Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 03.03.1993 Pravilnik o ispitivanju vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 316. stavka 2. točka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 84/92), u suglasnosti s ministrom industrije, brodogradnje i energetike, ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

o ispitivanju vozila

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti, postupak i način ispitivanja vozila, što se smatra proizvodnjom, pregrad njom i bitnijom popravkom, o stručnoj spremi djelatnik koji obavljaju ispitivanje, obliku i sadržaju potvrde o ispitivanju, vodenje evidencije o izdanim potvrdama, te o davanju ne korištenje podataka o ispitivanju vozila.

Članak 2.

(I) Odredbe ovog pravilnika odnose se na vozila na motorni pogon i priključna vozila i dijelove tih vozila koji su bitni za sigurnost prometa i koji se pojedinačno ili serijski proizvode. preinačuju ili bitnije popravljaju.

(2) Odredbe ovog pravilnika odnose se i na vozila koja se uvoze.

Članak 3.

(1) Konstrukcijske i tehničke osobine vozila i njihovih sklopova i dijelova moraju biti u skladu s propisima i standardima.

(2) Aho za vozila i njihove dijelove i sklopove nisu doneseni odgovarajući propisi i standardi, tada se primjenjuju medunarodni propisi i standardi, odnosno propisi i normativi proizvodača.

(3) Ako za vozila i njihove sklopove i dijelove nema propisa, standarda ili normativa proizvodača, tada se primjenjuju uobičajena pravila tehničhih znanosti, odnosno pravila koja odredi ovlaštena organizacija za ispitivanje vozila.

Članak 4.

Proizvodač odnosno posjednik vozila, njegovog sklopa ili dijela dužan je iste koristiti i ugradivati sukladno članku 3. ovog pravilnika.

II. PROIZVODNJA, PREGRADNJA I BITNIJE POPRAVKE

Članak 5.

(1) Proizvodnja vozila, sklopova ili dijelova je serijska ili pojedinabna izrada

(2) Pregradnja vozila je serijska ili pojedinačna izmjena kojom se mijenja masa za plus ili minus 2,5 posto, dodaju ili skidaju pojedini dijelovi ili sklopovi, sastavljaju dva ili više vozila, hada se mijenja prvobitno stanje u tehničkom smislu ili se mijenja marha, tip i vrsta vozila prema katalogu (Prilog broj 1).

(3) Bitnija popravka vozila je popravka:

školjke-šasije na elementima bitnim za učvršćivanje elemenata oslanjanja, upravljanja i prijenosa osnovnih sklopova, upravljačkog i kočničhog mehanizma, uređaja za pogon vozila na tekući naftni plin i sl.

Članak 6.

(1) Serijska proizvodnja ili pregradnja vozila je izrada od dva ili više primjeraka po istovjetnoj tehničkoj dokumentaciji.

(2) Pojedinačna proizvodnja ili pregradnja je izrada jednog primjerka vozila.

Članak 7.

(1) Dijelovi vozila su dijelovi koji se nalaze samostalno ili u sastavu pojedinog sklopa bez obzira da li su ugradeni u vozilo ili se koriste kao nadomjesni (rezervni) dijelovi.

(2) Sklopovi vozila su pojedini uređaji (agregati) koji su u vozilu ili se koriste kao nadomjesni (rezervni) sklopovi.

III. UVJETI, POSTUPAK I NAČIN ISPITIVANJA

Članak 8.

(1) Ispitivanje vozila sastoji se iz snimanja ispitivanja osobina pojedinih uređaja te stručne obrade dokumentacije s izdavanjem potvrde o ispitivanju vozila.

(2) Snimanje vozila odnosno uređaja na vozilu iz stavka 1. ovog članka sastoji se iz mjerenja i utvrđivanja na odgovarajući način, identifikacijskih podataka i tehničkih osobina vozila (dimenzija, mase, opterećenja osovina, brzina, ubrzanja i sl.) obavlja se s minimalnom opremom koja je propisana u Pravilniku o tehničkim pregledima vozila za ispitivanje određenog uređaja.

