Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 19.03.1993 Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Temeljem članka 73c. stavka 2. Zakona o postupku za upis u sudski regitar ("Narodne novine", br. 53A/91), ministar pravosuda i uprave donosi

PRAVILNIK

o obrascima i načinu upisa u sudski registar

1. Osnovna odredba

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju: oblik prijave, način podnošenja prijave za upis u sudski registar, način upisa i način vođenja sudskog registra, pomoćnih knjiga i zbirka isprava, oblik i sadržaj obrasca prijave za upis u sudski registar, oblik i sadržaj obrasca omota registarskog uloška, obrasca registarskih listova, obrasca pregleda upisa u registarski uložak i pregradnih kartona, obrasca knjige kontrolnika brojeva registarskih uložaka, obrasca rješenja o upisu u sudski registar, obrasca izvatka iz sudskog registra, te način popunjavanja tih obrazaca po sistemu kompjutorskog vođenja sudskog registra.

2. Sudski registar i pomoćne knjige

Članak 2.

Upis u sudski registar obavlja se u registarske uloške. Registarski uložak subjekta upisa sastoji se od omota registarskog uloška s dvostrukim plastičnim mekanizmom, registarskih listova, pregradnih kartona i kartona pregleda upisa.

Registarski listovi, pregradni kartoni i kartoni pregleda upisa povezani su odgovarajućim mekanizmom s omotom registarskog uloška, tako da čine cjelinu iz koje se mogu izdvajati pojedini registarski listovi.

Članak 3.

Registarski uložak ima dva dijela: aktivni i pasivni. U aktivni dio registarskog uloška ulažu se registarski listovi s posljednjim podacima koji se upisuju u sudski registar i odgovaraju najnovijem stanju.

U pasivni dio registarskog uloška ulažu se prijašnji registarski listovi, izvadeni iz aktivnog dijela registarskog uloška nakon upisane posljednje promjene; koji prestaju vrijediti upisom promjene.

Članak 4.

Registarski uložak sadrži registarske listove od broja 1. do 6, zavisno o podacima koji se upisuju u sudski registar.

Registarski listovi sadrže podatke određene zakonom i to:

- registarski list broj 1-predmet upisa, sjedište i točnu adresu subjekta upisa, podatke o drugim činjenicama utvrđenim zakonom, ostale upise i službene bilješke;

- registarski list broj 2-tvrtku i sjedište ili ime i prebivalište osnivača, odnosno ulagača s podacima o ukupnom ulaganju, uz jedinstveni matični broj građanina, broj registarskog uloška i sjedište suda kod kojeg je upisan osnivač, vrstu, broj te datum pristupa, odnosno istupa osnivača ili ulagača i datum akta o osnivanju;

- registarski list broj 3-djelatnost subjekta upisa u zemlji i inozemstvu;

- registarski list broj 4-imena osoba ovlaštenih za zastupanje subjekta upisa s jedinstvenim matičnim brojem građanina za njih i granice njikovih ovlasti u zemlji i inozemstvu;

- registarski list broj 5-tvrtku i broj registarskog uloška subjekta upisa, te naziv i mjesto poslovanja s točnom adresom dijelova poduzeća koji se upisuju u sudski registar;

- registarski list broj 6-tvrtka i sjedište kojima upravlja kolding poduzeće, broj registarskog uloška i sjedište registarskog suda za ta poduzeća.

Svaki registarski list sadrži tvrtku subjekta upisa, predmet upisa, te druge podatke koji su navedeni u propisanom obrascu.

Članak 5.

Karton pregleda upisa služi za označavanje datuma i broja upisa u registarski list, odnosno datum odlaganja registarskog lista u pasivni dio registarskog uloška.

Članah 6.

Svaki subjekt upisa ima u sudskom registru svoj registarski uložak u koji se upisuju propisani podaci.

Svaki registarski uložak označava se posebnim registarskim rednim brojem i taj broj je stalna oznaka kod Suda.

Dio subjekta upisa koji ima određene ovlasti u pravnom prometu upisuje se u registarski uložak subjekta upisa čiji je dio i ima svoj registarski podbroj.

Članak 7.

Uz sudski registar vode se kontrolnih brojeva registarskih uložaka subjekata upisa i zbirka isprava.

Sud vodi i druge knjige i evidencije propisane Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova (Sudski poslovnik).

Članak 8.

Kontrolnik brojeva registarskih uložaka subjekata upisa služi za davanje i evidenciju brojeva registarskih uložaka subjekata upisa.

Kontrolnih brojeva vodi se u obliku knjige.

Za subjekte upisa koji obavljaju gospodarske djelatnosti registarski sud vodi knjigu kontrolnika brojeva registarskih uložaka koja ima identifikscijsku oznaku broj 1.

Za zadruge - knjigu s identifikacijskom oznakom broj 2.

Za druge subjekte upisa - knjigu s identifikacijskom oznakom broj 3.

Svaki subjekt upisa koji se upisuje u sudski registar dobiva osnovni stalni broj iz odgovarajuće knjige kontrolnika brojeva registarskih uložaka, zavisno o tome u koju

skupinu subjekata upisa spada, a identifikacijski broj se upisuje ispred broja registarskog uloška.

Članak 9.

Zbirka isprava vodi se za svaki subjekt upisa označen brojem registarskog uloška subjekta upisa.

Zbirka isprava sadrži: akt o osnivanju, ovjerovljene potpise osoba ovlaštenih za zastupanje, posebne suglasnosti određenih organa, statut, odnosno pravila subjekta, te izmjene i dopune tih akata i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom.

Isprave iz stavka 2. ovoga članka odlažu se u zbirku isprava, posebice za svaki subjekt upisa, u odgovarajuće omote označene brojem registarskog uloška pod kojim je upisan subjekt upisa.

Isprave i dijelovi isprava iz zbirke isprava što se odnose na podatke upisane u sudski registar mogu se razgledati.

Isprave i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom ne mogu se razgledati.

Registarski ulošci i zbirke isprava trajno se čuvaju.

3. Upis podataka o subjektu i predmetu upisa u registarske listove

Članak 10.

U registarske listove registarskog uloška subjekta upisa upisuju se predmet upisa podaci važni za pravni promet, na osnovi rješenja registarskog suda.

Članak 11.

Kada se upis u sudski registar obavlja na temelju rješenja registarskog suda donesenog na zahtjev nadležnog tijela, odnosno po službenoj dužnosti suda, u odgovarajući registarski list subjekta upisa upisuju se podaci navedeni u tom rješenju.

Članak 12.

Kada subjekt upisa prestaje postojati zbog pripajanja odnosno spajanja, prvo se upisuje pripajanje, odnosno spajanje kod nadležnoga registarskog suda, a zatim se upisuje brisanje subjekta upisa kod registarskog suda kod kojeg je upisan taj subjekt koji prestaje postojati, s naznakom broja registarskog uloška i naziva suda kod kojega je upisano njegovo pripajanje, odnosno spajanje.

Članak 13.

Kada se sjedište novog subjekta upisa nastaloga podjelom postojećeg subjekta nalazi na području drugog suda, registarski sud koji je donio rješenje o upisu te statusne promjene dužan je tome drugom; sudu, kao novome registarskom sudu, osim rješenja za upis novog subjekta, dostaviti registarske listove, isprave i zbirku isprava.

