Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 10.02.1993 Odluka o Osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 109. Zakona o zdravstvenoj zaštlti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 10. sjednici, održanoj 29. siječnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini


I.

Ovom odlukom utvrđuju se osnove za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini između Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond) i zdravstvenih ustanova, odnosno zdravstvenih djelatnika koji obavaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom (u daljnjem tekstu: zdravstveni djelatnici privatne prakse).

II.

Osnove za sklapanje ugovora, poradi provođenja zdravstvene zaštite, utvrđuju se sukladno odredbama Pravilnika o zdravstvenom standardu, u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 3/92 - u daljnjem tekstu: Pravilnik o standardu), Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka

- vremenski i kadrovski normativi (u daljnjem tekstu: Popiš dijagnostičkih i terapijskih postupaka), Odluke kojom se utvrđuje primjena Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka ("Narodne novine" broj 15/92), Odluke o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj tdravstvenoj zašttti ("Narodne novine" broj 32/92 - u daljnjem tekstu: Odluka o broju ležaja), Odluke o utvrđivanju prosječnog trajanja liječenja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 32/92 - u daljnjem tekstu: Odluka o trajanju liječenja), Odluke o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti za lijećenje kroničnih bolesti ("Narodne novine" broj 49/92 - u daljnjem tekstu: Odluka o broju ležaja za kronične bolesti), Odluke o usvajanju plana potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za liječenje akutnih i kroničnih bolesti osiguranika Republičkog fonda ("Narodne novine" broj 70/92 u daljnjem tekstu: Plan potrebnog broja ležaja), Odluke o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi za 1993. godinu (donijetoj na sjednici Skupštine od 29. siječnja 1993. g. - u daljnjem tekstu: Odluka o vrijednosti bodova), te ostalih općih akata Republičkog fonda.

III.

Ugovori između Republičkog fonda i zdravstvenih ustanova sklapaju se poradi provođenja:

1. primarne zdravstvene zaštite

2. polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite

3. stacionarne zdravstvene zaštite

4. djelatnosti u ljekarnama

Sa zdravstvenim djelatnicima privatne prakse ugovori se sklapaju poradi provođenja:

1. primarne zdravstvene zaštite

2. djelatnosti u ljekarnama.

IV.

Primarna zdravstvena zaštita provodi se u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite za slijedeće djelatnosti:

1. opća mediclna

2. zdravstvena zaštita predškolske djece

3. zdravstvena zaštita školske djece

4. zdravstvena zaštite žena

5. stomatološka zdravstvena zaštita

Na razini primarne zdravstvene zaštite provodi se u zdravstvenim ustanovama, osim djelatnosti iz prethodne stavke, i djelatnost epidemiologije i opće higijene, te hitna medicinska pomoć i patronaža.

Ugovori za provođenje primarne zdravstvene zaštite sklapaju se u pravilu prema broju osiguranika određenog mjesta, prema popisu stanovništva iz 1991. godine. U područjima gdje se znatno izmijenio broj stanovnika u odnosu na popis stanovnika iz 1991. godine i u mjestima gdje su u većem broju smješteni prognanici, ugovori za primarnu zdravstvenu zaštitu sklapaju se prema procijenjenom broju stanovnika.

V.

Ugovori za provođenje zdravstvene zaštite za djelatnosti iz stavke 1. i 2. prethodne točke, sklapaju se na osnovi podataka o uposlenim liječnićkim timovima i osiguranicima koji su se svojim izborom opredijelili za te timove, odnosno prema pripadajućem stanovništvu određene općine.

U slučaju kada se osiguranici nisu opredljelili za izabranog liječnika koji će im pružati primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvena ustanova pruža tu zdravstvenu zaštitu putem liječnićkih timova za pripadajuće stanovništvo određene općine, sukladno standardu iz ove odluke, prema broju zdravstvenih kartona po liječnićkim timovima.

VI.

Ispostave Stručne službe Republičkog fonda dužne su uzajamno dostavljati popis osiguranika za koje su sklopili ugovor za pružanje primarne zdravstvene zaštite ako se radi o osiguranieima drugih ispostava, odnosno stanovnicirna drugih općina.

VII.

Zdravstvena ustanova za svoje liječnićke timove kao i zdravstveni djelatnici privatne prakse dužni su na vidljivom mjestu istaknuti obavijest o radnom vremenu.

