Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Cres
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Javnoga komunalnoga poduzeća "Vodovod i čistoća" iz Cresa, Vlada Ftepublike Hrvatske je, na sjednici održanoj 18. siječnja 1993., donijela

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Cres

I.

Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja k.č. zem. 59/1 sa 230 m2 upisana u zk.ul. 54 k.o. Cres kao općenarodna imovlna pod · Upravom Kotarskog N.O. u Malom Lošinju i konfiscirana ranijem vlsniku Antonu Bajčiću, temeljem rješenja 1-12/48, od 9. rujna 1948. godine, a sukladno sa Zakonom o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o Izvršenju konfiskacije, od 9. lipnja 1945. godine ("Službent list FNRJ", broj 61/46).

II.

Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja I korištenja radi formiranja novooblikovane građevinske parcele zs izgradnju crpne i agregatske stanice, te tretman otpadnih voda u k.o. Cres.

III.

Nekretnina iz točke II. ove Odluke formirat će se sukladno s uvjetima uređenja prostora, koje je utvrdilo Izvršno vijeće Skupštine općine Cres-Lošinj, od 11. listopada 1990. godine, klasa: 350-05/90-01/505, urbroj: 2213-01-02-90-2.

IV.

Utvrđuje se da je zainteresirana pravna osoba, Javno komunalno poduzeće "Vodovod i čistoća" iz Cresa, položila sredstva za isplatu naknade po tržišnoj cijeni za nekretninu iz točke I. ove Odluke i to ukupno 1.265.000.- HRD, na račun broj 33870-697-30400, općina Cres-Lošinj, naknada građevinskog zemljišta.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/92-01/01

Urbroj : 5030109-93-255

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.