Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja, sadržaju i obliku dopuštenja (licence) te o uvjetima koje mora ispunjavati stručna organizacija iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTASTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 316. stavak 1. točka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92. i 5/93.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o načinu izdavanja i oduzimanja, sadržaju i obliku dopuštenja (licence) te o uvjetima koje mora ispunjavati stručna organizacija iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licence) (u daljem tekstu: dopuštenje) kontrolorima tehničke ispravnosti vozila za obavljanje poslova kontrole tehničke ispravnosti vozila i osobama koje u stanici za tehnički pregled vozila obavljaju poslove regi stracije vozila, sadržaj i oblik dopuštenja, način vođenja evidencije o izdatim i oduzetim dopuštenjima te o uvjetima koja mora ispunjavati stručna organizacija iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje dopuštenja podnosi se putem stručne organizacije iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljem tekstu: stručna organizacija).

Članak 3.

Uz zahtjev za izdavanje dopuštanja, kontrolor tehničke ispravnosti vozila prilaže:

1. dokaz o završenoj stručnoj spremi propisanoj člankom 264. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za zanimanje kontrolora tehničke ispravnosti vozila odnosno dokaz o položenom posebnom ispitu za kontrolore tehničke ispravnosti vozila;

2. fotokopiju vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilima najmanje "B" kategorije.

Članak 4.

Osoba koja u stanici za tehnički pregled vozila obavlja poslove registracije vozila uz zahtjev za izdavanje dopuštenja prilaže:

1. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu;

2. uvjerenje stručne organizacije o osposobljenosti za poslove registracije vozila.

Članak 5.

Stručna organizacija dužna je u roku od tri dana od zaprimanja zahtjeva iste dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova radi izdavanja dopuštenja.

Članak 6.

Dopuštenje je pravokutnog oblika, bijele boje, dimenzija 55 x 85 mm, i ima otiskane dvije stranice.

Obrazac dopuštenja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

U slučajevima iz članka 274. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ovlašteni djelatnik iz članka 273. toga Zakona, prijedlog za oduzimanje dopuštenja podnosi preko policijske uprave.

Članak 8.

O izdanim i oduzetim dopuštenjima Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju u registru koji se vodi na obrascu broj 2.

Članak 9.

Za organiziranje i jedinstvenu provedbu tehničkih pregleda vozila i obavljanje drugih poslova iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama može se ovlastiti organizacija koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je registrirana za pružanje usluga u cestovnom prometu odnosno za ostalo obrazovanje (sticanje posebnih znanja i vještina);

2. da ima poslovni prostor u vlasništvu, korisništvu odnosno zakupu;

3. da ima odgovarajuće stručne djelatnike, od čega najmanje dva diplomirana inženjera strojarstva, najmanje jednoga diplomiranog inženjera prometa, diplomiranog ekonomistu, diplomiranog pravnika i tri kontrolora tehničke ispravnosti vozila;

4. da ima kasu ili željezni ormar za čuvanje potrebitih obrazaca, osobno računalo s pisačem za obradu podataka o registriranim vozilima te mogućnost uključivanja u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova, propise kojima je regulirana registracija vozila i tehnički pregledi vozila te potrebiti broj telefona i telefaksa;

5. djelatnici koji obavljaju ostale poslove javnih ovlasti glede stručne spreme i stručnog osposobljavanja trebaju ispunjavati uvjete propisane za djelatnike organa državne uprave;

6. da je od nadležnog organa državne uprave ovlaštena za ispitivanje uređaja i opreme u stanicama za tehnički pregled vozila prema propisima o mjernim jedinicama i mjerilima.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-43-2750/ 1-1993.

Zagreb, 22. siječnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Obrazac broj 1

Veličina 85 x 55 mm

__________________________________________________________________________
        REPUBLlKA HRVATSKA
        MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

        DOPUŠTENJE (LICENCA)
Za obavljanje poslova kontrolora tehničke ispravnosti vozila
M.P.
Za obavljanje poslova registracije vozila u stanicama za tehničke preglede vozila
M.P.
                    00000000
__________________________________________________________________________
Prednja stranica

____________________________________________________
                BROJ:
IME ___________________________
PREZIME ________________________
JMBG __________________________
PREBIVALIŠTE _____________________.
ADRESA ________________________.
DATUM IZDAVANJA ___________________
                M.P.
____________________
Potpis ovlaštene osobe
00000000
____________________________________________________
Zadnja stranica


Obrazac broj 2

Redni broj
Prezime i ime
Kontrolor - administrator
Stanica za tehnički pregled
Serijski broj dopuštenja
Broj i datum rješenja o oduzimanju