Registarski sud nakon primitka obavijesti od suda iz stavka 1. ovoga članka o upisu novog subjekta u njegov registar i o broju registarskog uloška pod kojim je subjekt upisan kod tog suda, sastavit će službenu bilješku na omotu registarskog uloška o novom registarskom sudu, te broju novoga registarskog uloška pod kojim je taj novi subjekt upisan.

Članak 14.

Sud koji upisuje spajanje ili pripajanje subjekta upisa kojima se sjedišta nalaze na području drugih sudova, dužan je tim sudovima dostaviti prijave za upis brisanja subjekata upisa koji su bili upisani kod tih sudova, radi njihova brisanja iz sudskog registra Uz prijavu sud prilaže ovjerovljeni preslik rješenja o upisu organiziranja novog subjekta nastaloga spajanjem odnosno preslik rješenja o pripajanju.

Članak 15.

Kada se zbog promjene sjedišta subjekta upisa mijenja registarski sud, novi registarski sud će, na osnovi prijave za upis promjene sjedišta, od prijašnjega registarskog suda pribaviti registarski uložak i zbirku isprava subjekta upisa. Nakon usporedbe prijave i registarskih listova koje je primio od predlagatelja s registarskim listovima iz aktivnog dijela registarskog uloška prijašnjega registarskog suda i nakon donošenja rješenja o upisu u sudski registar subjekta upisa, novi registarski sud će primljene registarske listove uložiti u pasivni dio registarskog uloška, a omot registarskog uloška; s pregradnim kartonima iz aktivnog dijela i registarskim listovima, vratiti prijašnjem registarskom sudu.

Istodobno, novi registarski sud će primjerak prijepisa rješenja ili ovjerovljeni preslik prijepisa rješenja dostaviti prijašnjem registarskom sudu, koji če na omotu registarskog uloška upisati službenu bilješku da je taj subjekt upisa promijenio sjedište i da je upisan kod novoga registarskog suda i navesti broj registarskog uloška tog suda.

Članak 16.

Brisanje upisa iz bilo koje razloga, na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog suda, upisuje se u odgovarajući registarski list kod registarskog suda, zavisno o podacima koji se brišu, uz naznaku broj i datuma rješenja o brisanju dijela upisanih podataka Kada se briše subjekt sa svim podacima, upis brisanja se vrši na prilogu broj 1 u rubrici 2, a cijeli se uložak stavlja u pasivu.

Članak 17.

Kada je protiv rješenja o upisu u sudski registar podnesena žalba, o tome će se sastaviti službena bilješka na prilogu broj 1 registarskog uloška u - rubrici 2.

Kada se žalba odbije, a rješenje o upisu potvrdi, o tome će se sastaviti službena bilješka na prilogu broj 1 u rubrici 2.

4. Obrazac prijave za upis i priloga uz prijavu

Članak 18.

Za sve upise u sudski registar podnosi se jedinstvena prijava (u kompletu), na propisanom obrascu - prijava upisa (PU).

Obrazac prijave iz stavka 1. ovoga članka ima pet stranica, a svaka stranica je formata 205 x 290 mm.

Tekst tih obrazaca tiska se na bijelom bezdrvnom pisaćem papiru, 50-70 g.

Obrazac prijave iz stavka 1. ovoga članka otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 19.

Uz obrazac prijave iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika podnose se odgovarajući obrasci priloga uz prijavu koji su sastavnim dijelom prijave i u koje se upisuju podaci važni za pravni promet i to:

1. prilog uz prijavu broj 1 sadrži ove podatke: tvrtku i sjedište s točnom adresom subjekta upisa, te njegovih dijelova;

2. prilog uz prijavu broj 2 sadrži ove podatke: naziv i sjedište osnivača, odnosno popis ulagača ili vlasnika sa jedinstvenim matičnim brojem građanina, te ukupni iznos uloga;

3. prilog uz prijavu broj 3 sadrži ove podatke: djelatnosti subjekta upisa;

4. prilog uz prijavu broj 4 sadrži ove podatke: imena osoba ovlaštenih za zastupanje i granice njihovih ovlasti s njihovim jedinstvenim matičnim brojem građanina;

5. prilog uz prijavu broj 5 sadrži sadrži ove podatke: naziv i mjesto poslovanja dijelova subjekta upisa koji se upisuje u sudski registar;

6. prilog uz prijavu broj 6 sadrži ove podatke: tvrtku i sjedište poduzeća kojima upravlja holding poduzeće;

7. prilog uz prijavu broj ___________nastavak stranice____________komplet.

Uz prijavu se po potrebi prilaže ovjerovljeni potpis osoba ovlaštenih za zastupanje (OP).

Obrasci iz stavka 1. ovoga članka formata su 205x290 mm s tim što se obrasci iz točke 2. i 6. tiskaju s obiju strana.

Tekst obrazaca iz stavka 1. ovoga članka tiska se na bijelom bezdrvnom papiru, 50-80 g. u crnoj boji, osim registarskih listova koji se tiskaju na bijelom bezdrvnom papiru 80 g.

Pri tiskanju obrazaca ne može se odstupiti od oblika, sadržaja i kvalitete papira i boje tiska koji su propisani ovim Pravilnikom.

Članak 20.

Prijava za upis osnivanja odnosno organiziranja subjekta upisa sadrži priloge uz prijavu iz članka 19. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4., a po potrebi 5. ili 6.

Prijava za upis dijela subjekta upisa u sudski registar sadrži prilog uz prijavu iz članka 19. stavka 1. toč. 1., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Prijava za upis promjene tvrtke i sjedišta odnosno točne adrese subjekta upisa, te mjesta poslovanja dijela subjekta upisa sadrži prilog uz prijavu iz članka 19. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika.

Prijava za upis promjene osnivača odnosno osnivačkog uloga sadrži prilog uz prijavu iz članka 19. stavka 1. točke 2. ovoge Pravilnika.

Prijava za upis promjene djelatnosti subjekta upisa sadrži prilog uz prijavu iz članka 19. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika.

Prijava za upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje sadrži prilog uz prijavu iz članka 19. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika, s tim da sadrži imena osoba ovlaštenih za zastupanje s njihovim jedinstvenim matičnim brojevima građanina.

Prijava za upis u sudski registar naknadnog upisa ili brisanja subjekta osnovanog po holding poduzeću sadrži prilog uz prijavu iz članka 19. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Za upis brisanja subjekta upisa iz sudskog registra podnosi se prijava.

Upis brisanja u sudski registar obavlja se na registarskom listu u prilog uz prijavu iz članka 19. Stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Prilog uz prijavu broj ____________ nastavak stranice; služi za upisivanje podataka koji se ne mogu upisati u priloge uz prijavu iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim točke 2. i 6. Ako se koristi nastavak stranice priloga uz prijavu, na prethodnu stranicu priloga uz prijavu upisuje se broj nastavka, a u gornjem desnom uglu nastavka stranice priloga uz prijavu označava se broj priloga uz prijavu.

Za nastavak priloga uz prijavu iz članka 19. stavka 1. toč. 6. predlagatelj upotrebljava te obrasce, s tim što se prilog nastavlja dodavanjem slijedećeg rednog broja i upisuje se slijedeći redni broj na prethodnu stranicu priloga uz prijavu, te slijedi novi prilog uz prijavu s rednim brojem.

5. Dijelovi kompleta prijave

Članak 24.

Prijava se sastoji od četiri dijela, a to su:

1. prijava za sud;

2. izvornik rješenja;

3. prijepis rješenja i

4. kopija prijave za stranku.

