Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 19.03.1993 Pravilnik o sadržaju, uvjetima i načinu izdavanja, te uporabi socijalne iskaznice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 120. stavka 2. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine", br. 10/91 - pročišćeni tekst i 19/91) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

o sadržaju, uvjetima i načinu izdavanja, te uporabi socijalne iskaznice

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac socijalne iskaznice, sadržaj, uvjeti i način izdavanja, te popunjavanja i uporabe socijalne iskaznice.

Članak 2.

Socijalna iskaznica uvodi se u svrhu evidencije, namjenskog i pravednog korištenja humanitarne i druge naturalne i novčane socijalne pomoći, kontrole u raspodjeli pomoći i sprečavanja neracionalnog i neopravdanog korištenja te pomoći.

Članak 3.

Socijalnu iskaznicu izdaje centar za socijalni rad odnosno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslov socijalne skrbi (u nastavku: služba socijalne skrbi), za sve članove kućanstva na način, da služba socijalne skrbi odredi jednog člana kućanstva kao nositelja socijalne iskaznice na čije ime glasi iskaznica (nositelj) socijalne iskaznice).

Pod kućanstvom u smislu ovog pravilnika smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda svih članova obitelji bez obzira na stupanj srodstva kao i članova izvanbračne zajednice, ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom.

Za izdavanje socijalne iskaznice mjesno je nadležna služba socijalne skrbi prema prebivalištu odnosno boravištu članova kućanstva.

Članak 4.

Socijalna iskaznica izdaje se korisnicima novčanih i naturalnih pomoći i naknada u socijalnoj skrbi i drugim socijalno ugroženim osobama (članovima kućanstva), za koje služba socijalne skrbi utvrdi, da im je zbog osobito teških materijalnih i socijalnih prilika u njikovom kućanstvu nužna, radi ostvarivanja određenih oblika humanitarne i druge socijalne pomoći kojom se podmiruju osnovne životne potrebe (paketi živežnih namirnica, prehrana u pučkoj kuhinji, pomoć u odjeći i obući i drugim materijalnim dobrima i drugo).

Članak 5.

Obrazac socijalne iskaznice je veličine 10x14 cm, a sadrži 36 numeriranih stranica.

U socijalnu iskaznicu se upisuju podaci strojem i ručno - tiskanim slovima.

Članak 6.

Prva stranica socijalne iskaznice sadrži podatke o izdavatelju, naziv "socijalna iskaznica", broj socijalne iskaznice, mjesto i nadnevak izdavanja. Ispod toga stavlja se štambilj izdavatelja i upozorenje da socijalna iskaznica vrijedi samo uz identifikacijsku ispravu.

Članak 7.

Druga stranica nosi naziv "osobni podaci nositelja socijalne iskaznice".

Na ovu se stranicu upisuje prezime, ime i ime oca nositelja, jedinstveni matični broj građana, zanimanje mjesto i općina rođenja, adresa stanovanja, radni i stambeni status, te sadrži mjesto za fotografiju nositelja socijalne iskaznice.

Pod radnim statusom upisuje se jedno od slijedećih obilježja: zaposlen, nezaposlen, umirovljenik, poljodjelac, student, učenik i drugo.

Pod stambenim statusom upisuje se jedno od slijedećih obllježja: vlasnik kuće, vlasnik stana, stanar sustanar, podstanar, korisnik nužnog smještaja i drugo.

Članak 8.

Treća stranica nosi naziv "članovi kućanstva".

Na ovu se stranicu upisuje pod rednim brojem prezime i ime članova kućanstva nositelja socijalne iskaznice, nadnevak rođenja članova kućanstva, srodstvo s nositeljem, zanimanje, te ostvaruju li prihod ili ne.

Članak 9.

Četvrta stranica i prva gornja polovica pete stranice nose naziv "Materijalno i socijalno stanje kućanstva".

Na ove stranice služba socijalne skrbi upisuje vrste prihoda članova kućanstva, materijalne pomoći i naknade koje kućanstvo ostvaruje u službi socijalne skrbi (stalna novčana pomoć, privremena novčana pomoć, jednokratna novčana pomoć, naknada za socijalni minimum, doplatak za pomoć i njegu, pomoć samohranom nezaposlenom roditelju za opremu djeteta i dr.), imovinsko stanje (vlasništvo stana ili kuće, vlasništvo okućnice ili poljoprivrednog zemljišta, vlasništvo pokretnina veće vrijednosti i sl.) i druge podatke od značenja za izdavanje socijalne iskaznice.

Članak 10.

Druga donja polovica pete stranice i šesta stranica nose naziv "Promjene u materijalnom i socijalnom stanju kućanstva".

