Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.02.1993 Odluka o pripremi i načinu provođenja mobilizacije organa državne uprave i pravnih osoba te službe motrenja i obavješćivanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 20. točke 10. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91, 53A/91, 73/91, 19/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o pripremi i načinu provođenja mobilizacije organa državne uprave i pravnih osoba te službe motrenja i obavješćivanja

I. OPĆE ODREDBE

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju priprema i način provođenja mobilizacije u organima državne uprave, županijama, županijskim tijelima, poduzećima i pravnim osobama posebno značajnima za obranu Republike, poduzećima i pravnim osobama koje su dobile zadatak od mjerodavnog organa državne uprave te službi motrenja i obavješćivanja (u daljnjem tekstu: nositelji izrade planova mobilizacije), kao i druga pitanja značajna za prelazak nositelja izrade planova mobilizacije sa mirnodopskoga na ratni ustroj i rad prema planovima funkcioniranja u ratu. Nositelji izrade planova mobilizacije u svojim planovlma mobilizacije utvrđuju zadatke, mjere i postupke te organiziraju snage i sredstva za provođenje mobilizacije. Mobilizacija postrojbi policije i radnika Ministarstva unutarnjih poslova provodi se sukladno s odredbama ove Odluke i propisu ministra unutarnjih poslova o pripremi i načinu provođenja mobilizacije Ministarstva unutarnjih poslova. Planovi mobilizacije iz stavka 2. ove točke trebaju biti usklađeni s planovima mobilizacije oružanih snaga, osobito u dijelu kojim se planira popuna obveznicima, i osiguranja mobilizacije.

II.

Nositelji izrade planova mobilizacije pripremaju i provode mobilizaciju na temelju mobilizacijskih planova, koji su sastavni dijelovi njihovih planova obrane. Za pripremanje i provođenje mobilizacije nositelja izrade planova mobilizacije, odgovorni su izvršitelji mobilizacije:

Izvršitelji mobilizacije su:

1. u organima državne uprave - čelnici organa,

2. u županijama - župani,

3. u županijskim tijelima - čelnici tijela,

4. u poduzećima i drugim pravnim osobama posebno značajnima za obranu Republike, kao i drugim pravnim osobama koje su dobile zadaće od mjerodavnih organa državne uprave - direktori, odnosno druge čelne osobe,

5. u službi motrenja i obavješćivanja - načelnici.

III.

Izvršitelji mobilizacije su neposredno odgovorni za planiranje, pripremanje i provođenje mobilizacije, a pri tom osobito:

1. određuju snage, zadaće i osnovne mjere i postupke za planiranje, pripremanje i provođenje mobilizacije,

2. organiziraju i koordiniraju izradu plana mobilizacije,

3. postavljaju zahtjeve za popunu ljudstvom i materijalnim sredstvima,

4. organiziraju i vode mobilizacijske vježbe,

5. nakon što prime zapovijest (signal) za mobilizaciju, operativno procjenjuju uvjete i mogućnosti za njeno provođenje, postupaju po planu mobilizacije i obavljaju sve poslove vođenja tijekom provođenja mobilizacije.

IV.

Ministarstvo obrane, u suradnji s mjerodavnim organima državne uprave i županijskim tijelima usmjerava, prati i nadzire pripreme i provođenje mobilizacije svih ostalih nositelja izrade planova mobilizacije.

II. PRIPREMANJE MOBILIZACIJE

V.

Pripreme za provođenje mobilizacije provode svi nositelji izrade planova mobilizacije u opsegu i sadržaju kojima se osigurava planski i organizirani prelazak iz mirnodopskoga na ratni ustroj i rad u uvjetima rata.

Pripreme za provođenje mobilizacije obuhvaćaju:

1. planiranje mobilizacije;

2. poduku i osposobljavanje za provođenje zadaća utvrđenih planovima mobilizacije i

3. kontrolu mobilizacijskih priprema.

VI.

Planiranje mobilizacije obuhvaća

1. izradu procjene uvjeta i mogućnosti za provođenje mobilizacije,

2. izradu, usklađivanje i donošenje plana mobilizacije,

3. ažuriranje mobilizacijskoga plana.

VII.

Izradi plana mobilizacije Republike Hrvatske prethodi izrada procjene uvjeta i mogućnosti za provođenje mobilizacije (u daljnjem tekstu: procjena). Procjena se izrađuje isključivo na razini države, temeljem Procjene vojnopolitičkih, sigurnosnih, gospodarskih i drugih uvjeta. Procjenu izrađuje Ministarstvo obrane.

Procjenom se osobito:

1. utvrđuju uvjeti, mogućnosti provođenja i vrijeme trajanja mobilizacije,

2. procjenjuju snage i sredstva potrebna za provođenje mobilizacije,

3. utvrđuju uvjeti i mogućnosti provođenja zadaća i obveza u svezi s provođenjem mobilizacije oružanih snaga,

4. utvrđuju druge činjenice i okolnosti bitne za izradu plana mobilizacije i njenoga provođenja.

VIII.

Mobilizacija je planski i organizirani prijelaz nositelja izrade planova mobilizacije s mirnodopskoga na ratno ustrojstvo i rad po dokumentima planova obrane. Plan mobilizacije sadrži:

A) Plan mobilizacije države

1. odluku o pripremi i načinu provođenja mobilizacije, kojom se osobito utvrđuju organizacija prenošenja, priopćavanja i objave zapovijesti (signala) za mobilizaciju; mobilizacijske lokacije - zborišta; vrijeme trajanja mobilizacije; angažiranje ljudskoga potencijala i prioriteti u popuni ljudstvom i materijalnim sredstvima; organizacija i prioriteti pozivanja; materijalno, zdravstveno i druga osiguranja; informativno-psihološka djelatnost; mjere sigurnosti u mobillzaciji; organizacija vođenja mobilizacije;

2. podsjetnik za izvršitelja mobilizacije, koji obuhvaća sve zadaće izvršitelja s utvrđenim vremenima izvršenja i postupcima u njihovom provođenju;

3. potrebne priloge, osobito pregled nositelja izrade planova mobilizacije kojima se prenosi zapovijest (signal) za mobilizaciju, organizaciju i način prenošenja zapovijesti (signala) i slično. Plan mobilizacije države izrađuje Ministarstvo obrane.

B) Plan mobilizacije županije

1. odluku o pripremi i načinu provođenja mobilizacije županije, kojom se utvrđuju županijska tijela koja se mobiliziraju; način primitka i prenošenja zapovijesti (signala) za mobilizaciju; vrijeme trajanja mobilizacije; mobilizacijske lokacije; mjere sigurnosti tijekom mobilizacije; organizacija vođenja mobilizacije; materijalno, zdravstveno i druga osiguranja;

2. podsjetnik za izvršitelja mobilizacije, koji obuhvaća sve zadaće izvršitelja s utvrđenim vremenima izvršenja i postupcima u njihovom provođenju;

3. potrebne priloge, osobito pregled tijela kojima se prenosi zapovijest (signal) za mobilizaciju organizacija i način prenošenja zapovijesti s pregledom izvršitelja mobilizacije i drugo. Plan mobilizacije županije izrađuje služba županijskog izvršnog tijela.

C) Plan mobilizacije organa državne uprave

1. odluku o pripremi i načinu provođenja mobilizacije organa državne uprave, kojom se utvrđuje način primitka i prenošenja zapovijesti (signala) za mobilizaciju; vrijeme trajanja mobilizacije; mobilizacijske lokacije; poduzeća i druge pravne osobe kojima se prenosi zapovijest (signal) za mobilizaciju; zadaće iz vlastite ovlasti u provođenju mobilizacije s utvrđenim izvršiteljima; materijalno, zdravstveno i druga osiguranja, mjere sigurnosti; organizacija vođenja mobilizacije; organizacija prijelaza na rad u ratu;

2. organizaciju i način pozivanja radnika raspoređenih prema ratnom ustrojstvu organa državne uprave;

3. podsjetnik za izvršitelja mobilizacije, koji obuhvaća sve zadaće u određenom vremenu s postupcima u njihovom provođenju;

4. potrebne priloge kojima se operativno razrađuju planirane aktivnosti i pospješuje provođenje mobilizacije, a osobito popis poduzeća i drugih pravnih osoba kojima se dostavlja zapovijest (signal) za mobilizaciju s osnovnim podacima o izvršiteljima mobilizacije; popis radnika raspoređenih na osnovi radne obveze s podacima i načinom povezivanja; popis kurira; popis radnika raspoređenih u oružane snage; popis radnika koji nemaju ratni raspored na bilo kojoj osnovi, kao i druge potrebne priloge.

