Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 10.02.1993 Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 75. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst 19/91, 53/91,18/92 i 69/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Skupština Republičkog fonda), na 10. sjednici, održanoj 29. siječnja 1993. godine, donijela je

PRAVILNIK

o ortopedskim i drugim pomagalima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se: indikacije za ortopedska pomagala, sanitarne sprave, stomatološko-protetska i ortodontska pomagala, pomagala vida, sluha i govora (u daljnjem tekstu: pomagala), standardi za materijale od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala i količina pomagala, pravo osiguranika na popravak pomagala, rezervne dijelove i potrošni materijal pri upotrebi pomagala, postupak i način ostvarivanja prava na pomagala, kao i druga pitanja u svezi prava osiguranika na pomagalo.

Članak 2.

Prava na pomagala osiguranici ostvaruju pod uvjetima i na način utvrđen ovim pravilnikom i drugim općim aktima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond).

Osiguranici ostvaruju pravo na trajno korištenje pomagala ili im se pomagalo daje na upotrebu.

Osiguranici ostvaruju pravo na pomagalo na osnovi potvrde o potrebi izdavanja ili popravka pomagala (u daljnjem tekstu: potvrda).

Potvrdom se može propisati samo jedno pomagalo. Potvrde-tiskanice sastavni su dio ovog pravilnika. Potvrda mora osim osobnih podataka o osiguraniku sadržavati dijagnozu bolesti. točan naziv pomagala s oznakom šifre, količine, te tehničke i druge podatke o pomagalu.

Pomagalo na upotrebu daje osiguraniku u pravilu ovlaštena zdravstvena ustanova ili drugi pravni subjekt, nakon odobrenja Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stručna služba).

Članak 3.

Pomagalo koje se prema ovom pravilniku osiguraniku osigurava u određenoj količini na godinu dana, odobrava se na osnovi potvrde iz prethodnog članka, u količini potrebnoj za tromjesečno razdoblje.

Članak 4.

Osiguranicima Republičkog fonda može se izraditi, izdati, dati na upotrebu ili popraviti pomagalo samo, ako je potvrda ovjerovljena od nadležne ispostave Stručne službe Republičkog fonda (u daljnjem tekstu: nadležna ispostava).

Izdatu potvrdu osiguranik je dužan ovjeroviti u nadležnoj ispostavi u roku od 15 dana od dana izdavanja.

Ovjerovljena potvrda vrijedi 30 dana od dana ovjerovljenja u kojem roku je osiguranik dužan izvršiti narudžbu propisanog pomagela.

Proizvodač, odnosno drugi pravni subjekt za proizvodnju ili isporuku pomagala (u daljnjem tekstu: isporučitelj) dužan je izraditi i isporučiti naručeno pomagalo u ugovorenom roku.

Članak 5.

Osiguranici imaju pravo na pomagala u smislu odredbi ovog pravilnika, ako su neposredno prije podnošenja zahtjeva za pomagalo bili osigurani na zdravstveno osiguranje najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima, tijekom posljednje 2 godine.

Ostvarivanje prava na pomagala zbog posljedice nesreće na poslu, zbog posljedica oboljenja od profesionalnih bolesti i nastale invalidnosti u domovinskom ratu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: invalidi domovinskog rata) ne uvjetuje se prijašnjim zdravstvenim osiguranjem.

Članak 6.

Osiguranik ima pravo na pomagalo u vrijednosti standarda izraženog brojem bodova, koji su utvrđeni za svako pojedino pomagalo u Popisu ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: popis pomagala) i vrijednosti boda koju odlukom utvrđuje Skupština Republičkog fonda.

Ako je stvarna cijena nabavljenog pomagala veća od utvrđenog standarda iz prethodne stavke osiguranik snosi razliku izmedu vrijednosti utvrđene standardom i stvarne cijene pomagala.

Osiguranici koji su na osnovi Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju i općih akata Republičkog fonda oslobođeni plaćanja učešća u dijelu troškova zdravstvene zaštite ne snose navedenu razliku iz prethodne stavke.

Razliku između utvrđene vrijednosti standardom i stvarne vrijednosti cijene pomagala plaća osiguranik isporučitelju prilikom preuzimanja pomagala.

Popis pomagala je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 7.

Kada se osiguraniku odobri popravak korištenog pomagala, unutar roka trajanja propisanog ovim pravilnikom, osiguranik je dužan sudjelovati u cijeni tog popravka u visini od 20 %.

Popravak pomagala može se osiguraniku odobriti tek nakon isteka garantnog roka u kome je isporučitelj dužan izvršiti popravak pomagala na svoj trošak.

Osiguranik ima pravo na popravak pomagala jedanput ako je rok trajanja pomagala do 2 godine, a dva puta ako je rok trajanja pomagala duži od dvije godine.

Prijedlog za popravak pomagala daje ovlašteni liječnik specijalist (u daljnjem tekstu: ovlašteni liječnik) ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj se propisuju ortopedska i druga pomagala (u daljnjem tekstu: ovlaštena zdravstvena ustanova). Kod popravka pomagala veće vrijednosti od 500 bodova na prijedlog ovlaštenog liječnika suglasnost daje Komisija za ortopedska i druga pomagala Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija za pomagala).

Ako se popravak pomagala obavlja nakon isteka propisanog roka trajanja, troškove popravka pomagala umjesto osiguranika snosi Republički fond.

Rukovoditelji ovlaštenih zdravstvenih ustanova odredit će poimence ovlaštene liječnike za propisivanje pomagala u suglasnosti sa Stručnom službom Republičkog fonda.

Ako osiguranik zbog nepažnje uništi ili pokvari korišteno pomagalo gubi pravo na pomagalo i popravak pomagala do isteka roka trajanja za to pomagalo.

Članak 8.

Osiguranik koji odbije preuzeti naručeno pomagalo za koje se utvrdi da je odgovarajuće kvalitete, da funkcionalno odgovara osiguraniku, te da je izrađeno u propisanom roku, odnosno koji poradi neodaziva na probu onemogući krajnju izradu pomagala, nema pravo na istovrsno pomagalo do isteka roka trajanja tog pomagala.

Članak 9.

Rokovi trajanja pomagala određuju se prema uzrastu osiguranika tako da:

I. grupu - čine osobe do navršenih 7 godina života,

II. grupu - čine osobe iznad 7 do navršenih 16 godina života,

III. grupu - čine osobe iznad navršenih 16 godina života.

Rok trajanja korištenog pomagala koje se daje osiguraniku. umanjuje se za 50 posto od propisanog roka trajanja pomagala u popisu pomagala.

Članak 10.

Ako je pomagalo postalo neupotrebljivo, slijed anatomskih ili funkcionalnih promjena, odobrit će se nabava istovrsnog pomagala, odnosno popravak korištenog pomagala, na teret Republičkog fonda i prije isteka roka trajanja pomagala.

Prijedlog za nabavu istovrsnog pomagala iz prethodne stavke daje ovlašteni liječnik, a suglasnost Komisija za pomagala.

Članak 11.

Osiguranik koji koristi pomagalo kome je rok trajanja istekao, ima pravo na istovrsno pomagalo ako ovlašteni liječnik nadležne ispostave utvrdi dotrajalost ili nefunkcionalnost pomagala.

Osiguranik koji koristi pomagalo i nakon propisanog roka trajanja, ima pravo na novčanu nagradu u visini vrijednosti 50 bodova.

Pravo na novčanu nagradu iz prethodne stavke, osiguranik stječe ako koristi pomagalo čija je vrijednost iznad 500 bodova i ako pomagalo koristi duže od 30 posto od propisanog roka trajanja pomagala. Pravo na novčanu nagradu ponavlja se za svako daljnje duže korištenje pomagala od 30 posto od propisanog roka trajanja.

II. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA

Članak 12.

Osiguranik može na teret sredstava Republičkog fonda ostvariti pravo na pomagalo koje je utvrđeno kao standardno u propisu pomagala.

Popis pomagala sadrži: redni broj, šifru pomagala, naziv pomagala, članak pravilnika, količinu odobrenog pomagala, jedinicu mjere, rok trajanja te broj bodova

Članak 13.

Pravo na pomagala osiguranik ostvaruje na osnovi potvrde iz članka 2. stavka 3. ovog pravilnika.

Potvrdu o potrebi pomagala osiguraniku izdaje ovlašteni liječnik ovlaštene zdravstvene ustanove, odnosno izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite s kojima je Re- publički fond sklopio ugovor o pružanju zdravstaene zaštite, ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano.

S ovjerovljenom potvrdom osiguranik narućuje pomagalo kod isporučitelja s kojim je Republički fond sklopio ugovor o izradi, odnosno isporuci pomagala.

Pomagalo koje se osiguraniku izraduje po mjeri, ili je veće vrijednosti iznad 500 bodova, isporučuje se osiguraniku nakon pregleda pomagala koji će u pravilu obaviti ovlašteni liječnik, koji je pomagalo propisao i koji će utvrditi da li pomagalo odgovara očekivanoj kvaliteti i funkcionalnosti:

Pomagalo koje je osiguraniku dato na upotrebu, osiguranik ili druga osoba dužna je nakon prestanka potrebe vratiti pomagalo nadležnoj ispostavi.

Odredbe iz stavke 1., 2. i 3. ovog članka. primjenjuju se i u slučaju popravka pomagala.

Članak 14.

Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, može osiguraniku propisati slijedeća pomagala, na osnovi pregleda osiguranika bez ponovnog pregleda ovlaštenog liječnika:

1. utegu,

2. suspenzorij,

3. pojas,

4. štaku, odnosno štake, uz gumice za štake,

5. bijeli štap za slijepe,

6. navlake za bataljak,

7. urin kateter za višekratnu upotrebu po Foly-u,

8. urinreceptakulum - urinar,

9. urin-kateter za jednokratnu upotrebu,

10. eksternel kateter za urin s vrećicom za skupljanje urina za jednokratnu upotrebu,

11. plastične vrećice samoljepive za urin s ispustom,

12. plastične vrećice za urin za noćnu upotrebu

13. plastične samoljepive vrećice za urin kod urinostome,

14. plastične samoljepive vrećice za urin sa dvokomponentnim sustavom kod urinostome,

15. kondome sa spremnikom za skupljanje urina,

16. štrcaljke za inzulin za jednokratnu upotrebu i igle za jednokratnu upotrebu ili štrcaljke za inzulin sa integriranom iglom kod šećerne bolesti, ako je indicirano davanje inzulina,

17. igle za izvlačenje inzulina,

18. dijagnostičke trake za kontrolu glukoze i ketona u urinu i glukoze u krvi, te lancete za vađenje krvi iz prsta,

19. endotrahealnu plastičnu kanilu, odnosno metalnu,

20. plastične štrcaljke od 50 do 100 ccm i gumeno crijevo za prehranu osiguranika preko otvora na stijenci trbuha,

21. gumene gaćice,

22. pelene.

23. pelene u spoju a gaćicama,

24. plastične vrećice samoljepive za feces za jednokratnu upotrebu,

25. plastične vrećice s podložnim ploćicama (dvokomponentne) za feces,

26. plastičnu rektalnu sondu

27. irigator sa dodatkom za stomu trbušne stijenke.

28. platneni grudnjak s umetkom

Članak 15.

Osiguranik ima pravo na nabavu pomagala u inozemstvu ako tog pomagala nema na domaćem tržištu.

Odobrenje za nabavu pomagala u inozemstvu daje Komisija za pomagala na prijedlog ovlaštenog liječnika i na osnovi dokaza (potvrde) da tog pomagala nema na domaćem tržištu.

III. ORTOPEDSKA POMAGALA

a) Proteze

Članak 16.

Pravo na protezu ima osiguranik kojemu nedostaje dio uda ili cijeli ud.

Proteza se daje osiguraniku na upotrebu. Prijedlog za izdavanje proteze daje ovlašteni liječnik, a suglasnost Komisija za pomagala.

Članak 17.

Osiguranik kod kojeg je izvršena obostrana amputacija ruke ili jednostrana, a druga ruka nije u funkciji zbog oduzetosti ili deformacije, može ostvariti pravo na elektroničku protezu za ruku, ovisno o dobi i zanimanju osiguranika. Elektronička proteza ne daje se osiguraniku prije navršene šeste godine života.

Elektronička proteza može se propisati i odobriti osiguraniku tek nakon pozitivnog elektrofiziološkog i psihološkog nalaza i utvrđivanja mogućnosti njene primjene i funkcije.

Elektronička proteza daje se osiguraniku na prijedlog ovlaštenog liječnika i uz odobrenje Komisije za pomagala.

Članak 18.

Uz protezu za gornji ud osiguranik ima pravo na estetsku rukavicu. Uz mehaničku protezu za gornji ud, osiguranik ima pravo i na mehaničku šaku ili funkcionalnu hvataljku.

Umjesto funkcionalne hvataljke, osiguraniku se mogu odobriti radni nastavci na prijedlog ovlaštenog liječnika.

Članak 19.

Osiguranik koji prvi puta dobiva protezu za donji ud, ima pravo na izmjenu ležišta kad je takva izmjena nužna zbog anatomskih promjena na bataljku osiguranika.

Odobrenje za izmjenu ležišta iz prethodne stavke, daje na prijedlog ovlaštenog liječnika Komisija za pomagala.

Članak 20.

Uz protezu za gornji ili donji ud, osiguranik ima pravo na navlake za bataljak.

b) Ortoze i elektronički aparati trupa i udova

Članak 21.

Pravo na ortoze-aparate trupa i udova, osiguranik ima u slučaju kada su ova pomagala potrebna poradi omogućavanja oslonca, sprečavanja deformacije, ispravka postojeće deformacije ili kontroliranja nevoljnih pokreta. Ortoze-aparati veće vrijednosti daju se na upotrebu.

Prijedlog za ortoze-aparate iz prethodne stavke, daje ovlašteni liječnik, a suglasnost za skuplje aparate daje Komisija za pomagala.

Članak 22.

Elektronički aparati daju se na upotrebu osiguraniku poradi mogućnosti kontrole nevoljnih pokreta i održavanja normalnih funkcija trupa i udova.

Odobrenje za elektronički aparat iz prethodne stavke, daje Komisija za pomagala na prijedlog ovlaštenog liječnika.

c) Invalidska kolica

Članak 23.

Invalidska kolica mogu biti na ručni pogon na elektromotorni pogon i specijalne izrade. Prema mjestu korištenja mogu biti sobna, terenska i kombinirana.

Prijedlog za invalidska kolica iz prethodne stavke, daje ovlašteni liječnik, a odobrenje Komisija za pomagala.

Osiguranik ima pravo na invalidska kolica tek nakon navršene treće godine života.

Invalidska kolica daju se osiguraniku na upotrebu.

Članak 24.

Invalidska kolica na ručni pogon daju se osiguraniku u slučajevima:

1. ako ima paraplegiju, hemiplegiju, odnosno tetraplegiju,

2. ako su amputirane obje noge iznad ili ispod koljena,

3. ako mu je amputirana jedna noga, a zbog progresivnog oboljenja ili predviđanja ozbiljnog i trajnog pogoršanja stanja druge noge ne može se obaviti protetiranje niti omogućiti hod uz korištenje drugih pomagala,

4. ako su mu potpuno oduzeti donji udovi ili ako unatoč upotrebe ortoza-aparata za donje udove mora veći dio vremena provoditi u kolicima,

5. ako ima:

a) trajne deformacije s trajnim funkcionalnim oštećenjima na velikim zglobovima donjih udova, zbog čega mu je kretanje potpuno onemogućeno,

b) teške i trajne trofične promjene donjih udova, posebice stopala, koje unatoč neprekidnom liječenju onemogućuju hod.

Članak 25.

Umjesto sobnih invalidskih kolica, osiguranik ima pravo na kombinirana kolica sa toaletnim dodatkom (toaletna kolica) odnosno na toaletni stolac, ako je to za njega povoljnije.

Članak 26.

Osiguraniku se mogu odobriti i invalidska kolica na elektromotorni pogon ako zbog stanja gornjih i donjih udova osiguranik nije u stanju aktivno pokretati kolica na ručni pogon, a prema preostaloj snazi gornjih udova može sigurno upravljati kolicima na elektromotorni pogon.

Odobrenje za invalidska kolica na elektromotorni pogon daje Komisija za pomagala na prijedlog ovlaštenih liječnika ovlaštene zdravstvene ustanove.

Članak 27.

Invalidska kolica specijalne izrade daju se u pravilu djeci, a izrađuju se posebice prema anatomskim i fiziološkim osobinama osiguranika kojemu ne odgovaraju standardna invalidska kolica.

Članak 28.

Osiguranik ima pravo na samo jedan tip invalidskih kolica. Iznimno od odredbi iz prethodne stavke, osiguranik koji se nalazi u radnom odnosu ili na redovitom školovanju; ima pravo na sobna i terenska, odnosno kombinirana invalidska kolica; prema odobrenju Komisije za pomagala.

Članak 29.

Osiguranik koji koristi invalidska kolica ima pravo na rezervne dijelove - potrošni materijal naveden u popisu pomagala na prijedlog ovlaštenog liječnika uz suglasnost Komisije za pomagala.

d) Ortopedska obuća

Članak 30.

Osiguranik ima pravo na ortopedske cipele visoke ili niske izrađene po mjeri kad ima:

1. Pes equinus,

2. Pes equinovarus,

3. Pes adductus ili metatarsus adductus,

4. Pes paralyticus,

5. Pes excavatus,

6. Talus verticalis.

7. kraću nogu, pa je zbog toga potrebna cipela s povišenjem od 2 centimetra na više,

8. ukočen gornji nožni zglob ili ankilozu drugih zglobova stopala,

9. digitus superductus I. II. ili V. prsta stopala,

10. izrazito trofične promjene s ulceracijama stopala, odnosno s neurogenom artropatijom,

11. jako izražene posttraumatske deformacije stopala ili deformacije kod reumatskog artritisa i drugih upalnodestruktivnih procesa koji zbog težine zahtijevaju osobnu izradu po sadrenom odljevu,

12. nedostatak tri prsta ili kada nedostaje palac na jednom od stopala, ili kad mu nedostaje dio nožja ili donožja, a ne koristi protezu.

Ortopedske cipele iz prethodne stavke izrađuju se od kože odgovarajuće kvalitete s kožnatim ili gumenim đonom.

Članak 31.

Osiguranici do navršenih 16 godina života imaju pravo na ortopedske cipele u svim slučajevima iz prethodnog članka, te u slučaju ako se radi o kraćoj nozi poradi čega trebaju koristiti ortopedsku cipelu s povišenjem od 1,5 centimetara na više.

Članak 32.

Osiguraniku pripadaju ortopedske cipele i kada je jedna od cipela sastavni dio ortoze-aparata ili se koristi preko ortoze-aparata.

Kada osiguranik prestane koristiti ortozu-aparat iz prethodne stavke, gubi pravo na ortopedske cipele.

Članak 33.

Osiguranici do navršenih 16 godina života imaju pravo na ortopedske uIoške kod Pedes planovalgi.

e) Rukavice

Članak 34.

Osiguranik ima pravo na odgovarajuće rukavice u slučaju:

- ako mu je oduzet brahijalni pleksus na jednoj ruei, tako da prste ne može upotrebljavati;

- ako mu je amputirano više od dva prsta jedne šake,

- ako su mu prsti i šaka tako deformirani da ne može nositi standardne rukavice,

- ako postoje vaskularne promjene udova i promjene nakon opekotina;

- ako snagom gornjih udova pokreće invalidska kolica.

Na prijedlog ovlaštenog liječnika rukavice se mogu podstaviti krznom, flanelom ili vazelinskom gazom.

IV. DRUGA POMAGALA

Članak 35.

Osiguranik ima pravo na prijedlog ovlaštenog liječnika na slijedeća pomagala:

1. utegu - zbog umbilikalne, ingvinalne ili femoralne hernije, koje se ne mogu operativno liječiti,

2. suspenzorij - zbog skrotalne hernije, traumatskih ili inflamatornih promjena na mošnicama ili testisima i kod varikocele, koje se ne mogu operativno liječiti,

3. pojas - zbog umbilikalne ili neke druge hernije prednjeg trbušnog zida, u slučaju stanja nakon većih operativnih zahvata na trbuhu kada postoji izrazita slabost trbušnog zida,

4. jednu ili par štaka uz gumicu za štake, odnosno hodalicu s tri ili četiri nožice, sa ili bez kotača - na upotrebu, ako se tim pomagalom omogućuje ili poboljšava kretanje, stajanje i hodanje,

5. umjetnu dojku ili platneni grudnjak sa umetkomkod amputacije dojke,

6. periku - vlasulju od umjetnog vlakna, ako je Izražena trajna ili privremena alopecija kao posljedica zračenja ili kemoterapije, hormonalne disfunkcije, odnosno skalpiranja kože glave uslijed povreda,

7. urinreceptakulum -urinar, odnosno urinkateter za jednokratnu upotrebu, odnosno urinkateter za višekratnu upotrebu (Foly), odnosno eksternel kateter za urin za jednokratnu upotrebu s vrećicom za skupljanje urina kod osiguranika koji ne mogu normalno prazniti mokraćni mjehur, a kod inkontinencije - nekontroliranog mokrenja na kondome sa spremnikom za skupljanje urina, odnošno na plastične vrećice za urin za noćnu upotrebu, odnosno na plastične vrećice za urin samoljepive s ispustom ili na plastične vrećice za urin samoljepive s ispustom ili na plastične vrećice za urin s dvokomponentnim sustavom kod uri nostome,

8. umjetni sfinker kod inkontinencije,

9. plastične samoljepive vrečice za feces za jednokratnu upotrebu ili plastične vrečice za feces s podložnim pločicama - kada se crijevo prazni putem umjetnog otvora (stome) na trbušnoj stijenci kod resekcije rektuma kada se feces prazni kroz analni otvor

10. irigator sa dodatkom za stomu trbušne stijenke - u slučajevima iz točke 9. ovog članka,

11. plastične štrcaljke od 50 - 100 ccm s gumenim crijevom za umjetnu prehranu - kada se hrani preko otvora na stijenci trbuha,

12. gumene gaćice - u slučaju paraplegije, tetraplegije, odnosno hemiplegije kada postoji inkontinencij

13. pelene u slučaju paraplegije, tetraplegije, odnosno hemiplegije kada postoji inkontinencija. Pelene i gumene gaćice mogu se odobriti i osiguraniku starijem od tri godine života kod mentalne retardacije, odnosno cerebralne paralize koje imaju za posljedicu inkontinenciju, uz suglasnost Komisije za pomagala

14. pelene u spoju sa gaćicama umjesto pomagala iz točke 12. i 13. kada je to povoljnije za osiguranika,

15. antidekubitalni jastuk kod paraplegije ili tetraplegije kad postoji inkontinencija, uz suglasnost Komisije za pomagala

16. osobni oksigenator - koncentrator kisika na upotrebu - kada osiguranik boluje od kronične respiratorne insuficijencije te je potrebno dugotrajno liječenje kisikom, a uz suglasnost Komisije za pomagala Republičkog fonda. Osiguranik ima pravo i na rezervne dijelove,

17. osobni inhalator odnosno aspirator na upotrebu za terapiju kod osiguranika koji boluje od kroničnih oboljenja dišnih puteva, a uz suglasnost Komisije za pomagala,

18. endotrahealnu kanilu - kad je izvršena traheotomija,

19. štrcaljke za jednokratnu upotrebu za inzulin, igle za davanje i igle za izvlačenje inzulina ili štrcaljke za inzulin sa integriranom iglom,

20. Plivapen I, Plivapen II, ili Novopen III aparat za davanje inzulina kod intenzivne terapije humanim inzulinom,

21. dijagnostičke trake za kontrolu glukoze u krvi (vizuelno očitavanje) odnosno dijagnostičke trake za kontrolu glukoze i ketona u urinu (vizuelno očitavanje). odnosno dijagnostičke trake za kontrolu šećera u krvi pomoću aparata za brzo očitavanje, te lancete za vađenje krvi iz prsta u istoj količini kao i traka za određivanje glukoze u krvi,

22. aparat za brzo očitavanje koncentracije glukoze u krvi. Aparat se daje samo djeci, mladeži, trudnicama i osiguranicima oboljelim od dijabetesa sa izrazitim komplikacijama.

