Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 04.03.1993 Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, o radu udvojenih posada, o odmorima vozača i o individualnoj kontrolnoj knjižici

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 316. stavak 2. točka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 84/92), ministar pomorstva, prometa i veza u suglasnosti s ministrom rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, o radu udvojenih posada, o odmorima vozača i o individualnoj kontrolnoj knjižici

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za određivanje i praćenje ukupnog vremena upravljanja vozilom i odmora vozača u svezi upravljanja vozilom te način rada udvojenih posada na vozilima u prometu na cestama, u opsegu koji utječe na sigurnost upravljanja vozilom te obrazac individualne kontrolne knjižice.

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se na vozača koji upravlja autobusom, teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na vozača motornih vozila oružanih snaga Republike Hrvatske, unutarnjih poslova, službe hitne pomoći, vatrogasne službe, javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika, vozila hitne intervencije na cestama i održavanja cesta u zimskom razdoblju.

Članak 3.

pojedini izrazi u ovom pravilniku znače:

- "neprekidno upravljanje vozilom" je vrijeme u kojem vozač nije imao prekid od najmanje pola sata;

"prekid vožnje" je vrijeme u kojem vozač prestane upravljati motornim vozilom dulje od pola sata, a obuhvaća vrijeme pripremnih i žavršnih radova na vozilu vrijeme utovara i istovara stvari, vrijeme ulazaka i izlazaka putnika, popravka vozila i stvari na putu, vrijeme čekanja na utovar i istovar stvari, vrijeme čekanja na graničnom prijelazu te prekid ili zabranu prometa zbog vremenskih prilika i drugih uvjeta na cestama;

- "ukupno trajanje upravljanja" je zbroj vremena neprekidnog upravljanja vozilom u toku 24 sata;

- "trajanje putovanja" je zbroj vremena kad vozač i drugi vozač upravljaju motornim vozilom (udvojena posada) i svih prekida vožnje duljih od pola sata;

- "odmor" je neprekidno vrijeme dulje od pola sata kad vozač ne obavlja aktivnosti u svezi s radom motornog vozila;

- "odmor u toku radnog vremena" je prekid vožnje dulji od pola sata radi odmora i objedovanja;

"dnevni odmor" jest prekid radnog vremena vozača radi spavanja i odmora.

Članak 4.

Vozač autobusa, teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona, nakon prijeđenih 500 km u toku 24 sata, mora biti zamijenjena drugim vozačem, čak i kad tu relaciju prijeđe za manje od osam sati upravljanja vozilom.

Članak 5.

Ako vozač u toku 24 sata upravlja s većim brojem motornih vozila, ukupno vrijeme upravljanja fe zbroj vremena upravljanja svim tim vozilima.

Članak 6.

Vozač mora prekinuti vožnju i odmarati se u toku radnog vremena najmanje pola sata, najkasnije nakon pet sati neprekidnog upravljanja vozilom.

Dnevnim odmorom vozač će koristiti na kraju radnog vremena, nakon ukupnog vremena upravljanja vozilom od osam sati odnosno nakon prijeđenih 500 km u toku 24 sata.

Članak 7.

Ako motornim vozilom koje je opremljeno ležajem za odmor upravlja udvojena posada, vozač se, nakon neprekidnog upravljanja vozilom pet sati, mora odmarati pola sata, ili biti zamijenjen drugim vozačem.

Ako je vozač nakon neprekidnog upravljanja vozilom pet sati predao vozilo na upravljanje drugom vozaču (udvojena posada), nakon pet sati neprekidnog upravljanja vozilom drugi vožač postupit će u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Kad se radi o udvojenoj posadi, vozač koji je vozilom upravljao neprekidno najviše pet sati, može nakon odmora od najmanje pola sata, nastaviti upravljati vozilom najviše još tri sata.

Članak 9.

Ako se u upravljanju vozilom koje nije opremljeno ležajem što omogučuje odmor u ležećem položaju smjenjuju dva vozača, svaki se vozač mora odmarati neprekidno najmanje deset sati u tijeku 27 sati putovanja.

Članak 10.

Uz vozača koji upravlja motornim vozilom mora biti i drugi vozač (udvojena posada), od početka upravljanja vozilom ili se vozač koji upravlja vozilom mora zamijeniti drugim vozačem.

1) ako se u tijeku 24 sata u prometu upotrebljava motorno vozilo nakon osam sati ukupnog vremena u kojem je vozilom upravljao prvi vozač;

2) ako autobus, teretno motorno vozilo ili skup vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona, u toku 24 sata prelazi udaljenost veću od 500 km.

Članak 11.

Ako su u motornom vozilu dva vozača (udvojena posada), način njihova rada utvrđuje se prema duljini relacije koju vozilo prelazi, vremenu upravljanja vozilom i opremljenosti vozila odnosno prema tome da li u vozilu postoji ili ne postoji uređen ležaj što omogućuje jednome od vozača da se, dok vozilo miruje, odmara u ležećem položaju.

Članak 12.

Ako vozač ne može stići do odgovarajućeg stajališta ili do odredišnog mjesta nakon osam sati upravljanja vozilom, vrijeme upravljanja vozilom može se produljiti najviše 30 minuta i to najviše dva puta u jednom tjednu, pri čemu ukupno vrijeme upravljanja vozilom ne može biti dulje od 40, sati u jednome tjednu.

Vozač mora prekinuti vožnju ako ni nakon što je produljio vrijeme upravljanja vozilom 30 minuta ne može stići do stajališta ili do odredišnog mjesta u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

U individualnu kontrolnu knjižicu vozač motornog vozila upisuje pregled svoje aktivnosti, sate odmora i prekide vožnje u toku radnog dana.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na vozača motornog vozila u javnom linijskom prijevozu u cestovnom prometu osim u međunarodnom cestovnom prometu, na vozača motornog vozila građevinskog, komunalnog, te poštansko-telekomunikacijskog poduzeća, vozača poduzeća koje prevozi stvari široke potrošnje u gradskom i prigradskom prijevozu, vozača auto-škole vozača motornog vozila u prijevozu za vlastite potrebe radnika na posao i s posla te na vozača motornog vozila kojim se prevoze predškolska i školska djeca u gradskom i prigradskom prijevozu u cestovnom prometu.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se ni na vozača motornog vozila za hitne intervencije na cestama: Služba "Pomoć-informacije" Hrvatskog auto-kluba, u elektroindustriji, cjevovodnom transportu za ispitivanje i zaštitu od zagađivanja vode u slučaju havarije za higijensko-epidemiološka ispitivanja i veterinarsku inspekciju kao i na tehničkim, elektroenergetskim, građevinskim rudarskim, geološko-mehaničkim, željezničkim i telekomunikacijskim uređajima i opremi kada obavlja takovu vrstu intervencije.

Članak 14.

Vozač i drugi vozač (udvojena posada) upisuju u individualnu kontrolnu knjižicu vrijeme odmora u rubrike s predviđenim simbolima odmora i to u toku i na kraju svakog razdoblja na koje se odmor odnosi (dnevni odmor, ukupno trajanje dnevnog odmora prije početka i u toku radnog dana).

Podaci iz individualne kontrolne knjižice moraju se slagati s podacima što su registrirani na ulošku tahografskog uređaja.

Članak 15.

Individualna kontrolna knjižica izrađuje se prema obrascu što je otiskan u ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Dimenzije individualne kontrolne knjižice jesu 210 mm x 148 mm.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ukupnom trajanju upravljanja vozilom, odmorima vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima, u obimu koji utječe na sigurnost upravljanja vozilom ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01 /93-02/05

Urbroj : 530-01-93-1

Zagreb, 22. siječnja 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


______________________________________________________________
I    REPUBLIKA HRVATSKA
II   INDIVIDUALNA KONTROLNA KNJIŽICA
III   DATUM PRVE UPORABE KNJIŽICE ___________________
IV   DATUM POSLJEDNJE UPORABE KNJIŽICE ________________
V    IME I PREZIME ____________________
            (vozača - nositelja knjižice)

Datum rođenja ____________
Prebivalište ______________
Ulica i broj ____________

VI NAZIV PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE
________________________________

Mjesto (sjedište) ____________________

Ulica i broj ____________________

Broj telefona _________________

BROJ KNJIŽICE ________________

SERIJA __________________

REG. BROJ __________________

(M. P. )
__________________________________________________________________________________
Stranica 2
DNEVN1 LIST
2. Registarski broj       1. DNEVNI LIST br.               3. Dan i datum

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
4.
5.
6.
7.
8.
13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24.
4.
5.
6.
7.
8.
9. MJESTO POČETKA RADA         10. MJESTO PRESTANKA RADA
11. Prijevoz stvari
Najveća dopuštena masa vozila - vučnog vozila______________________________
12. Prijevoz putnika                      14. Broj sati
Režim izabranog dnevnog odmora:
13. Kilometar brojilo: Početak rada vozila_______. km  15. Završetak rada vozila_______km
Ukupan put: ___________. km               16.
19. OPASKA : _________________________     17.
                                18. Ukupno
                                15+16+17
Potpis: _____________                  U datom slučaju
___________________________________________________________________________
Vučno vozilo s prikolicom ili vozilo s prikolicom______________________________________

TJEDNO IZVJEŠĆE
Stranica 3
1. Ime i prezime člana posade

_____________________________________________________.
2.           TJEDNO lZVJEŠĆE

3. Od__________. do___________. 19_________. zaključno
4. Dani
tjednog
razdoblja___________________________________________________________________

5. Dnevni list
br.__________________________________________________________________________

6.
____________________________________________________________________________
                TRAJANJE DJELATNOSTI
7. tv
____________________________________________________________________________

8. tp
____________________________________________________________________________

9. tr
____________________________________________________________________________
10.
tv+tp +tr
____________________________________________________________________________

11. OPASKA: ______________________________________________

_____________________________________________________.

_____________________________________________________.

12. Datum prethodnoga tjednog odmora_______________________________.

13. Potpis člana posade _______________________________.

14. Potpis odgovorne osobe _______________________________

Knjižica br. ____________________.