D) Plan mobilizacije županijskoga tijela

1. odluku o pripremi i načinu provođenja mobilizacije županijskoga tijela, kojom se utvrđuje način primitka i prenošenja zspovijesti (signala) za mobilizaciju; vrijeme trajanja mobilizacije; mobilizacijske lokacije; poduzeća i druge pravne osobe kojima se prenosi zapovijest (signal) za mobilizaciju; zadaće u ovlasti tijela s izvršiteljima; materijalno, zdravstveno i druga osiguranja; mjere sigurnosti; organizacija vođenja mobilizacijom; oganizacija prijelaza na rad u ratu ; organizacija izvješćivanja ovlaštenih organa u tijeku mobilizacije;

2. organizaciju i način povezivanja radnika raspoređenih prema ratnom ustrojstvu tijela;

3. podsjetnik za izvršitelja mobilizacije koji obuhvaća sve zadaće u određenom vremenu tijekom provođenja mobilizacije i postupcima u njihovom provođenju;

4. potrebne priloge kojima se operativno razrađuju planirane aktivnosti i pospješuje provođenje mobilizacije, a osobito popis poduzeća i drugih pravnih osoba kojima se dostavlja zapovijest (signal) za mobilizaciju s podacima o izvršiteljima mobilizacije; popis radnika raspoređenih na osnovi radne obveze s podacima; organizacija pozivanja s potrebnim pregledima; popis radnika raspoređenih u oružane snage; popis radnika koji nemaju ratni raspored na bilo kojoj osnovi; druge potrebne priloge.

E) Plan mobilizacije poduzeća i dugih pravnih osoba

1. odluku o pripremi i načinu provođenja mobilizacije poduzeća, odnosno drugih pravnih osoba, kojom se utvrđuju način primitka zapovijesti (signala) za mobilizaciju; vrijeme trajanja mobilizacije: mobilizacijske lokacije; izvršitelji s posebnim zadacima u mobilizaciji; organizacija praćenja i izvješćivanja ovlaštenih organa ili tijela o tijeku mobilizacije; organizacija prijelaza na rad u ratu; mjere sigurnosti; osiguranja mobilizacije - materijalna i druga; organizacija vođenja mobilizacije;

2. organizaciju pozivanja radnika raspoređenih po ratnom ustrojstvu;

3 podsjetnik za izvršitelja mobilizacije, koji obuhvaća sve zadaće u određenim vremenima tijekom provođenja mobilizacije i postupcima u njihovom provođenju;

4. potrebne priloge, a osobito preglede materijalno-tehničkih sredstava i dokumentacije potrebne za početak planirane ratne proizvodnje ili obavljanja usluga; popis radnika raspoređenih na osnovi radne obveze s podacima; popis kurira za pozivanje radnika na druge načine (telefonom i sl.); popis radnika raspoređenih u oružane snage; popis radnika koji nemaju ratni raspored na bilo kojoj osnovi; popis radnika raspoređenih u druga poduzeća i pravne osobe, te druge potrebne priloge.

F) Plan mobilizacije službe motrenja i obavješćivanja

1. odluku o pripremi i načinu provođenja mobilizacije službe motrenja i obavješćivanja kojem se utvrđuje način primitka i prenošenja zapovijesti za mobilizaciju; vrijeme trajanja mobilizacije službe ili njenih dijelova; mobilizacijske lokacije i zborišta; materijalno, zdravstveno i druga osiguranja; mjere sigurnosti; organizacija vođenja mobilizacije; organizacija izvješćivanja o tijeku mobilizacije;

2. organizaciju i način povezivanja obveznika raspoređenih u službu MiO;

3. podsjetnik za izvršitelja mobilizacije koji obuhvaća sve zadaće u određenom vremenu tijekom mobilizacije i postupcima u njihovom provođenju;

4. potrebne priloge kojima se operativno razrađuju planirane radnje i pospješuje provođenje mobilizacije, a osobito popis obveznika raspoređenih u službu s podacima; organizacija pozivanja s potrebnim pregledima meterijalnih i drugih predstava za potrebe mobilizacije; druge potrebne priloge.

