Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k.o. Mali Lošinj - grad
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Ivana Japundžića iz Malog Lošinja, ul. Stjepana Radića broj 4, Vlada Republike Hrvatske, je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k.o. Mali Lošinj - grad

I.

Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja - dio k.č. br. 2970/1, u površini od 8 m2, upisana u z.k. ul. broj 1259 k.o. Mali Lošinj - grad, koja je u društveno vlasništvo prenijeta temeljem Zakona o izrnjenama i dopunama Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Službeni list FNRJ", br: 35/48) - dio k.č. broj 2970/2 u površini od 20 m2, upisana u z.k. ul. broj 1459 k.o. Mali Lošinj - grad, koja je u društveno vlasništvo prenijeta temeljem Zakona o određivanju zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera (" Narodne novine", broj 30/68).

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se, radi formiranja nove k.č. broj 2971/2 k.o. Mali Lošinj - grad, površine 278 m2, u svrhu dodjele te parcele predlagatelju, u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu.

III.

Parcela iz točke II. ove Odluke formirat će se prema parcelacijskom elaboratu Općinske uprave za katastar i geodetske poslove, općine CreS-Lošinj, broj: 936-02/90-01/19, od 13. studenog 1990. godine, izrađenom na temelju i u skladu s uvjetima uređenja prostora koje je utvrdio Komitet za urbanizam, građevinarstvo, imovinskopravne poslove sa Upravom za geodetske poslove i katastar općine Cres-Lošinj, klasa: 350-05/90-01/373, od 7. studenoga 1990. godine.

IV.

Utvrđuje se da je predlagatelj uplatio u korist općine Cres-Lošinj, na poseban račun broj 33870-781-79 kod Službe društvenog knjigovodstva, Mali Lošinj, iznos od 44.184.HRD, a na ime osiguranja Isplate naknade po tržišnim cijenama.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/92-01 /01

Urbroj : 5030109-93-263

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.