Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o osnivanju Poduzeća Alan, Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o osnivanju Poduzeća "Alan", Zagreb

I.

Osniva se Poduzeće "Alan", Zagreb. Tvrtka poduzeća je "Alan" d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Pavla Hatza 16. Poduzeće je u vlasništvu Republike Hrvatske.

II.

Sredstva za početak i rad Poduzeća osiguravaju se:

- iz sredstava državnoga proračuna.

Visina osnivačkoga kapitala Poduzeća iznosi 55.000.-HRD.

III.

Sredstva za obavljanje djelatnosti osiguravaju se iz prihoda od cijena za pružene usluge tijelima državne vlasti i domaćim i stranim osobama, te iz drugih izvora u skladu s važećim propisima.

IV.

Djelatnosti Poduzeća su:

- namjenska proizvodnja za potrebe Hrvatske vojske;

- konzalting u području proizvodnje i prometa sredstava za posebnu namjenu;

- trgovina na veliko sredstvima za posebnu namjenu;

- izvoz i uvoz sredstava za posebnu namjenu i

- usluge zastupanja inozemnih tvrtki.

V.

Organ upravljanja u Poduzeću je Upravni odbor. Upravni odbor ima pet članova: Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva obrane.

VI.

Upravni odbor pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnoga broja članova Upravnog odbora:

VII.

Upravni odbor Poduzeća, uz suglasnost Ministarstva obrane :

- donosi Statut Poduzeća;

- donosi plan razvoja;

- odlučuje o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokrića gubitka;

- donosi godišnji obračun Poduzeća;

- odlučuje o statusnim promjenama Poduzeća i promjeni oblika Poduzeća;

- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovne glavnice.

Upravni odbor samostalno:

- donosi planove i programe rada;

- donosi opće akte Poduzeća;

- obavlja i druge, poslove u svezi sa realizacijom upravljačke funkcije.

VIII.

Direktora Poduzeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva obrane. Direktor organizira i vodi proces rada i poslovanje Poduzeća, zastupa Poduzeće prema trećim osobama i odgovoran je za zakonitost rada Poduzeća. Direktor obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

IX.

Nadzor nad poslovanjem, uporabom materijalnih sredstava i raspodjelom dobiti vrši Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva obrane.

X.

Upravni odbor dužan je u roku od 90 dana od dana donošenja ove Odluke podnijeti prijavu za upis Poduzeća u sudski registar.

XI.

Ova se odluka objavljuje u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/92-01/07

Urbroj : 5030113-93-1

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: