Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1993 Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 46. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85, 8/90 i 40/90) i članka 8. točka 1. Statuta Republičhog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja rsdnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. veljače 1993. donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1993.

I.

Usklađivanje cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1993.

1. Cenzus prihoda utvrđen u članku 37. stavak 1. toč.1, 2. i 3. Zakona o doplatku za djecu (u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno u točki 1. stavak 1. pod a), b) i c) Odluke o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1992. ("Narodne novine", broj 16/92 - u daljnjem tekstu Odluka iz godine 1892.) usklađuje se zbog porasta Prosječnog osobnog dohotka zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1992, tako da doplatak za djecu u godini 1993. pripada korisniku:

a) ako mu prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa ne prelazi 14.968.- HRD mjesečno po članu kućanstva;

b) ako mu osnovica poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 400.- HRD godišnje po članu kućanstva;

c) ako mu osobni dohodak od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 4214.- HRD godišnje po članu kućanstva.

Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegova kućanstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 37. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli sa 149, 68, prihod pod b) sa 4,00 i prihod pod c) sa 42, 14 pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 38. Zakona),

2. U smislu točke 1. ove odluke uskladuje se i cenzus prihoda utvrđen u članku 40. stavak 1. toč.1, 2. i 3. Zakona odnosno u točki 2. stavak 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1992, tako da doplatak za djecu u godini 1993. pripada korisniku :

a) ako mu prihod ostvaren po osnovni radnog odnosa ne prelazi 19.439.- HRD mjesečno po članu kućanstva;

b) ako mu osnovica poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 540.- HRD godišnje po članu kućanstva;

c) ako mu osobni dohodak od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihodi) ne prelazi 5.379,- HRD godišnje po članu kućanstva.

Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegova kućanstvš imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 40. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli sa 194,39, prihod pod b) sa 5,40 i prihod pod c) sa 53,79 pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 41. Zakona),

II.

Usklađivanje doplatka za djecu u godini 1993. s kretanjem troškova života u prethodnoj godini

3. Zbog porastp prosječnih troškova života u godini 1991. svote doplatka za djecu utvrđene u članku 39. Zakona, odnosno u točki 3. stavak 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1992. uskladuju se tako da korisniku iz toga članka pripada u godini 1993. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:

a) od 15.863.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 9.4B1.- HRD po članu kućanstva mjesečno;

b) od 8.644.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 9.461.- HRD do 1989. - HRD po članu kućanstva mjesečno;

c) od 8.809. - HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 11.989.- HRD do 14.968.- HRD po članu kućanstva mjesečno.

Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa. ostvaruje i druge prihode Ščlanak 39. stavak 2. Zakona), uskladena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 8.609.- HRD po djetetu.

4. U smislu točke 3. ove odluke usklađuju se i svote doplatka za djecu utvrđene u članku 42. Zakona, odnosno u točki 4. stavak 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1992. tako da korisniku iz toga članka pripada u godini 1993. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:

a) od 23.139.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 12.308. - HRD po članu kućanstva mjesečno;

b) od 13.490. - HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 12.308.- HRD do 15.424.- HRD po članu kućanstva mjesečno;

c) od 11.863.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 15.424.- HRD do 19.439.- HRD po članu kućanstva mjesečno.

Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa ostvaruje i druge prihode (članak 42. stavak 2. Zakona), uskladena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona) iznosi 11.863. - HRD po djetetu.

III.

Zajedničke odredbe o usklađivanju

5. Usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će prema ovoj odluci, područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka iz godine 1992.

7. Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 140-13/93-01/850

Urbroj : 341-99-01/93-23

Zagreb, 26. veljače 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.