Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.02.1993 Odluka o metodologiji za izradu planova obrane
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 20. točke 2. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91, 53A/91, 73/91, 19/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o metodologiji za izradu planova obrane

OPĆE ODREDBE

I.

Planove obrane, sukladno sa Zakonom o obrani izrađuju: Republika Hrvatska, organi državne uprave, županije, županijska tijela, pravne osobe koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe posebno značajne za obranu, te druge pravne osobe koje od mjerodavnih organa državne uprave mogu dobiti zadatak radi ostvarivanja nekog obrambenog interesa Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: nositelji obrambenih priprema). Grad i općina u području obrane neposredno izvršavaju zadatke utvrđene dijelovima plana obrane županije, koji se odnose na mjere pripravnosti, mobilizaciju, funkcioniranje u ratu i djelovanje civilne zaštite.

II.

Planovi obrane donose se radi organiziranoga prijelaza države i ostalih nositelja obrambenih priprema s mirnodopskih uvjeta na uvjete ratnoga stanja. Planovi obrane temelje se na procjenama Ijudskih i materijalnih mogućnosti nositelja obrambenih priprema za njihovo angažiranje u ratu. Planovi obrane u osnovi sadrže zadatke, organizaciju, snage, sredstva, mjere i postupke za rad i provođenje obrambenih aktivnosti u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike, te u slučaju rata.

III.

Plan uporabe oružanih snaga, kao poseban dio plana obrane Republike Hrvatske, izrađuje se po posebnim propisima što ih donosi ministar obrane, a način osiguranja potreba materijalnog i drugog zbrinjavanja oružanih snaga u ratu, načelno se uređuje ovom Odlukom.

SADRŽAJ PLANA OBRANE

IV.

Plan obrane Republike Hrvatske sadrži: 1) mjere pripravnosti, 2) mobilizaciju, 3) uporabu oružanih snaga, 4) funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti, 5) djelovanje sustava motrenja i obavješćivanja, 6) veze vođenja i mjere zaštite podataka i informacija, 7) djelovanje civilne zaštite.

V.

Plan obrane organa državne uprave sadrži: 1) mjere pripravnosti, 2) mobilizaciju, 3) funkcioniranje djelatnosti za koje su osnovani, 4) izvod iz veza vođenja i mjera zaštite podataka i informacija, 5) djelovanje civilne zaštite.

VI.

Plan obrane županije sadrži: 1) mjere pripravnosti, 2) mobilizaciju, 3) funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti, 4) izvod iz djelovanja sustava motrenja i obavješćivanja, 5) veze vođenja i izvod iz mjera zaštite podataka i informacija, 6) djelovanje civilne zaštite.

VII.

Plan obrane županijskih tijela sadrži:

1) mjere pripravnosti,

2) mobilizaciju,

3) funkcioniranje djelatnosti za koje su osnovana,

4) izvod iz veza vođenja i mjera zaštite podataka i informacija,

5) djelovanje civilne zaštite.

VIII.

Plan obrane poduzeća i drugih pravnih osoba koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe posebno značajne za obranu Republike, sadrži: 1) mjere pripravnosti, 2) mobilizaciju, 3) funkcioniranje u ratu, 4) izvod iz veza vođenja, 5) djelovanje civilne zaštite.

IX.

Plan obrane poduzeća i drugih pravnih osoba koje su dobile zadatke od mjerodavnih organa državne uprave, sadrži:

1) mjere pripravnosti,

2) mobilizaciju,

3) materijalno-tehničku i kadrovsku razradu dobivenoga zadatka,

4) izvod iz veza vođenja,

5) djelovanje civilne zaštite.

IZRADA PLANA OBRANE

X.

Postupku izrade plana obrane Republike Hrvatske prethodi donošenje programa rada i izrada procjene vojno-političkih, sigurnosnih, gospodarskih i drugih uvjeta u slučaju napada na Republiku Hrvatsku.

1. Izrada procjene

XI.

