Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-43/1993. od 24. veljače 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 24. veljače 1993. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za:

- ocjenu ustavnosti članka 3. Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 1/93, 5/93 isp. i 7/93 isp.), u dijelu u kojem se utvrđuju izborne jedinfce za Grad Samobor, X. Izborna jedinica;

- ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 1/93) i to u dijelu u kojem se odnosi na raspisivanje izbora za gradsko vijeće Grada Samobora (izborne jedinice III, V-VIII) i na Županijsku skupštinu Županfje Zagrebačke.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama",

Obrazloženje

J. K. iz Samobora podnio je dana 5. veljače 1993. Ustavnom sudu Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Sud) prijedlog za ocjenu ustevnosti članka 3. Zakona o izbornim jedinicama za lzbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (dalje u tekstu: Zakon), u dijelu u kojem se utvrđuju izborne jedinice za Grad Samobor, konkretno X. Izborna jedinica. Smatra da je mjesto Lug, koje je ušlo u X. Izbornu jedinicu, teritorijalno odvojeno od prostora Domastovca, Hrastine i Samobora V, što znači da tako utvrđena izborna jedinica ne prati područja mjesnih zajednica, odnosno mjesnih odbora. Izborna bi jedinica po podnositelju prijedloga, morala biti cjelovito, teritorijalno povezano područje, koje bi obuhvaćalo više povezanih na selja ili dijelova naselja koja - u odnosu na druge dijelove - čine zasebnu razgraničenu cjelinu, s približno istim brojem glasača. U konkretnom slučaju, smatra predlagatelj, tako nije postupljeno, jer utvrđena X. Izborna jedinica ima neproporcionalno više glasača u odnosu na druge izborne jedinice za Grad Samobor. Prijedlogom se traži i ocjena Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (dalje u tekstu: Odluka), u dijelu u kojem se odnosi na raspisivanje izbora za gradsko vijeće Grada Samobora i na županijsku skupštinu Županije Zagrebačke, izborne jedinice III, V, VI, VII i VIII. Navodi da su građani tih izbornih jedinica tek objavom ispravka Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 5/93 od 15. siječnja 1993.), saznali kako su definirane izborne jedinice za Grad Samobor. Kako je navedeni Zakon stupio na snagu dana 6. siječnja 1993., a ispravak Zakona 15. siječnja 1993. godine, predlagatelj smatra da im je time bio skraćen rok za predlaganje kandidata utvrđen člankom 16. stavkom 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 90/92) (dalje u tekstu: Zakon o lokalnim izborima), jer je Odluka stupila na snagu 6. siječnja 1993. Naime, prema toj odredbi prijedlozi lista kandidata moraju biti dostavljeni nadležnoj izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, a njima je navodi predlagatelj, ostalo praktički svega 5 dana za kandidiranje. Prijedlozi nisu osnovalli. 1. Predlagatelj ne konkretizira svoj prijedlog u dijelu u kojem se traži ocjena ustavnosti članka 3. Zakona, te ne navodi s kojom bi odredobm Ustava Republike Hrvatske (daIje u tekstu: Ustav) spomenuta odredba Zakona bila nesuglesna. Tom se odredbom Zakona utvrđuju izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Zagrebačke. Za Grad Samobor utvrđeno je trinaest izbornih jedinica. U X. Izbornu jedinicu koja je predmetom osporavanja predlagatelja, spadaju mjesta Lug, Domaslovec, Hrastina i Samobor V. Sud nije našao da se osporenom odredbom Zakona povrjeđuje bilo koja odredba Ustava, a osobito ne odredbe članaka 45. i 128. Ustava. Naime, Ustav člankom 45. stavkom 1. jamči svim državljanima Republike Hrvatske s navršenih 18 godina, opće i jednako biračko pravo, koje se ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Ustav, također člankom 128, stavkom 1. građanima jamči pravo na lokalnu samoupravu. Kako je, po ocjeni Suda, određivanje izbornih jedinica stvar zakonodavčeve ocijene, Sud nije ulazio u razloge koji su bili mjerodavni za Sabor Republike Hrvatske kada je osporenom odredbom svrstao pojedina mjesta u određenu izbornu jedinicu. Sud, takoder, ne može ući u ocjenjivanje opravdanosti svrstavanja pojedinih mjesta u određenu izbornu jedinicu, te da li je neko mjesto trebalo biti u toj ili nekoj drugoj izbornoj jedinici, kao ni toga da li broj glasača određene izborne jedinice odgovara broju glasača druge izborne jedinice, odnosno da li izborne jedinice obuhvaćaju približno jednak broj birača, te druga pitanja u svezi sa zakonskim određenjem, sve dok se tim određenjem ne vrijeđaju ustavna prava građana, a Sud nije našao, kako je to već rečeno, da su takva prava povrijeđena II. Ocjenjujući ustavnost i zakonitost osporenog dijela Odluke, Sud je ustanovio da ta Odluka nije nesuglasna s Ustavom, te da je u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima. Osporena Odluka donesena je na temelju zakonskog ovlaštenja iz članka 4. stavka 1. i u skladu s člankom 5. toga Zakona o lokalnim izborima, koji propisuje da od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora, ne može proteči manje od 30 ni više od 60 dana. Kako je Odluka donesena i objavljena u "Narodnim novinama" 6. siječnja 1993. godine, a izbori su raspisani za 7. veljače 1893., to je održan propisani rok od najmanje 30 dana. Doduše, točan je navod predlagatelja da je u "Narodnim novinama", broj 5/93 od 15. siječnja 1993. godine, izvršen ispravak članka 3. Zakona u odnosu na Grad Samobor i to za izborne jedinice I, II, III, IV i V, ali taj ispravak nije Odluku učinio nezakonitom, već je otklonio greške koje su se potkrale u Zakonu. Međutim, nitko nije priječio zainteresiranim organizacijama i biračima da se istovremeno pripremaju za postupak kandidiranja i traže ispravak Zakona, ukoliko je u njemu došlo do greške u pojedinim izbornim jedinicama. Objava ovoge rješenja u "Narodnim novinama" temelji se na odredbi članka 20. Ustavnoga zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), To su razlozi zbog kojih je Sud riješio kao u izreci.

Broj: U-I-43/1993.

Zagreb, 24. veljače 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.