(3) Ispitivanje osobina pojedinih uređaja iz stavka 1. ovog članha obavlja se na odgovarajućim prostorima i s odgovarajućom opremom koja je za ta ispitivanja propisana pravilnicima o njihovoj osobini.

(4) Za stručnu obradu dokumentacije iz stavka 1. ovog člsnka i izdavanje potvrde o ispitivanju vozila potreban je odgovarajući prostor, stručna literatura i stručni katalozi s tehničkim podacima o vozilima unazad najmanje 15 godina

(5) Način na koji se koristi oprema iz stavka 1. i 2. ovog članka kao i prostori na kojima se koristi, utvrđuje organizacija za ispitivanje vozila u skladu s ratificiranfm pravilnicima o osobinama uređaja

(6) Snimanja iz stavka 1. ovog članka moraju biti organizirana barem u četiri regije: slavonska, zagrebačka, istarska i dalmatinska, kako bi se smanjile razdaljine dolazećih vozila radi snimanja.

Članak 9.

Ispitivanje vozila na kojem je obavljen bitni popravak obavit će se u prostorijama radionice koja ga je obavila, odnosno u stanici za tehničke preglede vozila, s opremom kojom se utvrđuje tehnička ispravnost onog uređaja koji je popravljen na vozilu.

Članak 10.

(1) Za vozilo koje će se ispitati, posjednik podnosi zahtjev uz kojeg je dužan priložiti, prema potrebi, i nužnu dokumentaciju o obavljenoj izradi, odnosno preinaci, te odgovarajuće certifikate (ateste).

(2) Dokumentscija iz stavka 1. ovog članka ne prilaže se uz zahtjev ako organizacija koja obavlja snimanje raspolaže s generalnim atestom odnosno ako je na određenom uređaju otisnut znak priznate homologacije.

Članak 11.

Za snimanja odnosno ispitivanja osobina pojedinih uređaja koriste se za to prilagodeni obrssci koji ssdrže slijedeće podatke: o posjedniku vozila, vozilu, zahvatima koji su obavljeni na vozilu. obavljenim ispitivanjima te mjestu i datumu, kao i potpis ovlaštene osobe.

Članak 12.

(1) Ako se utvrđi da su u obrascima o snimanju vozila, ispitivanjima osobina pojedinih uređaja ili u potvrdi uneseni krivi podaci ili se isti izgube, snimanje će se ponoviti.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovog članka ponovit će se i na zahtjev nadležnog tijela ze na,dzor na poslovima ispitivanja vozila.

(3) Troškove ponovljenog postupka ispitivanja snosi stranka koja ga je uzrokovala.

Članak 13.

Najveća dopuštena masa vozila je utvrđena od strane proizvodača vozila prema osnovnim dimenzijama šasije-okvira i školjke te njoj pripadajućih elemenata oslanjanja koji odgovaraju njihovim dopuštenim opterećenjima, a može se mijenjati ako:

- je na vozilu obavljena zamjena elemenata oslanjanja i drugih dijelova prema tvorničkoj dokumentaciji, kad vozilo može preći u drugi tip. Ovakva promjena tipa može se provesti i na licencnom vozilu iako ga proizvodač nema u svom programu, ali ga posjeduje davatelj licence.

- motorna, prikljućna ili skup vozila koja prelaze zakonom najveće dopuštene mase odilosno ošovinska opterećenja. Ova promjena može se izvesti:

1. Promjenom najveće dopuštene mase za ne više od 10 posto bez bilo kakvih zahvata na vozilu.

2. Promjenom jednog, dva ili svih elemenata oslanjanja uz utvrđivanje i postavljanje težišta tereta ovisno o novonastalim opterećenjima osovina. Pri ovim elementima oslanjanja treba se služiti onim naprezanjima materijala koja su korištena prije rekonstrukcije vozila.

- je potrebno laku prikolicu prilagoditi najvećoj dopuštenoj masi vučnog vozila smanjiti za najviše 15 posto.

Članak 14.

Masa vozila smije odstupati od tvornički deklarirane mase za ne više od 15 posto i to samo u slučajevima kad je to uzrokovano pojačanom kongtrukcijom tovarnog prostora. ugradnjom povećaog ili dva rezervoara goriva. i sl.

Članak 15.

(1) Godina proizvodnje utvrđuje se utisnutom VIN oznakom na šasiji odnosno školjci vozila.

(2)iznimno od stavka 1. ovog članka godina proizvodnje može se promijeniti:

- kad je zamijenjena nova (neregistrirana) šasija školjka koje nema VIN oznake, godina proizvodnje utvrđuje se kao posljednja godina proizvodnje tog tipa modela uz uvjet da su svi uređaji na vozilu homologiranog tipa koji su bili do te godine ratificirani usvojenim pravilnicima i da tako utvrđena godina proizvodnje nije novija (mlada) od godine kupnje školjke,

- kad je na šasiji - okviru ili školjci obavljena zamjena novim elementima oslanjanja, odnosno kad su na tom vozilu učinjene konstrukcijske promjene u smislu važećih propisa za novoproizvedena vozila, a opće stanje zadovoIjava izgledom utvrđenu godinu,

- kad je vozilo zbog izrade nadgradnje registrirano poslije godine utisnute u VIN oznaci. Za godinu proizvodnje upisuje se godina iz VIN oznake/godina prve registracije. (Na primjer: 1990/1992. - VIN oznaka utvrđuje godinu 1990. kao godinu proizvodnje, a vozilo je registrirsno 1992. godine).

Članak 16.

Promjena proizvodača (tvrtke) vozila utvrdit će se:

- ako je u vozilo ugrađen motor drugog proizvodača, kojeg proizvodač prema svom proizvodnom programu ne ugrađuje u vozila, utvrđuje proizvodač/ - proizvodač motora. (Na primjer: UAZ/Torpedo, znači da je u vozilo proizvođača UAZ ugrađen motor proizvodača Torpeda).

- ako je vozilo izgrađeno u samogradnji ili sastavljeno iz više vozila pri ćemu se ne može identificirati osnovnog proizvodača upisuju se "SAMOGRADNJA".

Člana 17.

(1) Tip vozila utvrđuje se temeljem tehničkih podataka proizvodača, a za ispitno vozilo iza tipa daje se "C-40128", gdje "C" znači osnovnu oznaku organizacije koja je obavila ispitivanje vozila, a broj 40128 je broj potvrde koja je izdana prilikom ispitivanja vozila.

(2) Ako je na vozilu obavljena promjena najveće dopuštene mase i/ili motora koje podatke proizvodač koristi za oznaku tipa a proizvodač je nema u svom proizvodnom programu te najveće dopuštene mase i/ili motora za tu šasiju - školjku upisuje se stari tip. (Na primjer: U Mercedesovu školjku 300 SL ugrađen je motor 220 D, treba upisati "300 SL/220 D".

IV. DJELATNICI

Članak 18.

(1) Rukovođenje poslovima ispitivanja vozila mogu obavljati djelatnici sa završenim VII-im stupnjem stručne spreme strojarskog smjera.

(2) Poslove stručne obrade dokumentacije za izdavanje potvrde o ispitivanju vozila obavljaju djelatnici s najmanje V-im stupnjem stručne spreme odgovarajućeg smjera, a ako se radi o složenijim slučajevima (ADR, pregradnja teretnog vozila u cisternu i sl.) poslove stručne obrade dokumentacije obavljaju djelatnidi sa završenim VII-im stupnjem stručne spreme strojarskog smjera

(3) Poslove snimanja i ispitivanja osobina pojeđinih uređaja vozila na terenu mogu obavljati djelatnici iz stavka 1. i 2. ovog članha ili djelatnici koji su položili ispit za kontrolora tehničke ispravnosti vozila prema propisima o sigurnosti promet na cestama i posjeduju ovlaštenje organizacije za ispitivanje vozila.

(4) Poslove ispitivanja bitnije popravljenog vozila mogu obavljati specijalizirani djeletnici ili kontrolori tehničke ispravnosti koje za to ovlasti organizacija ovlaštena za ispitivanje vozila.

Članak 19.

