Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.02.1993 Odluka o metodologiji za izradu sigurnosnih planova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 20. točke 2. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91, 53A/91, 73/91, 19/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993., donijela

ODLUKU

o metodologiji za izradu sigurnosnih planova

OPĆE ODREDBE

I.

Sigurnosne planove, sukladno sa Zakonom o obrani, izrađuju: Republika Hrvatska, organi državne uprave županije i pravne osobe koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe posebno značajne za obranu Republike (u daljnjem tekstu: nositelji obrambenih priprema).

II.

Sigurnosni planovi u osnovi sadrže zadaće, organizaciju, snage, sredstva, mjere i postupke za sprečavanje nastajanja izvanrednih okolnosti, te za rad i postupanje u izvanrednim okolnostlma.

III.

Kad Predsjednik Republike utvrdi postojanje izvanrednih okolnosti, neposredno se primjenjuju sigurnosni planovi i poduzimaju mjere i postupci koje narede Vlada Republike Hrvatske i organi državne uprave.

SADRŽAJ SIGURNOSNIH PLANOVA

IV.

Sigurnosni planovi nositelja obrambenih priprema sadrže :

1. procjenu uvjeta nastajanja izvanrednih okolnosti,

2. aktivnosti i postupke za sprečavanje nastajanja izvanrednih okolnosti,

3. aktivnosti i postupke za rad i postupanje u izvanrednim okolnostima,

4. mjere pripravnosti.

Osim osnovnih dokumenata nužno je izraditi i potrebne priloge kojima se operativno razrađuju utvrđena planska rješenja.

V.

Procjenu uvjeta nastajanja izvanrednih okolnosti na razini Republike priprema Ministarstvo obrane, uz punu suradnju Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave, te ostalih organa državne uprave.

VI.

Procjene uvjeta nastajanja izvanrednih okolnosti nosltelji obrambenih priprema izrađuju na osnavi izvoda iz Procjene vojno-političkih, gospodarskih i drugih uvjeta u slučaju napada na Republiku Hrvatsku, kao jedinstvene osnove za izradu planova obrane i sigurnosnih planova u Republici, te izvoda iz Procjene uvjeta nastajanja izvanrednih okolnostI na razini Republike.

VII.

Izvode iz Procjene uvjeta nastajanja izvanrednih okolnosti na razini Republike, organi državne uprave dostavljaju poduzećima i drugim pravnim osobama koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe posebno značajne za obranu Republike, a Ministarstvo pravosuđa i uprave, županijama.

VIII.

Nositelji obrambenih priprema, temeljem zaključaka iz vlastite procjene uvjeta nastajanja izvanrednih okolnosti, u okviru svojih ovlasti, odnosno područja za koje su osnovani ili djelatnosti koju obavljaju, razrađuju okolnosti i planiraju postupke za sprečavanje nastajanja izvanrednih okolnosti. Zaključcima koji trebaju sadržavati odgovarajuće ocjene po svlm dijelovima procjene, potrebno je jasno i konkretno naznačiti stanja i oblike ugroženosti te posljedice do kojih može doći uslijed narušavanja normalnoga funkcioniranja u području rada ili djelatnosti nositelja obrambenih priprema.

IX.

Aktivnosti, postupke i mjere za sprečavanje nastajanja izvanrednih okolnosti, počevši od trenutka naredbe Predsjednika Republike o poduzimanju određenih mjera pripravnosti, sukladno s rješenjima iz dijelova vlastitih planova obrane, što se odnose na mjere pripravnosti, poduzimaju svi nositelji obrambenih priprema.

X.

Nositelji obrambenih priprema planiraju i razrađuju aktivnosti i postupke za rad i postupanje u izvanrednim okolnostima tako da se za opskrbu obrambenih snaga i stanovništva, zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara te za osiguranje neophodnih uvjeta za rad i život u Republici Hrvatskoj osigurava redovito funkcioniranje svih vitalnih dijelova društva. Aktivnosti i postupci trebaju sadržavati razrađene zadatke koji se provode neposredno nakon utvrđivanja postojanja izvanrednih okolnosti, organizaciju provođenja zadataka,dobivenih od Vlade Republike Hrvatske i organa državne uprave te mjere i zadatke čijim se provođenjem osigurava obavljanje redovne djelatnosti i u uvjetima izvanrednih okolnosti.

XI.

Poduzećima i drugim pravnim osobama posebno značajnima za obranu Republike, organi državne uprave i županija postavljaju određene zadatke iz svojih planova za rad i postupanje u izvanrednim okolnostima. Postavljene zadatke pravne osobe razrađuju u svojim sigurnosnim planovima.

XII.

Prilozima uz sigurnosni plan potpunije se razrađuju mjere i postupci značajni pri uporabi plana ili pojedinih njegovih dijelova, a mogu biti osobito: 1. izvod iz plana veza vođenja, 2. plan fizičkog osiguranja objekata, imovine i zaposlenih, 3. plan pozivanja ili aktiviranja izvršitelja zadataka iz plana, 4. podsjetnik za čelnu (odgovornu) osobu, 5. drugi potrebni prilozi.

XIII.

Mjere pripravnosti, u funkciji sprečavanja nastajanja izvanrednih okolnosti, razrađuju se u jedinstvenom dokumentu pripravnosti koji je dio plana obrane i sigurnosnoga plana za slučaj izvanrednih okolnosti svakoga nositelja obrambenih priprema.

DONOŠENJE, PRAĆENJE I AŽURIRANJE SIGURNOSNIH PLANOVA

XIV.

Nositelji obrambenih priprema sigurnosne planove donose po postupku kojim se osigurava zaštita tajnosti podataka, sukladno s načinom donošenja planova obrane.

XV.

Mjerodavni organi državne uprave i županijska tijela redovito prate stanje i uporabivost sigurnosnih planova svih nositelja obrambenih priprema. Na temelju podataka o nastalim promjenama, poduzimaju potrebne mjere za izmjenu i ažuriranje sigurnosnih planova na svim planskim razinama.

XVI.

Postupak ažuriranja sigurnosnih planova, temeljem nastalih promjena i međusobnog usklađivanja, provodi se kontinuirano na svim planskim razinama do izmjena metodoloških osnova na temelju kojih su planovi izrađeni.

XVII.

Sigurnosni planovi moraju biti usklađeni s planovima obrane, odnosno moraju biti usklađeni s odgovarajućim dijelovima sigurnosnoga plana Republike.

XVIII.

U situacijama koje prethode nastajanju izvanrednih okolnosti, nositeiji obrambenih priprema procjenjuju nastalu situaciju, te prema potrebi obavljaju potrebno ažuriranje vlastitih sigurnosnih planova.

XIX.

Ministarstvo obrane obavlja inspekcijske poslove sigurnosnih planova nositelja obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XX.

Nositelji obrambenih priprema obvezni su osigurati propisane mjere sigurnosti i zaštite tajnih podataka i materijala koji se odnose na pripremu, izradu, donošenje i ažuriranje sigurnosnih planova.

XXI.

Sigurnosni planovi u Republici Hrvatskoj označavaju se stupnjem tajnosti, utvrđenim za planove obrane.

XXII.

Nositelji obrambenih priprema dužni su svoje sigurnosne planove izraditi sukladno s odredbama ove Odluke, najkasnije u roku 60 dana od dana utvrđenoga za donošenje svojih planova obrane.

XXIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/93-01 /06

Urbroj : 5030109-93-2

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>