Stranica 4
UPUTSTVO ZA POPUNU KNJIŽICE

PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA
- izdaje kontrolnu knjižicu i daje potrebne upute za popunu i čuvanje kontrolne knjižice;
- popunjava rubrike V. i VI. na naslovnoj stranici kontrolne knjižice;
-vodi rgistar kontrolnih knjižica koji sadrži: redni broj registra, ime i prezime vozača kojem je izdana knjižica, datum uručivanja knjižice vozaču, datum početka upotrebe knjižice i posljednji datum (posljednjega) dnevnog lista, seriju i redni broj knjiž
- pregledava dnevno i tjedno izvješće - svakog tjedna;
-čuva uporabljenu kontrolnu knjižicu najmanje 12 mjeseci nakon datuma posljednjeg upisa kontrole te registar izdanih knjižica.
Na naslovnoj stranici:
- provjera upisane podatke;
- u rubriku III. upisuje dan prve upotrebe kontrolne knjižice;
- u rubriku IV. upisuje dan posljednje upotrebe kontrolne knjižice.
Vozač (član posade):
- upisuje u kontrolnu knjižicu svaki radni dan proveden na poslovima cestovnog prIjevoza razvrstavajući radno vrijeme po vrstama aktivnosti i vrijeme odmora u tijeku 24 sata.
U dnevnom listu:
- popunjava dnevni list za svaki dan, kao član posade;
- u rubriku 2. upisuje registarski broj svakog vozlla uporabljenu u toku dana:
- rubrika 4 - simbol predstavlja "dnevni odmor"
- rubrika 5 - simbol predstavlja "odmor u toku radnog dana"
- rubrika 6 - simbol predstavlja "vrijeme efektivnog upravljanja vozilom, uključujući prekide vožnje kraće od pola sata";
- rubrika 7 - simbol predstavlja vrijeme u tijeku sata kad je vozač na raspolaganju poduzeću (prisustvuje utovaru - istovaru, čeka na utovar - istovar, čeka zbog carine ne graničnom prijelazu i dr.);
- rubrika 8 - simbol predstavlja rad vozača u svezi s upravljanjem vozilom (popravak vozila na cesti, promjena guma, osiguranje stvari na vozilu nakon završenog utovara i dr.), osim efektivnog vremena upravljanja vozilom;
- razdoblja u rubrikama 4, 5, 6 7. i 8. obilježavaju se povlačenjem vodoravne crte ispod odgovarajućeg broja sati nasuprot odgovarajućim znakovima, tako da se vodoravne crte povezuju s okomitim crtama da bi se po cijeloj duljini dobila neprekinuta crta;
- u rubriku 12. upisuje da li se odmara u hotelu ili u vozilu;
- u rubriku 13. upisuje početnu, završnu i ukupnu kilometražu za pojedino putovanje;
- u rubrIku 14. upisuje vrijeme neprekidnog odmora što prethodi preuzimanju dužnosti, a ako se razdoblje proteže na dva dana - broj znači ukupno vrijeme odmora;
- u rubriku 15. upisuje vrijeme efektivnog upravljanja vozilom;
- u rubriku 16. upisuje vrijeme kad je vozač na raspolaganju u tijeku 24 sata poduzeću;
- u rubriku 17. upisuje vrijeme rada u svezi s upravljanjem vozilom, osim efektivnog vremena upravljanja vozilom;
- u rubriku 18. upisuje ukupni broj sati u svezi s upravljanjem vozilom odnosno zbroj sati iz rubrika 15,16. i 17;
- u rubriku 19. upisuje ime drugog vozača i eventualne pogreške u podacima.

Tjedno izvješće
- popunjava se na kraju tjedna kad se popuni jedan dnevni list ili više dnevnih listova:
- u rubriku 6. upisuje se vrijeme dnevnog odmora;
- u rubriku 7. upisuje se šifra "O" kad je vozač bio na radu, a nije bio član posade;
- u rubriku 8. i 9. upisuje se vrijeme rada, a ako nije obavljao neku od predviđenih djelatnosti, upisuje se šifra "O";
- u rubrlku 10. odnosno tv+tp+tr upisuje se šifra "O" kad vozač nije bio na radu s obrazloženjem;
- u rubrlke 6. i 7. upisuju se brojke iz rubrika 14. i 15. dnevnog lista;
- nakon popune i eventualna zadržavanja radi kontrole, kontrolna se knjižica predaje odgovornoj osobi prije početka radnog dana u idućem tjednu, a najkasnije nakon 72 sata od dolaska u sjedište poduzeća.
Opaska: Kontrolnu knjižicu vozač mora imati kod sebe i pokazuje je na zahtjev ovlaštene osobe.
Podaci se ne smiju unositi grafitnom olovkom.
Upisani podaci ne smiju se ispravljati ni križati niti se na već upisane podatke smiju dodavati novi podaci. Jedari član posade ne može istovremeno rabiti dvije kontrolne knjižice.