(1) Poslove ispitivanja vozila osim ispitivanja vozila zbog bitnije popravke, obavlja Komisija za ispitivanje vozila (u daljnjem tekstu: komisija) koju čine djelatnici organizacije ovlaštene za ispitivanje.

(2) Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana koji imaju zamjenike.

(3) Djelatnici štanica za tehnički pregled vozila i drugih organizacija kod kojih se obavlja snimanje vozila odnosno ispitivanja ošobina pojedinih, uređaja na vozilu ne moraju biti članovi komisije.

(4) Komisiju imenuje ruhovoditelj organizscije koja je ovlaštena za ispitivanje vozila

V. POTVRDA O ISPITIVANJU VOZILA

Članak 20.

(1) Za ispitano vozilo odnosno laku prikolicu i bitnije popravljeno vozilo, te dijeloveizdaje se potvrda o ispitivanju (Prilog br. 2, 3, 4 i 5).

(2) Ako se pri ispitivanju utvrdi da vozilo ne ispunjava propisane uvjete, izdaje se potvrda o ispitivanju s naznakom "NEGATIVNO".

(3) Za vozila koja su prepravljena za upravljanje vozača invalida uz potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaje se i certifikat (Prilog br. 6).

(4) Za vozila koja prevoze lako kvarljive živežne namirnice, uz potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaje se i potvrda za izotermićko vozilo, vozilo hladnja.u ili vozilo za zagrijavanje namijenjeno za cestovni prijevoz lako kvarljivih namirnica prema A.T.P. pravilniku.

(5) Za vozila koja imaju ugraden uređaj za pogon na tekući plin smjese propan-butan, izdaje se certifikat (Prilog br. 7. i 8.).

(6) Za vozila koja prevoze opasne tvari izdaje se uz potvrdu iz stavka 1. ovog članka i ADR certifikat u skladu s propisima o prijevozu opasnih tvari (Prilog br. 9).

(7) Potvrda iz stavka 1. ovog članka izdaje se u tri primjerka od kojih se dva daju podnositelju zahtjeva, a jedan zadrava organizacija ovlaštena za ispitivanje vozila.

(8) Potvrda se izdaje bez roka valjanosti i vrijedi do izmjene tehničkog stanja vozila

(9) Prilikom izdavanja potvrde iz stavka 1. ovog članka unose se promjene tehničkih podataka i u knjižicu vozila.

(10) Potvrdu o ispitivanju potpisuje predsjednik ili zamjenik i član komisije koji je obradio dokumentaciju.

Članak 21.

Organizacija ovlaštena za ispitivanje vozila dužna je potvrdu o ispitivanju vozila izdati što prije a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 22.

(1) Ako posjednik vozila izgubi ili iz bilo hojih drugih razloga ostane bez potvrde o ispitivanju može zatražiti kopiju potvrde.

(2) Organizacija ovlaštena za ispitivanje vozila dužna je u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva izdati kopiju potvrde o ispitivanju.

VI. EVIDENCIJA

Članak 23.

(1) Organizacija ovlaštena za ispitivanje vozila vodi evidenciju o ispitivanju vozila po abecednom redu posjednika vozila i po rednom broju potvrde o ispitivanju.

(2) Ako se evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi u registru, vodi se za svahu godinu posebno, a po rednom broju potvrde o ispitivanju vodi se redoslijedom neovisnim o godini ispitivanja

(3) Registri iz stavka 2. ovog članka mogu se voditi po odredenim grupama vozila (osnovni registar, registar lakih prikolica registar ADR i sl.) (Prilog broj 10).

Članak 24.

(1) Zapisnik o ispitivanju, potvrda o ispitivanju i drugi dokumenti, odlažu se u obliku mikrofilma u dosje o ispitivanju.

(2) Dosjei se odlažu u arhivu po rednom broju potvrde, o ispitivanju.

Članak 25.

(1) Organizacija ovlaštena za ispitivanje vozila dužna je evidenciju iz članka 23. stavak 1. i članka 24. ovog pravilnika, osim potvrde o ispitivanju vozila čuvati najmanje 10 godina.

(2) Potvrda o ispitivanju je trajan dokument koji se odlaže po rednoin broju i može se pohraniti kao treći primjerak odnosno mikrofilm.

Članak 26.

(1) Dokumentaciju iz članka 24. ovog pravilnika organizacija ovlaštena za ispitivanje vozila daje je na uvid upravnim tijelima koja obavljaju nadzor.

(2) Kopije dokumentacije iz stavka 1. ovog članka mogu se davati zainteresiranim fizičkim i pravnina osobama.

Članak 27.

Prilozi broj 1 do 10 otiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 530-01-1

Zagreb, 9. veljače 1993.

Ministar pomorstva. prometa i veza

Ivica Mudrinić, dlpl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.KATALOG PROMJENA NA VOZILU KADA VOZILO PODLIJEŽE ISPITIVANJU

Pod promjenom se smatra kada su promijenjeni dijelovi vozila ćija su svojstva propisana ili čijom bi se upotrebom mogli dovesti u opasnost drugi sudionicI u prometu. Pod promjenom se ne smatra u slučaju kada se za pojedine nadograđene ili ugrađene dijelove izda posebno tvorničko odobrenje koje je upisano u knjlzi vozila te ne ovisi o kontroli ugradnJe od strane službeno imenovanog vještaka ili kontrolora motornih vozila u prometu. "Promjena" dijelova vozila predstavlja voljnu radnju usmjerenu na mijenjanje, istrošenost nife "promjena" u smislu ovog propisa.

"Promjena" može biti:

- Mijenjanje u užem smislu, tj. da su dijelovi svjesno i samovoljno drugačije postavljeni;

- Zamjena, tj. da se dijelovi zamijene ili umetnu dijelovi koji ne spadafu u tipsku opremu vozila;

- Dodavanje, tj. da se novi dijelovi nadograde ili ugrade u vozilo.

Promjena traje sve dok su ti dijelovi prisutni, odnosno ako su skinuti.

Dijelovi, ćija su svojstva propisana, su oni dijelovi na koji se stavljaju konkretni zahtjevi prema propisima o gradnji vozlla i njihovih dijelova.

Dijelovi, čija upotreba može prouzrokovati opasnost za, druge sudionike u prometu su oni dijelovi, čija funkcifa ako otkaže, stavlja u pitanje sigurnost vozila u prometu i predstavlja opasnost za druge sudionike u prometu.

Svaka promjena dijelova, čija su svojstva (karakteristike) propisane i čija upotreba može predstavljati opasnost, zahtijeva upučivanje vozila na ispitivanje.

SLUČAJEVI PRIMJENE

Vrsta i opseg promjene                 Vozilo treba podvrći

                                    ispitivanju

1. Osovine                                   

1.1. Zamjena postoječih osovina osovinama

 drugog tipa -                             DA

1.2. Ugradnja ili izgradnja dodatne osovine               DA

1.3. Promjena ogibljenja (dimenzija ili oblika)             DA

2. Oprema koja se mijenja

2.1. Privremeno postavljanje opreme, koja se izmjenjuje, na

vučnim vozilimana poljoprivrednim i za šumarstvo specijalnim

vozilima, u smislu promjene tereta                   NE

2.2. Temeljna ploča i nosači poljoprivrednih

strojeva koji se izmjenjuju                       NE   

Napomena: Ugradnja ne smije onemogućiti,

funkciju svjetala i uređaja za upravljanje.3. Antene

3.1. Naknadna dogradnja                         NE

4. Pregradnja

4.1. Dogradnja ili pregradnja koja mijenja masu vozila (npr. dogradnja dodatnog rezervoara, dizalice za teret, pregradnja ·u kiper, promjena stranica tovarnog prostora veće dimenzije, postolja za prijevoz stakla itd.).                   

