Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 04.03.1993 Uputa za provođenje Uredbe o plaćama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

Na temelju članka 7. Uredbe o plaćama ("Narodne novine" br. 17/93) Generalnl direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi

UPUTU

za provođenje Uredbe o plaćama

1. Ovom uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu akontacija neto plaća za veljaču 1993. godine, te isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora za 1993. godinu.

Pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obračun akontacija neto plaća sastavljaju na Obrascu IPNP-2" a obračun regresa za korištenje godišnjeg odmora na obrascu RG koji su sastavni dio ove upute, i dostavljaju ih u jednom primjerku nadležnoj organizacijskoj jedinici SDK Hrvatske pri isplati neto plaća i regresa za korištenje godišnjeg odmora.

2. Na rednom broju 1. iskazuje se prosječna neto plaća isplaćena za siječanj 1993. godine, a utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 11. podijeli s podatkom s rednog broja 6. Obrasca PNP-1 temeljem kojeg je za siječanj 1993. godine isplaćena neto plaća.

3. Na rednom broju 2. iskazuje se broj djelatnika kojima se isplaćuju plaće i naknade plaća, a utvrđuje se tako da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje djelatnici primaju naknade plaća iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada u tom mjesecu.

4. Na rednom broju 3. iskazuje se iznos prosječne moguće akontacije neto plaće za veljaču 1993. godine a utvrđuje se tako da se iznos s rednog broja 1. uveća najviše za 0,90 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u veljači.

Porast cijena na malo u veljači 1993. godine, prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznosi 24,9%. Na temelju ovog podatka akontacija neto plaće za veljaču može se uvećati za 22,4% u odnosu na prosječnu isplaćenu neto plaću za siječanj 1993. godine.

5. Na rednom broju 4. iskazuju se sredstva koja se mogu isplatiti kao akontaclja za veljaču, a utvrđuju se tako da se podatak s rednog broja 3. pomnoži s podatkom s rednog broja 2. Obrasca PNP-2.

6. Na rednom broju 5. iskazuje se iznos sredstava isplaćenih kao prvi dio plaće za veljaču.

7. Na rednom broju 7. iskazuje se iznos ukupno isplaćene akontacije neto plaće za veljaču. Na ovom rednom broju podatak ne može biti veći od podatka na rednom broju 4. Obrasca PNP-a.

8. Na rednom broju 8. iskazuje se podatak o prosječnoj isplaćenoj neto plaći u privredi Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku.

Taj podatak utvrđuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i objavljuje u "Narodnim novinama".

9. Na rednom broju 10. iskazuje se iznos moguće najviše pojedinačne neto plaće. Temeljem članka 4. Uredbe najviša mjesečna neto plaća ne može biti veća od 8 prosječnih neto plaća isplaćenih u privredi Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku.

10. Na rednom broju 11. iskazuje se iznos najviše pojedinačne neto plaće koja je isplaćena a koja ne može biti veća od podatka iskazanog na rednom broju 10. Obrasca PNP-2.

11. Pravne osobe iz članka 2. Uredbe iskazuju podatke na rednim brojevima 2, 5, 6, 7, 9 i 11 Obrasca PNP-2.

12. Na rednom broju 1. Obrasca RG iskazuje se iznos sredstava isplaćenih za regres za korištenje godišnjeg odmora.

13. Na rednom broju 2. Obrasc RG iskazuje se broj djelatnika kojima se isplaćuje regres za korištenje godišnjeg odmora.

14. Na rednom broju 3. Obrasca RG iskazuje se prosječno isplaćeni regres za korištenje godišnjeg odmora po djelatniku. Temeljem članka 5. Uredbe ovaj podatak ne može biti veći od iznosa prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u privredi Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku, iskazanom na rednom broju 4. Obrasca RG.

15. Regres za korištenje godišnjeg odmora isplaćuje se jedanput godišnje i to u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem će radnik prvi puta koristiti godišnji odmor i prema članku 5. Uredbe isplaćuju ga sve pravne osobe iz članka 2. i članka 3. Uredbe.

16. Danom stupanja na snagu ove upute prestaje važiti Uputa za provođenje Uredbe o plaćama ("Narodne novine", br.10/93).

17. Ova uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 120-01 /93-01 /08

Urbroj : 321-01 /93-15

Zagreb, 4. ožujka 1993.

Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
OBRAZAC PNP-2
                        4 5
1  2    3 4 5 6  7  8 9 10  11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Razdo- Broj oznaka   Osnovni     Individualna      Posebne oznake
blje  organ.jedinice račun          partija
________________________
(Naziv i sjedište pravne osobe)

OBRAČUN NETO PLAĆA
za mjesec_________ 1993. godine
- iznos u HRD
- broj djelatnika u cijelom broju
Redni      Opis                      Oznaka za            Iznos
broj                              AOP
1        2                        3                4
1. Prosječna isplaćena neto plaća za mjesec siječanj      01
1993. godine
2. Broj djelatnika u mjesecu za koji se isplaćuje        02
plaća
3. Iznos prosječne moguće akontacije neto plaće za       03
mjesec veljaču 1993. godine (red. br.1 x 1,224)
4. Sredstva koja se mogu isplatiti kao akontacija za      04
mjesec veljaču 1993. godine (red. br. 3 x red. br. 2)
5. Isplaćena neto plaća za mjesec za koji se obavlja      05
isplata
6. Iznos neto plaće iz naloga za isplatu            06
7. Ukupo isplaćena akontacija neto plaća            07
(red. br: 5 + red. br. 6)
8. Prošjećno isplaćena neto plaća u privredi          08
Hrvatske (posljednji objavljeni podatak)
9. Iznos najniže isplaćene pojedinačne neto plaće        09
10. Moguća najviša pojedinačna neto plaća            10
(red. br. 8 x 8)
11. Iznos najviše isplaćene pojedinačne neto plaće       11
U ______________ , dana ______________ 1993.
Sastavio obračun:                            Rukovoditelj:
_________________                            _____________
Kontrolu obavili:            Pečat              Datum primitka:
1. _____________                    SDKH
2. _____________

OBRAZAC RG 4 3
4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Razdo- Broj oznaka   Osnovni     Individualna      Posebne oznake
blje  organ.jedinice račun          partija
________________________
(Naziv i sjedište pravne osobe)

OBRAČUN REGRESA ZA KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA
za _______________ godinu
- iznos u HRD
- broj djelatnika u cijelom broju
Redni      Opis                      Oznaka za            Iznos
broj                              AOP
1        2                        3                4
1. Sredstva isplaćena za regres za korištenje
godišnjeg odmora                        01
2. Broj djelatnika kojima se isplaćuje regres za
korištenje godišnjeg odmora                   02
3. Prosječno isplaćeni regres za korištenje godišnjeg
odmora po djelatniku                      03
4. Prosječna isplaćena neto plaća u privredi
Hrvatske (posljednji objavljeni podatak)            04
U ______________ , dana ______________ 1993.
Sastavio obračun:                        Rukovoditelj:
_________________                        _____________
Kontrolu obavili:            Pečat          Datum primitka:
1. _____________                SDKH
2. _____________