Sadržaj dijela prijave "1. prijava za sud" istovjetna je sadržajem dijela prijave "4. kopija prijave za stranku", a sadržaj dijela prijave "2. izvornik rješenja" istovjetan je sa sadržajem dijela prijave "3. prijepis rješenja".

Članak 25.

Svaki prilog uz prijavu sastoji se od pet dijelova koji su u vrhu slijepljeni, a to su:

1. prilog uz prijavu za sud;

2. registarski list:

3. prilog uz izvornik rješenja;

4. prilog za prijepis rješenja i

5. kopija priloga uz prijavu za stranku.

Sadržaj priloga "1. prilog uz prijavu za sud" istovjetan je sa sadržajem priloga "5. kopija priloga uz prijavu za stranku", a sadržaj priloga "2. registarski list" istovjetan je sa sadržajem priloga "3. prilog uz izvornik rješenja" i priloga "4. prilog uz prijepis rješenja".

Članak 26.

Prijava za upis u sudski registar i prilozi uz prijavu popunjavaju se istodobno pisaćim strojem.

Popunjeni podaci u prilozima uz prijavu ne smiju se precrtavati i brisati, te moraju biti pregledni i uredni.

Članak 27.

U postupku upisa u sudski registar sud upotrebljava obrasce priloga uz izvornik rješenja iz članka 19. ovoga Pravilnika koji ostaju u spisima suda.

Registarske listove iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika od točke 1. do 6. sud ulaže u omote registarskog uloška za svaki subjekt upisa zavisno o odgovarajućem upisu u sudski registar.

Priloge uz prijepis rješenja iz članka 20. i 23. ovoga Pravilnika od točke 1. do 6. stavka 1. članka 19., sud dostavlja stranci uz prijepis rješenja te odgovarajući upis.

6. Upisi u sudski registar

Članak 28.

U postupku upisa u sudski registar mogu se upotrebljavati ove štambilje:

1. upis zaključene prisilne nagodbe;

2. upis provođenja postupka likvidacije, odnosno otvaranja stečajnog postupka;

3. upis brisanja subjekta upisa zbog zaključenja stečajnog postupka odnosno likvidacije;

za druge upise za koje sud ocijeni da se mogu obavljati štambiljom.

Članak 29.

Za omote registarskog uloška i pregradnog kartona sud upotrebljava ove obrasce:

1. omot registarskog uloška;

2. pregradni karton registarskog uloška subjekta upisa;

3. pregled upisa u registarskom ulošku subjekta upisa (aktivni dio);

4. nastavak pregleda upisa u registarskom ulošku za subjekt upisa (aktivni dio).

Obrasci iz stavka 1. ovoga članka otiskani su uz ovaj Pravilnik i njegovim su sastavnim dijelom.

Tekst pregradnog kartona, pregleda upisa i nastavka pregledaupisa tiskaju se u tamnoplavoj boji, formata 205x290 mm, na bezdrvnom papiru, 80 g.

Članak 30.

Izvadak iz sudskog registra formata je 205x290 mm i tiska se na bijelom bezdrvnom papiru, 50-70 g, u crnoj boji. Obrazac je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 31.

Sud vodi knjigu kontrolnika brojeva registarskih uložaka, koja ima 100 stranica. Knjiga je ukoričena tvrdim kartonskim koricama u poluplatnu, a listovi knjige formata su 205 x 290 mm.

Tekst obrasca tiska se na bijelom bezdrvnom papiru. 100 g, u crnoj boji.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

7. Postupak suda u vođenju sudskog registra

Članak 32.

Svaki subjekt upisa pri upisu u sudski registar dobiva broj registarskog uloška odnosno odgovarajući redni broj iz odgovarajuće knjige kontrolnika brojeva registarskih uložaka.

Redni brojevi u svakoj knjizi brojeva registarskih uložaka su osnovni stalni brojevi registarskih uložaka i za područje jednog suda počinju od 1 za svaku skupinu subjekata, s time da se ispred osnovnog stalnog broja registarskog uloška obvezno stavlja identifikacijska oznaka iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Iz osnovnog broja registarskog uloška izvode se podbrojevi dijelova subjekata tako da se prva skupina brojeva koristi za osnovni stalni broj registarskog uloška. a druga za podbroj dijela subjekta. Svaka skupina brojeva počinje od podbroja, odnosno od rednog broja 1.

Podbrojevi dijelova subjekta upisa dobivaju se iz registarskog lista prema odredbi članka 19. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika.

Članak 33.

Za rješenje kojim se usvaja zahtjev za upis u sudski registar sud upotrebljava propisane obrasce sadržane u svakoj prijavi pod nazivom "2. izvornik rješenja" i "3. prijepis rješenja".

Sastavnim dijelom rješenja iz stavka 1. ovoga članka su prilozi uz izvornik rješenja i prilozi uz prijepis rješenja koji su sadržani u prilogu uz prijavu pod nazivom "3. prilog uz izvornik rješenja" i "4. prilog uz prijepis rješenja".

Registarski list iz priloga uz prijavu pod nazivom "2. registarski list" ulaže se nakon popunjavanja u odgovarajući registarski uložak subjekta upisa.

Prilozi uz izvornik rješenja, prijepis rješenja i registarski list popunjavaju se istodobno, pisaćim strojem, tako da se u rubriku "datum upisa" upisuje datum kada je rješenje doneseno, a u rubriku "broj upisa" upisuje redni broj tekućeg upisa.

Članak 34.

Registarski listovi se ulažu prema osnovnom stalnom broju registarskog uloška.

Pri ulaganju registarskih listova, nakon razvrstavanja po osnovnim stalnim brojevima registarskog uloška, obavlja se razvrstavanje po podbrojevima dijelova subjekta upisa.

Pri ulaganju registarskih listova u okviru jednog registarskog uloška, nakon razvrstavanja po podbrojevima dijelova subjekta upisa, registarski listovi razvrstavaju se prema identifikacijskim brojevima koji se nalaze u gornjem desnom kutu svakog registarskog lista.

Članak 35.

Kada sud upisuje promjenu podataka, ovlašteni djelatnik suda izvalči iz aktivnog dijela registarskog uloška prethodne registarske listove koji se zamjenjuju i ulaže ih na odgovarajuće mjesto u pasivnom dijelu registarskog uloška, a nove registarske listove ulaže na njihova mjesta u aktivnom dijelu registarskog uloška i to potvrđuje svojim potpisom u odgovarajućoj rubrici pregleda upisa u registarskom ulošku.

Članak 36.

Omot registarskog uloška služi za zaštitu registarskih listova koji su u njemu uloženi i za pričvršćivanje predgradnih kartona i pregleda upisa u registarskom ulošku.

Na omot registarskog uloška stavljaju se broj registarskog uloška s odgovarajućim podbrojevima dijelova subjekta upisa, te tvrtka i sjedište subjekta upisa.

Svaki omot registarskog uloška ima nosač u koji se ulaže organizacijska vrpca.

Organizacijska vrpca služi za upisivanje brojeva registarskog uloška dijelova subjekta upisa.

U gornji dio organizacijske vrpce, u prvu skupinu od pet polja, upisuje se identifikacijska oznaka iz kontrolnika brojeva registarskog uloška i broj registarskog uloška subjekta upisa, a u drugu skupinu od tri polja upisuje se posljednji podbroj dijela subjekta upisa.

Srednji dio organizacijske vrpce služi za upisivanje tvrtke i sjedišta subjekta upisa, a donji dio za postavljanje "jahača" za vizuelno praćenje pojedinih faza rada ili postupka, zavisno o potrebi suda.