Procjena vojno-političkih, gospodarskih i drugih uvjeta u slučaju napada na Republiku Hrvatsku, temelji se na: 1) jedinstvenoj primjeni koncepcijskih i doktrinarnih načela vođenja rata, 2) jedinstvenom shvaćanju vojno-političke situacije i zadataka koji iz nje proizlaze za nositelje obrambenih priprema, 3) poznavanju vlastitih ljudskih i materijalnih potencijala i mogućnosti njihove najsvrsishodnije upotrebe u konkretnim vremenskim i prostornim uvjetima. Dio procjene koji se odnosi na vojno-političke i druge uvjete priprema Ministarstvo obrane u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom unutarnjih poslova. Dio procjene koji se odnosi na sigurnosne mjere priprema Ministarstvo unutarnjih poslova. Dio procjene koji se odnosi na uvjete i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti, priprema Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze, u suradnji s mjerodavnim organima državne uprave.

2. Mjere pripravnosti

XII.

Nositelji obrambenih priprema u skladu s izvodom iz Plana mjera pripravnosti Republike, određivanjem provoditelja pojedinih aktivnosti, izradom potrebnih priloga i pripremom akata kojima se osigurava brzo i djelotvorno provođenje naređenih mjera. razrađuju postupak primanja naređenja i način provođenja mjera koje se na njih neposredno odnose.

3. Mobilizacija

XIII.

Dijelovima planova obrane nositelja obrambenih priprema koji se odnose na mobilizaciju, razrađuju se radnje i postupci tijekom pripremanja i provođenja mobilizacije, snage, sredstva, vođenje i ostali prioritetni zadaci u mobilizaciji, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje priprema i način provođenja mobilizacije u Republici Hrvatskoj.

4.Funkaoniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti

XIV. U dijelu plana obrane Republike, što se odnosi na funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti, utvrđuju se:

1) ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti u ratu,

2) osiguranje oružanih snaga borbenim, neborbenim i ostalim sredstvima i uslugama,

3) ratni proračun,

4) platna bilanca.

XV.

U dijelu plana obrane organa državne uprave, što se odnosi na funkcioniranje, utvrđuju se:

1) ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti iz vlastite ovlasti,

2) mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga djelatnosti značajnih za obranu na raini Republike,

3) osiguranje oružanih snaga borbenim, neborbenim i ostalim sredstvima i uslugama,

4) funkcioniranje u ratu.

XVI.

U dijelu plana obrane županije, što se odnosi na funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti, utvrđuju se :

1) ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti,

2) ocjena potreba i mogućnosti osiguranja proizvoda i usluga značajnih za obranu,

3) ratni proračun.

XVII.

U dijelu plana obrane županijskoga tijela, što se odnosi na funkcioniranje, utvrđuju se:

1) ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti iz ovlasti županijskog organa,

2) mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga djelatnosti značajnih za obranu na razini županije,

3) funkcioniranje u ratu.

XVIII.

U dijelu plana obrane poduzeća i drugih pravnih osobe koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe posebno značajne za obranu, što se odnosi na funkcioniranje, utvrđuju se:

I) ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja,

2) ratna organizacija i sistematizacija,

3) materijalno osiguranje planirane proizvodnje i pružanja usluga,

4) organizacija premještanja i onesposobljavanja proizvodnih i uslužnih kapaciteta kao i premještanja robnih fondova.

Plan funkcioniranja pravnih osoba iz ove točke mora biti usklađen s planovima mjerodavnih organa državne uprave.

XIX

U dijelu plana obrane poduzeća i drugih pravnih osoba koje su od mjerodavnih organa državne uprave dobile zadatke radi ostvarivanja obrambenih interesa Republike Hrvatske, što se odnosi na funkcioniranje, utvrđuju se:

1) materijalno-tehničke karakteristike osiguravanja proizvodnje i pružanja usluga,

2) ratna organizacija i sistematizacija,

3) organizacija premještanja i onesposobljavanja proizvodnih ili uslužnih kapaciteta.

Način ostvarivanja zadataka postavljenih pravnim osobama iz ove točke, mora biti usklađen s planovima mjerodavnih organa državne uprave ili županijskih organa, u dijelu koji se odnosi na mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga.

XX.

Ostale pravne osobe planiraju mjere i postupke za zaštitu ljudi i očuvanje materijalnih dobara.

XXI.

Nositelji obrambenih priprema mogu, u dijelovima planova obrane što se odnose na funkcionlranje u ratu, sukladno, sa svojim specifičnostima, utvrđivati i druge elemente.

XXII.

