Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 16.03.1993 Odluka o osnovici i stopi doprinosa Savezu udruženja hrvatskih obrtnika za 1993. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVEZ UDRUŽENJA HRVATSKIH OBRTNIKA

Na osnovi odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" br. 66/91) te članka 21. točke 1. alineje 3. i članka 59. Statuta Saveza udruženja hrvatskih obrtnika ("Narodne novine" br. 15/92), Skupština Saveza udruženja hrvatskih obrtnika na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj 24. veljače 1993, donijela je

ODLUKU

o osnovici i stopi doprinosa Savezu udruženja hrvatskih obrtnika za 1993. godinu

Članak 1.

Doprinos za firlanciranje programa rada i aktivnosti Saveza udruženja hrvatskih obrtnika, plaćaju hrvatski obrtnici.

Članak 2.

Obveznici doprinosa plaćaju doprinos po stopi ad 0,40%. . Iz naplaćenog doprinosa po stopi iz prednjeg stavka 25% izdvaja se za financiranje programa školovanja obrtničkih kadrova i razvoj hrvatskog obrtništva. Razlika naplaćenog doprinosa po stopi iz ovoga članka u iznosu od 75% koristi se za financiranje programa rada i aktivnosti Saveza udruženja hrvatskih obrtnika i Hrvatske gospodarske komore. Stope za obračun doprinosa za financiranje Udruženja i regionalnih Saveza utvrđuju njihove Skupštine.

Članak 3.

Osnovica za obračun doprinosa iz članka 2. ove Odluke je osnovica od koje se obračunava doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje. Osnovica iz prednjeg stavka za obračun doprinosa obveznicima koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu uzima se ona osnovica od koje se obračunava doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje u času razreza poreza na dobit odnosno u času izmjene rješenja o razrezu godišnjeg paušalnog iznosa poreza na dobit u toku godine. Iznimno, osnovica za obračun doprinosa obveznicima koji djelatnosti obavljaju kao sporedno zsnimanje, osnovica za obračun doprinosa je osnovica koja služi za utvrđivanje godišnjeg paušalnog iznosa poreza na dobit. Odredbe ovoga članka primjenjuju se i kod razreza doprinosa Savezima obrtnika u regijama te Udruženjima obrtnika u općinama.

Članak 4.

Razrez i naplatu doprinosa obavljat će za hrvatske obrtnike koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu Općinske uprave društvenih prihoda istovremeno s utvrđivanjem poreznih obveza. Obračulk i uplata doprinosa za hrvatske obrtnike koji porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti obavljat će sami porezni obveznici mjesečno, putem isplatnih lista, u kojima se obračunavaju osobni dohoci, te porezi i doprinosi koji se plaćaju iz osobnih dohodaka.

Članak 5.

Kontrolu obračuna i uplate doprinosa iz ove Odluke obavljaju Općinske uprave društvenih prihoda.

Članak 6.

Uplata doprinosa iz ove Odluke doznačuje se na žiro-račun Saveza udruženja hrvatskih obrtnika broj: 30102-639-42 na osnovi posebno zaključenog Ugovora.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 130/5-4-1992.

Zagreb, 25. veljače 1993.

Predsjednik Saveza

Josip Šajnović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.