Članak 37.

U okviru jednog registarskog uloška može se upotrebljavati više omota registarskog uloška, zavisno o broju dijelova subjekta upisa.

Jedan omot registarskog uloška služi za ulaganje registarskih listova subjekta upisa s najviše 10 dijelova subjekta upisa.

Za svakih slijedećih deset dijelova subjekta upisa upotrebljava se novi omot registarskog uloška pod istim brojem registarskog uloška.

Svaki omot registarskog uloška subjekta upisa koji u svojem sastavu ima dijelove subjekta upisa sadrži na početku pregradni karton registarskog uloška subjekta upisa s popisom njegovih dijelova (aktivni dio).

Članak 38.

Kada u pasivni dio registarskog uloška nije moguće ulaganje registarskih listova koji su prestali važiti, prijašnji se registarski listovi ulažu kronološkim redom u poseban omot pod istim brojem registarskog uloška, uz vidljivu oznaku da je riječ samo o pasivnom dijelu registarskog uloška.

Članak 39.

U omot registarskog uloška ulažu se odgovarajući registarski listovi prema podbrojevima dijelova subjekta upisa i identifikacijskim brojevima registarskih listova koji su otiskani u gornjem desnom kutu.

Članak 40.

U pregradni karton registarskog uloška subjekta upisa s popisom njegovih dijelova (aktivni dio) upisuje se osnovni broj registarskog uloška s podbrojevima, te naziv i sjedište dijelova subjekta upisa, a u njega se mogu upisati nazivi deset njegovih dijelova. Na obrascu tog kartona otiskani su brojevi od 1 do 9 i 0 da bi se, prema potrebi, unosile odgovarajuće brojke desetica. Pregradni karton izrezuje se sa strane po otiskanoj crti.

Članak 41.

U zaglavlje pregleda upisa u registarskom ulošku subjekta upisa (aktivni dio) upisuju se tvrtka i sjedište subjekta upisa i broj registarskog uloška. Taj pregled upisa služi za vođenje evidencije o ulaganjima važećih registarskih listova u aktivni dio, odnosno ulaganjima zamijenjenih registarskih listova u pasivni dio, te za upisivanje ostalih podataka u pojedine rubrike. Ako se zamjenjuje registarski list zbog donošenja novog rješenja, u odgovarajuće kolone upisuju se datum i oznaka novog rješenja, broj registarskog, lista koji je zamijenjen, redni broj, upis upisnika pod kojim je doneseno rješenje, te potpis ovlaštenog djelatnika suda.

U obrascu iz stavka 1. ovoga članka otiskani su s desne strane brojevi od 1 do 9 i 0 da bi se, prema potrebi, unosili odgovarajući brojevi. Taj se obrazac izrezuje s desne strane po otiskanoj crti.

Kada se pregled upisa popuni, ne uzima se novi obrazac iste vrste, nego se upotrebljava nastavak pregleda promjena u registarskom ulošku subjekta upisa (aktivni dio).

Članak 42.

Isprave iz članka 9. ovoga Pravilnika koje se prilažu uz pojedine prijave za upis, izdvajaju se iz predmeta nakon donošenja rješenja o upisu i ulažu u zbirku isprava.

Kada je zahtjev za upis odbačen ili odbijen, isprave se ne izdvajaju iz predmeta.

Isprave se ulažu posebice za svaki subjekt upisa. Izdvojene isprave ulažu se u mapu ili prikladne kutije koje imaju istu oznaku kao i registarski uložak u koji je upisan subjekt upisa.

Na izdvojenu ispravu stavljaju se oznaka registarskog uloška i broj predmeta uz koji je bila priložena isprava.

Članak 43.

Kada je podnesena žalba ili kada je podnesen zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv rješenja o upisu, registarski sud dostavlja drugostepenom sudu, zajedno s predmetom, dio zbirke isprava koji se odnosi na osporeni upis.

Nakon donošenja odluke o podnesenoj žalbi, odnosno podnesenom zahtjevu za zaštitu zakonitosti, isprave koje su bile izdvojene ponovno se ulažu u zbirku isprava.

Članak 44.

Svaka prijava i prilog uz prijavu iz članka 18. i 19. ovoga Pravilnika tiska se pojedinačno i može se nabavljati u maloprodaji.

8. Kompjutorska obrada podataka

Članak 45.

Kada se podaci o subjektu upisa koji su važni za pravni promet u sudskom registru kompjutorski obrađuju osigurava se dnevno, tjedno i mjesečno ažurno unošenje, korištenje i čuvanje tih podataka.

Članak 46.

Zbirke isprava mogu se snimati i čuvati na mikrofilmovima.

Podaci koji se unose u pomoćne knjige, kada se komjutorski obrađuju, unose se na način i po sadržaju kao što se unose u pomoćne knjige.

Izvadak iz sudskog registra i potvrda o podacima iz pasivnog dijela registarskog uloška mogu se izdavati ispisom, a ovlaštena osoba dužna ih je ovjeriti potpisom i službenim pečatom.

Članak 47.

Ako sud kompjutorski obrađuje podatke, prijava za upis se podnosi na obrascima koji su istovjetni s obrascima iz članka 24. stavka 1. točke 2. i 4. ovoga Pravilnika s time da nose oznake " 1. izvornik rješenja" i "2. kopija prijave za stranku".

Uz prijave iz stavka 1. ovoga članka podnose se prilozi uz prijavu broj 2. i 5. navedeni u članku 25. stavak 1. ovog Pravilnika, s tim da nose oznake "1. registarski list" i "2. kopija priloga uz prijavu za stranku".

U prijavu i priloge iz stavka 1. i 2. ovoga članka unose se podaci po sadržaju i načinu kako je navedeno u odredbama članka 24. stavka 2., članka 25. stavka 2. i članka 26. ovoga Pravilnika.

Prijavu potpisuje poslovodni organ subjekta upisa.

Članak 48.

Pri kompjutorskoj obradi podataka podaci se unose presnimavanjem podataka sa prijave s oznakom "1. izvornih rješenja".

Snimljeni podaci ostaju trajno u kompjutoru, a preslik rješenja s druge strane obrasca prijave i preslici priloga uz prijavu dostavljaju se podnositelju prijave, a ako je to propisano i drugim zainteresiranim osobama.

Obrasci prijave i priloga uz prijavu se ulažu, nakon presnimavanja, u zbirku isprava.

Članak 49.

Sadržaj upisa se unosi na diskove (osnovni i rezervni) s time da se u cijelosti osiguravaju i ostali podaci iz odredbi ovoga Pravilnika prema programu sačinjenom jedinstveno za sve sudske registre u Republici Hrvatskoj.

Članak 50.

Podaci koji se unose korištenjem štambilja iz članka 28. ovoga Pravilnika pri kompjutorskoj obradi unose se kompjutorskim upisom.

Članak 51.

Ako se podaci obrađuju kompjutorski, u sudski registar se unose posebne oznake za oblik vlasništva i oblik osnivanja odnosno organiziranja i to šiframa:

-D-P- poduzeće u društvenom vlasništvu,

J-D-P- javno poduzeće u društvenom vlasništvu,

J-P-P- javno poduzeće u privatnom vlasništvu,

-D-DD- dioničko društvo u društvenom vlasništvu,

J-D-DD- javno dioničko društvo u društvenom vlasništvu,

J-M-DD- javno dioničko društvo u mješovitom vlasništvu,

-M-DD- dioničko društvo u mješovitom vlasništvu,

-P-DD- dioničko društvo u privatnom vlasništvu domaće osobe,

S-P-DD- dioničko društvo u privatnom vlasništvu strane osobe,

-D-DO- društvo s ograničenom odgovornošću u društvenom vlasništvu,

J-D-DO- javno društvo s ograničenom odgovornošću u mješovitom vlasništvu.