Na ove stranice služba socijalne skrbi upisuje bitne promjene u vrsti prihoda članova kućanstva (gubitak svih ili nekih redovitih prihoda, ostvarivanje ili stjecanje novih prihoda), promjene u visini materijalnih pomoći i naknada, te promjene imovinskog stanja, kao i druge podatke koji su od značenja za izdavanje socijalne iskaznice.

Članak 11.

Na stranicama sedmoj do petnaestoj socijalne iskaznice (odjeljak A) upisuju se dodijeljene pomoći od strane službe socijalne skrbi nakon izdavanja socijalne iskaznice, o čemu podatke unosi služba socijalne skrbi.

Članak 12.

Sedma stranica ispod naziva "Dodijeljene pomoći od strane službe socijalne skrbi" sadrži podnaziv "I. Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa javnih ili komunalnih poduzeća".

Na ovu stranicu unosi se nadnevak dodjele pomoći i iznos u HRD.

Članak 13.

Osma stranica nosi naziv "II. Jednokratna novčana pomoć izravno korisniku".

Na ovu stranicu unosi se nadnevak dodjele pomoći i iznos u HRD.

Članak 14.

Deveta stranica nosi naziv "III. Paket živežnih namirnica dobiven u socijalno opskrbnom centru".

Na ovu stranicu socijalno opskrbni centar upisuje nadnevak dodjele paketa, vrijednost paketa u HRD, a iznimno sadržaj paketa ako se vrijednost ne može utvrditi.

Članak 15.

Deseta stranica nosi naziv "IV. Pomoć u odjeći i obući" Na ovu stranicu služba socijalne skrbi upisuje dodjelu pomoći prema nadnevku dodjele i vrijednost izraženu u HRD.

Članak 16.

Jedanaesta stranica nosi naziv "V. Prehrana u pučkoj kuhinji".

Na ovu stranicu unosi se podatak o razdoblju za koje je prehrana odobrena.

Članak 17.

Dvanaesta i trinaesta stranica nose naziv "VI. Subvencija za kupnju crnog kruha".

Na ove stranice unosi se podatak za razdoblje za koje je subvencija odobrena.

Članak 18.

Četrnaesta i petnaesta stranica nose naziv "VII. Subvencija za kupnju mlijeka u PVC foliji".

Na ove stranice unosi se podatak o razdoblju za koje je subvencija odobrena.

Članak 19.

Na stranicama šesnaest do dvadeset tri (odjeljak "B") socijalne iskaznice upisuju se humanitarna pomoć dodijeljena od strane humanitarnih organizacija, vjerskih zajednica, te drugih pravnih i fizičkih osoba, poslije izdavanja socijalne iskaznice:

Podatke u socijalnu iskaznicu unose humanitarne organizacije, vjerske zajednice, te pravne i fizičke osobe.

Članak 20.

Šesnaesta i sedamnaesta stranica ispod naziva "Humanitarna pomoć dodijeljena od humanitarnih organizacija, vjerskih zajednica, pravnih i fizičkih osoba" ima naziv "I. Paket živežnih namirnica".

Na ove stranice upisuje se davatelj paketa, nadnevak dodjele, vrijednost izražena u HRD ili sadržaj.

Članak 21.

Osamnaesta i devetnaesta stranica nose naziv "II. Prehrana u pučkoj kuhinji".

Na ove stranice upisuje se davatelj prehrane, te razdoblje za koje je ona odobrena.

Članak 22.

Dvadeseta i dvadeset prva stranica nose naziv "III. Pomoć u odjeći i obući".

Na ove stranice upisuje se davatelj pomoći, nadnevak dodjele pomoći, te vrsta i broj komada odjeće i obuće.

Članak 23.

Dvadeset druga i dvadeset treća stranica nose naziv "IV. Pomoć u drugim materijalnim dobrima".

Na ove stranice upisuje se davatelj pomoći, nadnevak dodjele, vrsta pomoći (kućanski aparati, namještaj, ogrjev, posteljina, građevni materijal i slično), te vrijednost ili količina.

Članak 24.

Dvadeset četvrta stranica nosi naziv "Napomene službe socijalne skrbi".

Na ovu stranicu služba socijalne skrbi unosi razne napomene i zapažanja, koje se odnose na nositelja socijalne iskaznice i članove njegovog kućanstva.

Članak 25.

Dvadeset peta stranica nosi naziv "Napomene humanitarne organizacije, vjerske zajednice, pravne i fizičke osobe koja je dodijelila humanitarnu pomoć".

Na ovu stranicu humanitarne organizacije, vjerske zajednice, pravne i fizičke osobe unose razne napomene i zapažanja koje se odnose na nositelja socijalne iskaznice i članove njegovog kućanstva.

Članak 26.

Stranice dvadeset šest do dvadeset devet nose naziv "Ovjera socijalne iskaznice".

