Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 25.02.1993 Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora Financijske policije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 1B. stavka 2. Zakona o financijskoj policiji ("Narodne novine", br. 89/92), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o obrascu službene iskaznice inspektora Financijske policije

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac službene ishaznice koju nose inspektori Financijske policije u Centralnoj službi u Zagrebu i u postajama Financijske policije (u daljnjem tekstu: "iskaznice"), vođenje evidencije o iskaznicama, način izdavanja i zamjene iskaznice.

Članak 2.

Obrazac iskaznice izrađuje se na punijem papiru zelene boje, a zaštićuje omotom od prozirne mase, dimenzije 85 x 55 mm.

Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Prednja strana iskaznice iz članka 2. ovog pravilnika sadrži:

- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;

- desno od grba ispisano je: Republika Hrvatska, Ministarstvo financija; Financijska policija, Službena iskaznica, Inspektor Financijske policije, a ispod toga ispisuje se ime i prezime inspektora Financijske policije;

- desno od teksta je prazan prostor za fotografiju preko koje je u gonjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva financija -Financijske policije;

- ispod fotografije ispisan je serijski broj iskaznice.

Članak 4.

Na stražnjoj strani obrasca iskaznice ispisana su najznačajnija ovlaštenja inspektora Financijske policije, jedinstveni matični broj građana, evidencijski broj, datum izdavanje potpis ministra financija i pečat Ministarsva financija - Financijske policije.

Članak 5.

O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu financija - Centralna služba Financijske policije u Zagrebu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime inspektora Financijske policije kojem je izdana iskaznica, serijski broj iskaznice, evidencijski broj iskaznice, datum izdavanja iskaznice, te odjeljak za napomene.

Članak 6.

Inspektor Financijske policije koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome izvijestiti ministra financija i glavnog inspektora Financijske policije:

Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 7.

Inspektor Financijske policije kojemu prestane radni odnos u Ministarstvu financija - Financijskoj policiji, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku radnog odnosa odnosno o rasporedu na drugo službeničko mjesto, iskaznicu predati ministru finariclja odnosno glavnom inspektoru Financijske policije.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 470-05/93-01/14

Urbroj: 513-01/93-1

Zagreb, 23. veljače 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Prednja strana
REPUBLIKA HRVATSKA               Fotografija 28x32 mm
MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKA POLJICJA
    
            SLUŽENA ISKAZNICA
            INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE

                                            JO 0001

            (IME)
            (PREZIME)

Stražnja strana
OVLAŠTENJE:
Nosilac ove iskaznice ovlašćen je u okviru svoje nadležnosti, utvrđene zakonom i drugim propisima pregledati financijsku dohumentaciju, poslovne pznstorije, robu, uređaje i opremu, te prijevozna sredstva, utvrditi identitet osoba, privremeno oduzeti novac
Nosilac ove iskaznice ovlašten je držati vatreno oružje.

                                (JMBG)
(Ev. broj).                           (Datum izdavanja)
                        M.P.      (Ministar financija)