Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o izuzimanju nekretnine od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Kanfanar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Medena Štelia Kanfanar 70, Rovinj, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993., donijela

ODLUKU

o izuzimanju nekretnine od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Kanfanar

I.

Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja k.č.br.1262/2 sa 71 m2, z.k.ul. 512, k.o. Kanfanar, podruštvovljena u 44/80 dijela, temeljem Zakona o nacionalizaciji privatnlh privrednih poduzeća ("Službeni list FNRJ", broj 98/46 i 35/48).

II.

Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se radi formiranja nove građevinske parcele sa k.č.br.1261/6 sa 323 m2 k.o. Kanfanar, na kojoj je izgrađen gospodarski objekt u vlasništvu Medena Štelia, Kanfanar 70, prema prijavnom listu od 27. veljače 1992. godine, klasa: UP/I-932-07/92-01/111, urbroj: 2171-02-05-92-03, izrađenim u skladu s uvjetima uređenja prostora Sekretarijata za poslove uprave Općine Rovinj, Uprave zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Službe prostornog uređenja i zaštite okoliša od 24. veljače 1992. godine; klasa: 350-05/90-01/182, urbroj: 2171-02-03-92-2.

III.

Utvrđuje se da je zainteresirana osoba, Meden Štelio, Kanfanar 70, položila sredstva za isplatu naknade po tržišnoj cijeni za nekretninu iz točke I. ove Odluke i to ukupno 170.400.- HRD, na račun broj: 38740-781-107 kod Službe društvenog knjigovodstva Rovinj.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/92-01/01

Urbroj : 5030109-93-261

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.