Na ove stranice unosi se podatak do kada vrijedi socijalna iskaznica, te potpis ovlaštene osobe i službeni štambilj. Socijalnu iskaznicu ovjerava služba socijalne skrbi unaprijed za razdoblje od 30dana.

Članak 27.

Na stranicama trideset do trideset pet socijalne iskaznice, kojima nije određen naziv, služba socijalne skrbi i humanitarne organizacije, vjerske zajednice, druge pravne i fizičke osobe koje dodjeljuju pomoć, mogu unijeti bilješke i zapažanja o nositelju socijalne iskaznice i članovima kućanstva nositelja, koje nisu obuhvaćene prethodnim sadržajem socijalne iskaznice, a od značenja su za korištenje iskaznice.

Članak 28.

Trideset šesta stranica nosi naziv "Upute za uporabu socijalne iskaznice".

Upute u socijalnoj iskaznici sadrže upozorenje da podatke u socijalnu iskaznicu može unositi samo službena osoba uz obveznu ovjeru, da je nositelj dužan u roku od 8 dana službi socijalne skrbi javiti svaku promjenu koja je od utjecaja za obilježja u socijalnoj iskaznici ili na njezino izdavanje, da socijalnu iskaznicu koristi u pravilu nositelj, a iznimno i član kućanstva samo za dobivanje humanitarne pomoći uz identifikacijsku ispravu nositelja i člana kućanstva i da se za zlouporabu socijalne iskaznice Odgovara krivično i materijalno.

Članak 29.

Služba socijalne skrbi dužna je voditi evidenciju o osobama kojima je izdana socijalna iskaznica.

Članak 30.

Uz centre za socijalnu skrb do donošenja Zakona o sustavu državne uprave socijalnu iskaznicu izdaju organi iz članka 86. stavak 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92).

Članak 31.

Obrazac socijalne iskaznice otiskan uz ovaj pravilnik čini njegov sastavni dio.

Članak 32.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-01/93-01/38

Urbroj: 524-04-93-18

Zagreb, 10. ožujka 1993.

Ministar rada i socijalne skrbi

mr. Josip Juars, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


_____________________________________________________________________________________

SLUŽBA SOCIJALNE SKRBI

SOCIJALNA ISKAZNICA


BROJ:

MJESTO I NADNEVAK IZDAVANJA:


M. P.


VRIJEDI SAMO UZ IDENTIFIKACIJSKU ISPRAVU

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSOBNI PODACI NOSITELJA SOCIJALNE ISKAZNICE

PREZIME

IME I IME OCA


JMBG

ZANIMANJE

MJESTO I OPĆINA ROĐENJA

ADRESA STANOVANJA

RADNI STATUS

STAMBENI STATUS
_____________________________________________________________________________________
2


_____________________________________________________________________________________
ČLANOVI KUĆANSTVA
_____________________________________________________________________________________
RED. BR.    IME I PREZIME  NADNEVAK    SRODSTVO S   ZANIMANJE OSTVA-
                    ROĐENJA NOSITELJEM           RUJE
                                            PRIHOD DA ILI NE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3_____________________________________________________________________________________
MATERIJALNO I SOCIJALNO STANJE KUĆANSTVA
(Vrsta prihoda članova kućanstva, materijalne pomoći i naknade koje kućanstvo ostvaruje u službi socijalne skrbi, imovinsko stanje i drugi podaci značajni za izdavanje socijalne iskaznice)
UPISUJE SLUŽBA SOCIJALNE SKRBI
PRILIKOM IZDAVANJA SOCIJALNE ISKAZNICE
_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
4

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
PROMJENE U MATERIJALNOM I SOCIJALNOM STANJU KUĆANSTVA
_____________________________________________________________________________________
5_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
6_____________________________________________________________________________________
A
DODIJELJENE POMOĆI OD SLUŽBE SOCIJALNE SKRBI
(POMOĆI DODIJELJENE POSLIJE IZDAVANJA SOCIJALNE ISKAZNICE)
___________________________________________________________________________________
I. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA PLAĆANJE RAČUNA JAVNIH ILI KOMUNALNIH PODUZEĆA
___________________________________________________________________________________
NADNEVAK        IZNOS U HRD   NADNEVAK        IZNOS U HRD
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7
___________________________________________________________________________________
II. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ IZRAVNO KORISNIKU
___________________________________________________________________________________
NADNEVAK        IZNOS U HRD   NADNEVAK        IZNOS U HRD
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8
___________________________________________________________________________________
III.PAKET ŽIVEŽNIH NAMIRNICA DOBIVEN U SOCIJALNO OPSKRBNOM CENTRU
(ISPUNJAVA SOCIJALNO OPSKRBNI CENTAR)  
___________________________________________________________________________________
NADNEVAK    Vrijednost u HRD ili sadržaj  NADNEVAK    Vrijednost u HRD ili
        paketa                     sadržaj paketa
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9_____________________________________________________________________________________
IV. POMOĆ U ODJEĆI I OBUĆI
_____________________________________________________________________________________
NADNEVAK        IZNOS U HRD   NADNEVAK        IZNOS U HRD
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10___________________________________________________________________________________
V. PREHRANA U PUČKOJ KUHINJI
___________________________________________________________________________________
ODOBRENA PREHRANA                ODOBRENA PREHRANA
ZA RAZDOBLJE                  ZA RAZDOBLJE
OD   DO                       OD   DO
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11