-M-DO- društvo s ograničenom odgovornošću u mješovitom vlasništvu,

-P-DO- društvo s ograničenom odgovornošću u privatnom vlasništvu,

S-P-DO- društvo s ograničenom odgovornošću u privatnom vlasništvu strane osobe,

M-KD- komanditno društvo u mješovitom vlasništvu,

-P-KD- komanditno društvo u privatnom vlasništvu domaćih osoba,

S-P-KD- komanditno društvo u privatnom vlasništvu stranih osoba,

-M-DN- društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću članova u mješovitom vlasništvu,

-P-DN- društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću članova u privatnom vlasništvu domaćih osoba,

S-P-DN- društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću članova u privatnom vlasništvu stranih osoba,

-P-P- poduzeće u privatnom vlasništvu domaće osobe,

S-P-P- poduzeće u privatnom vlasništvu strane osobe,

P-U- ugovorno poduzeće,

P- zadružno poduzeće,

Z-Z- obrtnička zadruga,

Z-ZE- poljoprivredna zadruga

Z-ST- stambena zadruga,

Z-SL,- složena zadruga,

Z-SV- zadružni savez,

P-R- radnja sa svojstvom pravne osobe,

P-PG- poljoprivredno gospodarstvo sa svojstvom pravne osobe,

D-BDD- banka kao dioničko društvo u društvenom vlasništvu,

D-BDO- banka kao društvo s ograničenom odgovornošću u društvenom vlasništvu,

M-BDD- mješovita banka kao dioničko društvo,

M-BDO- mješovita banka kao društvo s ograničenom odgovornošću,

D-ŠT- štedionica u društvenom vlasništvu,

D-FO- ostale financijske organizacije u društvenom vlasništvu,

Z-ŠK- štednokreditna zadruga

ŠS- štednokreditna služba

ODD- dioničko društvo za osiguranje,

JDO- javno društvo za osiguranje,

UO- društvo za uzajamno osiguranje,

PO- vlastito društvo za osiguranje,

MOD- mješovito društvo za osiguranje,

POO- posebna organizacija za druge poslove osiguranja,

POR,- pul za osiguranje i reosiguranje,

F- fond.

D-KPD- gospodarski pogon kazneno-popravne ustanove.

Oznake iz stavka 1. ovog članka izražene u šiframa označavaju:

1) oznake u prvoj koloni:

J- javno poduzeće odnosno društvo,

S- strana osoba

2) oznake u drugoj koloni: D- društveno vlasništvo P- privatno vlasništvo M- mješovito vlasništvo Z- zadružno vlasništvo

3) oznake u trećoj koloni označavaju oblike osnivanja, odnosno organiziranja subjekta upisa;

4) za oblike iz oblasti osiguranja upotrebljavaju se samo oznake koje ukazuju na nazive društva za osiguranje.

Članak 52.

Sud koji kompjutorski obrađuje podatke značajne za pravni promet rješenje o upisu u sudski registar tiskat će kompjutorski.

9. Prijelazne i završne odredbe

Članak 53.

U postupku upisa u sudski registar dosadašnji obrasci prijava i priloga uz prijavu mogu se upotrebljavati do 1. svibnja 1993. godine.

Članak 54.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar ("Službeni list SFRJ", br. 22/89 i 40/91).

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-13/93-01/02

Urbroj: 514-02-02/5-93-2

Zagreb, 9. ožujka 1993.

Ministar pravosuđa i uprave

Ivica Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


_____________________________________________________________________________________


OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U __________________________________RUL           Registarski broj uloška broj ___________________________________
broj
            Od podbroja _______________________________________________

            Do podbroja _______________________________________________                        Tvrtka i sjedište
                        subjekta upisa

_____________________________________________________________________________________
Omot registarskog uloška

_____________________________________________________________________________________

Broj registarskog                                Oznaka i broj
uloška registar-                                upisnika suda
skog suda
_____________________________________________________________________________________


OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U ________________________________

_____________________________________________________________________________________

Predlagatelj (tvrtka i sjedište subjekta
upisa ili ime, prezime i adresa)
_____________________________________________________________________________________

Predmet prijave

_____________________________________________________________________________________
(Osnivanje, organiziranje, primjena podataka, brisanje ili statusna promjena)


_____________________________________________________________________________________
Uz prijavu prilažemo ove isprave i dokaze:

1)___________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________________

4) ___________________________________________________________________________________

5) ___________________________________________________________________________________

6) ___________________________________________________________________________________

7) ___________________________________________________________________________________

8) ___________________________________________________________________________________

9) ___________________________________________________________________________________

10)__________________________________________________________________________________

11) __________________________________________________________________________________

Predlažemo da se na temelju ove prijave te priloženih isprava i dokaza donese rješenje o upisu u sudski registar i rješenje dostavi predlagatelju.

                                    Ime i potpis ovlaštene osobe          
                                ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                        ________________________
                                        1. Prijava za sud    
                                        _____________________________________________________________________________________________________________

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U _____________________________________________, kao registarski

sud, po sucu pojedincu __________________________________________________________________

u predmetu upisa u sudski registar, kako je to označeno u prijavi, temeljem odredbi iz čl. 5. i 24. te čl. od

45. do 47. Zakona o postupku za upis u sudski registar, dana _______ donio je                        RJEŠENJE


da se u sudski registar registarskog suda upiše ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

s podacima navedenim u prilozima uz rješenje broj ________________________________________, koji

su sastavnim dijelom ovog rješenja.

   

        Okružni privredni sud u _______________________________

            dana ______________________ 199___.


Protiv ovog rješenja zainteresirana osoba može izjaviti žalbu nadležnome drugostepenom sudu, preko ovog

suda, u roku od osam dana od dana primitka rješenja.


                                            Sudac

                                    _______________________________

_____________________________________________________________________________________
                                    _______________________________
                                    2. Izvornik rješenja
                                    ____________________________________________________________________________________________________________________

Broj registarskog                                    Oznaka i broj
uloška registarskog suda                                upisnika suda
_____________________________________________________________________________________


OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U ________________________________

_____________________________________________________________________________________

Predlagatelj (tvrtka i sjedište subjekta
upisa ili ime, prezime i adresa)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Predmet prijave _____________________________________________________________________________________
( Osnivanje, organiziranje, primjena podataka, brisanje ili statusna promjena)

_____________________________________________________________________________________
Uz prijavu prilažemo ove isprave i dokaze:

1) ___________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________________

4) ___________________________________________________________________________________

5) ___________________________________________________________________________________

6) ___________________________________________________________________________________

7) ___________________________________________________________________________________

8) ___________________________________________________________________________________

9) ___________________________________________________________________________________

10)__________________________________________________________________________________

11) __________________________________________________________________________________

Predlažemo da se na temelju ove prijave te priloženih isprava i dokaza donese rješenje o upisu u sudski

registar i rješenje dostavi predlagatelju.

