Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.02.1993 Uredba o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 20. stavka 1. točke 11. i članka 154. stavka 3. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91, 53A/91, 73/91, 19/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske, je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela

UREDBU

o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Za otkrivanje i praćenje svih vrsta opasnosti od elementarnih nepogoda i sličnih nesreća ili opasnosti, te ratnih djelovanja koja mogu ugroziti građane, oružane snage

i materijalna dobra, radi obavješćivanja i uzbunjivanja građana, pravnih osoba i tijela državne uprave, civilne zaštite i drugih spasilačkIh službi, te oružanih snaga, organizira se opći sustav motrenja i obavješćivanja na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Za ustroj sustava motrenja i obavješčivanja u Republici Hrvatskoj odgovorno je Ministarstvo obrane.

Članak 2.

Ustrojavanjem i djelovanjem sustava motrenja i obavješćivanja osigurava se osobito:

- prenošenje odluka, naloga, naredbi i izvješča o provođenju mjera pripravnosti, mobilizacije, mjera zaštite, spašavanja kao i izvršavanja drugih mjera na teritoriju Republike Hrvatske;

- otkrivanje i praćenje svih vrsta opasnosti od ratnih djelovanja na kopnu, moru, te iz zraka i posljedica tih opasnosti;

- otkrivanje i praćenje opasnosti od radiološko-biološko-kemijskih akcidenata, te raznih ekoloških nesreća;

- otkrivanje i praćenje opasnosti od elementarnih nepogoda (potresa, poplava, oluja, klizanja tla i dr.) i drugih nesreća (saobraćajni udesi, nesreće u rudnicima, požari i dr.) i posljedica tih opasnosti;

- prikupljanje i obrada podataka o opasnostima i drugim pojavama od interesa za život, obranu i zaštitu u svrhu učinkovitijeg vođenja u Republici, županijama i općinama;

- obavješćivanje građana, pravnih osoba, poduzeća, tijela državne uprave, civilne zaštite i drugih spasilačkih službi i oružanih snaga o otkrivenim opasnostima i njihovim posljedicama;

- uzbunjivanje građana o utvrđenim opasnostima i obavješćivanje o njihovom nastanku, postupcima građana i prestanku opasnosti.

II. USTROJAVANJE SUSTAVA MOTRENJA I OBAVJEŠĆIVANJA

Članak 3.

Na teritoriju Republike Hrvatske ustrojava se jedinstven sustav motrenja i obavješćivanja i čine ga:

- služba motrenja i obavješćivanja i

- osnovna motrilačka mreža .

Članak 4.

Službu motrenja i obavješćivanja sukladno Zakonu o obrani čine:

- centri za obavješćivanje,

- motrilačke postaje i

- jedinice za uzbunjivanje.

Članak 5.

Osnovnu motrilačku mrežu čine pravne osobe i službe koje su u okviru svojih redovnih djelatnosti bave motrenjem i utvrđivanjem određenih pojava i obavezno se uključuju u sustav motrenja i obavješćivanja, kao što su:

- Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim organizacijskim jedinicama,

- stožeri i postrojbe civilne zaštite,

- Hrvatska pošta i telekomunikacije,

- Hrvatski radio i televizija,

- poduzeća iz djelokruga željezničkog, cestovnog, riječnog, pomorskog, zračnog, prometa,

- komunalna poduzeća,

- elektroprivredna poduzeća,

- vodoprivredna poduzeća,

- hidrometeorološke službe,

- vatrogasne službe,

- zdravstvene i veterinarske ustanove,

- službe radiološke zaštite,

- službe zaštite bilja,

- poduzeća iz djelokruga poljoprivrede i šumarstva,

- inspekcijske službe,

- seizmološke službe,

- službe koje se bave ekološkom zaštitom.

Članak 6.

Pored pravnih osoba i službi iz članka 5. ove Uredbe, središnji organi državne urave, organi jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljnjem tekstu nadležni organi) mjesni odbori i druge pravne osobe (poduzeća, ustanove, udruženja građana i dr.) dužni su dostavljati podatke i priopćenja o opasnostima koje mogu ugroziti građane i materijalna dobra.

Članak 7.

Sustav motrenja i obavješćivanja na razini Republike Hrvatske čini:

- Centar za obavješćivanje Republike Hrvatske,

- osnovna motrilačka mreža koju čine pravne osobe i službe iz članka 5. ove Uredbe koje obavljaju poslove od interesa za Republiku Hrvatsku i

- sustav motrenja i obavješćivanja županija i općina.