Članak 36.

Osiguranici osim pomagala propisanih ovim pravilnikom imaju pravo na rezervne dijelove i potrošan materijal za ta pomagala prema popisu pomagala, na prijedlog ovlaštenog liječnika uz suglasnost Komisije za pomagala.

Iznimno pravo na rezervne dijelove i potrošni materijal imaju i osiguranici koji boluju od insuficijencije bubrega, kada koriste osobni dijalizator u kući ili peritonealnu dijalizu, kao i osiguranici koji koriste pumpu za kontinuirano davanje inzulina kod iregularnog dijabetesa, na prijedldg ovlaštenog liječnika, uz suglasnost Komisije za pomagala.

V. STOMATOLOŠKI NADOMJESCI, ORTODONTSKI APARATI I POMAGALA

Članak 37.

Stomatološki nadomjesci, ortodontski aparati (u daljnjem tekstu: aparati) i pomagala koji se ovim pravilnikom odobravaju osiguranicima:

1. zubne krunice i lijevane nadogradnje,

2. pokretne i nepokretne proteze (mostovi),

3. resekcijske proteze, epiteze, opturatori i udlage,

4. ortodontski aparati (pokretni i nepokretni).

1. Zubne krunice i Iijevane nadogradnje

Članak 38.

Zubne krunice odobravaju se ako je:

1. razorena kruna zuba. a za sanaoiju nije dovoljan samo ispun.

2. zub nosač nepokretne proteze (mosta)

3. zub nosač retencijske i stabilizacijske veze

Fasetirane krunice odobravaju se do prvog premolara u obje čeljusti.

Članak 39.

Osiguranik ima pravo na lijevanu nadogradnjku zuba:

- kada je razorena kruna zuba,

- kada kruna zuba služi kao nosač mosta ili retencijske veze proteze.

2. Pokretne i nepokretne proteze (mostovi)

Članak 40.

Pri izradi nepokretne proteze (mosta) i krunica odobrava se najviše 4 elementa u svakoj čeljusti (ne uključuje lijevane nadogradnje).

Izrada nepokretne proteze od četiri elementa u jednoj čeljusti isključuje odobravanje pokretne proteze u istoj čeljusti.

Ako se izrađuje (kombinirani rad) nepokretna i pokretna proteza u jednoj čeljusti odobrava se pokretna proteza i najviše dvije krunice, kao nosači retencijskih veza.

Članak 41.

Nepokretne proteze se ne odobravaju kada nedostaje jedan od molara ili premolara u kvadrantu.

Pokretne proteze se ne odobravaju kada nedostaju dva krajnja molara (jednostrano ili obostrano u jednoj ili obje čeljusti) ili kada nedostaje jedan molar ili premolar.

3. Resekcijske proteze, epiteze i opturatori

Članak 42.

Resekcijske proteze, epiteze i opturatori te nadomjesci i naprave kod anomalija i bolesti čeljusti zuba i lica, izrađuju se osiguraniku kao samostalno ili dodatno stomatološko sredstvo ako je oštećeno koštano ili ineko tkivo. Prijedlog za izradu ovih pomagala daje liječnik specijalist ortodont, maksilofacijalni kirurg, oralni kirurg ili protetičar.

4. Udlage

Članak 43.

Trajne udlage se odobravaju osiguraniku kod kojeg je parodontopatija napredovala, te je potrebna stabilizacija zuba.

Privremene udlage se odobravaju u svrhu dijagnostike i liječenja bolesti stomatogna tog sustava ili kao imobilizacija poslije traume.

Izradu udlaga u dijagnostičke i terapijske svrhe predlaže liječnik specijalist protetičar, oralni kirurg, ortodont, maksilofacijalni kirurg i parodontolog.

5. Ortodontski aparati

Članak 44.

Ortodontski aparati (pokretni i riepokretni) odobravaju se:

- osiguraniku do navršenih 18 godina života.

- osiguraniku i nakon 18-te godine života samo kada je liječenje kongenilalnih anomalija u tijeku. Takvo liječenje odobrava ovlašteni djelatnik Republičkog fonda uz medicinsku dokumentaciju o navedenoj anomaliji.

Članak 45.

Popravak stomatoloških nadomjestaka, aparata i pomagala odobrava se kada je oštećenje nastalo zbog anatomskih, funkcijskih ili patoloških promlena.

Ako je oštećenje nastalo unutar godine dana, troškove popravka snosi zdravstvena ustanova ili zdravstveni djelatnik privatne prakse koji je stomatološki nadomjestak, pomagalo ili aparat izradio

Ako je do oštećenja pomagala došlo krivnjom osiguranika troškove pomagala iz prethodne stavke plaća sam osiguranik.

Odredbe stavke 1., 2. i 3. ovog članka, ne odnose se na nepokretne proteze (mostove).

Nakon navedenog roka, odobrava se najviše jednom godišnje popravak nadomjestaka i pomagala na teret sredstava Republičkog fonda.

Ako je popravak stomatološkog nadomjeska izvršen na teret Republičkog fonda, nakon isteka roka trajanja, osiguraniku se odobrava izrada ovog novog nadomjeska tek po isteku 6 mjeseci nakon izvršenog popravka.

Članak 46.

Standardni materijali za izradu stomatoloških nadomjestaka. aparata i pomagala iz članka 37. su:

- poluplemenite slitine za izradu krunica i mostova.

- plastični materijali za izradu krunica i faseta na metalnim krunicama i tijelu mosta,

- akrilati za izradu proteza, ortodonskih aparata

udlaga,

- kobalt kromove slitine za izradu djelomičnih proteza i udlaga.

- elementi za fiksne ortodontske aparate iz slitina, osim keramike.

Članak 47.

Osiguranik u cijelosti snosi troškove poluplemenitih ili plemenitih slitina koje se koriste za izradu krunica, mostova i djelomičnih proteza.

Zdravstvena ustanova dužna je osigurati potrebne količine poluplemenitih slitina, a pravo je osiguranika da ih na tržištu ako želi kupi sam.

Ako osiguranik želi izradu krunica i mostova od plemenitih metala, dužan ih je kupiti sam.

Količinu utrošenog metala kod izrade krunica i mostova kontrolira u zdravstvenoj ustanovi za to određena komisija, a u privatnim ordinacijama sam osiguranik.

Nakon isteka roka trajanja stomatološkog nadomjeska, pomagala i aparata iz članka 37. ovog pravilnika, osiguranik stječe pravo na novo, samo u slučaju kada liječnik stomatolog utvrdi, da ono funkcionalno više ne odgovara.

Ako osiguranik želi izradu navedenih nadomjestaka, pomagala i aparata iz članka 37. izvan propisanog standarda ovog pravilnika troškove razlike u cijeni izrade snosi u cijelosti.

VI. OČNA I TIFLOTEHNIČKA POMAGALA

a) Očnapomagala

Članak 48.

Osiguranici imaju pravo na slijedeća pomagala:

1. naočale :

- sa korekcijskim staklima za blizinu i daljinu,

- sa plastičnim staklima.

- sa lentikularnim staklima,

- sa specijalnim sustavom leća (teleskopske naočale),

- sa prizmatičnim staklima,

- sa tamnim staklima bez korekcije,

- okvir za naočale,

2. kontaktne leće, terapeutske meke leće, odnosno dioptrijske meke leće kod male djece, za privikavanje.

3. očne proteze.

1. Naočale

Članak 49.

Osiguranici imaju pravo na:

Naočale sa korekcijskim staklima za blizinu i daljinu

- prema prijedlogu ovlaštenog liječnika.