Radno vrijeme iz prethodne stavke, ne može dnevno biti manje od polovice punog radnog vremena, bez obzira na broj osiguranika za koji se sklapa ugovor.

VIII.

U 1993. godini u primarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđuje se po djelatnostima prosječna godišnja vrijednost liječnićkog tima i standard zdravstvene zaštite iskazan kroz mogući (u rasponu od-do) broj osiguranika na jedan liječnićki tim, a na osnovi čega je izračunat standardni prosječni broj osiguranika po liječničkom timu, odnosno prosječna godišnja vrijednost tima po osiguraniku.


____________________________________________________________________________________

                                                Prosječna

Redni                  Prosječna    Broj osiguran. Prosjećan broj     vrijednost

broj  D j e l a t n o s t       vrijednost   ili stanovn.  osigur. ili stan.

    tima po osi-          tima u HRD   na 1 tim    na 1 tim

    guraniku u HRD

_____________________________________________________________________________________

1.   Opća medicina

    a) zaštita odraslih       L.S. 12.000.281     1.500 - 2.200  1.700      L.S.   7.059

                    L. 11.338.620                      L.   6.670

    b) zašt. štićen. doma umirovlj.L.S. 12.000.281         750       1, 1/2, 1/4

                    L. 11.338.620

2.   Zdrav. zaštita predškol. djece (0-6)

                    L.S. 13.201.894 850 - 1.100   1.000      L.S.  13.202

3.   Zdrav. zaštita školske djece (7-18)

                    L.S. 11.661.096     1.500 - 2.200  2.000      L.S.  5.831

4.   Primarna zdrav. zaštita žena  L.S. 13.918.353     8.000 - 10.000 8.000      L.S.  1.740

5.   Patronaža (1 patronaž. VŠS na 3 tima 4.621.422

    opće medicine) .

6.   Stomatološka zdrav. zaštita

    a) - Opća stomat. zdravst. zaštita

                    L.S. 14.868.127                     L.S.  5.947

                    L. 14.206.466      2.000 - 3.000  2.500      L.   5.683

    - poliv. opća stom. zdrav. zašt. L.S. 19.748.062                L.S.  7.899

    (sa protetikom)         L. 19.086.401      2.000 - 3.000  2.500      L.   7.835

    b) zaštita predškolske djece  L.S_ 14.868.127     3.000 - 4.000  3.500      L.S.  4.248

                    L. 14.206.466                      L.   4.059

    c) zaštita školske djece    L.S. 14.868.127     1.500 - 2.000  1.750      L.S.  8.496

                    L. 14.206.466                      L.   8.118

    d) protetika (iznad 18 god.)  L.S. 32.842.577                     L.S.  3.649

                    L. 32.180.916      8.000 - 10.000 9.000      L.   3.576

    e) ortodoncija         L.S. 25.779.083     8.000 - 10.000 9.000      L.S.  2.864

7.   Epidemiologija i opća higijena L.S. 20.030.924     50.000     1,1/2,1/4

_____________________________________________________________________________________

LEGENDA:    L.S. prosječna vrijednost tima s liječnikom specijalistom

        L. prosječna vrijednost tima s liječnikomU vrijednosti liječničkog tima opće medicine uračunate su i kućne posjete.

Ako je broj osiguranika po liječničkom timu ispod najvišeg standarda iz stupca 3 tabele, vrijednost liječnićkog tima utvrđuje se na osnovi broja osiguranika.

U područjima s malobrojnim pučanstvom (otoci, Ličko-goranska regija i Dalmatinska zagora). gdje je udaljenost između jedinica zdravstvene zaštite veća od 50 km; priznat će se standardni prosječni broj osiguranika po liječničkom timu neovisno od stvarnog broja pučanstva po jednom liječničkom timu.

IX.

Naknada za provođenje primarne zdravstvene zaštite utvrđuje se posebice za svaki liječnički tim po djelatnostima na način da se broj osiguranika po liječničkom timu množi s prosječnom vrijednošću tima po osiguranaiku iz stupca 5 tabele prethodne točke sukladno utvrđenom standardu, izuzev kod djelatnosti iz prethodne točke pod rednim brojem:1. b) i 7. gdje se potreban broj timova i njihove vrijednosti iskazuje u apsolutnom broju ili alikvotnom dijelu (1/2. 1/4).

X.

Osiguranici Republičkog fonda ostvaruju primarnu zdravstvenu zeštitu u pravilu kod izabranog liječnika, a iznimno je koriste izvan mjesta prebivališta u vrijeme korištenja godišnjeg odmora, službenog putovanja i slično, kada za to postoje opravdani zdravstveni razlozi.

Zdravstvene ustanove i liječnici privatne prakse koj imaju sklopljen ugovor s Republičkim fondom dužni su pružiti traženu primarnu zdravstvenu zaštitu.

Za pruženu primarnu zdravstvenu zaštitu, iz prethodne stavke, račun iskazan po šiframa i količini dijagnostičkih i terapijskih postupaka te prema utvrđenoj vrijednosti boda, dostavlja se ispostavi Stručne službe Republičkog fonda koja je za osiguranika ugovorila primarnu zdravstvenu zaštitu. U računu treba naznačiti šifru izabranog liječnika osiguranika i šifru zdravstvene ustanove.

Nadležna ispostava Stručne službe Republičkog fonda obračunat će iznose prema tako dostavljenim računima na način da se mjesečni iznos naknade za izabranog liječnika tog osiguranika umanji za iznos ispostavljenog računa.

XI.

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti osiguranicima Republičkog fonda pružaju se i usluge hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza,

XII.

Republički fond i zdravstvena ustanova sklapaju ugovore za pružanje usluga hitne medicinshe pomoći i sanitetskog prijevoza na osnovi podataka o pripadajućem broju stanovnika, primjenom slijedećih standarda i normativa:

a) Stanica za hitnu medicinsku pomoć na razini općine od 200.000 stanovnika i više

- Tim hitne medicinske pomoći

13 - 15 liječnika

13 - 15 medicinskih tehničara

9 - 11 vozača

- Tim sanitetskog prijevoza

9 - 11medicinskih tehničara

9 - 11 vozača

- Prijavno dojavna jedinica

5 - 9medicinskih sestara

a samo u regionalnim centrima s više od 300.000

stanovnika:

5 - 6 liječnika

5 - 6 medicinskih sestara - telefon

5 - 6 medicinskih sestara disponenata

b) Hitna medicinska pomoć u većim medicinskim centri-

ma na razini općine od 80.000 - 200.000 stanovnika

- Tim hitne medicinske pomoći

8 - 11 liječnika

8 - 11 medicinskih tehničara

7 - 10 vozača

- Tim sanitetskog prijevoza

2- 4 medicinska tehničara

4- 7 vozača

a samo na magistralnim putevima i jačim turističkim cen-

trima:

Prijavno-dojavna jedinica

5 medicinskih sestara SSS

c) Hitna medicinska pomoć u ostalim medicinskim cen-

trima od 40.000- 80.000stanovnika

- Tim hitne medicinske pomoći

5 - 7 liječnika

5 - 7 medicinskih tehničara

5 - 7vozača

- Tim sanitetskog prijevoza

2 - 4 medicinskih tehničara

4 - 7 vozača

a samo na magistralnim putevima i jačim turističkim centrima

- Prijavno-dojavna jedinica:

5 medicinskih sestara

d) Hitna medicinska pomoć u manjim domovima zdrav-

lja i zdrarastvenim stanicama sa 40.000 ili manje stanovnika

organizira se u dežurstvu ili obveznoj pripravnosti na 1 -

3 putnika:

- Liječnički tim u dežurstvu

1 liječnik

1 medicinski tehničar

1 vozač

- U obveznoj pripravnosti prema potrebi liječnik ili medicinska sestra

Tim sanitetskog prijevoza

1 - 2 medicinska tehničara

1 - 4 vozača

XIII.

Prema standardu utvrdenom u trouki XII: a),b) i c) ove odluke,utvrđuje se prosječna godišnja vrijednost:

- tima hitne medicinske pomoći u iznosu od 27.325.246 HRD.

Prema standardu,utvrđenom u točki XII. a),b),c) i d) ove odluke utvrđuje se, prosječna godišnja vrijednost:

- tima sanitetskog prijevoza,u iznosu od 16.454.252 HRD.

Za provodenje hitne medicinske pomoći, pri manjim domovima zdravlja u dežurstvu prema standardu utvrđenom u točki XII. d) ove odluke, utvrđuje se visina iznosa sa-

ta dežurstva:

- za liječnika 822 HRD

- za medicinsku sestru ili tehničara 518 HRD

- za vozača 460 HRD

s time da se utvrđeni iznosi sata dežurstva uvećavaju:

- za rad noću 30 posto

- za dežurstvo nedjeljom 35 posto

- za dežurstvo na dane blagdana i neradne dane utvrđene Zakonom 50 posto

- i 50posto za rad na dan Uskrsa, te na dobiveni iznos dodaju pripadajući porezi i doprinosi.

Naknada za dežurstvo obračunava se sukladno odredbama Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine" broj 25/92- pročišćeni tekst) i Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća ("Narodne novine" broj 66/92) primjenom obračuna punog radnog vremena od 42 sata tjedno,tijekom 6 dana tjedno (uključujući i subotu).

Dežurstvo se rađuna primjenom slijedeće satnice:

7.00- 14.00 sati redovito dežurstvo

14.00 - 22.00 sata redovito dežurstvo

22.00- 6.00 sati noćno dežurstvo

6.00 - 7.00 sati redovito dežurstvo.

Za provođenje hitne medicinske pomoći pri manjim domovima zdravlja u obveznoj pripravnosti,utvrđuje se mjesečni neto iznos kako slijedi:

- za liječnika 74.802HRD

- za medicinsku sestru ili tehničara 47.125HRD

Iznos sredstava iz prethodne stavke,uvećava se za pripadajuće poreze i doprinose.

XIV.

Za izvršene usluge prijevoza u hitnoj medicinskoj pomoći i sanitetskom prijevozu,zdravstvene ustanove obračunavaju iznos u visini od 15 posto cijene litre benzina 98 oktana po prijedenom kilometru prema priloženim radnim,odnosno putnim nalozima. Iznimno za izvršene usluge prijevoza iz prethodne stavke u međugradskom prijevozu za udaljenost koje u jednom smjeru prelaze 50km zdravstvene ustanove obračunavaju iznos u visini "od 30 posto cijene litre benzina 98 oktana po prijeđenom kilometru. Kada se sanitetskim kolima prevoze istodobno dva ili

više osiguranika odjednom,obračunava se na ukupan broj stvarno prijeđenih kilometara za sve osiguranike prema radnom nalogu za sanitetsko vozilo postotak iz stavka 1., odnosno iz stavke 2. ove točke za međugradski prijevoz. Republički fond i zdravstvene ustanove sklapaju ugovore za provođenje hitne medicinske pomoći u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti, na osnovi podataka o pripadajućem broju stanovnika, primjenom slijedećeg standarda:

- 1 liječnički tim opće stomatološke zdravstvene zaštite u dežurstvu na 200.000- 250.000 stanovnika.

Sukladno utvrđenom standardu u prethodnoj stavci, utvrđuje se visina iznosa sata dežurstva:

- za liječnika 822 HRD

- za medicinsku sestru 518 HRD

s time da se utvrđeni iznosi sata dežurstva uvećavaju sukladno odredbi stavke 2. točke XIII: ove odluke, primjenom satnice utvrđene u stavci 3. točke XIII. ove odluke.

XVI.

Republički fond i zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite sklapaju ugovore za provođenje dijagnostičko - laboratorijskih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prema kadrovskim normativima kako slijedi:

- 1 zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera na 3 liječnika

- 1 viši zdravstveni tehničar na 4 zdravstvena laboratorijskog smjera tehničara laborator. smjera

- 1 inž. biokemije na 7 -10 zdravstven. tehn. laboratorijskog smjera

Prosječna godišnja vrijednost laboratorijskih usluga po jednom osiguraniku utvrđuje se u iznosu od 1.760 HRD.

Naknada za provođenje dijagnostičko-laboratorijskih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđuje se na način da se godišnji iznos po jednom osiguraniku, iz prethodne stavke, množi sa pripadajućim brojem stanovnika.

XVII.

Republički fond i zdravstvene ustanove sklapaju ugovore za provođenje polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite na osnovi utvrđenog zdravstvenog standarda u Republici Hrvatskoj prema Pravilniku o standardu te sukladno normativima zdravstvenih usluga sadržanih u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka prema utvrđenim kadrovskim i vremenskim normativima.

Polikliničko - konzilijarna zdravstvena zaštita provodi se u zdravstvenim ustanovama prema djelatnostima, a unutar djelatnosti po specijalističkim ordinacijama.

Na osnovi standarda i normativa iz stavke 1. ove točke ugovara se po djelatnostima polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite, broj ordinacija i dijagnostički i terapijski postupci iskazani brojem bodova,

Za izvršene usluge polikliničko - konzilijarne zdravstvene zaštite, zdravstvena ustanova ispostavlja račune sa naznakom šifre i količine dijagnostičkih i terapijskih postupaka i broj bodova iskazanih po utvrđenoj vrijednosti boda. Troškove za utrošene materijale i, lijekove prema vrstama i količini, zdravstvene ustanove obračunavaju posebno sukladno odredbama Odluke o vrijednosti boda.

XVIII.

Republički fond i zdravstvene ustanove sklapaju ugovore za provođenje stacionarne zdravstvene zaštite na osnovi utvrđenog zdravstvenog standarda u Republici Hrvatskoj prema Pravilniku o zdravstvenom standardu, te sukladno normativima o broju ležajeva za liječenje akutnih i kroničnih bolesti i utvrđenog prosječnog trajanja liječenja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Stacionarna zdravstvena zaštita provodi se u zdravstvenim ustanovama prema djelatnostima a unutar djelatnosti po odjelima.

Na osnovi utvrđenih standarda i normativa iz stavke 1. ove točke te Plana potrebnog broja ležajeva ugovara se po djelatnostima stacionarne zdravstvene zaštite broj ležajeva s prosječnim trajanjem liječenja i brojem dana liječenja, te odgovarajući broj bodova za medicinski rad prema Propisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka

Za izvršene usluge stacionarne zdravstvene zaštite, zdravstvena ustanova ispostavlja skupne račune iskazane po djelatnostima i kategorijama osiguranika. Uz skupne račune prilažu se osobni računi za pojedine osiguranike na koje se skupni račun odnosi, sa naznakom broja dana liječenja, iskazanih po utvrđenoj vrijednosti za smještaj i prehranu bolesnika po bolno - opskrbnom danu, šiframa i količini dijagnostičkih i terapijskih postupaka, te brojem bodova prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka iskazanih po utvrđenoj vrijednosti boda te iznosom troškova za utrošene materijale i lijekove prema vrstama i količini, koji se obračunavaju posebice sukladno odredbama Odluke o vrijednosti bodova.

XIX.

Zavodi i druge zdravstvene ustanove koje obavljaju posebne zadatke u djelatnosti zdravstvene zaštite, sklapaju ugovore na osnovi ugovorenog progrema. Programom se utvrđuje provođenje dogovorenog programa rada sa naznakom potrebnih djelatnika u određenom vremensko razdoblju za obavljanje programa. Za provođenje ugovornog programa utvrđuje se naknada koja se opravdava izvješćima o izvršenju programe.

Uz to, zavodi sklapaju i ugovore za provodenje polikliničko - konzilijarne zdravstvene zaštite na način i pod uvjetima kako je to utvrđeno u točki XVII. ove odluke.

XX.

Za provođenje ljekarničke djelatnosti; sklapaju se ugovori s ljekarnama za izdavanje lijekova; Sanitetskog materijala te sanitarnih sprava i ostalih pomagala osiguranicima Republičkog fonda na osnovi recepta odnosno na osnovi potvrde o potrebi pomagala

Naknada za pružene usluge iz prethodne stavke osigurava se ljekarni primjenom bod sustava prema odluci o dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka vremenski i kadrovski normativi za ljekarničke usluge (u daljnjem tekstu: Odluka o dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka) prema receptu odnosno potvrdi o pomagalu.

Za izvršenje ljekarničke usluge, ljekarna ispostavlja račune iskazane po šiframa, broju postupaka i broju bodova prema Odluci o dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka po utvrđenoj vrijednosti boda. Uz račune prilažu se recepti, odnosno potvrde o potrebi pomagala.

Do utvrđivanja primjene Odluke o dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka, naknada za pružene usluge iz stavke,1. ove točke, utvrđuje se na osnovi postotka marže na nabamu cijenu lijekova, sanitetskih materijala, sanitarnih sprava i ostalih pomagala izdanih na recept odnosno potvrdu o potrebi pomagala za osiguranike Republičkog fonda zavisno o broju stanovnika određene općine, odnosno grada kako slijedi:

- od 10.000 stanovnika 21 posto

- od 10.001 do 50.000 stanovnika 20 posto

- od 50.001 do 100.000 stanovnika 18 posto

- od 100.001 do 200.000 stanovnika 17 posto

- preko 200.000 stanovnika 18 posto

Iznos postotka marže iz prethodne stavke primjenjuje se osmog dana po objavi u "Narodnim novinama".