Pri izradi dijela plana obrane što se odnosi na funkcioniranje u ratu, nositelji obrambenih priprema koriste se Odlukom Vlade Republike Hrvatske o proizvodima i uslugama značajnima za obranu.

5. Planiranje materijalnoga i drugog osiguranja oružanih snaga

XXIII.

U dijelovima planova obrane mjerodavnih organa državne uprave, koji se odnose na funkcioniranje u ratu, utvrđuju se materijalne, zdravstvene, financijske i druge potrebe oružanih snaga, u skladu s Planom uporabe oružanih snaga, te mogućnostima njihovog osiguranja u okviru zakonski utvrđenih ovlasti i obveza.

XXIV.

Ministarstvo obrane u pripremi Plana osiguranja naoružanja i vojne opreme za oržane snage, izrađuje bilancu naoružanja i vojne opreme, te pregled izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, a radi usklađivanja tih potreba s mogućnostima, surađuje s mjerodavnim organima državne uprave i poduzećima koja proizvode naoružanje i vojnu opremu. Ministarstvo obrane utvrđuje zadatke, usklađuje planove i ugovara proizvodnju s poduzećima koja proizvode naoružanje i vojnu opremu.

6. Civilna zaštita

XXV.

U dijelu plana obrane što se odnosi na djelovanje civilne zaštite razrađuju se osnovna organizacijska rješenja i najvažniji zadaci stožera i jedinica civilne zaštite, način organiziranja i provođenja mjera zaštite i spašavanja, te uporaba snaga civilne zaštite. Pravne osobe razrađuju način organiziranja i provođenja osobne i kolektivne zaštite, mjere zaštite i spašavanja te uporabu jedinica i povjerenika civilne zaštite.

7. Motrenje i obavješćivanje

XXVI.

U dijelu plana obrane što se odnosi na motrenje i obavješćivanje razrađuju se osnovna rješenja organizacije i najvažniji zadaci motrenja i obavješćivanja na teritoriji Republike Hrvatske, te zadaci pojedinih nositelja obrambenih priprema koji su značajni za djelovanje službe motrenja i obavješćivanja.

8. Veze vođenja i mjere zaštite podataka i informacija

XXVII.

U dijelu plana obrane što se odnosi na veze vođenja i mjere kriptozaštite, Republika Hrvatska razrađuje osnove za organiziranje i djelovanje jedinstvenoga sustava za vođenje, prednosti u korištenju i osnovne zadatke centara veza i posjednika funkcionalnih sustava veza, te mjere zaštite podataka i informacija.

DONOŠENJE, PRAĆENJE I AŽURIRANJE PLANOVA OBRANE

XXVIII.

Nositelji obrambenih priprema dužni su primjenjivati mjere kojima se osigurava zaštita tajnih podataka.

XXIX.

Planovi obrane provjeravaju se vježbama i inspekcijskim pregledima.

XXX.

Poduzeća i druge pravne osobe posebno značajne za obranu Republike Hrvatske stalno anallziraju razvoj vlastitih kapaciteta,tehnike, tehnologije, organizacije rada i dr., te ukoliko dođe do promjena, usklađuju planove obrane. Mjerodavni organi državne uprave i županijska tijela, prate pokazatelje iz redovnoga sustava statističkoga praćenja, o kretanjima i mogućnostima proizvodnje i pružanja usluga svih poduzeća i drugih pravnih osoba na području Republlke i u slučaju promjena, mijenjaju i ažuriraju dijelove planova obrane koji se odnose na funkcioniranje djelatnosti za koje su osnovani.

XXXI.

U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike i ratnoga stanja, nositelji obrambenih priprema, procjenjuju nastalu situaciju i prema potrebi obavljaju prijeko potrebna prilagođavanja planova obrane.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XXXII.

Obvezuju se Ministarstvo obrane i Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, donesu upute za njeno provođenje.

XXXIII.

Nositelji obrambenih priprema dužni su svoje planove obrane uskladiti s odredbama ove Odluke u rokovima koje će u Programu rada na pripremi, izradi i donošenju procjena i planova obrane, utvrditi Vlada Republike Hrvatske.

XXXIV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o metodologiji za izradu planova obrane ("Narodne novine", broj 73/91).

XXXV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-01/01

Urbroj : 5030109-93-2

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.