_____________________________________________________________________________________
VI. SUBVENCIJA ZA KUPNJU CRNOG KRUHA
_____________________________________________________________________________________
ODOBRENA SUBVENCIJA               ODOBRENA SUBVENCIJA
ZA RAZDOBLJE                  ZA RAZDOBLJE
OD   DO                       OD   DO
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12 i 13


_____________________________________________________________________________________
VII. SUBVENCIJA ZA KUPNJU MLIJEKA U PVC FOLIJI
_____________________________________________________________________________________
ODOBRENA SUBVENCIJA               ODOBRENA SUBVENCIJA
ZA RAZDOBLJE                  ZA RAZDOBLJE
OD   DO                       OD   DO
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
14 i 15


___________________________________________________________________________________
B
HUMANITARNA POMOĆ DODIJELJENA OD HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VJERSKIH ZAJEDNICA, TE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
___________________________________________________________________________________
I. PAKET ŽIVEŽNIH NAMIRNICA
___________________________________________________________________________________
DAVATELJ:        NADNEVAK        VRIJEDNOST U HRD
                        ILI SADRŽAJ PAKETA
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
16


___________________________________________________________________________________
DAVATELJ        NADNEVAK        Vrijednost u HRD ili sadržaj paketa
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
17___________________________________________________________________________________
II. PREHRANA U PUČKOj KUHINJI
___________________________________________________________________________________
DAVATELJ:        PREHRANA ODOBRENA ZA RAZDOBLJE
                OD           DO
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
18_____________________________________________________________________________________
DAVATELJ:        PREHRANA ODOBRENA ZA RAZDOBLJE
                OD           DO
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
19


___________________________________________________________________________________
III. POMOĆ U ODJEĆI I OBUĆI
___________________________________________________________________________________
DAVATELJ                NADNEVAK        VRSTA I BROJ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
20


___________________________________________________________________________________
DAVATELJ                NADNEVAK        VRSTA I BROJ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
21


___________________________________________________________________________________
IV. POMOĆ U DRUGIM MATERIJALNIM DOBRIMA
___________________________________________________________________________________
DAVATELJ    NADNEVAK    VRSTA POMOĆI  VRIJEDNOST KOLIČINA
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
22


___________________________________________________________________________________
DAVATELJ    NADNEVAK    VRSTA POMOĆI  VRIJEDNOST KOLIČINA
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
23


_____________________________________________________________________________________
NAPOMENA SLUŽBE SOCIJALNE SKRBI
_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
24

_____________________________________________________________________________________
NAPOMENE HUMANITARNE ORGANIZACIJE VJERSKE ZAJEDNICE, PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJA JE DODIJELILA HUMANITARNU POMOĆ
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
25

___________________________________________________________________________________
OVJERA SOCIJALNE ISKAZNICE
___________________________________________________________________________________
OVJERA VRIJEDI DO        OVJERA (POTPIS I ŠTAMBILJ)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
SLUŽBA SOCIJALNE SKRBI OVJERAVA SOCIJALNU ISKAZNICU UNAPRIJED ZA RAZDOBLJE OD 30 DANA
_____________________________________________________________________________________
26___________________________________________________________________________________
OVJERA VRIJEDI DO            OVJERA (POTPIS I ŠTAMBILJ)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
27,28,29__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30 do 35


_____________________________________________________________________________________
UPUTE ZA UPORABU SOCIJALNE ISKAZNICE

1. Podatke u socijalnu iskaznicu može unositi samo službena osoba uz obaveznu ovjeru.
2. Nositelj iskaznice dužan je u roku od 8 dana službi socijalne skrbi javiti svaku promjenu od utjecaja na obilježja u iskaznici ili na njeno izdavanje.
3. Socijalnu iskaznicu koristi u pravilu nositelj, iznimno i član kućanstva samo za dobijanje humanitarne pomoći uz identifikacijšku ispravu korisnika.
4. Za zlouporabu socijalne iskaznice odgovara se krivično i materijalno.
_____________________________________________________________________________________
36