Članak 8.

Sustav motrenja i obavješćivanja na razini županije čini:

- Služba motrenja i obavješćivanja,

- osnovna motrilačka mreža županije,

- elementi sustava motrenja i obavješćivanja gradova i općina u županiji.

Članak 9.

Sustav motrenja i obavješćivanja na razini gradova i općina ćine:

- elementi službe motrenja i obavješćivanja prema Planu djelovanja službe motrenja i obavješčivanja županije,

- osnovna motrilačka mreža.

Članak 10.

Unutarnji ustroj službe motrenja i obavješćivanja u Republici, županijama, gradovima i općinama uređuje se posebnim propisom koji donosi Ministar obrane.

III. DJELOVANJE SUSTAVA MOTRENJA I OBAVJEŠĆIVANJA

1. Obavješćivanje

Članak 11.

Sustav motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj djeluje u miru kroz rad centara za obavješćivanje i osnovne motrilačke mreže.

Centri za obavješćivanje u miru djeluju 24 sata na razini Republike, županija, gradova i nekih općina sukladno odredbama članka 10. ove uredbe.

U velikim prirodnim nepogodama i drugim izvanrednim okolnostima, neposrednoj ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i ratu djeluje cjelokupni sustav motrenja i obavješćivanja.

Članak 12.

Centar za obavješćivanje u okviru sustava motrenja i obavješćivanja obavlja poslove i zadatke:

- prima i prenosi naredbe, naloge, odluke i izvješća o provođenju mjera pripravnosti, mobilizacije, mjera zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara, te mjera u slučaju drugih izvanrednih okolnosti;

- prikuplja, obrađuje i analizira podatke o svim vrstama ratnih opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo i materijalna dobra (od djelovanja iz zraka, sa kopna i mora i od upotrebe RBK oružja), elementarnim nepogodama i drugim nesrećama (potresi, poplave, oluje, požari, saobraćajni udesi, epidemije zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ekološkim poremećajima, kontaminacijama i dr.), kao i o posljedicama prouzročene tim opasnostima;

- obavješćuje tijela državnih uprava, poduzeća, pravne osobe, civilnu zaštitu i druge spasilačke službe, građane i oružane snage o otkrivenim opasnostima i njihovim posljedicama;

- prikuplja podatke koji su od općeg interesa za život i rad gradana (poremećaji u sustavu veza, snabdjevanju električnom energijom, vodom, energentima, živežnim namirnicama);

- prima i prenosi izvješća i druge informacije o terorističkoj, obavještajnoj i subverzivnoj djelatnosti;

- prikuplja, obrađuje i dostavlja podatke o općem stanju na području općina, županija i Republike nadležnim tijelima za vođenje obranom i zaštitom;

- razmjenjuje podatke od općeg i zajedničkog interesa sa susjednim centrima za obavješćivanje i operativnim centrima Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova;

- obavlja poslove svakodnevnog operativnog telekomunikacijskog komutiranja, prenošenja i razmjene informacija i posreduje u drugim vezama za potrebe određenih tijela;

- obnaša i održava veze vođenja, te vrši kriptozaštitu pisanih informacija;

- osposobljava i uvježbava pričuvni sastav službe;

- obavlja i druge zadatke i poslove koji su u funkciji obrane i zaštite.

Članak 13.

Centar za obavješćivanje Republike Hrvatske u sastavu je Ministarstva obrane.

Centri za obavješćivanje županija u sastavu su uprave odnosno drugog tijela nadležnog za poslove obrane.

Centri za obavješćivanje gradova i općina u sastavu su ureda za obranu.

U gradu u kojem se nalazi sjedište županije gradski centa za obavješćivanje ujedno vrši ulogu županijskog centra za obavješčivanje.

Članak 14.

Radi izvršenja zadataka iz članka 11. ove Uredbe centri za obavješćivanje međusobno se povezuju sa:

- susjednim centrima za obavješćivanje općina-gradova-županija;

- motrilačkim postajama službe motrenja i obavješćivanja;

- operativnim centrima Hrvatske vojske;

- pravnim osobama iz članka 5. ove Uredbe

Članak 15.

Centar za obavješčivanje Republike Hrvatske prikuplja informacije od centara za obavješćivanje županija i osnovne motrilačke mreže od značaja za Republiku Hrvatsku.