Marža utvrđena u stavci 2. ove točke primjenjuje se i u slučaju kada se osiguraniku izvrši povrat sredstava za nabavu lijekova odnosno pomagala sukladno odredbama općih akata Republičkog fonda

Do utvrđivanja primjene Odluke o dopuni Popisa dijagriostičkih i terapijskih postupaka za izradu magistralnog lijeka prema receptu liječnika, utvrđuje se iznos vrijednosti radnog sata farmaceuta za pojedinačni pripravak magistralnog lijeka u iznosu od 1.920 HRD.

Ljekarnama koje obavljaju poslove dežurstva, odnosno stalne pripravnosti, utvrđuje se mjesečni bruto iznos po jedinici ljekarne i to:

- za dežurstvo u iznosu od 570.390 HRD

- za stalnu pripravnost u iznosu od 190.130 HRD.

XXI.

Osiguranici koji imaju priznat status prognanika, sukladno Uredbi o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine" broj 71/92 - u daljnjem tekstu: Uredba) ostvaruju zdravstveau zaštitu u zdravstvenim ustanovama i kod zdravstvenih djelatnika privatne prakse koji imaju sklopljen ugovor s Republičkim fondom prema mjestu boravka na način i pod uvjetima utvrđenim ovom odlukom, kao osiguranici Republičkog fonda.

Za osiguranike iz prethodne stavke, ne ispostavljaju se računi za pružene usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Osobe koje imaju priznat status izbjeglica prema Uredbi, ostvaruju zdravstvenu zaštitu prema mjestu boravka na području Republike Hrvatske, sukladno Uputama Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Zdravstvene,ustanove i zdravstveni djelatnici privatne prakse koji imaju sklopljen ugovor s Republičkim fondom, za pružene mjere zdravstvene zaštite osobama iz prethodne stavke, ispostavljaju pojedinačne račune obračunate prema šiframa dijagnostičkih i terapijskih postupaka i količini postupaka, primjenom bod sustava po utvrđenoj vrijednosti boda, ispostavi Stručne službe Republičkog fonda na području koje je sjedište zdravstvene ustanove, odnosno ordinacjje zdravstvenih djelatnika privatne prakse.

Zdravstvena ustanova i zdravstveni djelatnici privatne prakse, koji su pružili mjere zdravstvene zaštite iz prethodne stavke, dužni su voditi posebnu evidenciju o pruženim dijagnostičkim i terapijskim postupeima, te ju proslijediti jednomjesečno ispostavi Stručne službe Republičkog fonda prema sjedištu zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije zdravstvenog djelatnika privatne prakse.

XXIII.

Prognanicima i osobama koje imaju priznat status izbjeglica ne naplaćuje se učešće u troškovima zdravstvene zaštite (participacija).

XXIV.

Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osiguranika Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj, i osiguranika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, te obračun međusobnih obveza i potraživanja utvrđen je Sporazumom o prebijanju međusobnih obveza i potraživanja u svezi prava koje osiguranici Republike Hrvatske i Republike Slovenije ostvaruju na području druge Republike (Klasa: 400-01/92-01/3, Urbroj: 934-14-92-1 od 10. ožujka 1992. godine).

XXV.

Za pružene mjere zdravstvene zaštite osiguranicima na osnovi konvencije, zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni djelatnici privatne prakse, koji imaju sklopljen ugovor s Republičkim fondom, ispostavljaju pojedinačne račune obračunate prema šiframa dijagnostičkih i terapijskih postupaka i količini postupaka primjenom bod sustava po utvrđenoj vrijednosti boda ispostavi Stručne službe Republičkog fonda na području koje je sjedište zdravstvene ustanove odnosno ordinacije zdravstvenih djelatnika privatne prakse ili ispostavi Stručne službe Republičkog fonda koja je izdala zdravstvenu iskaznicu osiguraniku.

U računu za izvršenu zdravstvenu uslugu potrebno je naznačiti državu kojoj osiguranik pripada te osnovu osiguranja.

Uz račun potrebno je priložiti svu potrebnu medicinsku dokumentaciju kao i uputnicu i otpusno pismo.

XXVI.

Za smještaj djece predškolskog uzrasta u druge obitelji, Centru za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, utvrđuje se naknada u mjesečnom iznosu od 54.820 HRD.

XXVII.

Hrvatskom crvenom križu za bočicu krvi dobrovoljnih davalaca krvi, utvrđuje se po bočici krvi iznos od 3.083 HRD.

XXVIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01/11

Urbroj : 338-24-93- 1

Zagreb, 29. siječnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: