Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Pravilnik o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 316. stavak 1. točka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92 i 5/93), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti i način registracije i odjave motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: vozila), obrazac prometne dozvole i knjižice vozila, oblik, boja, dimenzije i sadržaj registarskih pločica, način vođenja evidencije o registriranim vozilima te uvjete koje moraju ispunjavati stanice za tehnički pregled vozila za obavljanje poslova registracije vozila.

Članak 2.

Vozilo se registrira upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registriranim vozilima

Članak 3.

Vozilo registrira policijska uprava odnosno policijska stanica na čijem području vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sjedište ili stanica za tehnički pregled vozila, ukoliko ispunjava propisane uvjete i ima ovlaštenje.

II. REGISTRACIJA VOZILA

Članak 4.

Vozilo se registrira na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo vlasništvo nekoliko osoba, registrira se na ime jedne od tih osoba sukladno pismenoj izjavi koju vlasnici daju nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici.

Članak 5.

Zahtjev za registraciju vozila podnosi vlasnik vozila. U zahtjev za registraciju vozila upisuju se tehnički podaci o vozilu iz dokumentacije proizvodača vozila, potvrde o ispitivanju ili priznatih kataloga za vozilo. Točnost unesenih podataka ovjerava stanica za tehnički pregled vozila.

Članak 6.

Uz zahtjev za registraciju vlasnik vozila podnosi: 1. dokaz o vlasništvu vozila, 2. dokaz o uplati propisanih pristojbi i namirenju drugih obveza, 3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, 4. dokaz o identitetu.

Članak 7.

Neće se registrirati vozilo:

1. za koje nema dokaza o vlasništvu vozila,

2. kojima nije dopušteno kretanje na cestama ili koje se prema propisima ne može registrirati,

3. za koje nisu plaćene propisane pristojbe (carina, obvezno osiguranje, porez, taksa i sl.),

4. koje nije tehnički ispravno ili ne odgovara drugim tehničkim uvjetima propisanim za vozila u prometu na cestama,

5. koje ima uređaje ili obilježja policijskih vozila a po propisima ih ne smije imati.

Članak 8.

Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihovo osoblje, podnose zahtjev za registraciju vozila policijskoj upravi odnosno policijshoj stanici na čijem području imaju sjedište.

Članak 9.

Uz zahtjev za registraciju vozila, predstavništva i njihovo osoblje iz Članka 8. ovoga Pravilnika podnose:

1. dokaz o vlasništvu vozila,

2. policu o obveznom osiguranju vozila,

3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila.

Osim dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, članovi osoblja diplomatskog predstavništva podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu osobnu iskaznicu. Strana trgovinska prometna i druga predstavništva i strana dopisništva uz zahtjev za registraciju vozila prilažu rješenje o upisu u registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj.

Stranci - stalni službenici u stranim trgovinskim, prometnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtjev za registraciju prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu.

Članak 10.

Strancima kojima je izdano odobrenje za produženi boravak ili stalno nastanjenje u Republici Hrvstskoj podnose zahtjev za registraciju po mjestu boravka odnosno prebivališta.

Uz zahtjev za registraciju vozila stranci iz stavka 1. ovoga članka pored dokaza iz članka 6. ovoga Pravilnika podnose :

1. trajno nastanjeni stranci: rješenje o odobrenju trajnog nastanjenja ili osobnu kartu za stranca.

2. stanci na produženom boravku: inozemnu putovnicu s unesenim odobrenjem za produženi boravak ili rješenje o odobrenom produženom boravku,

3. stranci iz stavka 1. točke 1. i 2. za privremeno uvezena vozila rješenje o odobrenju privremenog uvoza.

Članak 11.

Zahtjev za registraciju vozila (registracijski list) sadrži podatke o :

1. vozilu,

2. vlasniku vozila,

3. plaćenim propisanim obvezama,

4. tehničkoj ispravnosti vozila,

5. ostalim potrebitim podacima.

Članak 12.

Vlasnik registriranog vozila može u policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici kod koje se vozilo vodi u evidenciji odjaviti vozilo. Prilikom odjave vozila vlasnik vozila duižan je vratiti prometnu dozvolu i registarske pločice. Policijska uprava odnosno policijska stanica dužna je čuvati registarske pločice 90 dana od odjave vozila nakon čega ih poništava Ukoliko vlasnih registarskih pločica u roku od dvije godine podnese zahtjev za registraciju vozila izdat će se, o njegovom trošku, registarske pločice s istim oznakama. Odjava vozila se evidentira u knjižici vozila.

Članak 13.

Za registrirano vozilo izdaje se prometna dozvola, knjižica vozila i registarske pločice.

Članak 14.

Prometna dozvola izdaje se na obrascu 1, koji je pravokutnog oblika, trodjelan i kad je razvijen veličine je 222 x 105 mm, a kad je presavijen 74 x 105 mm i ima otiskanih šest stranica. Sastavni dio prometne dozvole je karton izvršenih tehničkih pregleda vozila koji se izdaje po ispunjavanju rubrika o izvršenim tehničkim pregledima vozila u prometnoj dozvoli. Obrazac je pravokutnog oblika dvodjelan i veličine je 148 x 105 mm (obrazac 2).

Članak 15.

Knjižica vozila izdaje se na obrascu 3, koji je pravokutnog oblika, trodjelan i kad je razvijen veličine je 222 x 105 mm, a kad je presavijen 74 x 105 mm i ima otiskanih šest stranica.

Članak 16.

Podaci u prometnoj dozvoli i knjižici vozila ispisuju se pisačem sustava za automatsku obradu podataka ili pisaćim strojem.

Članak 17.

Ako se promjeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz knjižice vozila, ta se promjena evidentira u knjižici vozila. Uz prijavu promjene koja utječe na promjenu podataka u knjižici vozila, vlasnik vozila dužan je priložiti ispravu kojom se dokazuje dotična promjena. Ako se promjene vlasništva vozila dokazuju ugovorom sklopljenim izmedu fizičkih osoba potpis tih osoba ovjerava nadležno tijelo, a ako je ugovor sklopljen između pravnih osoba potpis ovjerava pravna osoba u kojoj je ugovor sklopljen. Kad se vozilo prodaje preko posrednika (komisionara) potpis ugovora ovjerava komisionar i izdaje račun. Promjena podataka u knjižici vozila može se izvršiti ukoliko su ispunjeni i ostali uvjeti iz članka 6. ovog Pravilnika.

III. REGISTARSKE PLOČICE

Članak 18.

Registarska pločica za vozila izrađena je od metala, presvučena reflektirajućom folijom, bijele je boje na kojoj je crnim slovima otisnuta oznaka registracijskog područja i registarski broj vozila. Između oznake registracijskog područja i registarskog broja otisnut je grb Republike Hrvatske propisanim bojama. Registarski broj vozila sastoji se od tri ili četiri numeričke i jedne ili dvije slovne oznake. Na registarskoj pločici za privremeno registrirana vozila i za vozila stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika otisnute brojke i slova zelene su boje. Na registarskoj pločici za vozila koja ne odgovaraju propisanim uvjetima glede dimenzije najveće dopuštene mase i dopuštenog osovinskog opterećenja otisnute brojke i slova crvene su boje. Oblik i veličina registarske pločice, osim za motocikle i mopede, određen je na obrascu 4. Oblik i veličina registarske pločice za traktore, radne strojeve i vozila na čiji se zadnji dio zbog njegove konstrukcije ne može pričvrstiti registarska pločica određena na obrascu 4 pričvršćuje se registarska pločica na obrascu 5. Oblik i veličina registarske pločice za motocikle određeni su na Obrascu 6, a za mopede na obrascu 7.

Članak 19.

Registarska pločica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva, misija stranih država i predstavništva međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja plave je boje, a otisnute brojke i slova su žute boje, te sadrži: brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa osobe u tim predstavništvima i registarski broj vozila.

Slovne oznake djelatnosti predstavništva odnosno statusa osobe u tim predstavništvima na registarskim pločicama su ove:

1. "A" - za vozila u vlasništvu diplomatskih predstavništva, misija stranih država i predstavništva međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja koja imaju diplomatski status (obrazac 8),

2. "C" - za vozila u vlasništvu konzularnih predstavništava i njihova osoblja koja imaju konzularni status (obrazac 9),

3. "M" - za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, a nemaju diplomatski status (obrazac 10).

Za vozila iz stavka 2. točke 1. i točke 2. ovoga članka izdaje se, uz registarsku pločicu, i dopunska pločica elipsasta oblika crne boje sa slovima otisnutim žutom bojom: za vozila kojim se koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije - pločica sa slovima "CMD", za vozila kojim se koristi osoba s diplomatskim statusom - pločica sa slovima "CD", a za vozilo kojim se koristi konzularni dužnosnik pločica sa slovima "CC" (obrazac 11).

Članak 20.

Pokusna pločica je bijele boje, s oznakama i brojevima crne boje, i u gornjem dijelu sadrži natpis "Proba", a u donjem dijelu - oznaku registarskog područja, grb Republike Hrvatske i registarski broj (obrazac 12).

Članak 21.

Slovna oznaka na registracijskim pločicama iz ovoga Pravilnika upisuje se latiničnim pismom, a registarski broj arapskim brojkama. Oblik slova i brojki određeni su na obrascu 13. a veličina grba na obrascu 14.

Članak 22.

Oznaka Republike Hrvatske "HR" koju vozilo prilikom napuštanja teritorije Republike Hrvatske mora imati bijele je boje, elipsastog oblika čija je vodoravna os dužine najmanje 145 mm. Na njoj su otisnuta slova crne boje, visine najmanje 80 mm, a širina ispisane crte najmanje 10 mm.

Članak 23.

Nove registarske pločice izdat će se:

1. ako se vozilo registrira u drugom registracijskom području,

2. ako se izgubi.

Umjesto registarske pločice koja je nestala ne može se izdati nova registarska pločica s istim registarskim brojem prije nego što proteknu dvije godine od dana kad je prijavljen nestanak registarskih pločica. Oštećene registarske pločice zamijenit će se novim s istim oznakama.

Članak 24.

U slučaju gubitka ili krađe prometne dozvole i knjižice vozila vozač je dužan najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici prijaviti gubitak ili krađu. Policijska uprava odnosno policijska stanica dužna je po zaprimljenoj prijavi vozaču izdati potvrdu o gubitku ili krađi prometne dozvole odnosno knjižice vozila. Potvrda zamjenjuje prometnu dozvolu dok ne bude izdana nova, a najduže trideset dana od dana izdavanja potvrde. U potvrdu iz stavka 2. ovoga članka unose se ovi podaci: registarska oznaka vozila, vrsta, marka i tip vozila, broj šasije te ime i prezime odnosno naziv vlasnika vozila.

Članak 25.

Zahtjev za izdavanje nove umjesto nestale, dotrajale ili oštećene prometne dozvole odnosno knjižice vozila vlasnik vozila podnosi policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici koja je vozilo registrirala.

IV. EVIDENCIJA O REGISTRANIM VOZILIMA

Članak 26.

O registriranim vozilima vodi se evidencija na sustavu za automatsku obradu podataka Ministarstva unutarnjih poslova. Policijske uprave odnosno policijske stanice koje obnašaju poslove registracije vozila, a nisu tehnički opremljeni za vođenje evidencije iz stavka 1. ovoga članka dužni su ustrojiti kartoteku i registar vozila.

Članak 27.

Registar vozila sadrži: redni broj, registarsku oznaku, vrstu vozila, ime i prezime odnosno naziv vlasnika vozila, datum registracije, serijski broj prometne dozvole i knjižice vozila i napomene. Kartoteka vozila sastoji se iz pojedinačnih kartona svakog vozila. Kartoteka vozila slaže se prema abecednom slijedu i broju registarske oznake vozila.

Članak 28.

O privremeno registriranim vozilima evidencija se vodi u registru. Registar privremeno registriranih vozila sadrži: redni broj, ime i prezime odnosno naziv imatelja vozila. vrstu i tip vozila, broj šasije, broj motora, registarski broj privremene registarske pločice, rok valjanosti privremene registracije, rubriku je li vozilo već bilo privremeno registrirano, kod kojeg organa i za koje vrijeme i napomenu.

Članak 29.

Registri i kartoteke vozila, dokumentacija o registraciji te dokazi o promjeni tehničkih podataka i vlasnika vozila čuvaju se kao dokumenti trajne vrijednosti, a najmanje 15 godina. Ostala dokumentacija o registraciji vozila čuva se najmanje dvije godine.

V. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI STANICA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA ZA REGISTRACIJU VOZILA

Članak 30.

Za registraciju vozila stanica za tehnički pregled vozila mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora imati kasu ili željezni ormar za čuvanje obrazaca prometnih dozvola, knjižica vozila i registarskih pločica,

2. mora imati osobno računalo s pisačem za obradu podataka o registriranim vozilima te mogućnost uključivanja u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova,

3. mora imati propise kojima je regulirana registracija vozila,

4. mora imati osiguran dostatan broj registarskih pločica, prometnih dozvola, knjižica vozila i drugih potrebitih obrazaca,

5. djelatnici zaposleni na poslovima registracije vozila moraju imati dopuštenje (licencu) koje je izdano od Ministarstva unutarnjih poslova,

6. mora imati najmanje jedan telefon i telefaks,

7. mora imati osiguran dostatan broj uređaja za ispisivanje podataka u ispravama za vozila.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Obrasci 1 do 14 tiskani su uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 32.

Stanice za tehnički pregled vozila koje obavljaju registraciju vozila, registarske pločice, prometne dozvole, knjižice vozila te obrasce u svezi registracije vozila nabavljaju u policijskoj upravi na čijem području imaju sjedište i o tome vode evidenciju.

Članak 33.

Zamjena prometnih dozvola izdanih po dosadašnjim propisima i izdavanje knjižica vozila obavljat će se nakon proteka trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Zamjenu prometnih dozvola i izdavanje knjižica vozila obavljat će stanice za tehničke preglede vozila prilikom ovjere tehničkih pregleda vozila. Do roka utvrđenog u stavku 1. ovoga članka izdavat će se prometne dozvole sukladno članku 13. Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, obrascu prometne i vozačke dozvole ("Narodne novine", broj 54/91., 6/92. i 35/92.).

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji vozila ("Narodne novine", broj 46/84.) i Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila, obrascu prometne i vozačke dozvole ("Narodne novine", broj 54/91., 6/92. i 35/92.), osim popisa registracijskih područja koja vrijede do isteka roka iz članka 322. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-43-2729/1-1993.

Zagreb, 22. siječnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.