Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 OBVEZATNE UPUTE OŽ-OLS-XII o zastupljenosti pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Županijskom domu Sabora Republike Hrvatske i u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

OBVEZATNE UPUTE OŽ-OLS-XII

o zastupljenosti pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Županijskom domu Sabora Republike Hrvatske i u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave

I.

Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, 27/92 i 1/93) nema odredaba o zastupljenosti etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Županijskom domu Sabora Republike Hrvatske, pa se ta zastupljenost ostvaruje u redovnom tijeku izbora i ovisi o glasovanju birača i ishodu izbora.

II

a) Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 90/92) određuje da pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, koji sudjeluju u pučanstvu općine, grada, odnosno županije s više od 8% na temelju popisa stanovništva iz 1981. godine, imaju pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu općine, grada, odnosno županije, srazmjerno svom udjelu u ukupnom pučanstvu općine, grada, odnosno županije (članak 10. stavak 1. Zakona). Isto pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkom tijelu općinskog odnosno gradskog vijeća i skupštine kotara s posebnim samoupravnim položajem imaju pripadnici (nesrpskih) etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koji imaju prebivalište na području kotara, kada sudjeluju u pučanstvu općine, grada odnosno kotara s više od 8% na temelju popisa stanovništva iz 1981. godine (članak 11. stavak 2. u svezi s člankom 10. stavak 1. Zakona). Pripadnici hrvatskog naroda koji imaju prebivalište na području kotara s posebnim samoupravnim položajem imaju pravo u općinsko odnosno gradsko vijeće i skupštinu kotara birati onoliko predstavnika koliko odgovara njihovoj zastupljenosti u ukupnom pučanstvu općine, grada odnosno kotara prema popisu stanovništva iz 1981. godine. Pravo na zastupljenost u spomenutim predstavriičkim tijelima pripadnici hrvatskog naroda s područja kotara imaju i kad sudjeluju u pučanstvu općine, grada, odnosno kotara s manje od 8% (članak 11. stavak 1. Zakona).

b) Ako se na izborima za članove općinskih i gradskih vijeća odnosno županijske skupštine ne postigne zastupljenost etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koja se traži prema članku 10. Zakona, broj članova općinskog i gradskog vijeća odnosno županijske skupštine povećat će se do broja koji je potreban da bi tražena zastupljenost bila ostvarena, a izabranima će se smatrati oni pripadnici određene manjine koji su bili kandidirani na općinskim, gradskim odnosno županijskim listama, a nisu izabrani, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima. Ako se na izborima za članove skupštine kotara s posebnim samoupravnim položajem ili u predstavničko tijelo neke općine ili grada na području kotara ne postigne zastupljenost predstavnika hrvatskog naroda, odnosno ako se ne postigne zastupljenost predstavnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koje u ukupnom pučanstvu sudjeluju s više od 8%, sukladno odredbama članka 11. Zakona, broj članova skupštine kotara povećat će se do broja koji je potreban da bi tražena zastupljenost bile ostvarena, a izabranim članovima skupštine kotara smatrat će se oni pripadnici hrvatskog naroda i pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koji su bili kandidirani na kotarskim listama, a nisu izabrani, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima.

c) Ako se na prvim lzborima po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave niti na izloženi način u nekoj jedinici lokalne samouprave ne postigne zastupljenost jedne od etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, posebnim će se zakonom za tu jedinicu lokalne samouprave utvrditi broj članova njenog predstavničkog tijela, kojim se osigurava razmjernost, koje će izabrati na dopunskim izborima pripadnici dotične manjine u posebnoj izbornoj jedinici(članak 65. stavak 1. Zakona).

Ako se na prvim izborima u skupštinu kotara s posebnim samoupravnim položajem ili u predstavničko tijelo neke općine ili grada na području kotara ne izabere iz reda pripadnika hrvatskog naroda broj članova koji je razmjeran ukupnom udjelu pripadnika hrvatskog naroda u stanovništvo tog kotara, općine ili grada, posebnim će se zakonom za tu jedinicu lokalne samouprave utvrditi broj članova, kojim se osigurava razmjernost, koje će izabrati na dopunskim izborima pripadnici hrvatskog naroda u posebnoj izbornoj jedinici.

d) Postotak u kojem pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina sudjeluju u pučanstvu jedinice lokalne samouprave (kad sudjeluju s više od 8%), odnosno postotak u kojem pripadnici hrvatskog naroda sudjeluju u ukupnom pučanstvu kotara, odnosno u pučanstu neke općine ili grada na području kotara, utvrdit će se prema popisu stanovništva iz 1981. godine na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, koji će biti dostavljeni svim izbornim komisijama.

e) Na prvim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, broj članova - pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, odnosno pripadnika hrvatskog naroda u kotarevima - određuje se izračunavanjem postotka iz točke d) ovih Obvezatnih uputa od ukupnog broja članova predstavničkog tijela određenog zakonom (članak 64. Zakona). Rezultat se izračunava na dvije decimale s time da se brojevi od 1-4 zaokružuju na niži, a od 5 - 9 na viši broj dok se ne dobiju cijeli brojevi.

f) Odredbe iz točke II. ovih Obvezatnih uputa odnose se i na izbore za članove Skupštine grada Zagreba.

III.

Broj članova općinskih i gradskih vijeća odnosno županijskih skupština iz redova etničke i nacionalne zajednice ili manjine koja, na temelju posljednjeg popisa stanovništva koji je prethodio donošenju statuta općine grada, odnosno županije, u pučanstvu općine, grada odnosno županije sudjeluje s manje od 8%, utvrđuje se statutom, na način da je srazmjeran njihovu udjelu u ukupnom stanovništvu općine, grada odnosno županije (članak 10. stavak 2. Zakona). To znači da će se izbori za pripadnike ovih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina održati naknadno, nakon konstituiranja jedinica lokalne samouprave i donošenja njihovih statuta. Ista pravila vrijedit će i za pripadnike etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koji imaju prebivalište na području kotara s posebnim samoupravnim položajem, ako sudjeluju u ukupnom pučanstvu odgovarajuće jedinice lokalne samouprave i uprave s manje od 8% (članak 11. stavak 2. Zakona).

Klasa: 013-01/92-01/08

Urbroj : 56805/93-211

Zagreb, 3. veljače 1993.

Predsjednik

Milan Vukovlć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: