaganja ravnateljshog ispita provodi Komisija za polaganje ravnateljskog ispita Ministarstva kulture I prosvjete (u daljnjem tekstu: Komisija). " Komisiju imenuje ministar kulture i prosvjete iz reda istaknutih ·prosvjetnih i pravnih stručnjaka te djelatnika Ministarstva kulture i prosvjete. Komisija se sastoji od predsjedniha i najmanje tri člana ispitvača za pojedina područja. Predsjedniku I članovima Komisije ministar određuje i zamjenike . Komisija ima zapisničara kojeg određuje predsjednik Komisije.

Članak 7.

Prijavnicu za polaganje ravnateljskog ispita kandidat podnosi Komisiji najkasnije petnaest dana prije ispitnog roka. Uz prijavnicu se prilaže:

1. diploma u izvorniku ili ovjerena fotokopija diplome;

2. uvjerenje o stečenom pedagoško-psihološkom obrazovanju za kandidate koji to obrazovanje nisu stekli završavanjem odgovarajućeg studija;

3. potvrda o uplaćenim troškovima ispita.

Članak 8.

Kandidat koji je diplomirao jedan od stranih jezika iz točke 5. članka 3. ovog pravilnika, kao i kandidat koji je položio najmanje III. stupanj stranog jezika u ustanovi ovlaštenoj za organiziranje tečajeva stranih jezika oslobađa se polaganja tog dijela ravnateljskog ispita.

Članak 9.

Kandidata koji ispunjava uvjete Komisija izvješćuje omjestu i vremenu polaganja ispita najkasnije osam dana prije ispitnog roka. Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje ravnateljskog ispita Komisija o tome dostavlja obavijest uz povrat dokumentacije.

Članak 10.

Kandidat može odustati od polaganja ispita, ali je dužan o tome pismeno izvijestiti Komisiju najkasnije pet dana prije polaganja ispita. Ako je kandidat uredno pozvan na ravnateljski ispit, a ne pristupi mu, niti pravodobno otkaže polaganje ispita, snosi troškove organiziranja ispita kao da je pristupio polaganju, te se smatra da nije položio ravnateljski ispit.

Članak 11.

Ravnateljski ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita, a polaže se po Programu ispita iz članka 3. ovog pravilnlka. O tijeku ispita vodi se zapisnik, koji potpisuje predsjednik, članovi Komisije i zapisničar. Ravnateljski ispit se može polagati najviše dva puta.

Članak 12.

U pismenom dijelu ravnateljskog ispita kandidatu se daje na rješavanje određena tema iz područja utvrđenih točkom 1. i 2. Programa. Pismeni dio ispita traje četiri sata. Za vrijeme pismenog dijela ravnateljskog ispita kandidat se može koristiti tekstom propisa iz područja školstva koji nemaju komentar ili obrazloženja. Pismenu radnju kandidata pregleda predsjednik ili jedan od članova Komisije kojeg on ovlasti, o čemu Komisiji podnosi mišljenje. Ako Komisija negativno ocijeni pismenu radnju, kandidat ne može pristupiti usmenom dijelu ravnateljskog ispita i smatra se da nije položio ispit.

Članak 13.

Na usmenom dijelu ravnateljskog ispita provjerava se znanje kandidata iz područja propisanih Programom. Član Komisije ima pravo postavljati pitanja kandidatu iz područja za koje je imenovan ispitivačem.

Članak 14.

Ocjenjivanje kandidata na ravnateljshom ispitu obavlja se komisijski. Kandidat je položio ravnateljski ispit ako je pismena radnja pozitivno ocijenjena, te ako je na usmenom dijelu ispita pozitivno ocijenjen iz svih područja Programa. Svaki od ispitivača posebno predlaže Komisiji uspjeh kandidata za područje za koje je imenovan ispitivačem. Uspjeh kandidata iz pismenog dijela ispita i po područjima Programa utvrđuje se većinom glasova svih članova Komisije. U slučaju ravnomjerne podjele glasova odlučuje glas predsjednika Komisije. Konačni uspjeh kandidata na ravnateljskom ispitu ocjenjuje se s ocjenom: "položio" ili "nije položio". Predsjednik Komisije priopćava kandidatu rezultat polaganja ispita i daje obrazloženje uspjeha, koji se unosi u zapisnik.

Članak 15.

Kandidat koji je na usmenom dijelu negativno ocijenjen iz jednog područja Programa nije položio ravnateljski ispit, ali ima pravo na ponovno polaganje ispita iz tog područja (popravni ispit) u roku koji mu odredi Komisija, a koji ne može biti dulji od tri mjeseca niti kraći od petnaest dana od dana polaganja. Kandidat koji ne položi ispit (popravni ispit) iz stavka I. ovoga članka nije položio ravnateljski ispit.

Članak 16.

Kandidat koji ne položi ravnateljski ispit ne može pristupiti polaganju ravnateljskog ispita prije isteka roka od tri mjeseca. Kandidatu iz stavka 1. ovoga članka priznaje se položen pismeni dio ravnateljskog ispita kod ponovnog pristupanja polaganju.

Članak 17.

Kandidatu koji položi ravnateljski ispit izdaje se uvjerenje o položenom ravnateljskom ispitu. Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog pravilnika.

Članak 18.

Ministarstvo kulture i prosvjete vodi knjigu evidencije o kandidatima koji su polagali ravnateljski ispit, koji sadrži :

- ime i prezime kandidata,

- datum i mjesto rođenja,

- datum polaganja ravnateljskog ispita,

- postignuti uspjeh na ispitu,

- broj izdatog uvjerenja za kandidata koji je položio ispit,

- popis dokumentacije priložene uz prijavnicu.

Članak 19.

Iznos troškova ravnateljskog ispita i visinu nahnade predsjedniku i članovima Komisije određuje ministar kulture i prosvjete. Troškove ravnateljskog ispita snose kandidati. Troškove ravnateljskog ispita može snositi i srednjoškolska ustanova u kojoj je kandidat zaposlen.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Jrkić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.