Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Klara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičklh i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Javnoga poduzeća "Hrvatska elektroprivreda", Distribucijsko područje "Elektra Zagreb" iz Zagreba, Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 28. siječnja 1993., donijela

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Klara

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja z.č. br. 804/6 sa 37 m2 i z.č. br. 804/7, nastale cijepanjem z.č. br. 804/5, upisane u zk.ul.1 k.o. Klara, kao društveno vlsništvo, s pravom korištenja općine Remetinec od osnivanja nove zemljišne knjige 1967. godine, a ranije s pravom korištenja Barice Franjko r. Dobrinić, Otočec, Kalnička 30, a temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se radi formiranja novooblikovanih z.č. br. 804/6 i z.č. br. 804/7, obje k.o. Klare, a radi izgradnje tipske transformatorske stanice NTS 690-TR 3 Trokut-Anićeva, k.o. Klara.

III.

Parcele iz točke II. ove Odluke formirat će se prema parcelacijskom elaboratu R.N. br. 908/92, od 30. prosinca 1991. godine, kojega je izradio "lGB". inženjerski geodetski biro, Vladimir Groš, Zagreb, Podgaj 29, sukladno s uvjetima uređenja prostora, utvrđenima Uvjerenjem Gradskoga sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze Zagreb, Odjel za prostorno uređenje, zaštitu čovjekova okoliša i graditeljstvo br. 299/91, klasa:350-05/91-01/1143, urbroj: 251-05-04-91-8, od 30. listopada 1991. godine.

IV.

Utvrđuje se da je zainteresirana pravna osoba, Javno poduzeće "Hrvatska elektroprivreda", Distribucijsko područje "Elektra Zagreb" iz Zagreba, Gundulićeva 32, položila sredstva za isplatu naknade po tržišnoj cijeni za nekretnine iz točke I. ove Odluke i to ukupno 573.000 HRD, na račun br. 30101-697-73585, Grad Zagreb, Sekretarijat za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-011/92-01/01

Urbroj : 5030109-93-257

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.