Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 22.02.1993 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrasama i načinu vođenja registra političkih organizacija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Temeljem članka 9. stavka 4. i članka 10. stavka 2. Zakona o političkim organizacijama ("Narodne novine", br. 19/90, 59/90 i 2/91) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVlLNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrasama i načinu vođenja registra političkih organizacija

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i načinu vođenja registra političkih organizacija ("Narodne novine", br. 27/90) članak 12. mijenja se i glasi: "Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti zapisnik o radu osnivačke skupštine s odlukom o osnivanju, popis osnivača, popis članova organa upravljanja, dokaz o hrvatskom državljanstvu osnivača i članova organa upravljanja, program i statut političke organizacije. Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili fotokopiji. Ako se podnesu u prijepisu ili fotokopiji koja nije ovjerena, službena osoba će utvrditi da li su prijepis ili fotokopija, vjerni izvorniku. Popis osnivača i članova organa upravljanja političkih rganizacija treba sadržavati slijedeće podatke: ime i preizme, mjesto rođenja, adresu stanovanja i jedinstveni matični broj osnivača odnosno člana organa upravljanja."

Članak 2.

Obrasci broj 1, 2, 3 i 4 su sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju važiti obrasci 1, 2, 3 i 4 propisani pravilnikom o obrascima i načnu vođenja registra političkih organizacija ("Narodne novine", br. 27/90).

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 066-01/93-01/03

Urbroj : 514-04-02/4-93-2

Zagreb, 9. veljače 1993.

Ministar pravosuđa i uprave

Ivica Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Format 350x250 mm

REGISTAR političkih organizacija REPUBLIKE HRVATSKE

Obrazac broj 1 - Registar političkih organizacija

REGISTARSKI BROJ Prijenos registracije

Reg. broj

Naziv političke organizacije 1.

Datum upisa 2.

Broj i datum rješenja o upisu 3.

Sjedište političke organizacije 4.

Izmjena sjedišta političke organizacije Broj i datum rješenjao izmjeni upisa 4.a

4.b

Osobe ovlaštene za zastupanje (prezime, ime i svojstvo) Broj i datum rješenja o upisu 5.a

5.b

Izmjena osoba ovlaštenuh za zastupanje (prezime, ime i svojstvo) Broj i datum o izmjeni upisa 6.a

6.b

Zabrana djelovanja političke organizacije (broj i datum pravomoćnog rješenja) 7.

Prestanak političke organizacije (broj i datum pravomoćnog rješenja) 8.

REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo pravosuđa i uprave

Format 295 x 205 mm KLASA: URBROJ:

U Zagrebu,

IZVOD IZ REGISTRA POLITIČKIH ORGANIZACIJA

Naziv političke organizacije 1.

UPISANA JE U REGISTAR POLITIčKIH ORGANIZACIJA KOD OVOG ORGANA POD REGISTARSKIM BROJEM

Datum upisa 2.a

Broj i datum rješenja o upisu 2.b

Sjedište političke organizacije(mjesto, ulica i broj) 3.

Osobe ovlaštene za zastupanje (prezime, ime i svojstvo) 4.

M.P. __________________________ (potpis, prezime i ime ovlaštene službene osobe) Obrazac borj 2 - Izvod iz registra političkih organizacija

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR POLITIčKIH ORGANIZACIJA

Format 295 x 205 mm

podnosi:

Naziv političke organizacije 1.

Sjedište političke organizacije(mjesto, ulica i broj) 2.

Datum održavanja osnivačke skupštine 3.

- Prilog: 1. Zapisnik o radu osnivačke skupštine s odlukom o osnivanju 2. Popis osnivača 3. Popis članova organa upravljanja 4. Dokaz o hrvatskom državljnstvu osnivača i članova organa upravljanja 5. Program

Datum donošenja statuta 4.

- Prolog: Statut

Obrazac broj 3 - Zahtjev za upis u registar političkih oranizacija Osobe ovlaštene za zastupanje(prezime, ime i svijstvo) 5.

- Prilog: Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje

Broj: _____________________ Datum: _____________________ U _____________________ ____________________________ (potpis ovlaštene osobe)

PRIJAVA OSNIVANJA I DJELOVANJA ORGANIZACIONOG OBLIKA POLITIčKE ORGANIZACIJE

Format 295 x 205 mm

Naziv političke organizacije 1.

Naziv organizacionog oblika 2.

Sjedište organizacionog oblika(mjesto, ulica i broj) 3.

Ovlašteni predstavnici(prezime, ime i svojstvo) 4.

Broj: ________________ Datum: ________________ U ________________ ____________________________ (potis ovlaštene osobe)

Obrazac borj 4 - Prijava osnivanja i djelovanja organizacionog oblika političke organizacije