U određenim situacijama Centar za obavješćivanje Republike Hrvatske neposredno prikuplja informacije i od općinskih centara za obavješćivanje.

Prikupljene informacije iz stavka 1. ovog članka Centar za obavješćivanje Republike Hrvatske sistematizira, analizira i obrađuje te dostavlja predsjedniku Republike Hrvatske, Sabora Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske, te ministarstvima i organima državne uprave, Glavnom stožeru Hrvatske vojske, Glavnom stožeru civilne zaštite i drugim korisnicima.

Članak 16.

Centar za obavješćivanje županije prikuplja informacije od centara za obavješćivanje gradova, općina i osnovne motrilačke mreže na području županije.

Prikupljene informacije iz stavka 1. ovog članka centar sistematizira, analizira i obrađuje te dostavlja nadležnim tijelima u županiji, Centru za obavješćivanje Republike

Hrvatske i drugim korisnicima.

Članak 17.

Gradski i općinski centri za obavješćivanje prikupljaju informacije od motrilačkih postaja, osnovne motrilačke mreže na području grada ili općine i nadležnih organa jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba i drugih pravnih osoba iz članka

6. ove Uredbe.

Prikupljene informacije iz stavka 1. ovog članka centar sistematizira, analizira i obrađuje te dostavlja nadležnim tijelima u gradu ili općini, centru za obavješćivanje županije i drugim korisnicima.

Članak 18.

Nadležni organi i druge pravne osobe iz članka 6. ove Uredbe dužni su centrima za obavješćivanje dostavljati podatke osobito o: potresima; požarima; odronjavanju i klizanju zemljišta; sniježnim lavinama i nanosima; poplavama i bujicama; olujnim vjetrovima; gustoj magli; nagomilavanju leda na vodotocima i komunikacijama; tehničkim i drugim nesrećama na privrednim objektima; većim saobraćajnim nesrećama; ekocidu; zaraznim bolestima ljudi, stoke i bilja, pojavi štetnika na životinjama i bilju; poremećajima u opskrbi energentima, namirnicama, lijekovima i vodom; nasilničkom djelovanju, te drugim štetnim pojavama i djelovanjima.

Članak 19.

Pravne osobe i službe iz članka 5., te nadležni državni organi i druge pravne osobe iz članka 6. ove Uredbe na priobalnom području dužni su centrima za obavješćivanje dostavljati pored podataka iz članka 18. i 31. ove Uredbe i podatke o: boravku stranih ratnih plovila u našem moru; izvođenju vježbi stranih ratnih plovila i letjelica; plovilima u nedozvoljenom ribolovu; vađenju predmeta privrednih, povijesnih i arheoloških predmeta iz mora; polaganje predmeta i uređaja u more i uz obalu, te drugim štetnim pojavama i djelovanjima.

Članak 20.

U cilju poduzimanja mjera obrane i zaštite od opasnosti i drugitl štetnih pojava obavlja se obavješćivanje nadležnih organa i pravnih osoba, civilne zaštite, građana i oružanih snaga.

Obavješćivanje subjekata iz stavka 1. ovog članka provodi se radio i TV postojama, te drugim pogodnim elektronskim i akustičnim sredstvima.

Članak 21.

Obavješćivanje iz članka 20. ove Uredbe putem radio i TV postaja ima prednost u prenošenju nad svim drugim obavjestima.

U skladu sa stavkom 1. ovog članka radio i TV postaje dužne su prenijeti obavijest centara za obavješćivanje i to:

- za potrebe Centra za obavješćivanje Republike Hrvatske prvi program Hrvatskog radija i prvi program HTV;

- za potrebe Gradskog centra za obavješćivanje Zagreb drugi program Hrvatskog radija i TV;

- za županijske centre obavješćivanja centri Hrvatske radio-televizije sa sjedištem u županijskom centru ili lokalne radio-postaje;

- za gradske i općinske centre lokalne radio postaje.

Članak 22.

U telefonskim centralama određene razine u sustavu HPT osigurava se poseban pozivni broj 985 centra za obavješčivanje, preko kojeg građani mogu centru javiti informacije od značaja za obranu i zaštitu, te druge informacije.

Broj 985 i njegova namjena moraju biti objavljeni na vidnom mjestu u telefonskom imeniku i javnoj telefonskoj govornici.

2. Uzbunjivanje

Članak 23.

Jedinice za uzbunjivanje ustrojavaju se na svim razinama teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske gdje se ustrojava služba motrenja i obavješćivanja, u svrhu osiguranja pouzdanog rada sredstava za uzbunjivanje.

Jedinice za uzbunjivanje iz stavka 1. ovog članka sastoje se od grupe za opsluživanje sirena i drugih sredstava za uzbunjivanje i grupe za održavanje tehničkih sredstava za uzbunjivanje.

Jedinice za uzbunjivanje iz stavka 2. ovog članka aktiviraju se za slučaj rata i neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

Članak 24.

Centar za obavješćivanje u slučaju opasnosti vrši uzbunjivanje pučanstva propisanim znakovima za uzbunjivanje i to :

a) Za opasnost od općih ratnih i mirnodopskih opasnosti, znakom opća opasnost - važno priopćenje;

b) Za opasnost od napada iz zraka, znakom zračna opasnost;

c) Za opasnost od požara, znakom požarna opasnost;

d) Za oglašivanje prestanka najavljene opasnosti, znakom prestanak opasnosti.

Članak 25.

Znakovi za uzbunjivanje su signali koji se emitiraju putem sirena upravljanim iz centara za obavješćivanje, uz pomoć jedinice za uzbunjivanje, i drugim pogodnim akustičnim, elektronskim i optičkim sredstvima, na ovaj način:

a) znak za opću opasnost - važno priopćenje oglašava se kombinacijom jednoličnog i zavijajućeg tona u trajanju od 100 sekundi (tri jednolična tona po dvadeset (20) sekundi koje djele dva zavijajuća tona od dvadest (20) sekundi).

Nadležni centar za obavješćivanje koji je oglasio opasnost ovim znakom izdat će priopćenje za pučanstvo ugroženog područja, putem nadležne TV ili radio postaje, o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti;

b) znak za zračnu opasnost oglašava se neprekidnim zavijajućim tonom u trajanju od šezdeset (60) sekundi;

c) znak za požarnu opasnost oglašava se jednoličnim tonom sa stankama sveukupno u trajanju od devedeset (90) sekundi (tri jednolična tona po dvadeset (20) sekundi i dvije stanke po petnaest (15) sekundi);

d) znak za prestanak opasnosti oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od šezdeset (60) sekundi.

Prilog s grafičkim prikazom znakova otiskan je uz ovu Uredbu te je njezin sastavni dio.

Članak 26.

Znakovi za uzbunjivanje jedinstveni su za cijeli teritorij Republike Hrvatske, i sa njima se pučanstvo mora pravovremeno upoznati. Pučanstvo se sa znakovima upoznaje na način koji odredi Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Članak 27.

Uzbunjivanje stanovništva provodi se u općinama, gradovima i županijama.

Centar za obavješćivanje vrši uzbunjivanje stanovništva od opasnosti iz zraka u suradnji s operativnim centrima Hrvatske vojske, a samostalno će oglašivati požarnu opasnost i opće opasnosti koje nastanu iznenada te davati popratna važna priopćenja.

Uzbunjivanje stanovništva sredstvima javnog uzbunjivanja u miru centar za obavješćivanje vrši u slućaju kada neposredno prijeti opasnost od prlrodnih nepogoda, raznih akcidentnih situacija i drugim izvanrednim okolnostima.

Uključivanje sirena u miru dozvoljeno je u slućaju požara Vatrogasnim organizacijama koje raspolažu sa sredstvima za uzbunjivanje.

Centar za obavješćivanje će prije i poslije oglašavanja znakova sirenom, putem radija i televizije, dati obavjest o nastanku i pojavi opasnosti odnosno njihovom pretanku.

Članak 28.

Poduzeća i ustanove koje rade sa materijalima opasnim po zdravlje i živote djelatnika i građana, te čiji proces proizvodnje može tehnički i ekološki ugroziti okolinu i ljude dužne su osigurati uvjete (sirene, akustička sredstva i telekomunikacijske veze) za pravovremeno obavješćivanje i uzbunjivanje djelatnika i pučanstva na ugroženom području.

Elektroprivredna i vodoprivredna poduzeća koja izgrađuju brane u svrhu akumuliranja vode na jezerima i rijekama, u područjima nizvodno od brana dužne su izgraditi sustav uzbunjivanja sa zvučnim sirenama te uređajima za govorno obavješćivanje pučanstva.