Prema osobnoj želji osiguranika i na prijedlog ovlaštenog liječnika, osiguranik može narućiti naočale i s drugim specijalnim staklima (bifokalnim, trifokalnim, multifokalnim i sl.) uz uvjet da plati razliku u odnosu na cijenu izraženu u broju bodova za naočale sa korekcijskim staklima za blizinu i daljinu. Potvrdu o potrebi naočala, iz prethodne stavke propisuje ovlašteni liječnik.

Naočale sa specijalnim sustavom leća (teleskopske naočale):

- kada postoji visok stupanj slabovidnosti, odnosno kada se oštrina, odnosno jačina vida na oba oka ne može poboljšati staklima za korekciju ili kada se nošenjem takvih pomagala prema mišljenju klinike postiže maksimum polovine normalne oštrine vida. Potvrdu za ovu vrstu naočala propisuje ovlašteni liječnik specijalist okulist ovlaštene klinike za očne bolesti.

Naočale sa plastičnim ili lentikularnim staklima:

- kod monokularne i obostrane afakije,

- kod sfernih ametropija većih od 3 dioptrije ili astigmatizma većeg od 2 dioptrije. Naočale propisuje ovlašteni liječnik specijalist okulist.

Naočale sa prizmatičnim staklima:

- kada ih propiše ovlašteni liječnik specijalist okulist ovlaštene specijalizirane zdravstvene ustanove (ortoptička ambulanta).

Naočale sa tamnim običnim staklima:

- daju se u slučaju potpune sljepoće, unakaženja vanjskog dijela oka, kroničnog konjuktivitisa, blefaritisa, uveitisa, ablacije retine i retinitisa.

Članak 50.

Korekcijska stakla daju se osiguraniku prije isteka roka trajanja propisanog u popisu pomagala, ako se razlika u sfernoj korekciji vida ili cilindričnoj korekciji izmijeni za 0,50 dioptrije.

Članak 51.

Okviri za naočale koji se osiguravaju osiguranicima, izrađuju se od plastične mase.

2. Kontaktne leće

Članak 52.

Osiguranici imaju pravo na kontaktne leće: tvrde, polutvrde i mekane, u slijedećim slučajevima:

1. keratokonusa,

2. monokularne (unilateralne) afakije (aphakia unilateralis),

3. anisometropije veće od 3 dioptrije i potrebe stereoskopskog vida u svezi sa zanimanjem,

4. sfernih ametropija većih od 5 dioptrija ili astigmatizma većeg od 2 dioptrije, gdje se korekcijskim staklima ne može postići oštrina vida 1,0 dioptrije,

5. obostranih afakija,

6. aniridije,

7. koloboma šarenice izvan područja gornjeg kapka,

8. albinizma,

9. iregularnog astigmatizma.

Kontaktne leće osiguranik dobiva ako očna klinika, odnosno zdravstvena ustanova specijalizirana za primjenu kontaktnih leća (specijalizirani kabineti za kontaktne leće), ustanovi da osiguranik podnosi nošenje kontaktnih leća.

Djeca i odrasli imaju pravo i na terapijske mekane leće na prijedlog ovlaštenog liječnika specijaliste okuliste očne klinike.

Osiguranik koji koristi kontaktne leće ima pravo i na odgovarajuće naočale.

3. Očne proteze

Članak 53.

Osiguranik ima pravo na očnu protezu i to:

1. punu - u slučaju anoftalmusa,

2. ljuskastu - u slučaju djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice,

3. orbitalnu - u slučaju kada uz nedostatak očne jabučice postoji unakaženje vanjskih dijelova oka,

4. s ugrađenim magnetom - kada je poslije enukleacije očne jabučice stavljen aktilični implantat s magnetom.

Ako standardni oblik i veličina proteze ne odgovara obliku i veličini konjuktivalne vrečice, izrađuje se očna proteza po mjeri.

Osiguranik ima pravo na poliranje očne proteze jednom godišnje.

Potvrdu o potrebi očnih proteza i potvrde za poliranje očne proteze izdaje ovlašteni liječnik specijalist okulist.

Članak 54.

Očne proteze izrađuju se od plastične mase, stakla i porculana.

b) Tiflotehnička pomagala

Članak 55.

Osiguranik koji je izgubio sposobnost vida ima pravo na tiflotehnička pomagala:

1. Brajev pisaći stroj - djeca učenici osnovne škole od navršene šeste godine života i svi drugi slijepi korisnici, koji se služe Brajevim pismom o čemu potvrdu izdaje Savez slijepih i slabovidnih Hrvatske,

2. kazetofon - djeca - učenici osnovne škole od navršene desete godine života i svi drugi osiguranici, koji koriste zvučnu biblioteku, uz potvrdu Saveza slijepih i slabovidnih Hrvatske,

3. sat za slijepe - djeca-učenici osnovne škole od navršene desete godine života i svi drugi osiguranici,

4. bijeli štap za slijepe - djeca - učenici osnovne škole od navršene šeste godine života i svi slijepi osiguranici.

Potvrdu o potrebi pomagala izdaje ovlašteni liječnik specijalist uz prije pribavljenu potvrdu Saveza slijepih i slabovidnih Hrvatske, osim za pomagalo pod točkom 4.

VII. SLUŠNA POMAGALA

Slušni aparat

Članak 56.

Slušni aparat (amplifikator) daje se osiguraniku kod kojeg postoji obostrani gubitak sluha preko 40 decibela u govornim frekvencijama od 500, 1000 i 2000 HZ, a sluh mu

se liječenjem ne može poboljšati ispod navedene granice, a pomoću slušnog aparata može se postići zadovoljavajući efekt govorne i slušne komunikacije.

Slušni aparat iz stavke 1. ovog članka, daje se osiguraniku na osnovi nalaza i mišljenja audiološkog centra ili zdravstvene ustanove koja ima audiološku jedinicu, te mogućnost tonalnih i govornih ispitivanja, kao i stručne provjere razumljivosti govora pomoću slušnog aparata (govorna audiometrija uz primjenu slušnog aparata). Tip i vrstu slušnog aparata određuje i propisuje ovlašteni liječnik specijalist audiolog.

Slušni aparat daje se osiguraniku na upotrebu. Kod propisivanja novog aparata, osiguranik je dužan korišteni slušni aparat vratiti nadležnoj ispostavi.

Članak 57

Pravo na slušni aparat, akumulatorske baterije i punjač akumulatorskih baterija imaju:

1. djeca predškolske dobi kod koje se s obzirom na mentalno zdravlje i stupanj oštećenja sluha, može očekivati razvoj govora uz provedbu stručnog rehabilitacijskog postupka slušnim aparatom,

2. osiguranici za vrijeme redovitog školovanja.

3. osiguranici kada im upotreba slušnog aparata omogućuje govornu i slušnu komunikaciju, odnosno povoljnije rehabilitacijsko djelovanje.

Osiguranik ima pravo na standardni slušni aparat iz popisa pomagala.

Osiguranici s potpunim gubitkom sluha nemaju pravo na slušni aparat.

Članak 58.

Djeca do navršene 16. godine života imaju pravo na dva slušna aparata kada to predloži ovlašteni liječnik audiolog ustanove u kojoj se dijete nalazi na kontinuiranoj slušno-govornoj rehabilitaciji, odnosno osiguranici koji su na redovitom školovanju, a uz suglasnost Komisije za pomagala. Ujedilo imaju pravo i na dodatni broj baterijica - akumulatora za slušni aparat.

Članak 59.

Osiguranik kojemu se propiše slušni aparat ima pravo na izradu osobnog umetka za zvukovod (oliva za uho).

Osiguranik ima pravo na izradu nove, osobne olive za uho, prije utvrđenog roka kod anatomskih, odnosno funkcionalnih promjena zvukovoda.

Osiguranici kod upotrebe slušnog aparata imaju pravo na potrošni materijal prema popisu pomagala na prijedlog ovlaštenog liječnika, uz suglasnost Komisije za pomagala.

VIII. POMAGALA ZA OMOGUČAVANJE GLASNOG GOVORA

Članak 60.

Aparat za omogućavanje glasnog govora (umjetni grkljan na osnovi električnog vibratora - megafona), odobrava se osiguraniku kod laringektomije na prijedlog ovlaštenog liječnika specijaliste, uz suglasnost Komisije za pomagala.

Govorni aparat daje se osiguraniku na upotrebu.

Članak 61.

Kod korištenja govornog aparata osiguranik ima pravo na rezervne dijelove i potrošni materijal naveden u popisu pomagala na prijedlog ovlaštenog liječnika, uz suglasnost Komisije za pomagala.

IX. ROKOVI TRAJANJA POMAGALA

Članak 62.

Rokovi trajanja pomagala propisanih ovim pravilnikom, određuju se prema grupama osiguranika iz članka 9. pravilnika, sastavni su dio popisa pomagala.

Rokovi trajanja pomagala iz stavke 1. ovog članka počinju teći od dana ovjerovljenja potvrde u nadležnoj ispostavi.

Ako količina pomagala propisanih ovim pravilnikom ne zadovoljava potrebe osiguranika, na prijedlog ovlaštenog liječnika Komisija za pomagala može iznimno osiguraniku odobriti veću količinu pomagala od propisane ovim pravilnikom.

Komisija za pomagala može osiguranicima - djeci, pripadnicima i žrtvama domovinskog rata iznimno odobriti pomagalo koje nije predviđeno ovim pravilnikom na prijedlog ovlaštenog liječnika ovlaštene ustanove.

Komisije za pomagala imenuje direktor Republičkog fonda na prijedlog nadležnih Ispostava Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka, te kolegija Stručne službe Direkcije Republičkog fonda.

Članak 63.

Republički fond osigurava izradu pomagala kod isporučitelja pomagala na osnovi sklopljenog ugovora o isporuci ili proizvodnji pomagala.

Ugovorom se obvezatno treba osigurati garantni rok kojim proizvodač iz prethodne stavke odgovara za ispravnost pomagala, najmanje u vremenu trajanja od 1/3 ukupnog trajanja izradenog pomagala.

Kontrolu izvršenja ugovornih obveza iz ovog članka, Republički fond obavljat će putem ovlaštenih djelatnika Stručne službe ili putem ovlaštenih liječnika zdravstvenih ustanova.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Odredbe članka 55. ovog pravilnika primjenjivat će se još šest mjeseci od dana objave ovog pravilnika u "Narodnim novinama"

Članak 65.

Stupanjem"na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine" broj 10/92).

Članak 66.

Osiguranici koji su koristili pravo na pomagalo prema pravilniku iz prethodnog članka, nastavljaju koristiti stečeno pravo do isteka roka utvrđenog tim pravilnikom ako je to za njih povoljnije.

Članak 67.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01/06

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 29. siječnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG ZDRAVSTVENA USTANOVA - PRIVATNA ORDINACIJA OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Sručna služba - Ispostava:_____________________________________

Šifra ispostave: Šifra ustanove - ordinacije.
JMBGosiguranika___________________________________________

Ime i prezime osiguranika_____________________________________
Adresa osiguranika___________________________________________
Ime i prezime nosioca osiguranja______________________________

Rcgistarski broj obvezniaka uplatc doprinosa Katcgorlja osig. Država


POTVRDA O DAVANJU POMAGALA NA UPOTREBU I POVRATU POMAGALA

Dijagnoza bojesti:_________________________________________________
Naziv pomagala iz Popisa:_________________________________________ Šifra pomagala
Inventarski broj pmagala:_________________________________________
Datum izdavanja pomagala na upotrebu:__________________________
Rok povrata pomagala do:_________________________________________

Pomagalo izdaje ovjaštena osoba: Pomagalo preuzeo osiguranik:

________________________________ _____________________________
M.P
________________________________ _____________________________
(Potpis ovl.osobc) (Potpis osiguranika)


Pomagalo vraćcno dana:__________________________
Vraćeno pomagalo preuzela ovl.osoba : Pomagalo vratio osiguranik:

____________________________________ ______________________________
M.P
_______________________ ______________________________
(Potpis ovl.osobc) (Potpis osiguranika)


Vraćeno pomagalo za popravak: DA - NE

Vraćeno pomagalo za otpis: DA - NE


____________________________________________________________________________________


Nalaz i mišljenje ovlaštcnc osobc pri izdavanju ili povratku pomagala


M.P. Ovlaštena osoba
__________________________

ime,prezime i potpis


____________________________________________________________________________________


REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG ZDRAVSTVENA USTANOVA - PRIVATNA ORDlNACIJA OSIGURANJA 1 ZDRAVSTVA HRVATSKE

Stručna služba - Ispostava:________________________________________________________________


Šifra ispostave: Šifra ustanove - ordinacije


JMBG
osiguranika


Ime i prezime osiguranika________________________________________

Adresa osiguranika______________________________________________

Ime i prezime nosioca osiguranja_________________________________


Registarski boj obveznika upIate doprinosa Kategorija osig . Država

POTVRDA O POTREBI IZDAVANJA ILI POPRAVKA
STOMATOLOŠKIH NADOMJESTAKA, ORTODONTSKIH APARATA I POMAGALA

Dijagnoza bolesti:____________________________________________
Šifra po MKB:____________

Čl. Pravlnika o ortopedskim i drugim pomagalima____________________________
Naziv pomagala iz Popisa:_____________________________________________
Šifra pomagala_____________________________________________________
Količina pomagala: _____________komada________________ Broj bodova:________________
Naziv pomagala iz Popisa:___________________________________________________________
Količina pomagala___________ komada_____________Broj bodova:______________________
Rok trajanja pomagala:___________________________Potreba za: popravak, rezervni dio
Nalaz i mišljenje liječnika specijaliste:

D L
Potrebni rad
Status
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 Zub
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 Zub
Status
Potrebni rad


LEGENDA: AK=Akrilatna krunica FK=Fasetirana krunica LK=Lijevana krunica PM=Puni međučlan
FM=Fasetirani medučlan X=Izvađeni zub Z=Zub u protczi KV=kvačica


M.P. Potpis i faksimil liječnika
_________________________


U________________________________, ______________ 19 _____.

___________________________________________________________________________________

OVJERA
Osiguranik SNOSI razliku utvrđene vrijednosti standarda pomagala i stvarne vrijodnosti pomagala
NE SNOSI prema članku______________ Pravilnika
Vrijednost boda:_______________ HRD Utvrđena vrijednost standarda pomagala______HRD
Stvama vrljednost pomagala:____________HRD

Ovlaštena osoba Istovrsno pomagalo
Rep. fonda ZOIZH ostvareno ili popravak
L
D
Šifra ovl.osobe Potpis i pečat Datum ovjere Datum


IZDAVANJE OCJENA FUNKCIONALNOSTI POMAGALA DA - NE

Proizvođač______________________ Liječnik:____________________
Potpis i faksimil liječnika Šifra liječnika
Datum narudžbe_________________
ZDRAVSTVENA USTANOVA U KOJOJ SE OCJENJUJE
Isporučitelj _____________________________
Naziv ustanove
Datum isporuke : _____________________________
Inventarski broj: Šifra ustanove
Model proizvoda: Datum probe:___________________________________
(Potpis osiguranika)
Broj proizvoda: Datum ocjene:
Garantni rok: Napomena :
Napomena :


M.P M.P.

OBRAČUN


Iznos razlike ucijeni pomagala naplaćen od osiguranika_________________HRD
Datum preuzimanja:___________________________
Broj osobne iskaznice :_______________________
Potpis osiguranika:____________________________


____________________________________________________________________________________
REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG ZDRAVSTVENA USTANOVA - PRIVATNA ORDlNACIJA OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Stručna služba - ispostava:___________________________________
Šifra ispostave: Šifra ustanove - ordinacije

JMBG
Osiguranika

Ime i prezime osiguranika__________________________________________
Adresa osiguranika________________________________________________
Ime i prezime nosioca osiguranja___________________________________


Registarski broj obveznika uplate doprinosa Kategorija osig. Država

POTVRDA O POTREBI IZDAVANJA ILI POPRAVKA
SLUŠNIH POMAGALA I POMAGALA OMOGUĆAVANJE GLASNOG GOVORA

Dijagnoza bolesti:______________________________________________
Šifra po MKB:____________
Čl. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima:________________________
Naziv pomagala iz Popisa:___________________________________________ Šifra pomagala
Količina pomagala:______________________komada_____________________
Broj bodova:___________________________ Rok trajanja pomagala:____________________
Potreba za: popravak,rezervni dio; Pomagalo dati na upotrebu: DA - NE


Nalaz i mišljenje ovlaštenog liječnika specijaliste:

Prosječni gubitak sluha (500,1000,2000 Hz):
desno ______________ (dB HL)
lijevo_______________ (dB HL)


M.P. ____________________________
Potpis i faksimil liječnika

U_____________________,______________19______ Šifra liječnika

___________________________________________________________________________________

OVJERA

Osiguranik SNOSI razliku utvrđene vrijednosti standarda pomagala i stvarne vrijodnosti pomagala
NE SNOSI prema članku______________ Pravilnika
Pomagalo: novo, korišteno Vrijednost boda:_______________ HRD
Stvama vrijednost pomagala:____________HRD Utvrđena vrijednost standarda pomagala__HRD

Ovlaštena osoba Istovrsno pomagalo
Rep. fonda ZOIZH ostvareno ili popravak
L
D
Šifra ovl.osobe Potpis i pečat Datum ovjere Datum


IZDAVANJE OCJENA FUNKCIONALNOSTI POMAGALA DA - NE

Proizvođač______________________ Liječnik:____________________
Potpis i faksimil liječnika Šifra liječnika
Datum narudžbe_________________
ZDRAVSTVENA USTANOVA U KOJOJ SE OCJENJUJE
Isporučitelj _____________________________
Naziv ustanove
Datum isporuke : _____________________________
Inventarski broj: Šifra ustanove
Model proizvoda: Datum probe:___________________________________
(Potpis osiguranika)
Broj proizvoda: Datum ocjene:
Garantni rok: Napomena :
Napomena :


M.P M.P.

OBRAČUN


Iznos razlike ucijeni pomagala naplaćen od osiguranika_________________HRD
Datum preuzimanja:___________________________
Broj osobne iskaznice :_______________________
Potpis osiguranika:____________________________

____________________________________________________________________________________

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG ZDRAVSTVENA USTANOVA - PRIVATNA ORDlNACIJA
OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Stručna služba - ispostava:___________________________________
Šifra ispostave: Šifra ustanove - ordinacije

JMBG
Osiguranika

Ime i prezime osiguranika__________________________________________
Adresa osiguranika________________________________________________
Ime i prezime nosioca osiguranja___________________________________


Registarski broj obveznika uplate doprinosa Kategorija osig. Država

POTVRDA O POTREBI IZDAVANJA ILI POPRAVKA
ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

Dijagnoza bolesti:______________________________________________
Šifra po MKB:____________
Čl. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima:________________________
Naziv pomagala iz Popisa:___________________________________________ Šifra pomagala
Količina pomagala:___________________komada, pari, paket,_____________________
Broj bodova:___________________________ Rok trajanja pomagala:____________________
Potreba za: popravak,rezervni dio; Pomagalo dati na upotrebu: DA - NE


Nalaz i mišljenje ovlaštenog liječnika specijaliste:


Dio tijela_________________________
Šifra dijela tijela


M.P. _____________________________
Potpis i faksimil liječnika


U____________________________,___________19_________ Šifra liječnika

____________________________________________________________________________________

OVJERA

Osiguranik SNOSI razliku utvrđene vrijednosti standarda pomagala i stvarne vrijodnosti pomagala
NE SNOSI prema članku______________ Pravilnika
Pomagalo: novo, korišteno Vrijednost boda:_______________ HRD Stvarna vrijednost pomagala:_____ HRD Utvrđena vrijednost standarda pomagala______HRD


Ovlaštena osoba Istovrsno pomagalo
Rep. fonda ZOIZH ostvareno ili popravak
L
D
Šifra ovl.osobe Potpis i pečat Datum ovjere Datum


IZDAVANJE OCJENA FUNKCIONALNOSTI POMAGALA DA - NE

Proizvođač______________________ Liječnik:____________________
Potpis i faksimil liječnika Šifra liječnika
Datum narudžbe_________________
ZDRAVSTVENA USTANOVA U KOJOJ SE OCJENJUJE
Isporučitelj _____________________________
Naziv ustanove
Datum isporuke : _____________________________
Inventarski broj: Šifra ustanove
Model proizvoda: Datum probe:___________________________________
(Potpis osiguranika)
Broj proizvoda: Datum ocjene:
Garantni rok: Napomena :
Napomena :


M.P M.P.

OBRAČUN


Iznos razlike ucijeni pomagala naplaćen od osiguranika_________________HRD
Datum preuzimanja:___________________________
Broj osobne iskaznice :_______________________
Potpis osiguranika:____________________________


____________________________________________________________________________________

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG ZDRAVSTVENA USTANOVA - PRIVATNA ORDlNAClJA OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Stručna služba - Ispostava:_____________________________________________________________________

Šifra ispostave: Šifra ustanove - ordinacije

JMBG
osiguranika

Ime i prezime osiguranika:___________________________________________
Adresa osiguranika:__________________________________________________
Ime i prezime nosioca osiguranja:_____________________________________

Registarski broj obveznika uplatc doprinosa Kategorija osig. Država

POTVRDA O POTREBI IZDAVANJA ILI POPRAVKA
OČNIH I TIFLOTEHNIČKlH POMAGALA

Dijagnoza bolesti:______________________________________________
Šifra po MKB:_______________
ČI.Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima:___________________
Naziv pomagala iz Popisa:___________________________________________
Šifra pomagala
Količina pomagala:____________________,komada,__________________ Broj bodova:
Naziv pomagala iz Popisa:___________________________________________ Šifra pomagala
Količina pomagala:____________________,komada,__________________Broj bodova
Rok trajanja pomagala: ________________ Potreba za: popravak, rezervni dio


Nalaz i mišljenje liječnika specijaliste: Desno oko:_________________

Lijevo oko:__________________

D L


Upotreba Dsph Dsyl Axis Pris Basis
za stalno D.o.
za daljinu L.o.
D.o.
za blizinu
L.o.

Razmak zjenica _________mm. Most_________________________
Širina___________________ Razdaljina od rožnice ____________ mm.

M.P. _________________________
Potpis i faksimil liječnika

U______________________,_____________ 19____ Šifra lijcčnika


___________________________________________________________________________________

OVJERA

Osiguranik SNOSI razliku utvrđene vrijednosti standarda pomagala i stvarne vrijodnosti pomagala
NE SNOSI prema članku______________ Pravilnika
Vrijednost boda:_______________ HRD Utvrđena vrijednost standarda pomagala______HRD
Stvama vrijednost pomagala:____________HRD

Ovlaštena osoba Istovrsno pomagalo
Rep. fonda ZOIZH ostvareno ili popravak
L
D
Šifra ovl.osobe Potpis i pečat Datum ovjere Datum


IZDAVANJE OCJENA FUNKCIONALNOSTI POMAGALA DA - NE

Proizvođač______________________ Liječnik:____________________
Potpis i faksimil liječnika Šifra liječnika
Datum narudžbe_________________
ZDRAVSTVENA USTANOVA U KOJOJ SE OCJENJUJE
Isporučitelj _____________________________
Naziv ustanove
Datum isporuke : _____________________________
Inventarski broj: Šifra ustanove
Model proizvoda: Datum probe:___________________________________
(Potpis osiguranika)
Broj proizvoda: Datum ocjene:
Garantni rok: Napomena :
Napomena :


M.P M.P.