IX.

Poduka i osposobljavanje za provođenje planiranih zadataka tijekom mobilizacije iz točke V., stavka 2:, podtočke 2. ove Odluke, obuhvaća osobito: poduku izvršitelja mobilizacije, snaga za provođenje mobilizacije (kurirsko-pozivarski sustav), osoba raspoređenih po ratnoj organizaciji i davatelja materijalnih sredstava u provođenju svih zadaća utvrđenih planovima mobilizacije.

Poduka iz stavka 1. ove točke izvodi se praktično, provjeravanjem planskih rješenja putem vježbovnih aktivnosti na mjestima i objektima gdje bi se mobilizacija provodila u stvarnoj situaciji, a na temelju posebnih programa i planova.

X.

Kontrola mobilizacijskih priprema iz točke V., stavka 2., podtočke 3. ove Odluke, obuhvaća osobito: kontrolusadržaja planova mobilizaeije, ažurnosti, usklađenosti i realnosti utvrđenih rješenja;- materijalno-tehničkih i drugih priprema i osposobljenosti izvršitelja zadaća utvrđenih planovima mobilizacije. Kontrolu i uvid iz stavka 1. ove točke obavljaju Ministarstvo obrane i mjerodavni organi državne uprave.

III. NAČIN PROVOĐENJA MOBILIZACIJE

XI.

Mobilizacija započinje primitkom zapovijesti (signala) za njeno provođenje, a završava najkasnije u vremenu utvrđenom u odluci o pripremi i načinu provođenja mobilizacije svakoga nositelja izrade plana mobilizacije.

XII.

Zapovijest (signal) za mobilizaciju (u daljnjem tekstu: zapovijest), Vlada Republike Hrvatske prenosi Ministarstvu obrane. Ministarstvo obrane zapovijest iz stavka 1. ove točke prenosi organima državne uprave, županijama i Republičkom centru za obavješćivanje. Mjerodavni organi državne uprave koji u okviru svoga djelokruga rada prate pravne osobe posebno značajne za obranu, zapovijest dostavljaju poduzećima i drugim pravnim osobama koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske utvrđene kao pravne osobe posebno značajne za obranu Republike i poduzećima i drugim pravnim osobama koje su radi ostvarivanja nekog obrambenog interesa, od mjerodavnog organa državne uprave dobile zadatak. Županije zapovijest prenose županijskim tijelima. Organi državne uprave i županije zapovijest prenose putem Republičkoga centra za obavješćivanje i centara za obavješćivanje županija.

XIII.

Nositelji izrade planova mobilizacije tjekom provođenja mobilizacije osiguravaju pravodobno i uspješno obavljanje planiranih zadaća po prioritetima utvrđenim planovima mobilizacije, kao i rješavanje problema koji nastanu tijekom njenog provođenja. U vođenju mobilizacije koriste se postojeći sustavi veza i veze vođenja nositelja izrade planova mobilizacije. Nositelji izrade planova mobilizacije su dužni izvješćivati mjerodavne organe državne uprave o tijeku i završetku mobilizacije i spremnosti za obavljanje djelatnosti po planovima obrane.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XIV.

Ovlašćuje se ministar obrane da u roku 30 dana po donošenju ove Odluke donese propis kojim će se pobliže urediti priprema i način provođenja mobilizacije civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

XV.

Ovlašćuje se ministar obrane da po potrebi donese upute za provedbu ove Odluke.

XVI.

Nositelji izrade planova mobilizacije dužni su svoje planove mobilizacije uskladiti s ovom Odlukom, u roku utvrđenom Programom rada Vlade Republike Hrvatske na pripremi, izradi i donošenju procjena i planova obrane.

XVII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 801-02/93-01/01

Urbroj : 5030109-93-1

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.