Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 04.03.1993 Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije i načinu obilježavanja i održavanja groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Na temelju odredbe članka 2. i 9. Zakona o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjetskom ratu ("Narodne novine", broj 91/92), ministar graditeljstva i zaštite okoliša, donosi

PRAVILNIK

o načinu i sadržaju vođenja evidencije i načinu obilježavanja i održavanja groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila

Članak 1.

Općine odnosno grad na čijem se području nalaze groblja, grobovi, spomenici - kosturnice, nadgrobni spomenici i druga nadgrobna spomen-obilježja poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika poginulih u I. i II. svjetskom ratu (u daljem tekstu: groblja odnosno grobovi) vode knjigu evidencije groblja odnosno grobova (u daljem tekstu: Knjiga groblja).

Knjigu groblja koju čine obrasci 1, 2, 3, 4. i 5. vode tijela općine odnosno grada u čijem je djelokrugu obavljanje poslova iz komunalne djelatnosti.

Članak 2.

Obrasci knjige groblja 1, 2, 3, 4. i 5. s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Knjiga groblja uvezuje se čvrstim uvezom, a stranice su označene od 1. do 500.

Članak 3.

U knjigu groblja podaci se upisuju crnilom.

Podaci upisani u knjigu groblja mogu se mijenjati i dopunjavati.

Članak 4.

Nadležno tijelo općine odnosno grada dužno je knjigu groblja ustrojiti u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Tijelo iz stavka 1. ovoga članka knjigu groblja ustrojenu podacima prema ovome pravilniku dostavlja na ovjeru županiji u čijem je sastavu ta općina odnosno grad.

Knjigu groblja iz stavka 2. ovoga članka ovjerava i Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša.

Članak 5.

Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša vodi skupnu evidenciju groblja odnosno grobova za područje Republike Hrvatske na obrascu 6. koji je s odgovarajućim sadržajem tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Sastavni dio skupne evidencije iz stavka 1. ovoga članka je geodetska podloga lokacije groblja odnosno groba i drugih objekata koji pripadaju groblju, pristupne ceste, staze te fotografije groblja, odnosno groba.

Članak 6.

Groblja odnosno grobovi obilježavaju se s odgovarajućim trajnim nadgrobnim oznakama na kojima može biti upisano ime i prezime, godina rođenja i godina smrti poginulog.

Groblje odnosno grob moraju se održavati i najmanje dva puta godišnje uređivati prema mjesnim običajima.

Na groblje odnosno grob smije se polegati cvijeće i paliti svijeće. Posjetioci ne smiju mijenjati izgled groblja odnosno groba, saditi cvijeće i drveće ili stavljati druge oznake na groblje odnosno grob.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 363-01/93-03/02

Urbroj : 531-06/3-93-2

Zagreb, 8. veljače 1993.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša

Zdenko Karakaš, dipl. inž. građ., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


__________________________________
        NAZIV ŽUPANIJE


___________________________________
        NAZIV GROBLJA


Obrazac 1_________________________________________________________________
NAZIV GRADA_____________________________________________________________
NAZIV OPĆINE_____________________________________________________________
NAZIV GROBLJA____________________________________________________________
LOKACIJA_________________________________________________________________
str.1-100            Potpis ovlaštene osobe: ____________________


Obrazac 2

BROJ ZEMLJIŠNE PARCELE GROBLJA

SAHRANJENIH PRIPADNIKA STRANIH

ORUŽANIH SILA______________________________________________________________

BROJ ZEMLJIŠNE PARCELE GROBA

SAHRANJENIH PRIPADNIKA STRANIH

ORUŽANIH SILA______________________________________________________________

str.101-150               Potpis ovlaštene osobe: ____________


Obrazac 3
____________________________________________________________________________
BROJ SAHRANJENIH
PRIPADNIKA STRANIH
ORUŽANIH SILA______________________________________________________________

PODACI_____________________________________________________________________
REDNI IME PREZIME DAN, MJESEC I DAN, MJESEC I NAZIV DRŽAVE IME ORUŽANE SILE
BROJ             GODINA ROĐENJA GODINA SMRTI____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

str.151-400                   Potpis ovlaštene osobe: ________


Obrazac 4
____________________________________________________________________________
IZVOR PODATAKA     ____________________________________________________

O SAHRANJENIM      ____________________________________________________

PRIPADNICIMA STRANIH  ____________________________________________________

ORUŽANIH SILA      ____________________________________________________

                ____________________________________________________

                ____________________________________________________

str. 401-450                      Potpis ovtaštene osobe: ________________


Obrazac 5

IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH PODATAKA
IZMJENE PODATAKA        Dao - la
                    Mijenja se
DOPNA PODATAKA     Dao - la
                    Dopunjuje se
str. 451-500              Potpis ovlaštene osobe:

Obrazac 6
__________________________________________________________
SKUPNA EVIDENCIJA O GROBLJIMA I GROBOVIMA PRIPADNIKA
STRANIH ORUŽANIH SILA IZ I. i II. SVJETSKOG RATA NA PODRUČJU
REPUBLIKE HRVATSKE______________________________________   _____________
                        NAZlV ŽUPANIJE
__________________________________________________________________________________
A) NAZIV    A) NAZIV    BROJ GROBLJA  BROJ SAHRANJENIH    NAZIV DRŽAVE
GRADA  GROBLJA I GROBOVA        PRIPADNIKA STRANIH   KOJOJ
                            ORUŽANIH SILA      SAHRANJENI
                                            PRIPADAJU

B) NAZIV    B) NAZIV
OPĆINE LOKACIJE
__________________________________________________________________________________
1-n   A)   A)
    B)   B)
    A)   A)
    B)   B)
    A)   A)
    B)   B)
    A)   A)
    B)   B)
    A)   A)
    B)   B)
    A)   A)
    B)   B)
    A)   A)
    B)   B)
    A)   A)
    B)   B)
    A)   A)
    B)   B)
    A)   A)
    B)   B)
Potpis ovlaštene osobe:

AGENCIJA ZA RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