Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-297/1992. od 24. veljače 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 24. veljače 1993. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se prijedlog Anđelka Blažanina za pokretenje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba:a) članka 144. stavka 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87 , 34/89 , 57/89 , 40/90 i 9/91) b) članka 17. stavka 1. točke 6. Statuta Republičkoga mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske("Narodne novine" broj 58/90 i 21/92)

2. Ovo će se rješenje objavit u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:

Andelko Blažanin podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti u izreci navedenih odredaba na kojima je Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske temeljio svoje drugostepeno rješenje, a kojih mu u mirovlnski staž kao staž osiguranja nije priznato vrijeme provedeno u radnom odnosu od 19. 1. 1942. do 23. 9. 1942. godine, jer do tada još nije bio navršio petnaest godina života. Smatra da se sada važećim propisima ne može retroaktivno određivati da se ne računa u mirovinski staž vrijeme provedeno u radnom odnosu 1942. godine, kada je bilo legalno zapošljavanje osoba mlađih od petnaest godina koje su bile i obavezno socijalno osigurane. Sud je ocijenio da prijedlog nije osnovan iz slijedećih razloga: Osporena odredba članka 17. stavka 1. točke 6. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske navedena je samo u preambuli drugostepenoga rješenja Republičkoga fonda kao jedna od odredaba na temelju kojih se donosi to rješenje. Ta odredba nije ni u kakvoj svezi s nepriznavanjem mirovinskoga staža do navršene petnaeste godine života. Tom odredbom određena je nadležnost direktora Republičkoga fonda da donosi drugostepena rješenja o pravima i obvezama iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, što nije nesuglasno s Ustavom. Osporenom odredbom članka 144. stavka 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju propisano je da se u staž osiguranja računa vrijeme koje je osiguranik nakon navršene 15. godine života proveo u radnom odnosu ili na drugom radu na osnovi kojega je bio obavezno osiguran, kao i u obavljanju samostalne djelatnosti osobnim radom na osnovi koje je bio obavezno osiguran. Ta zakonska odredba, u smislu članka 143. točke 1. Zakona, odnosi se na vrijeme provedeno u osiguranju od 1. siječnja 1973. godine, . a ne i na vrijeme provedeno u osiguranju prije toga dana. U pogledu mirovinskoga staža, navršenoga do 31. prosinca 1972. godine, u članku 143. točki 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, određeno je da se taj staž utvrđuje prema odredbama do tada važećeg Osnovnog zakona o mirovinskom osiguranju i Osnovnog zakona o invalidskom osiguranju. U članku 162. Osnovnog zakona o mirovinskom osiguranju određeno je da se u mirovinski staž ne računaju razdoblja provedena na radu do navršene 15. godine života. Po ocjeni Suda nisu nesuglasne s Ustavom zakonske odredbe prema kojima se u mirovinski staž računa samo vrijeme provedeno na radu nakon navršene 15. godine života. Prema odredbi članka 56. stavka I. Ustava Republike , Hrvatske, pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuju se zakonom i kolektivnim ugovorom. U Ustavu nema drugih odredaba koje bi sadržavale bilo kakve kriterlje za uređivanje tih pitanja. Stoga je zakonodavac samostalan u uređivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, pa je među ostalim mogao propisati i da se u mirovinski staž ne računa vrijeme prije navršene 15. godine života. Ne stoji ni prigovor podnositelja prijedloga n pogledu retroaktivnosti odredaba Zakona o mirovinskom I invalidskom osiguranjn u odnošu na računanje njegova mirovinskoga staža, ostvarenoga 1942. godine. Zakon u tom pogledu nije propisao nikakvu novu odredbu, već je samo preuzeo pravnu regulativu koja je važila do 31. prosinca 1972. godine. Na temelju stavka 1. članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) riješeno je da se ovo rješenje objavi u "Narodnim novinama". Iz navedenih razloga riješeno je kao u izreci.

Broj : U-I-297/ 1992.

Zagreb, 24. veljače 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.