Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 10.02.1993 Privremeni financijski plan republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za razdoblje I-III 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91- pročišćeni tekst,19/91 i 53A/91) i točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (Klasa: 025-04/91-02/34) Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 10. sjednici održanoj dana 29. siječnja 1993. godine, donijela je

PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN

Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za razdoblje I - III 1993. godine

I.

Glede raspoređivanja sredstava, a poradi ostvarivanja osobnih i javnih potreba osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske u djelokrugu zdravstva i zdravstvenog osiguranja, donosi se Privremeni financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za razdoblje I - III 1993. godine, prema kojemu su:

- ukupni prihodi 165.663.000.000 HRD

- ukupni rashodi 165.663.000.000 HRD

II.

Ukupni prihodi i rashodi Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske utvrđeni u točki I. Privremenog financijskog plana su slijedeći:

____________________________________________________________________________________
    I.PRIHODI                    HRD
1.   Prihodi od doprinosa "iz" i "na" plaće     102.109.000.000
2.   Prihodi od samostal.obavljanja djelatn. 4.613.000.000
3.   Prihodi od poljoprivrednika           401.000.000
4.   Prihodi od Zavoda za zapošljavanje       3.610.000.000
5.   Prihodi iz Proračuna Republike
    Hrvatske                    49.096.000.000
6.   Ostali prihodi                 5.834.000.000
____________________________________________________________________________________
    UKUPN1PRIHODI              165.663.000.000
____________________________________________________________________________________
    II.RASHODI   HRD
I.   Primarna zdravstvena zaštita          29.431.000.000
2.   Polikliničko-konzilijarna zdravstv.
    zaštita                     21.193.000.000
3.   Bolnička zdravstvena zaštita          53.305.000.000
____________________________________________________________________________________
    Direktna zdravstvena zaštita          103.929.000.000
____________________________________________________________________________________
4.   Lijekovi                    32.793.000.000
5.   Ostala zdravstvena zaštita           4.120.000.000
____________________________________________________________________________________
    Ukupna zdravstvena zaštita           140.842.000.000
____________________________________________________________________________________
6.   Naknade plaća zbog bolovanja i ostale
    naknade                 9.499.000.000
7.   Ostall rashodi                 15.322.000.000
____________________________________________________________________________________
    UKUPNI RASHODI             165.663.000.000
____________________________________________________________________________________

III.

Sredstva za zadovoljavanje potreba u zdravstvenoj zaštiti i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja, udružuju se u Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske iz prihoda na osnovi doprinosa po jedinstvenim stopama koje utvrđuje Sabor Republike Hrvatske, iz prihoda od ostalih stopa doprinosa koje utvrđuje Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, prihoda iz Proračuna Republike Hrvatske, te ostalih izvora prihoda.

IV.

Raspored sredstava iz točke III. pod točkom rashodi, izvršit će se ravnomjerno prema dospjeću pojedinih obveza i utvrđenim prioritetima, a u okviru raspoloživih sredstava iz točke II. pod točkom prihodi.

V.

Privremeni financijski plan stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993, godine.

Klasa: 025-04/93-01/04

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 29. siječnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.