OBRAČUN


Iznos razlike ucijeni pomagala naplaćen od osiguranika_________________HRD
Datum preuzimanja:___________________________
Broj osobne iskaznice :_______________________
Potpis osiguranika:____________________________


___________________________________________________________________________________

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG KOMISIJA REPUBLIČKOG FONDA OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE ZA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

Klasa:________________________________ Stručna služba - Ispostava:_______________ Ur.br.________________________________ Šifra ispostave:___________________________
Red.br._______________________________

Na osnovi odredbe članka __________, Pravilnika o ortopedskim ) drugim pomagalima ('Narodne novine' br.________ /93), Komisija Republičkog fonda, na sastanku održanom dana:__________________


O D O B R I L A J E N I J E


JMBG
osiguranja: dan mj. god.

Ime i prezime osiguranika_________________________________________________________________________

Adresa osiguranika_________________________________________________________________________

Ime i prezime nosioca osiguranja__________________________________________________________________


A. Pomagalo____________________________________________Šifra pomagala Čl.Pravilnika

B. Komada_____________________________________________Šifra pomagala Čl.Pravilnika

C. Popravak____________________________________________Šifra pomagala ČI.Pravilnika

D. Rezervni dijelovi - potrošni materijal Šifra Čl.Pravilnika

Dijagnoza bolesti:

Nalaz liječnlka specijaliste_________________________________________________________________________


O b r a z 1 o ž e n j e


Uvidom u prijedlog ovlaštenog liječnika____________________________________
Šifra liječnika iz________________________________________________________________________
Šifra ustanove-ordinacije______________________________________________________________
Naziv zdravstvene ustanove - privatne ordinacije

i ostalu medicinsku dokumentaciju, Komisija Republičkog fonda, mišljenja je:


A. da jc pomagalo POTREBNO - NEPOTREBNO;
B. da POSTOJI - NE POSTOJI potreba osiguranika za predIoženom količinom pomagala
C. da je popravak pomagala OPRAVDAN - NEOPRAVDAN
D. da su rezervni dijelovi - potrošni materijal POTREBNI - NEPOTREBNI


Na znanje: Članovi komisije

1. Osiguraniku 1.___________________________
2. Arhiva Komisije M.P. Ime,prezime i potpis
2.___________________________
Ime,prezime i potpis
3.___________________________
Ime, prezime i potpis
U____________________ 19______


Napzutak: Na mišljenje komisije nadležne ispostave stručne službe, osiguranik ima pravo žalbe Komisiji za ortopedska i druga pomagala Direkcije Republičkog fonda u roku 15 dana od dana
izdavanja odobrenja.


__________________________________________________________________________________
Mišljenje i obrazloženje

M.P
Predsjednik komisije
_____________________
ime,prezime i potpis


__________________________________________________________________________________


POPIS ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA
SADRŽAJ

A. ORTOPEDSKA POMAGALA. 1
A01 PROTEZE ZA UDOVE. . 1
A0101 Proteze za gornje udove. . 1
Radni nastavci za mehaničku šaku 2
A0102 Proteze za donje udove. . 2
Modulska skeletna proteza od čelika sa zglobovima 4
Proteze za egzartikulaciju. 5
A02 ORTOZE I ELEKTRONIČKI APARATl TRUPA I UDOVA. 5
A0201 Aparati ortoze za donje udove. . . 5
Tutor aparat za donje ekstremitete 7
Kokso-femoralni tutori. . 8
Korekcioni aparati za donje udove 8
A0202 Aparat za korekciju kokošjih prsa 10
A0203 Steznici za podržavanje kralježnice 10
Minerve - ortoze za cervikalnu kralježnicu 11
A0204 Aparati - ortoze za gornje udove 11
Aparati - ortoze za lakat 12
A0205 Elektronički aparati udova i trupa 13
A0206 Dodatni dijelovi za proteze i ortoze 13
A0207 Privremena ležišta za prve primjene proteze 15
A03 INVALIDSKA KOLICA I HODALICE. . . 16
A0301 Invalidskakolica. 16
Rezervni dijelovi i potrošni materijal za invalidska kolica. 16
A0302 Hodalice. 16
A04 ORTOPEDSKA OBUĆA, ULOŠCI, RUKAVICE I NAVLAKE 17
A0401 Ortopedske cipele 17
Ortopedske cipele muške i ženske visoke 17
Ortopedske cipele muške i ženske niske. 18
Ortopedske cipele dječje od broja 24-35. . 18
A0402 Ortopedski ulošci. 19
A0403 Rukavice. 19
A0404 Navlake za bataljke. . . . 20
B. DRUGA POMAGALA. . 20
B0101 Utega - Suspenzor. . 20
B0201 Trbušni pojasevi . 20
B0301 Štake. . . . 21
B0401 Umjetna dojka. . . 21
B0501 Platneni grudnjak . 21
B0601 Perika od umjetnog vlakna. . . . . 21
B0701 Pomagala za urogenitalni sustav . 22
B0801 Pomagala za probavni sustav. . . 22
Stoma vrećice kod kolostome. . . 22
Stoma vrečice za izmet kod ileostome. . . 23
B0901 Pomagala za respiratorni sustav . 24
Rezervni dijelovi za osobni oksigenator . 24
Rezervni dijelovi za inhalator i aspirator. 24
B1001 Pomagala za endokrini sustav. . 25
Rezervni dijelovi za inzulinsku pumpu. . 25
Dijagnostičke trake za kontrolu . 26
B1101 Rezervni dijelovi i potrošni materijal. . 26
Rezervni dijelovi i potrošni materijal osobnog
dijalizatora u kući. . . . 26
Rezervni dijelovi i potrošni materijal kod
peritonealne hemodijalize. 27
B1201 Potrošni sanitetski materijal. . 27
C. STOMATOLOŠKI NADOMJESCI, ORTODONTSKI
APARATI I POMAGALA. . . . 27
C0101 Zubne krunice i mostovi. . . . . . 27
C0201 Zubne proteze 28
C0301 Udlage 28
C0401 Ortodontski aparati. . . . 28
D. OČNA I TIFLOTEHNIČKA POMAGALA . . . . 29
D01 NAOČALE. . . . . . 29
D0101 Okviri za naočale. . . . . . . 29
D0102 Naočale s korekcijskim staklima. . . . . . 29
Naočale sa običnim korekcijskim staklima i okvirom. . . . . 29
Naočale s punghetal torus staklima i okvirom kod
astigmatizma. . . . . . 29
Naočale s punghetal staklima bez okvira 30
Naočale s punghetal torus staklima kod astigmatizma
bez okvira. . . . . . 31
D0103 Naočale s okvirom i plastičnim staklima. 32
Naočale s okvirom i plastičnim staklima kod
astigmatizma. . . . . 32
Naočale bez okvira s 2 korekciona plastičnastakla. . . . . 33
Naočale bez okvira s 2 plastična stakla kod
astigmatizma. . . . . 34
D0144 Naočale s okvirom i lentikularnim staklima. 35
Naočale bez okvira s 2 lentikular stakla. . . . . . 35
Naočale s okvirom i lentikular ghetal torus staklima . . . . 36
Naočale bez okvira i lentikular ghetal torus staklima 37
D0105 Naočale s okvirom s prizmatičnim staklom
(dodaje se navedenom broju bodova korekcionih stakala
broj bodova za prizmu) 38
Naočale bez okvira s prizmatičnim staklom kod torusa
(dodaje se broju bodova korekcionog stakla broj bodova
za prizmu) . . . . 38
D0106 Naočale s teleskopskim sustavom leća. . 38
D02 KONTAKTNE LEĆE . . . . 38
D03 OČNE PROTEZE. . . . . . 38
D04 TIFLOTEHNIČKA POMAGALA. . . . . . 39

E. SLUŠNA POMAGALA. . . . . 39
E01 SLUŠNI APARATI I POMAGALA UZ APARATE. 39
E0101 Slušni aparati. . . . . . . . 39
E0102 Pomagala za slušne aparate . . . . 40
E0103 Vrste osobnih umetaka za zvukovod 40
E0201 Rezervni dijelovi za slušne aparate 41

F. APARATI ZA OMOGUĆAVANJE GLASOVNOG GOVORA. . 42