Ako pregradnje mijenjaju masu manje od 2,5%           NE4.2. Nastavci za istovar na kiperima                  DA

ako mijenja dužinu vozila                        NE

    

4.3. Naknadna ugradnja vučnog vitla                   DA

4.4. Promjene karoserije, npr. proširenje blatobrana ili kućišta kotaća; primjena dijelova karoserije koji ne spadaju u tipske dijelove za to vozilo npr. izgradnja usmjerivača zraka (tzv. prednji ili stražnji spojler)

                                    DA

NE ako su takve promjene tvornički predvidene

5. Kočioni uređaj

5.1. Bilo koju promjenu na koćionom uređaju           DA

6. Sjedala

6.1. Zamjena istovrsnim sjedalom                    NE

Napomena: Pod istovrsnim sjedalom podrazumijeva se sjedalo koje odgovara smjernicama za postavljanje i opremanje prostora vozača motornih vozila.

6.2. ugradnja - izgradnja sjedala (komblnirano vozilo)NE6.3. promjena sjedala

(odstupanje od tvorničke izvedbe) sjedala

koja nisu u smferu vožnje                        DA

7. Držači

7.1. Naknadna ugradnja krovnog ili stražnjeg nosača tereta (također nosači skija)

                                    NE7.2. Naknadna ugradnja dru.ća za voženje rezervnih kotača na vanjskof strani vozila

                                    DA8. Grijanje

8.1. Zamjena grijača drugog tipa                    DA

8.2. Naknadno ugrađivanje grijanja                   DA

Napomena: Za točku 8.1. i 8.2. samo ako vozilo

prevozi opasne tvari.Vozilo treba Vrsta i opseg promjene podvrći

ispitivanju

9. Rezervoar za gorivo

9.1. Ugradnja dopunskih rezervoara                   DA

10. Prijenos snage

10.1. Promjena elemenata prijenosa snage od motora do pogonskih kotača

                                    DA11. Upravljački sistem11.1. Izmjena na upravljačkom mehanizmu

(također i na upravljaču), a naročito                  DA11.1.1. Zamjena serijskog upravljača

upravljačem druge vrste

 (npr. upravljač visokim

upravljačem na motorkotaću i sl.)

                                     DA

11.1.2. Zamjena serijskog kola upravljača

 s drugim kolom istog ili drugog promjera                DA12. Svjetlosno-tehnički uređaji

12.1. Naknadna ugradnja svjetlosno-tehničkih uređaja koji se smiju ugrađivati na vozilo (dozvoljeni, ali ne i propisani uređaji) npr. maglenke, radno osvjetljenje rotirajući plavo ili žuto svjetlo

                                    NE

12.2. Naknadna ugradnja dugog ili oborenog svjetla           DA12.3. Zamjena serijski ugrađenog dugog i oborenog svjetla dugim svjetlima (npr. halogenim)

                                    DA

12.4. Zamjena serijski ugrađenih velikih i oborenih svjetala koje imaju zajedno i poziciono svjetlo i smjerokaz s drugim koji to nemaju ili obratno           DA12.5. Zamjena serijski ugrađenih stražnjih svjetala (stop, poziciono, smjerokaz) sa:

12.5.1 Uređajima iste vrste (tipa)                   NE

12.5.2. Uređajima drugog proizvođača (drugog

tipa)                                  DA

12.6. Izmjene u svjetlosno-tehničkim uređajima

(kao npr.):

12.6.1. Ugradnjom rešetkastog štitnika za svjetla            DA

12.6.2. Ugradnja zastora da se od dugog svjetla

formira oboreno                             DA

12.6.3. Ugradnja usmjerivaća snopa svjetlosti          DA

12.6.4. Ugradnja brisača na svjetla                   DA

Napomena: za točke 12.6. NE ako je odobrenog

tipa

13. Motor

13.1. Ugradnja obnovljenog motora                    NE

 (Iste marke i tipa)

13.2. Zanljena motora iste vrste ali druge snage            DA

Napomena: NE ako se takav motor tvornički

ugraduje u takvu školjku-šasiju

13.3. Zamjena za motor druge vrste                   DA

Napomena: NE ako se takav motor

serijski ugrađuje u takovu školjku

uz zamjenu svih pripadajućih elemenata.

13.4. Ako je motoru, bilo kojom mjerom,

 smanjena snaga                             DA

13.5. Naknadna ugradnja drugog pogonskog sredstva        DAVozilo treba Vrsta i opseg promjene podvrći

ispitivanju

14. Kotači

14.1. Zamjena kotača drugačijima od originalnih         DA

Napomene: NE ako postoji tvorničko odobrenje

za izmjenu

14.2. Skidanje ukrasnih poklopaca kotača                NE

Napomena: DA ako se skidanjem otkrivaju

stršeći dijelovi koji vire van ravnine kotača

14.3. Okretanje naplatka kotača                     DA

14.4. Ugradnja među ploče ispod naplatka                DA

14.5. Promjena nagiba kotača                      DA

15. Šasija-školjka

15.1. Produživanje ili skraćivanje okvira (šasije)           DA

15.2. Pregradnja teretnog u tegljača i obratno         DA

15.3. Dogradnja pomoćnih okvira kao nosivih

elemenata nadogradnje (dizalice, cisterne_)               DA

16. Gume

16.1. Promjera gumama druge konstrukcije ili

dimenzije                                DA

Napomena: NE ako je tvornički

odobreno takvu gumu upotrebljavati.

16.z. Gume veće ili manje nosivosti ali lste dimenzije         DA

16.3. Zamjena gumama veče brzine ali istih dimenzija      NE

17. Ispušni lonac

17.1. Zamjena ispušnog lonca drugim istog tipa         NE

7.2. Zamjena ispušnog, lonca uređajem drugog

tipa                                  DA

17.3. Zamjena ispušnog lonca uređajem drugog

tipa za kojeg postoji tvornička dozvola ugradnje

u to vozilo                               NE

17.4. Demontaža prigušivača zvuka                    DA

17.5. Promjena dijelova uređaja prigušivača

zvuka (završne cijevi ili slično)                    DA

18. Sigurnosni uređaji (protiv krađe)

18.1. Zamjena drugim uređajima koji nije originalan   DA

19. Amortizeri

19.1. Zamjena s originalnim                       NE

20. Branici

20.1. Zanajena s drugim originalnim                   NE

Napomena: DA ako se mijenja branik u kojem

je ranije bilo ugrađeno svjetlo s

branikom koji nije predviđen za to

i obratno.

20.2. Skidanje branika                     DA

21. Uredaj za vuču vozila

21.1. Naknadna ugradnja kuke za prikolicu bez

obzira i kada postoji tvorničko odobrenje                DAVozilo treba Vrsta i opseg promjene podvrći

ispitivanju

21.2.Zamjena ugradnjom drugog tipa

21.2.1. Za automatsku kuku za koju postoji dozvola ugradnje i koja odgovara standardu, a iste je velićine kao i zamjena NE

21.2.2. Zamjena automatske s pneumatskom                DA

21.3. Naknadna ugradnja uređaja za otkvaćivanje             NE

21.4. Naknadna ugradnja uređaja na kuki za

stabilizaciju (jednoosovinskih) prikolica                DA

Napomena: NE, ako je za uređaj

izdana dozvola od strane proizvođača

vozila i ne traži posebne uvjete22. Zaštitna sredstva od vremenskih nepogoda Naknadna ugradnja zaštitnih uređaja protiv vremenskih nepogoda koji nisu tvornički obrađeni:Vozilo treba Vrsta i opseg promjene podvrći

ispitivanju

22.1. Na motorkotaćima (uređaji koji sprečavaju

upravljanje, normalnu vožnju,

upotrebu kočnica, funkciju svjetla)                   DA

22.2. Na ostalim vozilima:

22.2.1. U obliku jednostavnih krovnih pokrivača i koji se obično otvaraju prema natrag (spada u pribor)

                                    NE

22.2.2. U čvrstoj izvedbi, slično kao "Hardtop" na osobnom vozilu, koji su sastavni dio vozila i formira zatvorenu kabinu vozača DA

Napomena: NE ako postoji tvornička verzija takve izvedbe

23. Vjetrobran23.1. Naknadna ugradnja obojenog (od strane proizvođača) vjetrobrana

                                    NE23.2. Naknadna ugradnja djelomićno obojenog (iako je to izveo proizvođač stakla)

                                    DA23.3. Naknadno zalijepljene zaštitne folije ili je staklo obojeno kao zaštita protiv sunca

                                    DA

 

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>