Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretninom u k.o. Šestine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Grada Zagreba, Gradskoga sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Područnog ureda Centar, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretninom u k.o. Šestine

I.

Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja: - dio z.k.č. broj 8584/25 u površini od 20,5 čhv, upisane u z.k. ul. broj 21112 k.o. Grad Zagreb, odnosno prema novoj izmjeri, dio k.č. broj 4237/1 u površini od 74 m2 k.o. Šestine, koja je prenijeta u društveno vlasništvo temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskoga zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).

II.

Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi formiranja građevinske parcele z.k.č. broj 8584/58 k.o. Grad Zagreb, odnosno prema novoj izmjeri, k.č. broj 4237/2 k.o. Šestine, u svrhu izgradnje trafostanice TS 10/20, 0,4 kV-400 kVa NTS-S1, Pantovčak - Zelengaj - Kraljevac.

III.

Građevinska parcela iz točke I. ove Odluke formirat će se prema parcelacijskom elaboratu R.N. broj 1165/92 kojeg je izradio Gradski zavod za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, od 27. travnja 1992. godine, a na temelju i u skladu s Uvjerenjem o uvjetima uređenja prostora od 12. ožujka 1992. godine, klasa: 350-05/91-01/432, što ga je izdao Gradski sekretarijat za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, Odjel za prostorno uređenje zaštitu čovjekova okoliša i graditeljstvo - Područni ured Centar.

IV.

Utvrđuje se da je Stambena zadruga "Zagrebstan" Zagreb, Kulušićeva broj 6, osigurala na računu broj 30101-697-38601 kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, Sjedište Zagreb, sredstva potrebna za isplatu naknade po tržišnim cijenama, u iznosu od 1.663.150 HRD, za nekretninu iz točke I. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/92-01/01

Urbroj : 5030109-93-267

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v.r.