Za nabavku i instaliranje tehničkih uređaja i sredstava koje će poduzeća i ustanove osigurati u ove svrhe potrebno je tražiti suglasnost od nadležne službe koja se bavi sustavom motrenja i obavješćivanja radi uvezivanja u jedinstven sustav uzbunjivanja na području RH.

3. Motrenje

Članak 29.

Radi pravovremenog otkrivanja opasnosti i drugih pojava, u velikim prirodnim nepogodama i drugim izvanrednim okolnostima, u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i ratu aktiviraju se motrilačke postaje koje vrše osobito ove zadatke:

- motrenje zračnog prostora, otkrivanje, raspoznavanje i praćenje opasnosti od djelovanja neprijateljskih niskoletećih zrakoplova, helikoptera, zračnih desanata i drugih letjelica i posljedica njihovih djelovanja;

- motrenje mora, rijeka i jezera, otkrivanje, raspoznavanje i praćenje opasnosti od djelovanja neprijateljskih plovnih objekata i posljedica njihovih djelovanja;

- motrenje, otkrivanje, raspoznavanje i praćenje opasnosti od djelovanja radiloško-bioloških i kemijskih borbenih sredstava (RBK), određivanja parametara ovih djelovanja i utvrđivanje prisustva RBK kontaminacije u zraku, na zemljištu i vodi;

- motrenje, praćenje i raspoznavanje opasnosti od djelovanja oklopnih, artiljerijsko-raketnih, mehaniziranih i drugih snaga neprijatelja;

- otkrivanje i praćenje ubačenih izviđačko-diverzsntskih grupa, diverzija i sabotaža;

- motrenje, otkrivanje i praćenje opasnosti od velikih prirodnih nepogoda i drugih nesreća (potresi, poplave, oluje, požari, eksplozije, prometni udesi i dr.) koje ugrožavaju stanovništvo i materijalna dobra;

- mjerenje osnovnih meteoroloških podataka (temperatura zraka, vlažnost, pravac i brzina vjetra, padavine);

- javljanje podataka o otkrivenim opasnostima centrima za obavješćivanje.

Članak 30.

Motrilačke postaje ustrojavaju se u općinama i gradovima a sukladno planu djelovanja sustava motrenja i obavješćivanja za županiju.

Lokacije motrilačkih postaja uređuju se u miru na način da se osiguraju povoljni uvjeti za motrenje, održavanje veza, razmještaj ljudstva i opreme, snabdijevanje hranom, vodom i drugim potrebama.

IV. OBVEZE OSNOVNE MOTRILAČKE MREŽE

Članak 31.

Pravne osobe i službe iz članka 5. ove Uredbe dužni su centrima za obavješćivanje dostavljati podatke osobito:

Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim organizacijskim jedinicama o: diverzijama i sabotažama na objektima, napadima na osobe i materijalna dobra, neprijateljskom djelovanju, saobraćajnim udesima, otkrivenim eksplozivnim napravama, požarima i drugim nesrećama, neredima kojima se ugrožava javni red i mir i dr.

Stožeri i postrojbe civilne zaštite o: kontaminacijama svih vrsta, posljedicama elementarnih i drugih nesreća, otklanjanju njihovih posljedica, požarima većih razmjera i dr.

Hrvatska pošta i telekomunikacije o: oštećenjima na objektima, uređajima i instalacijama, prekidima veza, radovima, montažama i radovima na uređajima i instalacijama i dr.

Hrvatska radio-televizija o: oštećenjima o objektima, uređajima i instalacijama, dužim prekidima programa, prekidima fukcionalnog sistema veza i dr.

Poduzeća iz oblasti prometa o: poremećajima u javnom saobraćaju, većim saobraćajnim nesrećama, prevoženju opasnih tereta i dr.

Komunalna poduzeća o: većim kvarovima na vodovodnoj, plinskoj, toplinskoj, kanalizacijskoj mreži, objektima i uređajima, poremećajima u snabdijevanju vodom, plinom, topline i dr.

Elektroprivredna poduzeća o: kvarovima na elektroenergetskim postrojenjima, opasnostima o rušenju visokih brana i nasipa, poremećajima u opskrbl električnom energijom i dr.

Vodoprivredna poduzeća o: opasnostima od rušenja ili prelijevanja visokih brana i nasipa na vodotocima i hidroakumulacijama, stanju vodotokova u vrijeme obrane od poplava, zagađivanju površinskih i podzemnih voda i dr.

Hidrometeorološke službe o: nailasku vremenskih nepogoda, radiološkoj i kemijskoj kontaminaciji zraka, vode i tla, pojavama obilnih padavina i dr.

Vatrogasne službe o: većim požarima, dugim opasnostima i posljedicama njihovih djelovanja i dr.

Zdravstvene ustanove o: pojavama zaraznih bolesti ljudi, većem trovanju ljudi, kontaminacijama svih vrsti, poremećaju u radu službi, nestašici lijekova i dr.

Veterinarske ustanove o: pojavama zaraznih bolesti životinja, većem uginuću životinja, kontaminacijama svih vrsti, poremećaju u radu službi, nestašici potrebnih sredstava i dr.

Službe radiološke zaštite o: radiološko biološkoj kontaminaciji zraka, vode, tla, živežnih namirnica, potencijalnim radiološkim opasnostima, prevoženju radioloških i drugih opasnih tereta i dr.

Službe zaštite bilja o: pojavi i širenju biljnih bolesti i štetnika na poljoprivrednim kulturama i drugoj vegetaciji, kontaminacijama svih vrsta, požarima poljoprivrednih kultura i šumama i dr.

Poduzeća iz djelokruga poljoprivrede i šumarstva o: poremećajima i proizvodnji poljoprivrednih kultura, skladištenju i opskrbi poljoprivrednim proizvodima, pojavi i širenju biljnih i životinjskih bolesti i štetnika, kontaminacijama svih vrsta, nedostatku zaštitnog materijala, požarima poljoprivrednih kultura i šuma i dr.

Inspekcijske službe o: nestašicama artikala na tržištu, kvarovima na komunalnim objektima, kontaminacijama svih vrsta, pojavama zaraznih bolesti Ijudi i životinja, zagađivanju okoline i dr.

Seizmološke službe o: pojavama potresa, karakteristike potresa, predviđanjima mogućih potresa i dr.

Službe koje se bave ekološkom zaštitom o: kontaminacijama svih vrsti, zagađivanjima zraka, voda i tla, opasnostima za biljni pokrov i zaštićena područja i dr.

V. PRAVA I OBVEZE PRIPADNIKA SLUŽBE

Članak 32.

Pripadnici službe motrenja i obavješćivanja u ratu i vježbama nose odoru propisanu za pripadnike Hrvatske vojske s vidljivom oznakom pripadnosti službe.

Oznake pripadnika službe motrenja i obavješćivanja iz stavka 1. ovog članka propisuje ministar obrane.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 33.

Novčanom kaznom od 70.000 do t00.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja na zahtjev nadležnog centra za obavješćivanje ne prenese i ne da prednost u objavljivanju i priopćenju obavijesti o opasnostima od elementarnih nepogoda i sličnih nesreća, te ratnih djelovanja koja mogu ugroziti građane, oružane snage i materijalna dobra (članak 21.).

Novčanom kaznom od 50 000 do 70.000 hrvatskih dinara kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 34.

Novčanom kaznom od 70.000 do 100.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne dostavi obavijest o opasnosti nadležnom centru za obavješćivanje (članak 18., 19. i 31.).

Novčanom kaznom od 50.000 do 70.000 hrvatskih dinara kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Propise iz članaka 10. i 32. ove Uredbe ministar obrane donijet će u roku 3 mjeseca od dana stupanja ns snagu ove Uredbe.

Članak 36.

Do ustroja i početka djelovanja sustava MiO, sukladno s odredbama ove Uredbe, poslove motrenja i obavješćivanja obavljaju postojeći općinski centri za obavješćivanje.

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uključivanju u sistem osmatranja i obavještavanja organa, organizacija, zajednica i službi koje se u okviru svojih djelatnosti bave osmatranjem i utvrđivanjem određenih pojava ("Narodne novine", broj 19/88).

Članak 38.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/93-01/05

Urbroj: 5030109-93-1

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


PRILOG:

1. OPĆA OPASNOST - VAŽNO PRIOPĆENjE

________            ________            _______
20 sek.     20 sek.     20 sek.     20 sek.     20 sek.
______________________________________
        100 sekundi

2. ZRAČNA OPASNOST

60 sekundi
____________________________

3. POŽARNA OPASNOST

________            ________            _______
20 sek.     15 s.      20 sek.     15 s.      20 sek.
__________________________________
        90 sekundi

4. PRESTANAK OPASNOSTI

__________________________________
        60 sekundi
__________________________________