                                    Ime i potpis ovlaštene osobe                                  
                                ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U ____________________________________, kao registarski sud, po

sucu pojedincu ______________________________________________________________

u predmetu upisa u sudski registar, kako je to označeno u prijavi, temeljem odredbi iz čl. 5. i 24. te čl. od

45. do 47. Zakona o postupku za upis u sudski registar, dana _______ donio je


                        RJEŠENJE


da se u sudski registar registarskog suda upiše ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

s podacima navedenim u prilozima uz rješenje broj ________________________________________, koji

su sastavnim dijelom ovog rješenja.            Okružni privredni sud u _______________________________

        
                dana ______________________ 199____.Protiv ovog rješenja zainteresirana osoba može izjaviti žalbu nadležnome drugostepenom sudu, preko ovog

suda, u roku od osam dana od dana primitka rješenja.                                            Sudac
            
                                    __________________________, v. r.

Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ _______________________________ 3. Prijepis rješenja _______________________________ _____________________________________________________________________________________ Broj registarskog Oznaka i broj uloška registar- upisnika suda skog suda OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U ________________________________ _____________________________________________________________________________________ Predlagatelj (tvrtka i sjedište subjekta upisa ili ime, prezime i adresa) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Predmet prijave _____________________________________________________________________________________ (Osnivanje, organiziranje, primjena podataka, brisanje ili statusna promjena) _____________________________________________________________________________________ Uz prijavu prilažemo ove isprave i dokaze: 1) ___________________________________________________________________ 2) ___________________________________________________________________ 3) ___________________________________________________________________ 4) ___________________________________________________________________ 5) ___________________________________________________________________ 6) ___________________________________________________________________ 7) ___________________________________________________________________ 8) ___________________________________________________________________ 9) ___________________________________________________________________ 10)___________________________________________________________________ 11) __________________________________________________________________ Predlažemo da se na temelju ove prijave te priloženih isprava i dokaza donese rješenje o upisu u sudski registar i rješenje dostavi predlagatelju. Ime i potpis ovlaštene osobe _______________________ _____________________________________________________________________________________ _______________________________ 4. Kopija prijave za stranku _______________________________ _____________________________________________________________________________________ Prilog uz Tvrtka i sjedište prijavu 1 subjekta broj _____________ _____________________________________________________________________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ U svezi s prijavom za upis u sudski registar ...................................................................................................................................... daju se ovi podaci: _____________________________________________________________________________________ 1. Tvrtka i sjedište poduzeća ili drugog subjekta upisa _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Ostali upisi _____________________________________________________________________________________ Ime i potpis ovlaštene osobe _____________________________________ _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 1. Prilog uz prijavu za sud _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 1 _____________________________________________________________________________________ Registarski Tvrtka i sjedište list 1 subjekta broj _____________ _____________________________________________________________________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda _____________________________________________________________________________________ Datum upisa Oznaka i broj rješenja Br. upisa OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U ___________________________________________________ _____________________________ _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda obavljen je upis u sudski registar ...................................................... ....................................................................................................................................... s ovim podacima: _____________________________________________________________________________________ 1. Tvrtka i sjedište poduzeća ili drugog subjekta upisa _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Ostali upisi _____________________________________________________________________________________ Sudac ..................................................., v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 2. Registarski list _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Registarski list broj 1 _____________________________________________________________________________________ Prilog uz Tvrtka i sjedište rješenje 1 subjekta broj _____________ _____________________________________________________________________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda _____________________________________________________________________________________ Datum upisa Oznaka i broj rješenja Br. upisa OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U ___________________________________________________ _____________________________ _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda obavljen je upis u sudski registar ........................................................................................................................................s ovim podacima: _____________________________________________________________________________________ 1. Tvrtka i sjedište poduzeća ili drugog subjekta upisa _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Ostali upisi _____________________________________________________________________________________ Sudac .............................................................., v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 3.Prilog uz izvornik rješenja _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz rješenje broj 1 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog uz rješenje broj 1 _______________________ ________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda ____________________________________ _____________________________________________________________________________________ Datum upisa Oznaka i broj rješenja Br. upisa OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda obavljen je upis u sudski registar_________________ ___________________________________________________________________s ovim podacima: _____________________________________________________________________________________ 1. Tvrtka i sjedište poduzeća ili drugog subjekta upisa _____________________________________________________________________________________ 2. Ostali upisi Sudac __________, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 4. Prilog uz prijepis rješenja _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz rješenje broj 1 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog uz prijavu broj 1 _______________________ ________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda ____________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ U svezi s prijavom za upis u sudski registar___________________________________________ ______________________________________________________________daju se ovi podaci: _____________________________________________________________________________________ 1. Tvrtka i sjedište poduzeća ili drugog subjekta upisa _____________________________________________________________________________________ 2. Ostali upisi Ime i potpis ovlaštene osobe: _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 5. Kopija priloga uz prijavu za stranku _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 1 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog uz prijavu broj 2 _______________________ ______________________ Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sjedište _____________________________________________________________________________________ U svezi s prijavom za upis u sudski registar____________________________________________ ___________________________________________________________________daju se ovi podaci: _____________________________________________________________________________________ Redni Naziv i sjedište osnivača odnosno Iznos uloga Dan pristupa Dan istupa broj prebivalište ulagača _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. _____________________________________________________________________________________ Ime i potpis ovlaštene osobe: ___________________________ _____________________________________________________________________________________ 1. Prilog uz prijavu za sud OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 2 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Registarski list broj 2 _______________________ ______________________ Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sjedište _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda obavljen je upis u sudski registar ________________ ___________________________________________________________________s ovim podacima: _____________________________________________________________________________________ Redni Naziv i sjedište osnivača odnosno Iznos uloga Dan pristupa Dan istupa broj prebivalište ulagača _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. _____________________________________________________________________________________ Sudac ___________________, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Registarski list broj 2 2. Registarski list _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog uz rješenje broj 2 _______________________ ______________________ Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sjedište _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda obavljen je upis u sudski registar ________________ ___________________________________________________________________s ovim podacima: _____________________________________________________________________________________ Redni Naziv i sjedište osnivača odnosno Iznos uloga Dan pristupa Dan istupa broj prebivalište ulagača _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. _____________________________________________________________________________________ Sudac ___________________ _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz rješenje broj 2 3. Prilog uz izvornik rješenja _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog uz rješenje broj 2 _______________________ ______________________ Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sjedište _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda obavljen je upis u sudski registar ________________ ___________________________________________________________________s ovim podacima: _____________________________________________________________________________________ Redni Naziv i sjedište osnivača odnosno Iznos uloga Dan pristupa Dan istupa broj prebivalište ulagača _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. _____________________________________________________________________________________ Sudac ___________________, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz rješenje broj 2 4. Prilog uz prijepis rješenja _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog uz prijavu broj 2 _______________________ ______________________ Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sjedište _____________________________________________________________________________________ U svezi s prijavom za upis u sudski registar____________________________________________ ___________________________________________________________________daju se ovi podaci: _____________________________________________________________________________________ Redni Naziv i sjedište osnivača odnosno Iznos uloga Dan pristupa Dan istupa broj prebivalište ulagača _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. _____________________________________________________________________________________ Ime i potpis ovlaštene osobe: ___________________________ _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 2 5. Kopija priloga uz prijavu za stranku _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog u prijavu broj 3 _______________________ _________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ U svezi s prijavom za upis u sudski registar _________________________________________ _________________________________________________________________ daju se ovi podaci: _____________________________________________________________________________________ 1. Djelatnosti odnosno poslovi subjekta upisa u zemlji i inozemstvu čija je tvrtka navedena u prilogu uz prijavu broj 1 _____________________________________________________________________________________ Ime i potpis ovlaštene osobe ____________________________ _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 1. Prilog uz prijavu za sud _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 3 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Registarski list broj 3 _______________________ _________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Datum upisa Oznaka i broj rješenja Br. upisa OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda obavljen je upis u sudski registar ________________ _________________________________________________________________ s ovim podacima: _____________________________________________________________________________________ 1. Djelatnosti odnosno poslovi subjekta u zemlji i inozemstvu čija je tvrtka navedena u prilogu uz prijavu broj 1 Sudac ___________________ , v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 2. Registarski list _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Registarski list broj 3 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog uz rješenje broj 3 _______________________ _________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Datum upisa Oznaka i broj rješenja Br. upisa OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda obavljen je upis u sudski registar ________________ _________________________________________________________________ s ovim podacima: _____________________________________________________________________________________ 1. Djelatnosti odnosno poslovi subjekta u zemlji i inozemstvu čija je tvrtka navedena u prilogu uz prijavu broj 1 Sudac ___________________ ____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 3. Prilog uz izvornik rješenja ____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz rješenje broj 3 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog uz rješenje broj 3 _______________________ _________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Datum upisa Oznaka i broj rješenja Br. upisa OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda obavljen je upis u sudski registar ________________ _________________________________________________________________ s ovim podacima: _____________________________________________________________________________________ 1. Djelatnosti odnosno poslovi subjekta u zemlji i inozemstvu čija je tvrtka navedena u prilogu uz prijavu broj 1 Sudac ___________________ , v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 4. Prilog uz prijepis rješenja _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz rješenje broj 3 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog u prijavu broj 3 _______________________ _________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ U svezi s prijavom za upis u sudski registar _________________________________________ _________________________________________________________________ daju se ovi podaci: _____________________________________________________________________________________ 1. Djelatnosti odnosno poslovi subjekta upisa u zemlji i inozemstvu čija je tvrtka navedena u prilogu uz prijavu broj 1 _____________________________________________________________________________________ Ime i potpis ovlaštene osobe ____________________________ _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 5. Kopija priloga uz prijavu za stranku _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 3 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog u prijavu broj 4 _______________________ _________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ U svezi s prijavom za upis u sudski registar _________________________________________ _________________________________________________________________ daju se ovi podaci: _____________________________________________________________________________________ 1. Imena osoba ovlaštenih za zastupanje subjekata upisa čija je tvrtka navedena u prilogu uz prijavu broj 1 i granice njihovih ovlasti _____________________________________________________________________________________ a) u zemlji b) u vanjskotrgovinskom poslu Ime i potpis ovlaštene osobe ____________________________ _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 1. Prilog uz prijavu za sud _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 4 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Registarski list broj 4 _______________________ _________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Datum upisa Oznaka i broj rješenja Br. upisa OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda obavljen je upis u sudski registar ________________ _________________________________________________________________ s ovim podacima: _____________________________________________________________________________________ 1. Imena osoba ovlaštenih za zastupanje subjekta čija je tvrtka upisana u registarskom listu broj 1 i granice njihove ovlasti: a) u zemlji b) u vanjskotrgovinskom prometu Sudac ___________________ , v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 2. Registarski list _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Registarski list broj 4 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog uz rješenje broj 4 _______________________ _________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Datum upisa Oznaka i broj rješenja Br. upisa OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda obavljen je upis u sudski registar ________________ _________________________________________________________________ s ovim podacima: _____________________________________________________________________________________ 1. Imena osoba ovlaštenih za zastupanje subjekta čija je tvrtka navedena u prilogu uz izvornik rješenja broj 1 i granice njihove ovlasti: a) u zemlji b) u vanjskotrgovinskom prometu Sudac ___________________ _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 3. Prilog uz izvornik rješenja _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz rješenje broj 4 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog uz rješenje broj 4 _______________________ _________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Datum upisa Oznaka i broj rješenja Br. upisa OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda obavljen je upis u sudski registar ________________ _________________________________________________________________ s ovim podacima: _____________________________________________________________________________________ 1. Imena osoba ovlaštenih za zastupanje subjekta čija je tvrtka navedena u prilogu uz izvornik rješenja broj 1 i granice njihove ovlasti: a) u zemlji b) u vanjskotrgovinskom prometu Sudac ___________________ , v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 4. Prilog uz prijepis rješenja _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz rješenje broj 4 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Prilog u prijavu broj 4 _______________________ _________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ U svezi s prijavom za upis u sudski registar _________________________________________ _________________________________________________________________ daju se ovi podaci: _____________________________________________________________________________________ 1. Imena osoba ovlaštenih za zastupanje subjekata upisa čija je tvrtka navedena u prilogu uz prijavu broj 1 i granice njihovih ovlasti _____________________________________________________________________________________ a) u zemlji b) u vanjskotrgovinskom poslu Ime i potpis ovlaštene osobe ____________________________ _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 5. Kopija priloga uz prijavu za stranku _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 4 _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Broj registarskog uloška Prilog uz prijavu broj 5 _____________________________________________________________________________________ U svezi s prijavom daje se popis dijelova poduzeća: _____________________________________________________________________________________ Podbroj Naziv i mjesto poslovanja dijelova poduzeća Oznaka i broj upisnika pri upisu brisanju _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. _____________________________________________________________________________________ Slijedi novi prilog uz prijavu što počinje rednim brojem ______ 1. Prilog uz prijavu za sud _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 5 Ime i potpis ovlaštene osobe ____________ _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Broj registarskog uloška Registarski list broj 5 _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda upisuju se dijelovi poduzeća: _____________________________________________________________________________________ Podbroj Naziv i mjesto poslovanja dijelova poduzeća Oznaka i broj upisnika pri upisu brisanju _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. _____________________________________________________________________________________ Slijedi novi prilog uz prijavu što počinje rednim brojem ______ 2. Registarski list _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Registarski list broj 5 Sudac ____________ , v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Broj registarskog uloška Prilog uz rješenje broj 5 _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda upisuju se dijelovi poduzeća: _____________________________________________________________________________________ Podbroj Naziv i mjesto poslovanja dijelova poduzeća Oznaka i broj upisnika pri upisu brisanju _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. _____________________________________________________________________________________ Slijedi novi prilog uz prijavu što počinje rednim brojem ____ 3. Prilog uz izvornik rješenja _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz rješenje broj 5 Sudac ____________ _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Broj registarskog uloška Prilog uz rješenje broj 5 _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda upisuju se dijelovi poduzeća: _____________________________________________________________________________________ Podbroj Naziv i mjesto poslovanja dijelova poduzeća Oznaka i broj upisnika pri upisu brisanju _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. _____________________________________________________________________________________ Slijedi novi prilog uz prijavu što počinje rednim brojem ______4. Prilog uz prijepis rješenja _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz rješenje broj 5 Sudac ____________ , v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta Broj registarskog uloška Prilog uz prijavu broj 5 _____________________________________________________________________________________ U svezi s prijavom daje se popis dijelova poduzeća _____________________________________________________________________________________ Podbroj Naziv i mjesto poslovanja dijelova poduzeća Oznaka i broj upisnika pri upisu brisanju _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. _____________________________________________________________________________________ Slijedi novi prilog uz prijavu što počinje rednim brojem ______ 5. Kopija priloga uz prijavu za stranku _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 5 Ime i potpis ovlaštene osobe _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište Broj registarskog uloška 6 holding poduzeća _____________________________________________________________________________________ U svezi s prijavom daje se popis subjekata upisa _____________________________________________________________________________________ Podbroj Naziv i mjesto poslovanja dijelova poduzeća Oznaka i broj upisnika pri upisu brisanju _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. _____________________________________________________________________________________ Slijedi novi prilog uz prijavu što počinje rednim brojem ______1. Prilog uz prijavu za sud _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 6 Ime i potpis ovlaštene osobe _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište Broj registarskog uloška 6 holding poduzeća _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda upisuju se subjekti upisa _____________________________________________________________________________________ Podbroj Tvrtka i sjedište subjekta upisa kojima Oznaka i broj upisnika pri upravlja holding poduzeće upisu brisanju _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. _____________________________________________________________________________________ Slijedi novi prilog uz prijavu što počinje rednim brojem _____ 2. Registarski list\ _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 6 Sudac _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište Broj registarskog uloška 6 holding poduzeća _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda upisuje se subjekti upisa _____________________________________________________________________________________ Podbroj Tvrtka i sjedište subjekta upisa kojima Oznaka i broj upisnika pri upravlja holding poduzeće upisu brisanju _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. _____________________________________________________________________________________ Slijedi novi prilog uz prijavu što počinje rednim brojem ____ 3. Prilog uz izvornik rješenja _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 6 Sudac _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište Broj registarskog uloška 6 holding poduzeća _____________________________________________________________________________________ Na temelju rješenja registarskog suda upisuju se subjekti upisa _____________________________________________________________________________________ Podbroj Tvrtka i sjedište subjekta upisa kojima Oznaka i broj upisnika pri upravlja holding poduzeće upisu brisanju _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. _____________________________________________________________________________________ Slijedi novi prilog uz prijavu što počinje rednim brojem ___ 4. Prilog uz prijepis rješenja _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Pilog uz prijavu broj 6 Sudac _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište Broj registarskog uloška 6 holding poduzeća _____________________________________________________________________________________ U svezi s prijavom daje se popis subjekata upisa _____________________________________________________________________________________ Podbroj Tvrtka i sjedište subjekta upisa kojima Oznaka i broj upisnika pri upravlja holding poduzeće upisu brisanju _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. _____________________________________________________________________________________ Slijedi novi prilog uz prijavu što počinje rednim brojem __ 5. Kopija priloga uz prijavu za stranku _____________________________________________________________________________________ OBRAZAC: Prilog uz prijavu broj 6 Ime i potpis ovlaštene osobe _____________________________________________________________________________________ Nastavak priloga uz prijavu broj Tvrtka i sjedište subjekta Broj registarskog uloška registarskog suda Nastavak Ime i potpis ovlaštene osobe _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 1. Nastavak priloga uz prijavu za sud _____________________________________________________________________________________ Obrazac: nastavak priloga uz prijavu _____________________________________________________________________________________ Nastavak registarskog lista broj Tvrtka i sjedište subjekta Broj registarskog uloška registarskog suda Nastavak Sudac _________________, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 2. Nastavak registarskog lista _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Nastavak priloga uz rješenje broj Tvrtka i sjedište subjekta Broj registarskog uloška registarskog suda Nastavak Sudac _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 3. Nastavak priloga uz izvornik rješenja _____________________________________________________________________________________ Obrazac: nastavak priloga uz rješenje _____________________________________________________________________________________ Nastavak priloga uz rješenje broj Tvrtka i sjedište subjekta Broj registarskog uloška registarskog suda Nastavak Sudac _______________, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Za točnost otpravka: _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 4. Nastavak priloga uz prijepis rješenja _____________________________________________________________________________________ Obrazac: nastavka priloga uz rješenje _____________________________________________________________________________________ Nastavak priloga uz prijavu broj Tvrtka i sjedište subjekta Broj registarskog uloška registarskog suda Nastavak Ime i potpis ovlaštene osobe _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj 5. Nastavak kopije priloga uz prijavu za stranku _____________________________________________________________________________________ Obrazac: nastavak priloga uz prijavu _____________________________________________________________________________________ Broj registarskog uloška Tvrtka i sjedište subjekta upisa _____________________________________________________________________________________ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _____________________________________________________________________________________ * Knjiga kontrolnika brojeva registarskih uložaka _____________________________________________________________________________________ Broj registarskog uloška Tvrtka i sjedište subjekta upisa _____________________________________________________________________________________ Podbroj Naziv i sjedište dijelova subjekta upisa _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _____________________________________________________________________________________ Pregradni karton registarskog uloška subjekta upisa _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta upisa Broj registarskog uloška _____________________________________________________________________________________ Broj registarskog Broj Oznaka i Datum Uložio Datum UloženoPrimjedba uloška upisa broj rješenja rješenja (potpis) novog (potpis) rješenja ____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Pregled upisa u registarskom ulošku subjekta upisa (aktivni dio) _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta upisa Broj registarskog uloška _____________________________________________________________________________________ Broj registarskog Broj Oznaka i Datum Uložio Datum UloženoPrimjedba uloška upisa broj rješenja rješenja (potpis) novog (potpis) rješenja ____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nastavak pregleda upisa u registarskom ulošku za subjekt upisa (aktivni dio) _____________________________________________________________________________________ OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U ________________________________________, na zahtjev _____________________________________________________________________________________ na temelju članka 24. Uredbe o upisu u sudski registar, izdaje IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta upisa _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda _____________________________________________________________________________________ Broj i naziv registarskog lista i vrijeme važenja upisa Sadržaj upisa _____________________________________________________________________________________ 1 2 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Nastavak broj _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta upisa _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda _____________________________________________________________________________________ Broj i naziv registarskog lista i vrijeme važenja upisa Sadržaj upisa _____________________________________________________________________________________ 1 2 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Slijedi nastavak broj _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U Oznaka i broj rješenja suda Datum Tvrtka i sjedište stranke i adresa " Narodne novine " Zagreb Na temelju članka 186. Zakona o poduzećima, molimo vas da objavite ovja oglas, na trošak stranke. OGLAS GLASI: OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U _________________________ RJEŠENJEM BR. ________ upisao je u sudski registar toga suda u registarskom ulošku br. _________________________ ______________________________________________________________ ove podatke: (tvrtka i sjedište subjekta upisa) ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Sudac _____________________ _____________________________________________________________________________________ Obrazac (OU) - Oglas o objavi upisa u sudski registar _____________________________________________________________________________________ Tvrtka i sjedište subjekta upis ili ime, prezime i adresa _____________________________________________________________________________________ Broj registarskog uloška registarskog suda OKRUŽNI PRIVREDNI SUD _____________________________________________________________________________________ OVJEROVLJENI POTPISI OSOBA OVLAŠTENIH ZA ZASTUPANJE _____________________________________________________________________________________ Redni broj Prezime i ime Vlastoručni potpis _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. _____________________________________________________________________________________ Potvrđuje se da su imenovani vlastoručno potpisali ovu ispravu; istovjetnost imenovanih utvrđena je na temelju: _____________________________________________________________________________________ Redni broj Prezime i ime Broj osobne iskaznice, tko ju je izdao i JMBG _____________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. _____________________________________________________________________________________ administrativna taksa za ovjeru od HRD_____________ naplaćena i poništena na molbi za ovjeru. _____________________________________________________________________________________ (naziv suda, odnosno organa za ovjeru i sjedište) ____________________________ (ovlašteni djelatnik) _____________________________________________________________________________________ Obrazac OP - Ovjerovljeni potpis osoba ovlaštenih za zastupanje